Задаване на свойствата на поведението на таблица за отчетите в Power View

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Ако използвате Power View, можете да зададете свойства на поведението на таблицата, за да промените поведението на групираните подробни редове и да осигурите по-добра настройка по подразбиране за идентифициране на информация (като например имена, ИД на снимки или изображения на емблеми) в контейнери, карти и диаграми.

Забележка:  Трябва да зададете идентификатор на ред, преди да можете да зададете други свойства.

 1. Отворете Power Pivot. Вижте пускане на добавкаТа Power Pivot в Microsoft Excel 2013 за подробности.

 2. Щракнете върху раздела таблица в долната част на прозореца, за да изберете таблицата, за която конфигурирате свойствата.

 3. Щракнете върху Разширено поведение на таблицата>.

 4. В идентификатор на редизберете колона в таблицата, която съдържа само уникални стойности и без празни стойности. ЗаДаването на идентификатор на ред е първата стъпка към указването на други свойства.

 5. В Запазване на уникални редовеизберете колони, които трябва да се третират като уникални, дори ако са дублирани (например собствено име и фамилно име на служителя, за случаите, в които двама или повече служители споделят едно и също име).

 6. Колоната за етикет по подразбиране предоставя показвано име, за да представлява данни за реда (например името на служителя в запис на служител).

  В някои визуализации на Power View, като например карти, етикетът по подразбиране се показва в по-голям шрифт. Ако сте задали и изображение по подразбиране, етикет по подразбиране се показва под изображението по подразбиране в разделите на контейнера за мозайки.

 7. В изображение по подразбиранеизберете колона, която предоставя изображение, представящо данните за реда (например ИД на снимка в досие на служител).

В тази статия

Защо се задават свойства на поведението на таблицата?

Полета по подРазбиране

Свойството "идентификатор на ред"

Свойството "запазване на уникални редове"

Етикети по подРазбиране

Изображения по подРазбиране

Оптимизиране за определени оформления

Липсват изображения

За да укажете, че дадена колона съдържа URL адреси на изображения

За да укажете, че дадена колона съдържа двоични изображения

На таблиците липсва един или повече редове

Оформлението на матрицата е твърде пренаселено

Диаграма, показваща твърде много елементи и нива върху оста

Следващи стъпки

Вж. също

Защо се задават свойства на поведението на таблицата?

Елементите на Power View автоматично се базират на полетата и формата на презентацията, която използвате. В повечето случаи групирането по подразбиране генерира оптимален резултат. Но за някои таблици, които са предимно тези, които съдържат подробни данни, поведението на групиране по подразбиране понякога ще групира редове, които не трябва да бъдат групирани (например записи на служители или клиенти, които трябва да бъдат листвани поотделно, особено когато двама или повече души Споделете същото собствено и фамилно име). За подобни таблици можете да зададете свойства, които водят до изброяване на редове поотделно, вместо да бъдат групирани заедно.

Забележка: Не променяйте поведението по подразбиране на таблици, които действат като таблица за справки (като таблица с дати, таблица за продуктови категории или таблица на отдел, където таблицата се състои от относително малък брой редове и колони) или обобщени таблици, съдържащи само редове интересен, когато е обобщен (например данни за преброяване, което се търкаля по пол, възраст или географско положение). За таблиците за търсене и обобщението поведението на групиране по подразбиране произвежда най-добър резултат.

Най-горе на страницата

Полета по подРазбиране

Можете да зададете кои полета да се добавят автоматично в Power View, ако някой щракне върху името на таблицата в списъка с полета на Power View. Таблицата може да има много полета, но някои от тях вероятно се използват по-често от други.

 1. В прозореца на Power Pivot > Advanced Tab _GT_ набор от полета по подразбиране.

 2. Изберете поле в полета в таблицата и щракнете върху Добави.

 3. Той се премества в полета по подразбиране в ред.

 4. След като имате всички полета, които искате, можете да промените реда, в който те се показват. Изберете поле и щракнете върху " напред " или " Премахни надолу".

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Свойството "идентификатор на ред"

В таблицата Идентификаторът на ред указва Единична колона, която съдържа само уникални стойности и без празни стойности. Свойството "идентификатор на ред" се използва за промяна на групирането, така че групата да не се базира на композиция на поле на ред, а по-скоро на фиксирана колона, която винаги се използва, за да се идентифицират еднозначно даден ред, независимо от полетата, използвани в конкретно оформление на отчета.

Настройката на това свойство променя поведението на групиране по подразбиране от динамично групиране на базата на колоните, които са налични в изгледа, към фиксирано поведение за групиране, което обобщава на базата на идентификатора на реда. Промяна на поведението по подразбиране на групирането е релевантно за оформленията на отчети, като например матрица, която иначе би групирала (или показва междинни суми) за всяка колона в реда.

ЗаДаването на идентификатор на ред разрешава следните допълнителни свойства: запазвате свойството уникални редове , свойството за етикет по подразбиране и свойСтвото изображение по подразбиране , като всяко от тях влияе върху поведението на полето в Power View.

Можете също да използвате идентификатор на ред само по себе си като самостоятелно свойство, за да разрешите следното:

 • Използвайте двоични изображения в отчет. Чрез отстраняване на нееднозначност около уникалността на редове Power View може да определи как да се присвояват изображения по подразбиране и етикети по подразбиране за даден ред.

 • Премахване на нежелани междинни суми от матричен отчет. Групиране по подРазбиране на ниво поле създава междинна сума за всяко поле. Ако искате само една междинна сума, изчислена на нивото на реда, задаването на идентификатора на ред генерира този резултат.

Не можете да задавате идентификатор на ред за таблици, маркирани като таблици с дати. За таблици с дати, Идентификаторът на ред се указва, когато маркирате таблицата. За повече информация вижте диалоговИя прозорец за маркиране като таблица с дати.

Най-горе на страницата

Свойството "запазване на уникални редове"

Това свойство ви позволява да указвате кои колони да предават информация за самоличност (например име на служител или код на продукт) по начин, който разграничава един ред от друг. В случаите, в които редовете изглеждат еднакви (като например двама клиенти със същото име), колоните, които указвате за това свойство, се повтарят в таблицата "отчет".

В зависимост от това кои колони добавяте към отчет, можете да намерите редове, които се третират като еднакви редове, тъй като стойностите във всеки ред се показват еднакви (например двама клиента, на име Jon Yang). Това може да се случи, тъй като други колони, които предоставят диференциация (като например бащино име, адрес или дата на раждане), не са в изгледа на отчета. При такъв сценарий поведението по подразбиране е да свиете еднаквите редове в един ред, обобщавайки всички изчисляеми стойности в един по-голям резултат от комбинираните редове.

Като задавате свойството Запазване на уникални редове , можете да укажете една или повече колони, които би трябвало винаги да се повтарят дори ако има дублирани екземпляри, всеки път, когато добавяте тази колона към изгледа на отчета. Изчислените стойности, свързани с реда, сега ще бъдат разпределени на базата на всеки отделен ред, вместо да се сумират с един ред.

Забележка:  Тъй като колоните, които потребителят избере, могат да повлияят върху групирането, което променя контекста на филтъра за изчисления на изрази, моделните дизайнери трябва да се погрижат да създадат мерки, които връщат правилните резултати.

Най-горе на страницата

Етикети по подРазбиране

Това свойство указва етикет, който се показва на видно място в карта или диаграма или заедно с изображението по подразбиране в навигационната лента на отчета за плочката. Когато се използва с изображение по подразбиране, етикетът по подразбиране се показва под изображението. При избиране на етикет по подразбиране изберете колоната, която предава най-много информация за реда (например име).

В оформлението на лентата с раздели за контейнер за мозайки с навигационната лента в горната част се показва етикетът по подразбиране в областта за заглавие под изображение, както е дефинирано от свойството изображение по подРазбиране. Например ако имате списък със служители, може да обедините информация за служителя, като използвате техния ИД на снимка като име на изображение по подразбиране, както и името на служителя като етикет по подразбиране. Колоната "етикет по подразбиране" винаги се показва под изображението в навигационния раздел на контейнер за плочки, дори ако не сте го избрали изрично в списъка с полета на отчета.

В оформлението на корицата на контейнер за плочки, с навигацията в долната част на плочките, изображението по подразбиране се появява без етикета по подразбиране.

В оформление на карта етикетът по подразбиране се появява в по-голям шрифт в заглавната област в горния край на всяка карта. Например ако имате списък със служители, може да правите картички с информация за служителя, като използвате техния ИД на снимка като изображение по подразбиране и име на служител като етикет по подразбиране.

Най-горе на страницата

Изображения по подРазбиране

Това свойство указва изображение по подразбиране, което се показва в лентата на обхождане с табулация, или на видно място под етикета по подразбиране отляво на карта. Изображението по подразбиране трябва да бъде визуално съдържание. Примерите включват ИД на снимка в таблицата служители, емблема на клиент в таблица на клиент или фигура на държава в таблица на географията.

Забележка:  Изображенията могат да бъдат произхождащи от URL адреси към файл с изображение на уеб сървър или като двоични данни, вградени в работната книга. Ако изображението е базирано на URL адрес, трябва също да зададете колоната като тип изображение, така че Power View да извлича изображението, вместо да се показва URL АДРЕСЪТ като текстови данни в отчета.

Най-горе на страницата

Оптимизиране за определени оформления

Този раздел описва ефекта от Задаване на свойствата на поведението на таблицата от гледна точка на конкретен формат на презентация и характеристики на данните. Ако се опитвате да прецизирате оформлението на матричен отчет, можете например да използвате тази информация, за да разберете как да подобрите една матрица с помощта на свойствата на поведението на таблицата в модела.

Липсват изображения

Свойствата, които сте задали в модела, определят дали изображенията се визуализират в отчет, или се представят като текстови стойности в отчета. В примера по-долу липсват изображения от отчета. Там, където трябва да се появи изображение, вместо това се показва URL АДРЕСЪТ на файла за изображение. Това поведение възниква, тъй като текст в модела се интерпретира като текст в отчета. Можете да промените това поведение, като зададете свойства в колона, която съдържа URL адрес на изображение. Свойството указва на Power View да използва стойността на колоната като URL адрес, а не да го показва като текст.

Свойство на отчета

За да укажете, че дадена колона съдържа URL адреси на изображения

 • В PowerPivot Window > Advanced Tab _GT_ Reporting Properties , проверете дали КАТЕГОРИЯТА данни е зададено на URL адрес на изображение (предложено).

 • Ако не е, щракнете върху падащата стрелка за категория данни _GT_ Още категории> URL адрес на изображение.

За да укажете, че дадена колона съдържа двоични изображения

 • В прозореца на PowerPivot > Advanced Tab _GT_ отчитане свойства section> таблица.

 • За идентификатор на редизберете колона, съдържаща уникални стойности.

На таблиците липсва един или повече редове

Понякога поведението на групиране по подразбиране води до резултат, който е противоположен на това, което сте възнамерявали; по-конкретно подробни редове, които са налични в модела, не се появяват в отчета. По подразбиране групите на Power View в колоните, които добавяте към изгледа. Ако добавите име на държава към отчета, всяка държава се показва веднъж в изгледа, въпреки че основната таблица може да съдържа хиляди редове, които включват няколко екземпляра на всяко име на държава. В този случай поведението на групиране по подразбиране генерира правилния резултат.

Помислете обаче за различен пример, в който можете да поискате да се показват няколко екземпляра на ред, тъй като фактически свързаните редове съдържат данни за различни обекти. В този пример приемаме, че имате двама клиенти, наречени Jon Yang. Като използвате поведението на групиране по подразбиране, в отчета се показва само един екземпляр на Jon Yang . Освен това, тъй като в списъка се показва само един екземпляр, мярката годишен доход е сборът от тази стойност и за двата клиента. В този случай, където клиенти, които споделят едно и също име, са действително различни хора, поведението по подразбиране на групирането показва грешен резултат.

Пример на отчет, който показва уникални стойности

За да промените поведението по подразбиране за групиране, настройте идентификатора на реда и задръжте уникалните свойства на редовете. В Запазване на уникални редовеизберете колоната за фамилното име, така че тази стойност се повтаря за един ред, дори ако вече се появява на различен ред. След като промените свойствата и публикувате отново работната книга, можете да създадете един и същ отчет, само че този път ще видите и двата клиента с име Йон Ян, като годишните доходи са разпределени правилно за всеки от тях.

Пример на отчет, който показва комбинирани стойности

Оформлението на матрицата е твърде пренаселено

Когато представяте подробна таблица в матрица, групирането по подразбиране предоставя обобщена стойност за всяка колона. В зависимост от целите си това може да е по-обобщено, отколкото искате. За да промените това поведение, можете да зададете идентификатор на ред. Не е необходимо да се задават допълнителни свойства; само настройката за идентификатор на ред е достатъчна, за да промените групирането, така че да се изчисляват обобщенията за всеки ред на базата на уникалния му идентификатор на ред.

Сравнете следващите изображения преди и след, които показват ефекта от задаването на това свойство за оформление на матрица.

Преди: групиране по подРазбиране въз основа на полета в матрицата

Свойство на отчета

Свойство на отчета

Диаграма, показваща твърде много елементи и нива върху оста

Отчетите за диаграми, които показват подробни данни, трябва да използват идентификатора на ред като ос. Без идентификатор на ред оста е неопределена, което води до най-доброто оформление, което може да няма смисъл. За да промените това поведение, можете да зададете идентификатор на ред. Не е необходимо да се задават допълнителни свойства; само настройката за идентификатор на ред е достатъчна, за да промените групирането, така че да се изчисляват обобщенията за всеки ред на базата на уникалния му идентификатор на ред.

Сравнете следващите изображения преди и след, които показват ефекта от задаването на това свойство за оформление на диаграма. Това е един и същ отчет с идентични полета и презентация. Разликата е, че долната част на изображението показва отчет, след като е зададен идентификатор на ред в таблицата "елементи".

Свойство на отчета

Свойство на отчета

Най-горе на страницата

Следващи стъпки

След като сте оценили таблиците в модела и зададете свойствата на поведението на таблицата в тези, които съдържат подробни редове, които винаги трябва да се показват като отделни елементи, можете по-нататък да оптимизирате модела чрез допълнителни свойства или настройки. За повече информация относно Power View вижте урок: оптимизиране на модела на данни за отчитане в Power View.

Забележки:  Авторски права на клипа:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Изображенията на флагове са предоставени от CIA Factbook (cia.gov)

 • Данни за популациите чрез "неДанни" (data.un.org) в пазара на Microsoft Azure

 • Пиктограмите на олимпийски спортове са от Thadius856 и Parutakupiu, разпространени според лиценза на Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Най-горе на страницата

Вж. също

Свойства на отчетите на PowerPivot за Power View

PowerPivot: мощен анализ на данни и моделиране на данни в Excel

Урок: Анализ на данни от обобщена таблица чрез модел на данни в Excel 2013

Видео за Power View и PowerPivot

Power View: Изследване, визуализиране и представяне на данните ви

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×