Изключете синхронизиране на календара в Outlook в Планировчик за вашата организация

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Ако сте глобален администратор за Office 365 и искате да изключите синхронизирането на календара в Microsoft Planner, можете да използвате Windows PowerShell. Планиране на автоматично е включена за всички организации, които имат Planner като част от своя абонамент за Office 365.

Предварителни изисквания за извършване на промени в Planner в Windows PowerShell

Тази процедура ще ви преведе през изтеглянето на файлове, необходими за провеждането Planner администратор команди в PowerShell:

 • Две DLL на Active Directory

 • Един PowerShell скрипт

 • Явно скрипт

Ако сте нови в Windows PowerShell, вижте Използване на Windows PowerShell.

 1. Придвижете се до https://www.nuget.org/packages/Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory/2.29.0

 2. Вдясно изберете ръчно изтегляне, изберете Запиши като, изберете място, където да се запише и изберете Запиши.

 3. Намерете файла във File Explorer и променете неговото разширение на файл от .nupkg на .zip.

 4. С десния бутон върху файла и изберете свойства. В раздела Общи Поставете отметка в квадратчето Деблокирай , ако видите един и след това изберете OK.

 5. Щракнете с десния бутон .zip файла и изберете Извлечи всичко. Изберете извличане. Ще свършим с разкопчан папка, озаглавена "microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0".

 6. Копирайте следния код в текстов редактор и го запишете като SetPlannerTenantSettings.psm1 в папката "microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0\lib\net45".

  function Connect-AAD ()
  {
  <#
  .Synopsis
  (Private to module) Attempts to obtain a token from AAD.
  .Description
  This function attempts to obtain a token from Azure Active Directory.
  .example
  $authorizationContext = Connect-AAD
  #>
    $authUrl = "https://login.microsoftonline.com/common" # Prod environment
    $resource = "https://tasks.office.com" # Prod environment
    $clientId = "d3590ed6-52b3-4102-aeff-aad2292ab01c"
    
    $redirectUri = "urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob"
    $promptBehavior = [Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.PromptBehavior]::Always
    
    $authentiationContext = New-Object "Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.AuthenticationContext" -ArgumentList $authUrl, $False
    
    $authenticationResult = $authentiationContext.AcquireToken($resource, $clientId, $redirectUri, $promptBehavior)
    return $authenticationResult
  }
  function Set-PlannerConfiguration
  {
  <#
  .Synopsis
  Configures tenant level settings for Microsoft Planner.
  .Description
  This cmdlet allows tenant administrators to change policies regarding availability of certain features in Microsoft Planner. The changes to settings take effect immediately. This cmdlet specifies the administrator preference on whether the feature should be available. The features can still be disabled due to Microsoft Planner behavior, at the discretion of Microsoft.
  .Parameter Uri
  The URL of the Tenant-Level Settings API for the Planner instance to control.
  .Parameter AccessToken
  A valid access token of a user with tenant-level administrator privileges.
  .Parameter AllowCalendarSharing
  If set to $false, disables creating iCalendar links from Microsoft Planner, and disables previously created iCalendar links. If set to $true, enables creating iCalendar links from Microsoft Planner and re-enables any previously created iCalendar links.
  .example
  Set-PlannerConfiguration -AllowCalendarSharing $true
  #>
    param(
      [ValidateNotNull()]
      [System.String]$Uri="https://tasks.office.com/taskAPI/tenantAdminSettings/Settings",
      [ValidateNotNullOrEmpty()]
      [Parameter(Mandatory=$false)][System.String]$AccessToken,
      [Parameter(Mandatory=$false, ValueFromPipeline=$true)][System.Boolean]$AllowCalendarSharing
      )
    
    if(!($PSBoundParameters.ContainsKey("AccessToken"))){
      $authorizationContext = Connect-AAD
      $AccessToken = $authorizationContext.AccessTokenType.ToString() + ' ' +$authorizationContext.AccessToken
    }
    
    $flags = @{}
    
    if($PSBoundParameters.ContainsKey("AllowCalendarSharing")){
      $flags.Add("allowCalendarSharing", $AllowCalendarSharing);
    }
    $propertyCount = $flags | Select-Object -ExpandProperty Count
    
    if($propertyCount -eq 0) {
      Throw "No properties were set."
    }
    
    $requestBody = $flags | ConvertTo-Json
    Invoke-RestMethod -ContentType "application/json;odata.metadata=full" -Headers @{"Accept"="application/json"; "Authorization"=$AccessToken; "Accept-Charset"="UTF-8"; "OData-Version"="4.0;NetFx"; "OData-MaxVersion"="4.0;NetFx"} -Method PATCH -Body $requestBody $Uri
  }
  function Get-PlannerConfiguration
  {
  <#
  .Synopsis
  Retrieves tenant level settings for Microsoft Planner.
  .Description
  This cmdlet allows users and tenant administrators to retrieve policy preferences set by the tenant administrator regarding availability of certain features in Microsoft Planner. While a feature may be permitted by a tenant administrator's preference, features can still be disabled due to Microsoft Planner behavior, at the discretion of Microsoft.
  .Parameter Uri
  The URL of the Tenant-Level Settings API for the Planner instance to retrieve.
  .Parameter AccessToken
  A valid access token of a user with tenant-level administrator privileges.
  .example
  Get-PlannerConfiguration
  #>
    param(
      [ValidateNotNull()]
      [System.String]$Uri="https://tasks.office.com/taskAPI/tenantAdminSettings/Settings",
      [Parameter(Mandatory=$false)]
      [ValidateNotNullOrEmpty()]
      [System.String]$AccessToken
      )
    
    if(!($PSBoundParameters.ContainsKey("AccessToken"))){
      $authorizationContext = Connect-AAD
      $accessToken = $authorizationContext.AccessTokenType.ToString() + ' ' +$authorizationContext.AccessToken
    }
    
    $response = Invoke-RestMethod -ContentType "application/json;odata.metadata=full" -Headers @{"Accept"="application/json"; "Authorization"=$AccessToken; "Accept-Charset"="UTF-8"; "OData-Version"="4.0;NetFx"; "OData-MaxVersion"="4.0;NetFx"} -Method GET $Uri
    $result = New-Object psobject
    $result | Add-Member -NotePropertyName "SettingName" -NotePropertyValue "AllowCalendarSharing"
    $result | Add-Member -NotePropertyName "Value" -NotePropertyValue $response.allowCalendarSharing
    return $result
  }
  Export-ModuleMember -Function Get-PlannerConfiguration, Set-PlannerConfiguration
  
 7. Копирайте следния код в текстов редактор и го запишете като SetPlannerTenantSettings.psd1 в папката "microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0\lib\net45".

  #
  # Module manifest for module 'SetTenantSettings'
  #
  # Generated by: Microsoft Corporation
  #
  # Generated on: 12/17/2017
  #
  
  @{
  
  # Script module or binary module file associated with this manifest.
  RootModule = 'SetPlannerTenantSettings.psm1' 
  # Version number of this module. 
  ModuleVersion = '1.0' 
  # Supported PSEditions # 
  CompatiblePSEditions = @() 
  # ID used to uniquely identify this module 
  GUID = '6250c644-4898-480c-8e0b-bd3ebdf246ca' 
  # Author of this module 
  Author = 'Microsoft Corporation' 
  # Company or vendor of this module 
  CompanyName = 'Microsoft Corporation' 
  # Copyright statement for this module 
  Copyright = '(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.' 
  # Description of the functionality provided by this module 
  Description = 'Planner Tenant Settings client' 
  # Minimum version of the Windows PowerShell engine required by this module #
  PowerShellVersion = '' 
  # Name of the Windows PowerShell host required by this module # 
  PowerShellHostName = '' 
  # Minimum version of the Windows PowerShell host required by this module #
  PowerShellHostVersion = '' 
  # Minimum version of Microsoft .NET Framework required by this module. This prerequisite is valid for the PowerShell Desktop edition only. #
  DotNetFrameworkVersion = '' 
  # Minimum version of the common language runtime (CLR) required by this module. This prerequisite is valid for the PowerShell Desktop edition only. # 
  CLRVersion = '' 
  # Processor architecture (None, X86, Amd64) required by this module #
  ProcessorArchitecture = '' 
  # Modules that must be imported into the global environment prior to importing this module # 
  RequiredModules = @() 
  # Assemblies that must be loaded prior to importing this module 
  RequiredAssemblies = @("Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.dll","Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.WindowsForms.dll") 
  # Script files (.ps1) that are run in the caller's environment prior to importing this module. # 
  ScriptsToProcess = @() 
  # Type files (.ps1xml) to be loaded when importing this module # 
  TypesToProcess = @() 
  # Format files (.ps1xml) to be loaded when importing this module # 
  FormatsToProcess = @() 
  # Modules to import as nested modules of the module specified in RootModule/ModuleToProcess # 
  NestedModules = @() 
  # Functions to export from this module, for best performance, do not use wildcards and do not delete the entry, use an empty array if there are no functions to export. 
  FunctionsToExport = @("Get-PlannerConfiguration", "Set-PlannerConfiguration") 
  # Cmdlets to export from this module, for best performance, do not use wildcards and do not delete the entry, use an empty array if there are no cmdlets to export. 
  CmdletsToExport = @() 
  # Variables to export from this module 
  VariablesToExport = '*' 
  # Aliases to export from this module, for best performance, do not use wildcards and do not delete the entry, use an empty array if there are no aliases to export. 
  AliasesToExport = @() 
  # DSC resources to export from this module # 
  DscResourcesToExport = @() 
  # List of all modules packaged with this module # 
  ModuleList = @() 
  # List of all files packaged with this module # 
  FileList = @("SetTenantSettings.psm1") 
  # Private data to pass to the module specified in RootModule/ModuleToProcess. This may also contain a PSData hashtable with additional module metadata used by PowerShell. 
  PrivateData = @{ PSData = @{ 
  # Tags applied to this module. These help with module discovery in online galleries. # 
  Tags = @() 
  # A URL to the license for this module. # 
  LicenseUri = '' 
  # A URL to the main website for this project. # 
  ProjectUri = '' 
  # A URL to an icon representing this module. # 
  IconUri = '' 
  # ReleaseNotes of this module # 
  ReleaseNotes = '' } 
  # End of PSData hashtable 
  } 
  # End of PrivateData hashtable 
  # HelpInfo URI of this module # 
  HelpInfoURI = '' 
  # Default prefix for commands exported from this module. Override the default prefix using Import-Module -Prefix. # 
  DefaultCommandPrefix = '' }
  
 8. Изпълнете тази команда, за да импортирате тези файлове в PowerShell, като се уверите, за да добавите вашия файл с уникални път от вашия компютър:

  Import-Module [File path on your computer]microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0\lib\net45\SetPlannerTenantSettings.psd1 

Сега сте готови да направите промени в Planner на ниво организация чрез PowerShell.

Включване и изключване на синхронизиране на календара в Outlook в Planner чрез PowerShell

 1. Отворете PowerShell и изпълнете следната команда, за да изключите синхронизиране на календара в Outlook за Planner:

  Set-PlannerConfiguration -AllowCalendarSharing $false

  За да включите синхронизиране на календара в Outlook обратно в Planner:

  Set-PlannerConfiguration -AllowCalendarSharing $true

  Забележка: Трябва да влезете с вашите идентификационни данни за Azure Active Directory .

 2. За да проверите настройките си:

  • В PowerShell, се изпълняват: Get-PlannerConfiguration

  • Plannerотидете на Планировчик > Моите задачи. Изберете Многоточието (...). Синхронизиране на календара в Outlook е разрешено, ако виждате командата " Добави" Моите задачи "за календар на Outlook " и забранени, ако не.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×