Задаване на свойствата на поведението на таблица за отчетите в Power View

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Ако използвате Power View, можете да зададете свойствата на поведението на таблица да променя режима на групиране на редовете за подробни данни и да предоставя по-добро разполагане по подразбиране на информация за идентифициране (например имена, ИД на снимки или изображения на емблеми) в контейнери за плочки, картички и диаграми.

Забележка: Трябва да зададете идентификатор на ред, преди да можете да зададете други свойства.

 1. Отворете Power Pivot. Вж. Стартиране на добавката Power Pivot in Microsoft Excel 2013 за подробности.

 2. Щракнете върху раздела за таблица в дъното на прозореца, за да изберете таблицата, за която ще конфигурирате свойствата.

 3. Щракнете върху Разширени > Поведение на таблица.

 4. В Идентификатор на ред изберете колона от таблицата, която съдържа само уникални стойности, но не и празни стойности. Задаването на идентификатор на ред е първата стъпка към указването на други свойства.

 5. В Запазване на уникални редове изберете колони, които да се третират като уникални, дори и да са дубликати (например собствено и фамилно име на служителя за случаите, в които повече от един служител носи това име).

 6. Колоната Етикет по подразбиране предоставя показвано име, за да представи данните за реда (например името на служител в досието на служителя).

  В някои визуализации на Power View, като напр. картички, етикетът по подразбиране се показва с по-голям шрифт. Ако също така сте задали изображение по подразбиране, етикетът по подразбиране се появява под изображението по подразбиране в разделите на контейнер за плочки.

 7. В Изображение по подразбиране изберете колона, която предоставя изображение, представящо данните за реда (например ИД на снимка в досие на служител).

В тази статия

Защо трябва да се задават свойства на поведението на таблицата?

Полета по подразбиране

Свойството "Идентификатор на ред"

Свойството "Запазване на уникални редове"

Етикети по подразбиране

Изображения по подразбиране

Оптимизиране за специфични оформления

Липсват изображения

За да укажете, че дадена колона съдържа URL адреси на изображения

За да укажете, че дадена колона съдържа двоични изображения

Един или повече редове липсват от таблиците

Оформлението на матрицата е твърде претоварено

Диаграмата показва твърде много елементи и нива върху оста

Следващи стъпки

Вж. също

Защо трябва да се задават свойства на поведението на таблицата?

Power View групира елементите автоматично въз основа на използваните от вас полета и формат на представяне. В повечето случаи групирането по подразбиране дава оптимален резултат. Но при някои таблици, най-вече при тези, съдържащи подробни данни, режимът на групиране по подразбиране понякога групира редове, които не трябва да се групират (например записи на служители или клиенти, които трябва да се поставят отделно, особено когато двама или повече души имат еднакво собствено или фамилно име). В такива таблици можете да зададете свойства, които да поставят редовете отделно, вместо да ги групират заедно.

Забележка: Не трябва да променяте режима по подразбиране на работа на таблиците, действащи като справочни (например таблица с дати, таблица с категория продукти или таблица на отдел, в която таблицата се състои от сравнително малък брой редове и колони) или обобщаващи таблици, съдържащи редове, които са от интерес само когато са обобщени (например статистически данни от преброяването на населението, групирани по пол, възраст или географско местоположение). При справочни или обобщаващи таблици най-добри резултати се постигат с режима на групиране по подразбиране.

Най-горе на страницата

Полета по подразбиране

Можете да задавате кои полета да се добавят автоматично към Power View, ако някой щракне върху името на таблицата в списъка с полета на Power View. Дадена таблица може да има много полета, но някои от тях вероятно се използват по-често от други.

 1. В прозореца на Power Pivot > раздел Разширени > Набор полета по подразбиране.

 2. Изберете поле в Полета в таблицата и щракнете върху Добавяне.

 3. То се премества в Полета по подразбиране, подред.

 4. Когато имате всички желани полета, можете да променяте реда, в който се показват. Изберете поле и щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Свойството "Идентификатор на ред"

В таблицата идентификаторът на редове указва една колона, която съдържа само уникални стойности, но не и празни стойности. Свойството "Идентификатор на ред" се използва за промяна на групирането, така че дадена група да не се основава на състава на полето на даден ред, а на фиксирана колона, която винаги се използва за уникалното идентифициране на ред, независимо от полетата, използвани в дадено оформление на отчет.

Задаването на свойството променя режима на групиране по подразбиране от динамично групиране, основаващо се на колоните, които присъстват в изгледа, на фиксиран режим на групиране, който обобщава въз основа на идентификатора на данни. Промяната на режима на групиране по подразбиране е приложима за оформление на отчети, като например матрица, които в противен случай групират (или показват междинни суми) за всяка колона в реда.

Задаването на идентификатор на ред разрешава следните допълнителни свойства: свойството Запазване на уникални редове, свойството Етикет по подразбиране и свойството Изображение по подразбиране, като всяко от тях оказва въздействие върху режима на работа на полето в Power View.

Можете да използвате и само Идентификатор на ред като самостоятелно свойство, за да разрешите следното:

 • Използване на двоични образи в отчет. Като премахва нееднозначността около уникалността на реда, Power View може да определи как да се назначат изображения по подразбиране и етикети по подразбиране за даден ред.

 • Премахване на нежелани междинни суми от отчет за матрица. Групирането по подразбиране на ниво поле създава междинна сума за всяко поле. Ако искате само една междинна сума, изчислена на ниво ред, ще го постигнете чрез настройване на идентификатора на реда.

Не можете да задавате идентификатор на реда за таблици, маркирани като таблици с дати. За таблици с дати идентификаторът на ред се указва, когато маркирате таблицата. За повече информация вж. Диалогов прозорец "Маркиране като таблица с дати".

Най-горе на страницата

Свойството "Запазване на уникални редове"

Това свойство ви позволява да укажете кои колони съдържат информация за идентичност (например име на служител или код на продукт) по начин, който разграничава редовете един от друг. В случаите, в които редовете изглеждат идентични (например клиенти с едно и също име), колоните, които указвате за това свойство, се повтарят в таблицата на отчета.

В зависимост от това кои колони добавяте в отчета, може да откриете редове, които се третират като идентични, защото стойностите тях изглеждат еднакви (например двама клиенти с име Джон Янг). Това възниква, защото други колони, които предоставят разграничаваща информация (например бащино име, адрес или рождена дата) не са в изгледа на отчета. В такива случаи режимът на работа по подразбиране е да се сгънат идентичните редове в един ред, като се обобщават всички изчисляеми стойности в един по-голям резултат от комбинираните редове.

Като зададете свойството Запазване на уникални редове, можете да обозначите една или повече колони, които да се повтарят, независимо дали има дублиращи се екземпляри, винаги когато добавяте колоната в изгледа на отчета. Изчисляемите стойности, свързани с реда, вече ще се разпределят въз основа на всеки отделен ред, вместо да се появяват в един ред.

Забележка: Тъй като колоните, които крайният потребител избира, могат да окажат въздействие върху групирането, което променя контекста на филтъра за изчисления на изрази, конструкторите на модели трябва внимателно да създадат мерки, които да връщат правилните резултати.

Най-горе на страницата

Етикети по подразбиране

Това свойство указва етикет, който се появява най-вече в карта или диаграма, или заедно с изображението по подразбиране в лентата за навигация на отчета на плочката. Когато се използва с изображение по подразбиране, етикетът по подразбиране се появява под изображението. Когато избирате етикет по подразбиране, изберете колоната, която предоставя най-много информация за реда (например име).

В оформлението на лентата с раздели за контейнера на плочката, с лентата за навигация, разположена напречно в горната част, етикетът по подразбиране се появява в областта на заглавието под изображението, както е определено от свойството на изображението по подразбиране. Например ако имате списък на служители, можете да подредите информацията за служителите като плочка, използвайки техния ИД на снимка като изображение по подразбиране и "Име на служителя" като етикет по подразбиране. Колоната на етикета по подразбиране винаги се появява под изображението в навигационната лента с раздели на контейнера за плочки, дори и да не го изберете изрично в списъка с полета на отчета.

При оформлението на потока на корицата на контейнер за плочки, с навигация, разположена напречно в долната част на плочките, изображението по подразбиране се появява без етикета по подразбиране.

При оформлението на карта етикетът по подразбиране се появява с по-голям шрифт в областта на заглавието в горната част на всяка карта. Например ако имате списък на служители, можете да направите карти с информацията за служителите, използвайки техния ИД на снимка като изображение по подразбиране и "Име на служителя" като етикет по подразбиране.

Най-горе на страницата

Изображения по подразбиране

Това свойство указва изображение, което се показва по подразбиране в навигационната лента с раздели на отчета на плочката или най-вече под етикета по подразбиране в лявата част на картата. Изображението по подразбиране трябва да е визуално съдържание. Примерите включват ИД на снимка в таблицата на служителите, емблема на клиент в таблицата на клиента или форма на страна в географска таблица.

Забележка: Изображенията може да бъдат получени от URL адреса на файл на изображение на уеб сървър или като двоични данни, вградени в работната книга. Ако изображението се основава на URL адрес, уверете се, че колоната е зададена като тип изображение, за да може Power View да извлече изображението, вместо да покаже URL адреса като текстови данни в отчета.

Най-горе на страницата

Оптимизиране за специфични оформления

Този раздел описва ефекта от задаването на свойствата на поведението на таблицата от гледна точка на определен формат на представяне и характеристики на данните. Ако например се опитвате да зададете фина настройка на оформлението на отчет за матрица, можете да използвате информацията, за да разберете как да подобрите представянето на матрицата, като използвате свойствата на поведението на таблицата в модела.

Липсват изображения

Свойствата, които сте задали в модела, определят дали изображенията в отчета да се визуализират или да се представят като текстови стойности. В следващите примери изображенията липсват от отчета. Там, където трябва да се появи изображение, се появява URL адресът на местоположението на файла на изображението. Това поведение възниква, тъй като текстът в модела се интерпретира като текст в отчета. Можете да промените това поведение, като зададете свойствата на колоната, която съдържа URL адреса на изображението. Свойството инструктира Power View да използва стойността на колоната като URL адрес, вместо да го показва като текст.

Свойство на отчета

За да укажете, че дадена колона съдържа URL адреси на изображения

 • В прозореца на PowerPivot > раздел Разширени > секция Свойства на отчитането проверете дали Категория данни е зададено на URL адрес на изображение (Предложено).

 • Ако не е, щракнете върху падащата стрелка за Категория данни > Още категории> URL адрес на изображение.

За да укажете, че дадена колона съдържа двоични изображения

 • В прозореца на PowerPivot > раздел Разширени > секция Свойства на отчитането > Поведение на таблица.

 • За Идентификатор на ред изберете колона, съдържаща уникални стойности.

Един или повече редове липсват от таблиците

Понякога режимът на групиране по подразбиране води до резултати, обратни на търсените. По-конкретно, редовете за подробни данни, които са представени в модела, не се появяват в отчета. По подразбиране Power View групира колоните, които добавяте към изгледа. Ако добавите Име на държава в отчета, всяка страна ще се появи веднъж в изгледа, независимо че основната таблица може да съдържа хиляди редове, които включват няколко екземпляра на името на всяка страна. В този случай режимът на групиране по подразбиране ще даде правилния резултат.

Въпреки това помислете за друг пример, където може да искате множество екземпляри на ред, за да се вижда, тъй като в действителност основните редове съдържат данни за различните обекти. В този пример се предполага, имате две клиенти и двата наименувани Йон Иван. Чрез групирането на поведението по подразбиране, само един екземпляр на Йон Иван ще се появи в отчета. Освен това тъй като само един екземпляр се показва в списъка, мярката Годишен доход е сумата от тази стойност за двете клиенти. В този случай, където потребителите, които споделят същото име са всъщност различни хора, групирането поведението по подразбиране дава неправилен резултат.

Пример на отчет, който показва уникални стойности

За да промените поведението за групиране по подразбиране, задайте свойствата на Идентификатор на ред и Запазване на уникални редове . В Запазване на уникални редовеизберете колоната фамилно име така че тази стойност се повтаря за ред, дори ако то вече се появява в различен ред. След промяна на свойствата и да публикувате повторно работната книга, можете да създадете същия отчет, но този път, ще видите двете клиенти, наречена Йон Иван, с Годишен доход правилно разпределени за всеки от тях.

Пример на отчет, който показва комбинирани стойности

Оформлението на матрицата е твърде претоварено

Когато представяте таблица за подробни данни в матрица, групирането по подразбиране предоставя обобщена стойност за всяка колона. В зависимост от целите ви, обобщението може да е по-голямо, отколкото искате. За да промените този режим, можете да настроите Идентификатор на ред. Не е необходимо да настройвате допълнителни свойства. Настройването на идентификатора на ред е достатъчно, за да промените групирането, така че обобщенията да се изчисляват за всеки ред въз основа на уникалния идентификатор на ред на всеки един от тях.

Сравнете изображенията преди и след, които показват ефекта върху оформлението на матрицата от задаването на това свойство.

Преди: Групиране по подразбиране въз основа на полета в матрицата

Свойство на отчета
След: Групиране по идентификатор на ред

Свойство на отчета

Диаграмата показва твърде много елементи и нива върху оста

Отчети за диаграми, които показват подробни данни, трябва да използват идентификатора за ред като ос. Без идентификатор за данни оста остава неопределена, а това води до предполагаемо оформление, което може да е далеч от изискванията. За да промените този режим, можете да настроите Идентификатор на ред. Не е необходимо да настройвате допълнителни свойства. Настройването на идентификатора на ред е достатъчно, за да промените групирането, така че обобщенията да се изчисляват за всеки ред въз основа на уникалния идентификатор на ред на всеки един от тях.

Сравнете изображенията преди и след, които показват ефекта върху оформлението на диаграмата от задаването на това свойство. Това е същият отчет с идентични полета и представяне. Разликата е в това, че долното изображение показва отчета, след като Идентификатор на ред е зададен за таблицата на елементите.

Свойство на отчета
Преди: Групиране по подразбиране въз основа на полета в диаграмата

Свойство на отчета

След: Групиране според идентификатор на ред (идентификаторът на ред става оста)

Най-горе на страницата

Следващи стъпки

След като сте оценили таблиците във вашия модел и сте задали свойствата на поведението на таблицата на тези, които съдържат редове за подробни данни, които винаги трябва да се появяват като отделни елементи, може допълнително да оптимизирате модела посредством допълнителни свойства или настройки. За повече информация относно Power View вж. Урок: Оптимизиране на модел на данни за отчитане в Power View.

Забележки:  Авторски права на клипа:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Изображенията на флагове са предоставени от CIA Factbook (cia.gov)

 • Данните за населението са предоставени от UNData (data.un.org) на Пазара на Microsoft Azure

 • Пиктограмите на олимпийски спортове са от Thadius856 и Parutakupiu, разпространени според лиценза на Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Най-горе на страницата

Вж. също

Свойства на отчетите на PowerPivot за Power View

PowerPivot: Мощен анализ на данни и моделиране на данни в Excel

Урок: Анализ на данни от обобщена таблица чрез модел на данни в Excel 2013

Видеоклипове за Power View и PowerPivot

Power View: Изследване, визуализиране и представяне на данните ви

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×