Извършване на поетапна миграция на имейли към Office 365

Можете да мигрирате съдържанието на потребителски пощенски кутии от имейл на Exchange 2003 или Exchange 2007 към Office 365 с течение на времето, като използвате поетапна миграция.

Тази статия ще ви покаже задачите, нужни за поетапна миграция на имейл. Какво трябва да знаете за поетапната миграция на имейли към Office 365 ви дава обща представа за процеса на миграция. Когато сте наясно със съдържанието на тази статия, използвайте я, за да започнете да мигрирате пощенски кутии от една имейл система към друга.

За стъпките за Windows PowerShell вижте Използване на PowerShell за извършване на поетапна миграция към Office 365

Задачи при мигриране

Ето задачите, които трябва да изпълните, когато сте готови да започнете с поетапната миграция:

 1. Подготовка за поетапна миграция

 2. Проверка, че притежавате домейна

 3. Използване на пряка синхронизация за създаване на потребители в Office 365

 4. Създаване на списък с пощенски кутии за мигриране

 5. Свързване на Office 365 към вашата имейл система

 6. Мигриране на пощенските кутии

 7. Стартиране на партидата за поетапна миграция

 8. Преобразуване на локални пощенски кутии в потребители с разрешена поща

 9. Маршрутизиране на вашия имейл директно към Office 365

 10. Изтриване на партидата за поетапна миграция

 11. Изпълнение на задачи след мигрирането

Подготовка за поетапна миграция

Преди да мигрирате пощенски кутии към Office 365 чрез поетапна миграция, първо има няколко промени в средата ви на Exchange Server, които трябва да изпълните.

За подготовка за поетапна миграция

 1. Конфигуриране на "Outlook навсякъде" на вашия локален Exchange Server    Услугата за миграция на имейли използва "Outlook навсякъде" (известен също като RPC по HTTP), за да се свърже с вашия локален Exchange Server. За информация как да настроите "Outlook навсякъде" за Exchange 2007 и Exchange 2003, вж. следните статии:

  Важно: Трябва да използвате сертификат, издаден от надежден сертифициращ орган (CA), със своята конфигурация на Outlook навсякъде. Outlook навсякъде не може да бъде конфигуриран със самоподписан сертификат. За повече информация вижте Как да конфигурирате SSL за "Outlook навсякъде".

 2. По желание: Проверка дали можете да се свържете със своята организация на Exchange, като използвате "Outlook навсякъде"     Изпробвайте един от следните методи за проверка на настройките на връзката:

 3. Задаване на разрешения     Локалният потребителски акаунт, който използвате, за да се свържете със своята локална организация на Exchange, (наричан също администратор на мигрирането) трябва да има необходимите разрешения за достъп до локалните пощенски кутии, които искате да мигрирате към Office 365. Този потребителски акаунт се използва, когато свързвате Office 365 към своята имейл система по-нататък в тази процедура.

 4. За да мигрира пощенските кутии, администраторът трябва да има един от следните набори с разрешения:

  • Да получи разрешение FullAccess за всяка локална пощенска кутия и разрешение WriteProperty за модифициране на свойството TargetAddress на локалните потребителски акаунти.

   или

  • Да получи разрешение Receive As за локалната база данни, където се съхраняват потребителските пощенски кутии и разрешение WriteProperty за модифициране на свойството TargetAddress на локалните потребителски акаунти.

  За инструкции как да зададете тези разрешения, вижте Даване на разрешения на Exchange за мигриране на пощенски кутии към Office 365.

 5. Забраняване на единните съобщения (UM)     Ако единните съобщения за локалните пощенски кутии, които мигрирате, са включени, изключете ги преди мигрирането. Включете единните съобщения на пощенските кутии, след като мигрирането завърши. За стъпките с инструкции вижте Забраняване на единните съобщения.

Проверка, че притежавате домейна

По време на мигрирането се използва SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) адресът на всяка локална пощенска кутия, за да се създаде имейл адресът за нова пощенска кутия на Office 365. За да изпълните поетапна миграция, локалният домейн трябва да бъде потвърден като домейн, който притежавате, във вашата организация на Office 365.

Използване на съветника за домейни, за да потвърдите, че притежавате локалния домейн

 1. Забележка: Трябва да сте глобален администратор в Office 365, за да изпълните тези стъпки.

  Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт.

 2. Изберете Настройка > Домейни.

 3. На страницата за управление на домейни щракнете върху Добавяне на домейн Икона за добавяне , за да стартирате съветника за домейни.

 4. На страницата Добавяне на домейн към Office 365 изберете Посочване на име на домейн и потвърждаване на собственост.

 5. Въведете името на домейна (например Contoso.com), който използвате за своята локална организация на Exchange, и след това изберете Напред.

 6. На страницата Потвърждение, че притежавате <вашето име на домейн> изберете своя доставчик на DNS (домейнова именна система) хостинг от списъка или изберете Общи инструкции, ако е приложимо.

 7. Следвайте инструкциите, предоставени за вашия доставчик на DNS хостинг. Обикновено се избира TXT запис за проверка на собствеността на домейна.

  Можете също така да намерите стойността за TXT или MX записа, специфичен за вашия клиент за Office 365, като следвате инструкциите в Събиране на информацията, която ви е необходима, за да създадете DNS записи на Office 365.

  След като добавите своя TXT или MX запис, изчакайте около 15 минути, преди да продължите със следващата стъпка.

 8. В съветника за домейни на Office 365 изберете готово, провери сега и би трябвало да видите страница за потвърждение. Изберете Готово.

  Ако не виждате на страницата за потвърждение, изчакайте малко и опитайте отново.

  Не продължавайте със следващата стъпка в съветника за домейни. Сега сте проверили, че сте собственик на домейна на локалната организация на Exchange, и сте готови да продължите с миграцията на имейли.

Използване на пряка синхронизация за създаване на потребители в Office 365

Можете да използвате синхронизиране на справочен указател, за да създадете всички потребители в локалната ви организация на Office 365.

Ще трябва да лицензирате потребителите след създаването им. Разполагате с 30 дни след създаването на потребителите, за да добавите лицензи. За стъпките за добавяне на лицензи вижте Изпълнение на задачи след мигрирането.

За създаване на нови потребители

 • Можете да използвате инструмента за синхронизиране на Microsoft Azure Active Directory или услугите за синхронизация на Microsoft Azure Active Directory (синхронизация на AAD), за да синхронизирате и да създадете своите локални потребители в Office 365. След като пощенските кутии са мигрирани в Office 365, ще можете да управлявате потребителските акаунти във вашата организация локално, а те ще се синхронизират с вашата организация на Office 365. За повече информация вижте Интегриране на указатели.

Създаване на списък с пощенските кутии за мигриране

След като идентифицирате потребителите, чиито локални пощенски кутии искате да мигрирате в Office 365, трябва да използвате файл, съдържащ стойности, разделени със запетая (CSV), за да създадете партида за мигриране. Всеки ред в CSV файла, използван от Office 365 за стартиране на мигрирането, съдържа информация за локална пощенска кутия.

Забележка: Няма ограничение за броя пощенски кутии, които можете да мигрирате към Office 365 чрез поетапна миграция. CSV файлът за партида за мигриране може да съдържа най-много 2000 реда. За да мигрирате повече от 2000 пощенски кутии, създайте допълнителни CSV файлове и използвате всеки файл, за да създадете нова партида за мигриране.

Поддържани атрибути

CSV файлът за поетапно мигриране поддържа следните три атрибута: Всеки ред в CSV файла отговаря на една пощенска кутия и трябва да съдържа стойност за всеки от атрибутите.

Атрибут

Описание

Задължителен?

EmailAddress

Указва основния SMTP имейл адрес, например boryana@contoso.com, за локални пощенски кутии.

Използвайте основния SMTP адрес за локални пощенски кутии, а не за потребителски ИД от Office 365. Например ако локалният домейн се нарича contoso.com, но имейл домейнът на Office 365 се нарича service.contoso.com, ще използвате името на домейна contoso.com за имейл адреси от CSV файл.

Задължителен

Парола

Парола, която да бъде зададена за новата пощенска кутия на Office 365. Всички ограничения за паролите, приложени за вашата организация на Office 365, важат също и за паролите, включени в CSV файла.

По желание

ForceChangePassword

Указва дали потребителят трябва да промени паролата си при първото влизане в новата си пощенска кутия в Office 365. Използвайте True или False за стойността на този параметър.

Забележка: Ако сте въвели решение за еднократна идентификация, като сте разположили Услуги на Active Directory за улесняване на достъпа (AD FS) 2.0 (AD FS 2.0) или по-нова версия във вашата локална организация, трябва да използвате False за стойността на атрибута ForceChangePassword.

По желание

Файлов формат CSV

Ето пример за формата на CSV файловете. В този пример три локални пощенски кутии се мигрират към Office 365.

Първият ред, или заглавният ред, на CSV файла съдържа имената на атрибутите, или полетата, зададени в следващите редове. Всяко име на атрибут е отделено със запетая.

EmailAddress,Password,ForceChangePassword 
pilarp@contoso.com,Pa$$w0rd,False
tobyn@contoso.com,Pa$$w0rd,False
briant@contoso.com,Pa$$w0rd,False

Всеки ред под заглавния представлява един потребител и дава информация, която ще се използва за мигриране на пощенската кутия на потребителя. Стойностите на атрибутите във всеки ред трябва да са в същата поредност като имената на атрибутите в заглавния ред.

Използвайте който и да е текстов редактор или приложение, като напр. Excel, за да създадете CSV файла. Запишете файла като .csv или .txt.

Забележка: Ако CSV файлът съдържа не-ASCII или специални символи, запишете CSV файла с UTF-8 или друго Unicode кодиране. В зависимост от приложението записването на CSV файла с UTF-8 или друго Unicode кодиране може да бъде по-лесно, когато езиковата променлива на системата на компютъра съответства на езика, използван в CSV файла.

Свързване на Office 365 към вашата имейл система

Крайната точка за мигриране съдържа настройките и идентификационните данни, необходими за свързване на локалния сървър, където се хостват пощенските кутии за мигриране, с Office 365. За поетапна миграция трябва да създадете крайна точка за мигриране на "Outlook навсякъде". Създава се една крайна точка за мигриране, за да се използва с всички партиди за мигриране.

За създаване на крайна точка за мигриране

 1. Отидете в центъра за администриране на Exchange.

 2. В Център за администриране на Exchange отидете на Получатели > Мигриране.

 3. Изберете Още Икона ''Още'' > Крайни точки за мигриране.

  Избиране на крайна точка за мигриране.
 4. На страницата Крайни точки на мигриране изберете Създай Икона "Създай" .

 5. На страницата Избор на тип крайна точка за мигриране изберете Outlook навсякъде > Напред.

 6. На страницата Въведете идентификационни данни за локален акаунт въведете следната информация:

  • Имейл адрес     Въведете имейл адреса на всеки потребител в локалната организация на Exchange, който ще бъде мигриран. Office 365 ще тества възможността за свързване с пощенската кутия на този потребител.

  • Акаунт с привилегии     Въведете потребителското име (във формат домейн\потребителско име или имейл адрес) за акаунт, който има необходимите административни разрешения в локалната организация. Office 365 ще използва този акаунт за откриване на крайната точка за мигриране, както и за проверка на разрешенията, зададени за този акаунт, като се опита да получи достъп до пощенската кутия с посочения имейл адрес.

  • Парола за акаунт с привилегии     Въведете паролата за акаунта с права, който е акаунтът на администратора.

 7. Изберете Напред и направете едно от следните неща:

  • Ако Office 365 се свърже успешно с изходния сървър, се показват настройките на връзката. Изберете Напред.

   Потвърдена връзка за крайна точка на "Outlook навсякъде".
  • Ако тестването на връзката с изходния сървър не е успешно, въведете следната информация:

   • Сървър на Exchange     Въведете името на домейна в пълен вид (FQDN) за локалния Exchange Server. Това е името на хоста за вашия пощенски сървър. Например EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • RPC прокси сървър     Въведете FQDN за RPC прокси сървъра за "Outlook навсякъде". Обикновено прокси сървърът е същият като URL адреса за вашия Outlook Web App. Например mail.contoso.com, който е и URL адресът за прокси сървъра, използван от Outlook за свързване с Exchange Server.

 8. На страницата Въвеждане на основна информация въведете Име на крайната точка за мигриране, например Тест5-крайна точка. Оставете другите две полета празни, за да използвате стойностите по подразбиране.

  Име на крайната точка за мигриране.
 9. Изберете Създай, за да създадете крайната точка за мигриране.

  За да проверите дали вашият Exchange Online е свързан с локален сървър, можете да изпълните командата в пример 4 от test-MigrationServerAvailability.

Мигриране на пощенските кутии

Можете да създадете и след това да стартирате партида за мигриране, за да мигрирате пощенски кутии към Office 365.

Създаване на партида за поетапна миграция

За поетапно миграция трябва да мигрирате пощенските кутии на партиди – една партида за всеки CSV файл, който сте създали.

За създаване на партида за поетапна миграция

 1. В Център за администриране на Exchange се придвижете до Получатели > Мигриране.

 2. Изберете Създай Икона "Създай" > Мигриране в Exchange Online.

  Изберете "Мигриране към Exchange Online"
 3. На страницата Избор на тип мигриране изберете Поетапна миграция > Напред.

 4. На страницата Изберете потребителите изберете Преглед и изберете CSV файла, който искате да използвате за тази партида за мигриране.

  След като изберете CSV файл, Office 365 проверява CSV файла, за да провери, че:

  • Не е празен.

  • Използва формат с разделители запетаи.

  • Не съдържа повече от 2000 реда.

  • Включва задължителната колона EmailAddress в заглавния ред.

  • Всички редове съдържат същия брой колони като заглавния ред.

  Ако някоя от тези проверки е неуспешна, ще получите грешка, което описва причината за грешката. На този етап трябва да поправите всички грешки в CSV файла и да го подадете отново, за да създадете партида за мигриране. След като CSV файлът е валидиран, броят на потребителите, посочени във файла, се показва като брой на пощенските кутии, които ще трябва да се мигрират.

 5. Изберете Напред

 6. На страницата Потвърждаване на крайната точка за мигриране трябва да потвърдите посочената информация за крайната точка за мигриране и след това да изберете Напред.

  Нова партида за мигриране с потвърдена крайна точка.
 7. На страницата Конфигурация на преместване въведете името (без интервали или специални знаци) на партидата за мигриране и след това изберете Напред. Името се показва в списъка на партидите за мигриране на страницата Мигриране, след като създадете партидата за мигриране.

 8. На страницата Начало на партидата изберете една от следните опции:

  • Автоматично стартиране на партидата     Партидата за мигриране се стартира веднага щом запишете новата партида. Тази партида стартира със състояние Синхронизиране.

  • Ръчно стартиране на партидата по-късно     Партидата за мигриране се създава, но не се стартира. Състоянието на партидата се задава на Създадено. За да стартирате партида за мигриране, изберете я на таблото за мигриране и след това изберете Начало.

 9. Изберете създай, за да създадете партидата за мигриране.

  Новата партида за мигриране се показва на таблото за мигриране.

Стартиране на партидата за поетапна миграция

Ако сте създали партида за мигриране и сте я конфигурирали да бъде стартирана ръчно, можете да я стартирате с помощта на центъра за администриране на Exchange.

Стартиране на партида за мигриране

 1. В центъра за администриране на Exchange отидете на Получатели > Мигриране.

 2. На таблото за мигриране изберете партидата и после изберете Начало.

 3. Ако партида за мигриране се стартира успешно, състоянието й на табло за мигриране се променя на Синхронизиране.

  Синхронизирането на партидата за мигриране

Проверка дали стъпката за миграция е била успешна

Имате възможност да следите състоянието на синхронизиране на таблото за мигриране. Ако има проблем, можете да видите регистрационен файл, който ви дава повече информация за грешките.

Можете също да проверите дали потребителите са създадени в Център за администриране на Office 365, докато мигрирането е в ход.

Конвертирайте локалните пощенски кутии на потребители с разрешена поща, така че мигрираните потребители да стигнат до своите имейли

След като успешно сте мигрирали партида пощенски кутии, трябва по някакъв начин да позволите на потребителите да стигнат до своята поща. Потребител, чиято пощенска кутия е мигрирана, вече има локална пощенска кутия и такава в Office 365. Потребителите, които имат пощенска кутия в Office 365, ще спрат да получават нова поща в локалната си пощенска кутия.

Тъй като не сте приключили с миграцията, все още не сте готови да насочите всички потребители към Office 365 за имейл. И какво трябва да направите за хората, които имат и двете? Може да смените локалните пощенски кутии, които вече сте мигрирали за потребителите с разрешена поща. Когато смените пощенска кутия на потребител с разрешена поща, можете да насочите потребителя към Office 365 за имейл, вместо към локалната пощенска кутия.

Друга важна причина да конвертирате локалните пощенски кутии в потребители с разрешена поща е да се запазят прокси адресите от пощенските кутии в Exchange Online, като прокси адресите се копират към потребителите с разрешена поща. Това ви позволява да управлявате потребители в облака от вашата локална организация с помощта на Active Directory. Освен това, ако решите да се премахнете своята локална организация на Exchange, след като всички пощенски кутии са мигрирани в Exchange Online, прокси адресите, които сте копирали в потребителите с разрешена поща, ще останат в локалния Active Directory.

За още информация и за да изтеглите скриптове, които можете да използвате за конвертиране на пощенски кутии в потребители с разрешена поща, вж. следните:

По желание: Повторете стъпките за мигриране

Можете да стартирате партиди едновременно или една след друга. Направете това, което е удобно за вашия график и възможността ви да помагате на хората, докато завършва съответната миграция. Не забравяйте, че всяка партида за мигриране има ограничение от 2000 пощенски кутии.

Когато сте готови с мигрирането на всички към Office 365, ще бъдете готови да започнете да изпращате имейли директно към Office 365 и да премахнете старата си имейл система.

По желание: Намаляване на закъсненията на имейлите

Не сте задължени да изпълнявате тази задача, но ако я пропуснете, може да е необходимо повече време, за да започнат имейлите да се показват в новите пощенски кутии на Office 365.

Когато хора извън вашата организация ви изпращат имейл, техните имейл системи не проверяват отново всеки път къде да изпратят този имейл. Вместо това техните имейл системи записват местоположението на вашата имейл система въз основа на настройка във вашия DNS сървър, известна като време на живот (TTL). Ако промените местоположението на своята имейл система преди изтичането на TTL, те се опитват да изпратят имейлите първо до старото местоположение, преди да разберат, че местоположението се е променило. Това може да доведе до забавяне в доставянето на пощата. Един от начините да избегнете това е да понижите времето на живот TTL, което вашият DNS сървър дава на сървърите извън вашата организация. Това ще накара другите организации по-често да обновяват местоположението на вашата имейл система.

Използването на кратък интервал, например 3600 секунди (1 час), означава, че повечето имейл системи ще искат актуализирано местоположение на всеки час,. Препоръчваме да зададете интервала така или на по-ниска стойност, преди да стартирате миграцията на имейли. Това дава на всички системи, които ви изпращат имейли, достатъчно време за обработване на промяната. След това, когато направите окончателното преминаване към Office 365, можете да върнете TTL на по-дълъг период.

Място, където можете да промените настройката за TTL, е записът за обмен на поща на вашата имейл система, наричан още MX запис. Той се намира в публичната ви DNS система. Ако имате повече от един MX запис, трябва да промените стойността на всеки запис на 3600 или по-малко.

Ако имате нужда от помощ за конфигуриране на вашите настройки на DNS, посетете Ръководство за DNS на Office 365.

Маршрутизиране на вашия имейл директно към Office 365

Имейл системите използват DNS запис, наречен MX запис, за да разберат къде да се доставят имейлите. По време на процеса на миграция на имейли вашият MX запис сочеше към локалната ви имейл система. Сега, след като миграцията на имейли към Office 365 е завършена за всички потребители, е време да насочите своя MX запис към Office 365. Това помага да сте сигурни, че имейлът се доставя към пощенските кутии на Office 365. Преместването на MX записа също така ще ви позволи да изключите старата си имейл система, когато сте готови.

За много доставчици на DNS имаме конкретни инструкции как да промените своя MX запис. Ако вашият доставчик на DNS не е включен или ако искате да разберете общите насоки, са предоставени и общи инструкции за MX записа.

Възможно е да са необходими до 72 часа, за да разпознаят имейл системите на вашите клиенти и партньори променения MX запис. Изчакайте поне 72 часа, преди да продължите със следващата задача.

Изтриване на партидата за поетапна миграция

След като промените MX записа и проверите дали всички имейли се маршрутизират към пощенските кутии на Office 365, можете да изтриете партидата за поетапна миграция. Преди да изтриете партида за мигриране, се уверете в следното:

 • Всички потребители в партидата използват своите пощенски кутии на Office 365. След като партидата бъде изтрита, съобщенията, изпратени до пощенски кутии на локалния Exchange Server, не се копират в съответните пощенски кутии на Office 365.

 • Пощенските кутии на Office 365 са синхронизирани поне веднъж, след като пощата е започнала да се изпраща директно към тях. За да направите това, се уверете, че стойността в полето Час на последното синхронизиране за партидата за мигриране е по-скорошна от момента, в който е започнало маршрутизирането на пощата директно към пощенските кутии на Office 365.

Когато изтриете партида за поетапна миграция, услугата за миграция изчиства всички записи, свързани с партидата за мигриране, и след това изтрива партидата. Партидата се премахва от списъка с партиди за мигриране на таблото за мигриране.

За изтриване на партидата за поетапна миграция

 1. В Център за администриране на Exchange отидете на Получатели > Мигриране.

 2. На таблото за мигриране изберете партидата и после изберете Изтрий.

  Може да са нужни няколко минути, за да се изтрие партидата.

 3. В Център за администриране на Exchange отидете на Получатели > Мигриране.

 4. Уверете се, че партидата за мигриране вече не е в списъка на таблото за мигриране.

Изпълнение на задачи след мигрирането

След мигриране на пощенски кутии към Office 365 има задачи след мигрирането, които трябва да бъдат изпълнени.

За изпълнение на задачите след мигрирането

 1. Активирайте потребителските акаунти за Office 365 за мигрираните акаунти чрез даване на лицензи.    Ако не дадете лиценз, пощенската кутия се изключва след изтичане на гратисния период (30 дни). За да дадете лиценз в Център за администриране на Office 365, вж. Даване на лицензи на потребители в Office 365 за фирми.

 2. Създайте DNS запис за автоматично откриване, така че потребителите лесно да могат стигнат до своите пощенски кутии.    След като всички локални пощенски кутии са мигрирани към Office 365, можете да конфигурирате DNS запис за автоматично откриване за своята организация на Office 365, за да позволите на потребителите лесно да се свързват към новите си пощенски кутии на Office 365 чрез Outlook и мобилни клиенти. Този нов DNS запис за автоматично откриване трябва да използва същото пространство на имената, което използвате за вашата организация на Office 365. Например ако вашето базирано в облака пространство на имената е cloud.contoso.com, DNS записът за автоматично откриване, който трябва да създадете, е autodiscover.cloud.contoso.com.

  Office 365 използва CNAME запис за внедряване на услугата за автоматично откриване за Outlook и мобилните клиенти. CNAME записът за автоматично откриване трябва да съдържа следната информация:

  • Псевдоним: автоматично откриване

  • Цел: autodiscover.outlook.com

  За повече информация вижте Създаване на DNS записи за Office 365, когато вие управлявате своите DNS записи.

 3. Спиране на локалните сървъри на Exchange.    След като сте се уверили, че всички имейли се маршрутизират директно към пощенските кутии на Office 365, миграцията е приключена и вече не е нужно да поддържате вашата локална имейл организация, можете да деинсталирате Exchange.

  За повече информация вж. следните статии:

  Забележка: Премахването на Exchange може да има неочаквани последици. Преди да премахнете своята локална организация на Exchange, ви препоръчваме да се обърнете към поддръжката на Microsoft.

Вж. също

Какво трябва да знаете за поетапната миграция на имейли към Office 365

Начини за мигриране на имейл към Office 365

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×