Добавяне на правило

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Когато проектирате шаблон на формуляр, можете да използвате правила за автоматично покаже диалогов прозорец "," Задаване на стойност на поле на заявка или подаване на връзка с данни, превключване на изгледи, или отваряне или затваряне на формуляр в отговор на определени събития и условия. Събитията могат да включват промяна на конкретна група или поле в източник на данни, с едно щракване на бутон, Вмъкване на повтаряща се секция или ред в повтаряща се таблица, или кръгла или подаване на формуляр. Условия, могат да включват изчисления, XPath изрази, потребителски роли и дали стойността на полето е празно, се намира в зададен диапазон, е равно на стойността на друго поле, или започва с или съдържа определени знаци.

Можете също да добавяте няколко действия за всяко правило. Например можете да добавите правило, което показва съобщение на диалогов прозорец, указващо на потребителя, че ще се появи нов изглед на формуляра, променя изгледа на формуляра и след това използва връзка към данни, когато потребителят попълва контрола, обвързана с това поле.

В тази статия

Общ преглед

Съображения за съвместимост

Добавяне на правило, което се изпълнява, когато потребителят отвори формуляра

Добавяне на правило към контрола

Добавяне на правило към поле или група

Добавяне на правило, когато потребителят подаде формуляр

Общ преглед

Когато трябва да приложите бизнес логика във вашия шаблон на формуляр, можете да използвате правила. Едно правило може да направи следните неща:

 • Показване на съобщение в диалогов прозорец    Можете да добавите правило, за да покажете диалогов прозорец на потребителя, ако е изпълнено определено условие във формуляра. Например можете да покажете съобщение във формуляр за отчет на разходите, ако потребителят въведе стойност, която надвишава определена сума.

 • Показване на израз в диалогов прозорец    Можете да добавите правило, за да покажете резултатите от израз на XPath, който изчислява стойностите на различни полета във формуляра. Например можете да използвате това действие между няколко правила, които се използват за извършването на сложно изчисление. Можете да използвате това действие, за да проверите дали изчислението работи правилно, следейки всяка промяна в стойностите, която се случва по време на изчислението.

 • Превключване на изгледи    Можете да добавите правило, за да преминавате между няколко изгледа или да промените изгледа на формуляр въз основа на потребителската роля, свързана с потребителя, който отваря формуляра. Например можете да добавите правило в бутон, което позволява на потребителите да отидат на предишния или следващия изглед, когато щракнат върху бутона.

 • Задаване на стойност на поле    Можете да добавите правило, което изчислява стойността на поле. Например можете да добавите правило в поле, което показва крайната дата на проект въз основа на дата от друго поле, плюс определен брой дни.

 • Заявка с помощта на връзка към данни    Можете да добавите правило, което изпраща заявка през връзка към данни, когато е изпълнено определено условие във формуляра. Например можете да добавите правило, което изпраща заявка през връзка към данни, когато потребителят въведе своя номер на служител във формуляр за отчет на разходите.

 • Подаване чрез използване на връзка към данни    Можете да добавите правило, което подава всички данни от формуляра към външен източник на данни през връзка към данни. Например можете да добавите правило в шаблон на формуляр за приложение за разрешителни, което подава данните във формуляра към уеб услуга и база данни, когато потребителят щракне върху бутон Подай във формуляра.

 • Отваряне на нов формуляр за попълване    Можете да добавите правило, което отваря ново копие на формуляр, базиран на този шаблон на формуляр или друг шаблон на формуляр. Например можете да добавите правило в шаблон на формуляр за приложение за разрешителни, което прави следното: Ако стойността в поле надвишава определена сума, правилото отваря нов формуляр, базиран на друг шаблон на формуляр, който се използва за приложения приложения за разрешителни за електроенергия и сгради.

 • Затваряне на формуляр    Можете да добавите правило, което затваря формуляра, когато определено събитие се случи във формуляра. Например можете да добавите правило, което затваря формуляр, след като потребителят подаде формуляра и външният източник на данни потвърди, че формулярът е успешно подаден.

Забележка: Типовете правила, които можете да приложите във вашия шаблон на формуляр, зависят от контролите и полетата във вашия шаблон на формуляр.

Правилата в контрола, която е обвързана с поле, автоматично се прилагат за това поле, а правилата в поле автоматично се прилагат за контролата, която е обвързана с това поле. Ако обвържете контрола с поле, което съдържа съществуващи правила, правилата автоматично се прилагат за контролата. Ако добавите правило в контрола, това правило автоматично се прилага за полето, което е обвързано с тази контрола.

Ако добавите няколко правила във вашия шаблон на формуляр, Microsoft Office InfoPath изпълнява всяко правило в реда, по който правилата се появяват в диалоговия прозорец Правила. Имате възможността да спрете обработката на оставащите правила, след като стартирате предишно правило.

Най-горе на страницата

Съображения за съвместимост

Въпреки че можете да добавите правило във вашия шаблон на формуляр, който се показва диалогов прозорец на вашите потребители, диалоговите прозорци не се показват автоматично във формуляри, които потребителите попълват в уеб браузър. Диалоговите прозорци се показват автоматично само във формуляри, които се попълват в InfoPath.

Най-горе на страницата

Добавяне на правило, което се стартира, когато потребителят отвори формуляра

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции за формуляри.

 2. В списъка Категория щракнете върху Отваряне и записване.

 3. Под Поведение при отваряне щракнете върху Правила.

 4. В диалоговия прозорец Правила щракнете върху Добавяне.

 5. В полето Име въведете име за правилото.

 6. За да укажете условие кога да се прилага правилото, щракнете върху Задаване на условие, въведете условието и след това изберете OK. Правилото ще се стартира, когато условието, което зададете на тази стъпка, е изпълнено.

 7. Щракнете върху Добавяне на действие.

 8. В списъка Действие щракнете върху действието, което искате, и след това въведете опциите за това действие.

 9. Повторете стъпки 7 и 8 за всяко действие, което искате да се изпълни за това правило.

 10. За да не се изпълняват никакви правила, след като условието за това правило е изпълнено и правилото се е изпълнило, отметнете квадратчето Спри обработката на правила, щом това правило завърши.

 11. Щракнете върху OK.

 12. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

Най-горе на страницата

Добавяне на правило в контрола

Ако контролата е обвързана с поле, което има едно или повече правила, правилата на полето автоматично се прилагат за контролата. Всички правила, които добавяте в контролата, също се добавят за полето. Ако добавите контрола в изглед в шаблон на формуляр и след това обвържете контролата с поле със съществуващи правила, съществуващите правила автоматично се прилагат за контролата. Ако добавите правило в поле и полето е обвързано с контрола, правилата автоматично се прилагат и за контролата.

 1. Щракнете двукратно върху контролата.

 2. Изберете раздела Данни.

 3. Щракнете върху Правила.

 4. В диалоговия прозорец Правила щракнете върху Добавяне.

 5. В полето Име въведете име за правилото.

 6. За да укажете условие кога да се прилага правилото, щракнете върху Задаване на условие, въведете условието и след това изберете OK. Правилото ще се стартира, когато условието, което зададете на тази стъпка, е изпълнено.

 7. Щракнете върху Добавяне на действие.

 8. В списъка Действие щракнете върху действието, което искате, и след това въведете опциите за това действие.

 9. Повторете стъпки 7 и 8 за всяко действие, което искате да се изпълни за това правило.

 10. За да не се изпълняват никакви правила, след като условието за това правило е изпълнено и правилото се е изпълнило, отметнете квадратчето Спри обработката на правила, щом това правило завърши.

 11. Щракнете върху OK.

 12. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

Най-горе на страницата

Добавяне на правило в поле или група

Ако една контрола е обвързана с поле, което има съществуващи правила, тези правила автоматично се прилагат и за контролата. Всички правила, които добавяте в полето, също се добавят за контролата.

 1. Ако прозорецът на задачите Източник на данни не се вижда, щракнете върху Източник на данни в менюто изглед .

 2. Щракнете двукратно върху полето.

 3. Изберете раздела Правила и обединяване.

 4. Щракнете върху Добавяне.

 5. В полето Име въведете име за правилото.

 6. За да укажете условие кога да се прилага правилото, щракнете върху Задаване на условие, въведете условието и след това изберете OK. Правилото ще се стартира, когато условието, което зададете на тази стъпка, е изпълнено.

 7. Щракнете върху Добавяне на действие.

 8. В списъка Действие щракнете върху действието, което искате, и след това въведете опциите за това действие.

 9. Повторете стъпки 7 и 8 за всяко действие, което искате да се изпълни за това правило.

 10. За да не се изпълняват никакви правила след това правило (за текущото събитие), отметнете квадратчето Спри обработката на правила, щом това правило завърши.

 11. Щракнете върху OK.

 12. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

Най-горе на страницата

Добавяне на правило, когато потребителят подаде формуляр

Можете да конфигурирате вашия шаблон на формуляр, за да изпълните едно или повече правила, когато си потребителят подаде своите формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр. Например можете да добавите правило във вашия шаблон на формуляр, който автоматично подава формуляра към база данни и в имейл съобщение, когато потребителят избере да подадете формуляра завършени. Можете също да добавите правило във вашия шаблон на формуляр, който превключва формата на друг изглед, когато потребителят подава формуляра.

Забележка: Преди да започнете тази процедура, се уверете, че вашият шаблон на формуляр има поне една връзка към данни за подаване. Намерете връзки към повече информация за подаване на връзки с данни в раздела Вж .

 1. В менюто инструменти щракнете върху Опции за подаване.

 2. В диалоговия прозорец Опции за подаване отметнете квадратчето Позволявай на потребителите да подават този формуляр .

  Забележка: Когато поставяте отметка в това квадратче, InfoPath добавя бутон Подаване в лентата с инструменти Стандартни и команда Подаване в менюто Файл, когато потребителите попълват формуляра.

 3. Щракнете върху Изпълнение на потребителско действие, използвайки правила и след това върху Правила.

 4. В диалоговия прозорец Правила за подаване на формуляр щракнете върху Добавяне.

 5. В полето Име въведете име за това правило, което описва местоположението на подаване. Например ако искате да разрешите на потребителите да подават формуляра, като използват имейл съобщение само ако стойността в определено поле е по-голяма от 50 лв., въведете Имейл подаване при повече от 50 лв..

 6. За да зададете условие, което трябва да бъдат изпълнени, преди да използвате това правило, щракнете върху Задаване на условие в диалоговия прозорец правило . В диалоговия прозорец условие Задайте условията, които трябва да бъде изпълнен и след това щракнете върху OK.

 7. В диалоговия прозорец Правило щракнете върху Добавяне на действие.

 8. В списъка действие щракнете върху действието, което искате да се появяват, когато потребителят подаде формуляр, базиран на този шаблон за формуляр и след това изберете подходящите опции за това действие.

 9. Щракнете върху OK.

 10. За да добавите допълнителни действия, повторете стъпки от 7 до 9 за всяко допълнително действие.

 11. За да добавите други правила, повторете стъпки от 4 до 9 за всяко допълнително правило.

 12. Щракнете върху OK.

  1. За да промените името на бутона подаване , който се появява на лентата с инструменти стандартни и командата подаване , която се появява в менюто файл , когато потребителите попълват формуляра, въведете новото име в полето надпис в диалоговия прозорец Опции на подаване .

   Съвет: Ако искате да присвоите на клавишна комбинация на този бутон и команда, въведете амперсанд (&) преди знака, който искате да използвате като клавишна комбинация. Например за да присвоите ALT + B като клавишна комбинация за бутона и командата подаване , въведете по & даване.

 13. За да предпазите потребителите да не използват командата Подаване или бутона Подаване в лентата с инструменти Стандартни, когато попълват вашия формуляр, изчистете отметката от квадратчето Покажи елемента на менюто "Подаване" и бутона "Подаване" от лентата с инструменти.

  1. По подразбиране след като потребителите подадат формуляр, InfoPath запазва формуляра отворен и показва съобщение, за да укажете дали формулярът е успешно подаден. За да промените това поведение по подразбиране, щракнете върху Разширении след това направете едно от следните неща:

   • За да затворите формуляра или създаване на нов празен формуляр, след като потребителят подаде попълнения формуляр, щракнете върху желаната опция в списъка след подаване .

   • За да създадете персонализирано съобщение, за да укажете дали формулярът е подаден успешно, отметнете квадратчето Използвай персонализирани съобщения и след това въведете вашите съобщения в полетата при успех и при неуспех .

    Съвет: Използвайте съобщение в полето при неуспех , за да кажете на потребителите какво да направя, ако те не могат да подадат формуляра. Например можете да предложи потребители да запишат формуляра и да се свържете с някого за допълнителни инструкции.

   • Ако не искате да се покаже съобщение, след като потребителят подаде формуляр, изчистете отметката от квадратчето Показвай успеха или неуспеха съобщения .

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×