Избиране на текст

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В Word можете да изберете целия текст в документ (Ctrl + A) или да изберете конкретен текст или елементи в таблица с помощта на мишката или клавиатурата. Можете също да изберете текст или елементи, които са на различни места. Например можете да изберете абзац на една страница и изречение на друга страница.

Избиране на целия текст

 1. Щракнете някъде в документа.

 2. Натиснете Ctrl + A на клавиатурата, за да изберете целия текст в документа.

Изберете конкретен текст

Можете също да изберете конкретна дума, ред с текст или един или повече абзаци.

 1. Поставете курсора пред първата буква на дума, изречение или абзаците, които искате да изберете.

 2. Натиснете и задръжте, докато плъзгате курсорът ви да изберете текста, който искате.

Други начини за избиране на текст

 • За да изберете единична дума, можете бързо да щракнете двукратно върху тази дума.

 • За да изберете ред с текст, поставете курсора в началото на реда и натиснете Shift + стрелка надолу.

 • За да изберете абзац, поставете курсора в началото на абзаца и натиснете Ctrl + Shift + стрелка надолу.

Изберете текста с помощта на мишката

Изберете текста в тялото на документ

Забележки: За да изберете целия документ, направете едно от следните неща:

 • В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Избор, а след това върху Избери всички.

 • Преместете показалеца отляво на всеки текст, докато тя се превръща в стрелка, сочеща и след това щракнете трикратно.

За да изберете

Направете следното

Всяка сума на текст

Щракнете там, където искате да започне селекцията, натиснете и задръжте левия бутон на мишката и след това плъзнете показалеца на мишката над текста, който искате да изберете.

Дума

Щракнете двукратно върху произволно място в думата.

Ред с текст

Преместване на курсора вляво от реда, докато се превърне в стрелка, сочеща надясно и след това щракнете върху.

Изречение

Задръжте натиснат клавиша CTRL и след това щракнете някъде в изречението.

Един абзац

Щракнете трикратно някъде в абзаца.

На няколко абзаца

Преместете показалеца на мишката отляво на първия абзац, докато се промени на стрелка, сочеща и след това натиснете и задръжте натиснат левия бутон на мишката, докато плъзгате показалеца нагоре или надолу.

Голям блок от текст

Щракнете в началото на селекцията, превъртете до края на селекцията и след това задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато щраквате върху там, където искате селекцията до края.

Цял документ

Преместване на курсора отляво на всеки текст, докато се превърне в стрелка, сочеща надясно и след това щракнете трикратно.

Горни и долни колонтитули

В изглед на оформление за печатщракнете двукратно върху замъглена текста на горен или долен колонтитул. Преместване на курсора отляво на горния или долния колонтитул, докато се превърне в стрелка, сочеща надясно и след това щракнете върху.

Бележки под линия и бележки в края

Щракнете върху текста на бележката под линия или бележка в края, преместете показалеца на отляво на текста, докато се превърне в стрелка, сочеща надясно и след това щракнете върху.

Вертикален текстов блок

Задръжте натиснат клавиша ALT, докато плъзгате показалеца на мишката над текста.

Текстово поле или рамка

Преместете показалеца над границата на рамката или текстовото поле, докато показалецът се превърне в четирипосочна стрелка и след това щракнете върху.

Изберете елементи в таблица

За да изберете

Направете следното

Съдържанието на клетка

Щракнете в клетката. Под Инструменти за таблицащракнете върху раздела оформление . В групата таблици щракнете върху избори след това щракнете върху Изберете клетка.

Съдържанието на ред

Щракнете върху в реда. Под Инструменти за таблицащракнете върху раздела оформление . В групата таблици щракнете върху избори след това щракнете върху Изберете ред.

Съдържанието на колона

Щракнете в колоната. Под Инструменти за таблицащракнете върху раздела оформление . В групата таблици щракнете върху избори след това щракнете върху Избор на колона.

Съдържанието на няколко клетки, редове или колони

Щракнете в клетка, ред или колона и след това задръжте левия бутон на мишката, докато плъзгате през всички клетки, редове или колони, съдържащи съдържанието, което искате да изберете. За да изберете съдържанието на клетки, редове или колони, които не са съседни, щракнете в първата клетка, ред или колона, натиснете клавиша CTRL и след това щракнете върху допълнителни клетки, редове или колони, съдържащи съдържанието, което искате да изберете.

Съдържанието на цялата таблица

Щракнете в таблицата. Под Инструменти за таблицащракнете върху раздела оформление . В групата таблици щракнете върху избори след това щракнете върху Избор на таблица.

Изберете текст в различни места

Можете да изберете текст или елементи в таблица, които не са едни до други. Например можете да изберете абзац на една страница и изречение на друга страница.

 1. Изберете някакъв текст или елемент в таблица.

 2. Задръжте натиснат клавиша CTRL, докато избирате всеки допълнителен текст или елемент в таблицата, която искате.

Избор на текст в структурен изглед

За да видите документа си в структурен изглед, щракнете върху раздела изглед и след това щракнете върху структура в групата Изгледи на документ.

За да изберете

Преместване на курсора до

Заглавие

От лявата страна на заглавието, докато се промени на сочеща стрелка, след което щракнете върху.

Заглавие, подзаглавие и основен текст

От лявата страна на заглавието, докато се промени на сочеща стрелка и след това щракнете двукратно върху.

Абзац от основния текст

От лявата страна на абзаца, докато се промени на сочеща стрелка, след което щракнете върху.

Няколко заглавия или абзаци от основен текст

От лявата страна на текста, докато се промени на сочеща стрелка и след това плъзнете нагоре или надолу.

Забележки: 

 • В структурен изглед щракването веднъж отляво на абзац избира целия абзац, вместо с един ред.

 • Ако изберете заглавие, което съдържа свит подчинен текст, свита текст също се избира (въпреки че не се вижда). Всички промени, които правите в заглавието — например преместване, копиране или изтриване – засегне свит текст.

Изберете текста с помощта на клавиатурата

Изберете текста в тялото на документ

Забележка: За да изберете целия документ, натиснете CTRL + A.

За да изберете

Направете следното

С един знак надясно

Натиснете SHIFT + стрелка надясно.

С един знак наляво

Натиснете SHIFT + стрелка наляво.

Дума от началото до края му

Поставете точката на вмъкване в началото на думата, и след това натиснете CTRL + SHIFT + стрелка надясно.

Дума от края му към началото му

Преместване на курсора в края на думата, и след това натиснете CTRL + SHIFT + стрелка наляво.

Линия от началото до края му

Натиснете Начало и след това натиснете SHIFT + END.

На линия от края му към началото му

Натиснете клавиша END и след това натиснете SHIFT + HOME.

Един ред надолу

Натиснете клавиша END и след това натиснете SHIFT + стрелка надолу.

Един ред нагоре

Натиснете Начало и след това натиснете SHIFT + стрелка нагоре.

Абзац от началото до края му

Преместване на курсора в началото на абзаца, и след това натиснете CTRL + SHIFT + стрелка надолу.

Абзац от края му към началото му

Преместване на курсора в края на абзаца, и след това натиснете CTRL + SHIFT + стрелка нагоре.

Документ от края му към началото му

Преместване на курсора в края на документа и след това натиснете CTRL + SHIFT + HOME.

Документ от началото до края му

Преместване на курсора в началото на документа и след това натиснете CTRL + SHIFT + END.

От началото на прозореца до края му

Преместване на курсора в началото на прозореца и след това натиснете ALT + CTRL + SHIFT + страница надолу.

Целия документ

Натиснете клавишите CTRL+A.

Вертикален текстов блок

Натиснете CTRL + SHIFT + F8 и след това използвайте клавишите със стрелки. Натиснете ESC, за да изключите режима на селекцията.

Най-близкия знак

Натиснете F8, за да включите режим на селекцията и след това стрелка наляво или стрелка надясно; натиснете ESC, за да изключите режима на селекцията.

Дума, изречение, абзац или документ

Натиснете F8, за да включите режим на селекцията и след това натиснете F8 веднъж, за да изберете дума, два пъти, за да изберете изречение, три пъти, за да изберете абзац или четири пъти, за да изберете документа. Натиснете ESC, за да изключите режима на селекцията.

Изберете елементи в таблица

За да изберете

Направете следното

Съдържанието на клетката отдясно

Натиснете клавиша TAB.

Съдържанието на клетката отляво

Натиснете SHIFT + TAB.

Съдържанието на съседни клетки

Задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато натискате неколкократно съответните клавиши със стрелки, докато не сте избрали съдържанието на всички клетки, които искате.

Съдържанието на колона

Щракнете в горната или долната клетка на колоната. Задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато натискате неколкократно клавиша със стрелка нагоре или стрелка надолу, докато изберете съдържанието на колоната.

Съдържанието на цялата таблица

Щракнете в таблицата и след това натиснете ALT + 5 от цифровата клавиатура (при изключен NUM LOCK).

Спиране на избирането на цялата дума

 1. Щракнете върху раздела файл и след това щракнете върху Опции.

 2. Щракнете върху Разширени.

 3. Под Опции за редактиранеизчистете квадратчето за отметка до при избиране автоматично избирай цялата дума.

Изберете текста с помощта на мишката

Изберете текста в тялото на документ

Забележка: За да изберете целия документ, направете едно от следните неща:

 • В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Избор, а след това върху Избери всички.

  Изображение на лентата на Word

 • Преместете показалеца отляво на всеки текст, докато тя се превръща в стрелка, сочеща и след това щракнете трикратно.

За да изберете

Направете следното

Всяка сума на текст

Щракнете там, където искате да започне селекцията, натиснете и задръжте левия бутон на мишката и след това плъзнете показалеца на мишката над текста, който искате да изберете.

Дума

Щракнете двукратно върху произволно място в думата.

Ред с текст

Преместване на курсора вляво от реда, докато се превърне в стрелка, сочеща надясно и след това щракнете върху.

Изречение

Задръжте натиснат клавиша CTRL и след това щракнете някъде в изречението.

Един абзац

Щракнете трикратно някъде в абзаца.

На няколко абзаца

Преместете показалеца на мишката отляво на първия абзац, докато се промени на стрелка, сочеща и след това натиснете и задръжте натиснат левия бутон на мишката, докато плъзгате показалеца нагоре или надолу.

Голям блок от текст

Щракнете в началото на селекцията, превъртете до края на селекцията и след това задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато щраквате върху там, където искате селекцията до края.

Цял документ

Преместване на курсора отляво на всеки текст, докато се превърне в стрелка, сочеща надясно и след това щракнете трикратно.

Горни и долни колонтитули

В изглед на оформление за печатщракнете двукратно върху замъглена текста на горен или долен колонтитул. Преместване на курсора отляво на горния или долния колонтитул, докато се превърне в стрелка, сочеща надясно и след това щракнете върху.

Бележки под линия и бележки в края

Щракнете върху текста на бележката под линия или бележка в края, преместете показалеца на отляво на текста, докато се превърне в стрелка, сочеща надясно и след това щракнете върху.

Вертикален текстов блок

Задръжте натиснат клавиша ALT, докато плъзгате показалеца на мишката над текста.

Текстово поле или рамка

Преместете показалеца над границата на рамката или текстовото поле, докато показалецът се превърне в четирипосочна стрелка и след това щракнете върху.

Изберете елементи в таблица

За да изберете

Направете следното

Съдържанието на клетка

Щракнете в клетката. Под Инструменти за таблицащракнете върху раздела оформление . В групата таблици щракнете върху избори след това щракнете върху Изберете клетка.

Съдържанието на ред

Щракнете върху в реда. Под Инструменти за таблицащракнете върху раздела оформление . В групата таблици щракнете върху избори след това щракнете върху Изберете ред.

Съдържанието на колона

Щракнете в колоната. Под Инструменти за таблицащракнете върху раздела оформление . В групата таблици щракнете върху избори след това щракнете върху Избор на колона.

Съдържанието на няколко клетки, редове или колони

Щракнете в клетка, ред или колона и след това задръжте левия бутон на мишката, докато плъзгате във всички клетки, редове или колони, съдържащи съдържанието, което искате да изберете. За да изберете съдържанието на клетки, редове или колони, които не са съседни, щракнете в първата клетка, ред или колона, натиснете клавиша CTRL и след това щракнете върху допълнителни клетки, редове или колони, съдържащи съдържанието, което искате да изберете.

Съдържанието на цялата таблица

Щракнете в таблицата. Под Инструменти за таблицащракнете върху раздела оформление . В групата таблици щракнете върху избори след това щракнете върху Избор на таблица.

Изберете текст в различни места

Можете да изберете текст или елементи в таблица, които не са едни до други. Например можете да изберете абзац на една страница и изречение на друга страница.

 1. Изберете някакъв текст или елемент в таблица.

 2. Задръжте натиснат клавиша CTRL, докато избирате всеки допълнителен текст или елемент в таблицата, която искате.

Избор на текст в структурен изглед

За да видите документа си в структурен изглед, щракнете върху раздела изглед и след това щракнете върху структура в групата Изгледи на документ.

За да изберете

Преместване на курсора до

Заглавие

От лявата страна на заглавието, докато се промени на сочеща стрелка, след което щракнете върху.

Заглавие, подзаглавие и основен текст

От лявата страна на заглавието, докато се промени на сочеща стрелка и след това щракнете двукратно върху.

Абзац от основния текст

От лявата страна на абзаца, докато се промени на сочеща стрелка, след което щракнете върху.

Няколко заглавия или абзаци от основен текст

От лявата страна на текста, докато се промени на сочеща стрелка и след това плъзнете нагоре или надолу.

 • В структурен изглед щракването веднъж отляво на абзац избира целия абзац, вместо с един ред.

 • Ако изберете заглавие, което съдържа свит подчинен текст, свита текст също се избира (въпреки че не се вижда). Всички промени, които правите в заглавието — например преместване, копиране или изтриване – засегне свит текст.

Изберете текста с помощта на клавиатурата

Изберете текста в тялото на документ

Забележка: За да изберете целия документ, натиснете CTRL + A.

За да изберете

Направете следното

С един знак надясно

Натиснете SHIFT + стрелка надясно.

С един знак наляво

Натиснете SHIFT + стрелка наляво.

Дума от началото до края му

Поставете точката на вмъкване в началото на думата, и след това натиснете CTRL + SHIFT + стрелка надясно.

Дума от края му към началото му

Преместване на курсора в края на думата, и след това натиснете CTRL + SHIFT + стрелка наляво.

Линия от началото до края му

Натиснете Начало и след това натиснете SHIFT + END.

На линия от края му към началото му

Натиснете клавиша END и след това натиснете SHIFT + HOME.

Един ред надолу

Натиснете клавиша END и след това натиснете SHIFT + стрелка надолу.

Един ред нагоре

Натиснете Начало и след това натиснете SHIFT + стрелка нагоре.

Абзац от началото до края му

Преместване на курсора в началото на абзаца, и след това натиснете CTRL + SHIFT + стрелка надолу.

Абзац от края му към началото му

Преместване на курсора в края на абзаца, и след това натиснете CTRL + SHIFT + стрелка нагоре.

Документ от края му към началото му

Преместване на курсора в края на документа и след това натиснете CTRL + SHIFT + HOME.

Документ от началото до края му

Преместване на курсора в началото на документа и след това натиснете CTRL + SHIFT + END.

От началото на прозореца до края му

Преместване на курсора в началото на прозореца и след това натиснете ALT + CTRL + SHIFT + страница надолу.

Целия документ

Натиснете клавишите CTRL+A.

Вертикален текстов блок

Натиснете CTRL + SHIFT + F8 и след това използвайте клавишите със стрелки. Натиснете ESC, за да изключите режима на селекцията.

Най-близкия знак

Натиснете F8, за да включите режим на селекцията и след това стрелка наляво или стрелка надясно; натиснете ESC, за да изключите режима на селекцията.

Дума, изречение, абзац или документ

Натиснете F8, за да включите режим на селекцията и след това натиснете F8 веднъж, за да изберете дума, два пъти, за да изберете изречение, три пъти, за да изберете абзац или четири пъти, за да изберете документа. Натиснете ESC, за да изключите режима на селекцията.

Изберете елементи в таблица

За да изберете

Направете следното

Съдържанието на клетката отдясно

Натиснете клавиша TAB.

Съдържанието на клетката отляво

Натиснете SHIFT + TAB.

Съдържанието на съседни клетки

Задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато натискате съответните клавиши със стрелки неколкократно, докато изберете съдържанието на всички клетки, които искате.

Съдържанието на колона

Щракнете в горната или долната клетка на колоната. Задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато натискате клавиша стрелка нагоре или стрелка надолу няколко пъти, докато не сте избрали съдържанието на колоната.

Съдържанието на цялата таблица

Щракнете в таблицата и след това натиснете ALT + 5 от цифровата клавиатура (при изключен NUM LOCK).

Спиране на избирането на цялата дума

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции на Word.

 2. Щракнете върху Разширени.

 3. Под Опции за редактиранеизчистете отметката от квадратчето при избиране автоматично избирай цялата дума.

Вж. също

Word превърта твърде бързо, когато избирам текст

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×