Избор на опции за стил на писане и граматика в Office 2016

Тази статия обяснява опциите за стил на писане и граматика, които можете да изберете в диалоговия прозорец Настройки за граматика за Microsoft Word и Microsoft Outlook.

Забележка: 19 юли 2016 г.: Когато отворите Файл > Опции > Проверка > Когато се коригира правопис и граматика в Word > Стил на писане в менюто на Word 2016, опцията Граматика и стил липсва. Наясно сме с този проблем и планираме да го коригираме в предстояща актуализация. Когато има налична актуализация, ще публикуваме тук информация как да я получите.

Забележка: Ако използвате опции за текст, написан на език, различен от езика на вашата версия на Word и Outlook, е възможно опциите да се различават. Възможно е например някои имена на групи да са различни, a други, като например Изисква се, да не са показани.

Какво искате да направите?

Показване на диалоговия прозорец "Настройки за граматика"

Избор как да бъдат откривани грешки в пунктуацията

Избор кои граматически грешки да бъдат откривани

Избор кои стилови грешки да бъдат откривани

Възстановяване на началните настройки за правила

Показване на диалоговия прозорец "Настройки за граматика"

Outlook

 1. Създайте или отворете елемент.

 2. Щракнете върху раздела Файл и после върху Опции.

 3. Щракнете върху Поща, след което щракнете върху Опции на редактора.

 4. Щракнете върху Проверка.

 5. Под Когато се коригира правопис в Outlook щракнете върху Настройки.

Най-горе на страницата

Word

 1. Щракнете върху раздела Файл и после върху Опции.

 2. Щракнете върху Проверка.

 3. Под Когато се коригира правопис и граматика в Word щракнете върху Настройки.

Най-горе на страницата

Избор как да бъдат откривани грешки в пунктуацията

След като отворите диалоговия прозорец "Настройки за граматика", можете да променяте следните настройки.

 • Изисква се запетая преди последен елемент в списък

Изберете една от тези опции:

 • без проверка    Изберете тази опция, ако не искате граматическата проверка да проверява този елемент.

 • никога    Изберете тази опция, ако желаете граматическата проверка да маркира като грешни изречения, които включват запетая преди последния елемент. Следва пример за изречение, което граматическата проверка счита за неправилно при тази настройка: Купи мляко, хляб, и банани.

 • винаги    Изберете тази опция, ако желаете граматическата проверка да маркира като грешни изречения, в които липсва запетая преди последния елемент. Следва пример за изречение, което граматическата проверка счита за неправилно при тази настройка: Купи мляко, хляб и банани.

 • Пунктуация, задължителна при кавички

Изберете една от тези опции:

 • без проверка     Изберете тази опция, ако не искате граматическата проверка да проверява този елемент.

 • вътре     Изберете тази опция, ако искате граматическата проверка да маркира като грешки фрази в кавички, при които запетаята е извън кавичките. Следва пример за изречение, което граматическата проверка счита за неправилно при тази настройка: Макар че критиците наричат актьорската игра "вдъхновена", те посочват несъответствия във фабулата.

 • извън     Изберете тази опция, ако искате граматическата проверка да маркира като грешки фрази в кавички, при които запетаята е вътре в кавичките. Следва пример за изречение, което граматическата проверка счита за неправилно при тази настройка: Макар че критиците наричат актьорската игра "вдъхновена," те посочват несъответствия във фабулата.

  • Задължителни интервали между изречения

Изберете една от тези опции:

 • без проверка     Изберете тази опция, ако не искате граматическата проверка да проверява този елемент.

 • 1 (интервал)    Изберете тази опция, ако желаете граматическата проверка да маркира като грешни изречения, които имат повече от един интервал след точката.

 • 2 (интервала)    Изберете тази опция, ако желаете граматическата проверка да маркира като грешни изречения, които имат един интервал или повече от два интервала след точката.

Най-горе на страницата

Избор кои граматически грешки да бъдат откривани

След като отворите диалоговия прозорец "Настройки за граматика", можете да променяте следните настройки.

Главни букви    Проблеми с главните букви, например собствени имена ("Г-н христов" трябва да бъде "Г-н Христов") или предхождащи собствените имена обръщения ( "леля милена" трябва да бъде "леля Милена"). Открива и ненужно използване на главни букви.

Части или прекомерно дълги изречения    Части от изречение и прекомерно дълги изречения.

Погрешно използвани думи    Неправилно използване на прилагателни и наречия, сравнителни и превъзходни степени, например "like" като съюз, "nor" вместо "or", "what" вместо "which", "who" вместо "whom", мерни единици, съюзи, предлози и местоимения.

Отрицание    Използване на повече от едно отрицание.

Фрази със съществителни    Неправилни фрази със съществителни; неправилно използване на a/an; проблеми със съгласуването по число ("five machine" вместо "five machines").

Притежателни форми и множествено число    Използване на притежателно вместо множествено число и обратно. Също открива пропуснати апострофи в притежателни форми.

Пунктуация    Неправилна пунктуация, включително запетаи, двоеточия, пунктуация в края на изречението, пунктуация в кавичките, няколко интервала между отделни думи или използване на точка и запетая вместо запетая или двоеточие.

Въпроси    Нестандартни въпроси, пример от английски език, "He asked if there was any coffee left?", "Which makes an offer a good solution?" и "She asked did you go after all?".

Относителни подчинени изречения    Неправилно използване на относителни местоимения и пунктуация, включително използване в английски език на "who" вместо "which" за неодушевени предмети или "which" вместо "who" за хора, ненужна употреба на "that" с "whatever" и "whichever" или употреба на "that's" вместо "whose".

Съгласуване на подлог и глагол    Несъгласуваност между подлога и сказуемото, включително при съгласуваност подлог-сказуемо с местоимения и количествени определители (например "All of the students has left" вместо "All of the students have left").

Глаголни фрази    Неправилни глаголни фрази, неправилни глаголни времена, преходни глаголи, използвани като непреходни.

Най-горе на страницата

Избор кои стилови грешки да бъдат откривани

След като отворите диалоговия прозорец "Настройки за граматика", можете да променяте следните настройки.

Клишета, разговорни фрази и жаргон

 • Думи или фрази, посочени в речника като клишета.

 • Изречения, които съдържат разговорни думи или фрази, включително "real", "awfully" и "plenty", използвани като наречия; две последователни притежателни форми; "get" използвано като страдателен глагол; разговорното "kind of" използвано вместо "somewhat", "scared of" използвано вместо "afraid of" и "how come" използвано вместо "why".

 • Използване на технически бизнес или отраслов жаргон.

Съкращения    Използване на съкращения, когато трябва да бъдат изписвани или се считат за прекалено неофициални за конкретен стил на писане– например "We won't leave 'til tomorrow" вместо "We will not leave until tomorrow".

Фрагмент – стилистични предложения    Фрагменти, които бихте могли да не желаете да бъдат използвани в официални стилове на писане, например "A beautiful day!" или "Why?".

Думи, свързани с рода на съществителното    Форми, свързани с рода на съществителното, например "councilman" и "councilwoman".

Словосъчетания с и без тирета    Думи с тирета, които не трябва да имат тирета, и обратно. Също открива затворени словосъчетания, които трябва да бъдат отворени, и обратно.

Неправилно използвани думи – стилистични предложения    Нестандартни думи от рода на "ain't", както и разнородни употреби, например "angry at" вместо "angry with".

Числа    Числителни бройни, които трябва да бъдат изписвани (използвайте "девет" вместо "9"), и обратно (използвайте 12 вместо "дванадесет"). Също открива неправилна употреба на "%" вместо "процент".

Страдателен залог    Изречения в страдателен залог. При възможност предложенията се пренаписват в действителен залог.

Притежателни и множествени форми – стилистични предложения    Съмнителна, но не непременно неправилна употреби на притежателни, например "Her memory is like an elephant's" или "I stopped by John's".

Пунктуация – стилистични предложения    Ненужни запетаи в дати, неформални поредни препинателни знаци и липсващи запетаи преди цитати – например "She said 'He is due at noon'".

Относителни подчинени изречения – стилистични предложения    Съмнителна употреба на "that" или "which".

Дължина на изречението (повече от 60 думи)    Изречения, които включват повече от 60 думи.

Структура на изречението    Части от изречения, прекомерно дълги изречения, прекалена употреба на съюзи (например "and" или "or"), нестройна структура на изречението (например преминаване между действителен и страдателен залог в изречение), неправилна структура на въпросително изречение и не на място поставени определители.

Изречения, започващи с "And", "But" или "Hopefully"    Използване на съюзи и наречия в началото на изречение или използване на "плюс" като съюз между две самостоятелни прости изречения.

Поредни съществителни (повече от три)    Низове от няколко поредни съществителни, които може да са неясни – пример от английски език: "The income tax office business practices remained the same".

Поредни предложни фрази (повече от три)    Низове от фрази с предлози – например (англ. ез.) "The book on the shelf in the corner at the library on the edge of town was checked out".

Неясно изразяване    Двусмислен начин на изразяване – например "more", последвано от прилагателно и сборно съществително или множествено число ("We need more thorough employees" вместо "We need more employees who are thorough") – или изречения, които съдържат повече от един възможен референт за местоимение ("All of the departments did not file a report" вместо "Not all of the departments filed a report").

Използване на първо лице    Местоименията "аз" и "мен", които не трябва да се използват в научни и технически статии.

Глаголни фрази – стилистични предложения    Използване на изявителни наклонение на места, където е препоръчително да се използва конюнктив, разделени глаголни фрази и страдателни глаголни фрази– например "The pepper is able to be chopped without burning fingers".

Многословие    Многословни подчинени изречения или неясни определители (например "fairly" или "pretty"), ненужни наречия, прекалено много отрицателни форми, ненужната употреба на "or not" във фразата "whether or not," или употребата на "possible … may" вместо "possible … will".

Думи в разделен инфинитив (повече от една)    Две или повече думи между "to" и глагола – например "to very boldly enter the market".

Най-горе на страницата

Възстановяване на началните настройки за правила

След като покажете диалоговия прозорец "Настройки за граматика" и промените различни настройки, е възможно да решите да върнете настройките в тяхното състояние по подразбиране. За да направите това, щракнете върху Начално състояние на всички.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×