Добавяне на плъзгач или брояч в работен лист

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Използвайте плъзгач или брояч, а да въведете или промените бързо диапазон от стойности.

Плъзгач    Превърта през диапазон от стойности, когато щракнете върху стрелките за превъртане или когато плъзнете бутона на плъзгача. Можете да се придвижите из страница (предварително зададен интервал) със стойности, като щракнете върху областта между бутона на плъзгача и някоя от стрелките за превъртане. Обикновено потребителят може също да напише текстова стойност директно в свързаната клетка или текстово поле. Използвайте плъзгач за задаване на голям диапазон от стойности или за случаи, когато прецизността не е от значение. Например използвайте плъзгач за диапазон от проценти, които са приблизителни, или за задаване на избор на цвят чрез преливане.

Плъзгач (контрола на формуляр)

Пример за контрола на плъзгач на лентата с инструменти "Формуляри"

Плъзгач (ActiveX контрола)

Пример за ActiveX контрола – плъзгач

Брояч    Улеснява увеличаването или намаляването на стойност, като например стъпка на промяна на число, час или дата. За да увеличите стойността, щракнете върху стрелката, насочена нагоре; за да намалите стойността, щракнете върху стрелката, насочена надолу. Потребителят може също да напише текстова стойност директно в свързаната клетка или текстово поле. Използвайте брояч например за улесняване на въвеждането на месец, ден или година, или за увеличаване на нивото на звука.

Брояч (контрола на формуляр)

Пример за контрола брояч на лентата с инструменти "Формуляри"

Брояч (ActiveX контрола)

Пример за ActiveX контрола – брояч

Забележка: Преди да добавите контроли във вашия работен лист, трябва да разрешите на раздела " разработчик ". За повече информация вижте Показване на раздела "разработчик".

Добавяне на плъзгач (Контрола на формуляр)

 1. В раздела разработчик , в групата контроли щракнете върху Вмъкванеи след това под Контроли на формулярщракнете върху Плъзгач Изображение на бутон .

  Групата "Контроли"

 2. Щракнете върху местоположението в работния лист, където искате да се покаже горният ляв ъгъл на плъзгача.

  Забележка: Плъзгачът се добавя във вертикална ориентация.

 3. За да направите ориентацията на плъзгача хоризонтална, плъзнете един от манипулаторите за оразмеряване в диагонална посока.

 4. В раздела разработчик , в групата контроли щракнете върху свойства на Изображение на бутон .

  Съвет: Можете също да щракнете с десния бутон върху контролата, а след това върху Форматиране на контрола.

  Забележка: Преди да щракнете върху свойства, уверете се, че вече е избран обект, за който искате да прегледате или промените свойства.

  За да укажете свойствата на контролата, направете следното:

  1. В полето Текуща стойност въведете първоначалната стойност в диапазона от разрешени стойности отдолу, който отговаря на позицията на бутона на плъзгача в плъзгача. Тази стойност не бива да бъде:

   • По-малка от Минималната стойност; в противен случай ще се използва Минималната стойност.

   • По-голяма от Максималната стойност; в противен случай ще се използва Максималната стойност.

  2. В полето Минимална стойност въведете най-малката стойност, която потребителят може да укаже, като позиционира бутона на плъзгача възможно най-близо до горната част на вертикален плъзгач или левия край на хоризонтален плъзгач.

  3. В полето Максимална стойност въведете най-голямата стойност, която потребителят може да укаже, като позиционира бутона на плъзгача възможно най-далеч от горната част на вертикален плъзгач или десния край на хоризонтален плъзгач.

  4. В полето Стъпка на изменение въведете порядъка на увеличение или намаление на стойността и степента на придвижване на бутона на плъзгача при щракване на стрелката в някой от краищата на плъзгача.

  5. В полето Изменение на страница въведете порядъка на увеличение или намаление на стойността и степента на придвижване на бутона на плъзгача при щракване на областта между бутона на плъзгача някоя от стрелките на плъзгача. Например в бутон на плъзгач с минимална стойност 0 и максимална стойност 10, ако зададете свойството Изменение на страница на 2, стойността ще се увеличава или намалява с 2 (в този случай, 20% от диапазона на стойности на бутона на плъзгача), когато щракнете върху областта между бутона на плъзгача и някоя от стрелките на плъзгача.

  6. В полето Връзка към клетка въведете препратка към клетка, съдържаща текущата позиция на бутона на плъзгача:

   Свързаната клетка връща текущата стойност, отговаряща на позицията на бутона на плъзгача.

   Използвайте тази стойност във формула, за да отговори на стойността на клетката, указана в полето Връзка към клетка, която отговаря на текущата позиция на бутона на плъзгача. Например ако създадете плъзгач на рисков фактор със следните свойства:

Свойство

Стойност

Текуща стойност

100

Минимална стойност

0

Максимална стойност

100

Стъпка на изменение

1

Изменение на страница

5

Връзка към клетка

C1

С тези настройки потребителят може да използва плъзгача, за да въведе конкретно число или да щракне върху областта между плъзгача и стрелката, за да промени стойността в стъпки от 5.

Следната формула в клетка D1 връща точната стойност, базирана на текущата стойност в свързаната клетка:

=IF(C1 > 50, "Acceptable", "Unacceptable")

Следната формула за масив в клетка D1 задава оценка на рисковия фактор на базата на текущата стойност в свързаната клетка.

=LOOKUP(A4,{0,20,40,60,80},{"F","D","C","B","A"})

Забележка: Щракването върху лявата или горната стрелка на плъзгача след достигане на минималната стойност или щракването върху дясната или долната стрелка след достигане на максималната стойност няма ефект върху върнатата стойност. Плъзгачът остава с максимална или минимална стойност и не преминава през диапазона с позволени стойности.

Добавяне на плъзгач (ActiveX контрола)

 1. В раздела разработчик , в групата контроли щракнете върху Вмъкванеи след това под ActiveX контролищракнете върху Плъзгач Изображение на бутон .

  Групата "Контроли"

 2. Щракнете върху местоположението в работния лист, където искате да се покаже горният ляв ъгъл на плъзгача.

 3. За да редактирате контролата, уверете се, че сте в режим на проектиране. В раздела разработчик , в групата контроли щракнете върху Режим на проектиране Изображение на бутон .

 4. За да зададете свойствата на контролата, в раздела разработчик , в групата контроли щракнете върху свойства на Изображение на бутон .

  Съвет: Можете също да щракнете с десния бутон върху контролата, а след това върху Свойства.

  Появява се диалоговият прозорец Свойства. За подробна информация за всяко едно свойство изберете свойството и след това натиснете клавиша F1, за да покажете темата Помощ за Visual Basic. Можете също да въведете името на свойството в полето Търсене на "Помощ за Visual Basic". Следващият раздел обобщава наличните свойства на формата.

  Обобщение на свойствата по функционални категории

Ако искате да укажете

Използвайте това свойство

Общи:

Дали контролата да се зарежда при отваряне на работната книга. (Игнорира се за ActiveX контроли.)

AutoLoad (Excel)

Дали фокусът може да отива в контролата и тя да отговори на събития, генерирани от потребителя.

Enabled (Формуляр)

Дали контролата може да бъде редактирана.

Locked (Формуляр)

Името на контролата.

Name (Формуляр)

Начина, по който контролата се прикачва към клетките под нея (свободно плаване, преместване, но без преоразмеряване, или преместване и преоразмеряване).

Placement (Excel)

Дали контролата може да бъде отпечатвана.

PrintObject (Excel)

Дали контролата да бъде видима, или скрита.

Visible (Формуляр)

Данни и обвързване:

Диапазона, който е свързан със стойността на контролата.

LinkedCell (Excel)

Съдържанието или състоянието на контролата.

Value (Формуляр)

Размер и позиция:

Височината или ширината в точки.

Height, Width (Формуляр)

Разстоянието между контролата и левия или горния край на работния лист.

Left, Top (Формуляр)

Дали ориентацията да е вертикална, или хоризонтална.

Orientation (Формуляр)

Форматиране:

Цвета на фона.

BackColor (Формуляр)

Цвета на предния план.

ForeColor (Формуляр)

Дали контролата да има сянка.

Shadow (Excel)

Клавиатура и мишка:

Персонализирана икона на мишка.

MouseIcon (Формуляр)

Типа показалец, който да се показва при позициониране на мишката над определен обект (например стандартен, стрелка или І-маркер).

MousePointer (Формуляр)

Специфично за плъзгач:

Забавянето (в милисекунди), след като щракнете веднъж върху плъзгача.

Delay (Формуляр)

Големината на придвижването, което настъпва, когато потребителят щракне в областта между бутона на плъзгача и някоя от стрелките на плъзгача.

LargeChange (Формуляр)

Максималната и минималната разрешена стойност.

Max, Min (Формуляр)

Дали размерът на плъзгача да е пропорционален, или фиксиран спрямо областта на превъртане.

ProportionalThumb (Формуляр)

Големината на придвижването, което настъпва, когато потребителят щракне върху стрелка на плъзгача в контролата.

SmallChange (Формуляр)

Добавяне на брояч (Контрола на формуляр)

 1. В раздела разработчик , в групата контроли щракнете върху Вмъкванеи след това под Контроли на формулярщракнете върху Брояч Изображение на бутон .

  Групата "Контроли"

 2. Щракнете върху местоположението в работния лист, където искате да се покаже горният ляв ъгъл на брояча.

 3. В раздела разработчик , в групата контроли щракнете върху свойства на Изображение на бутон .

  Съвет: Можете също да щракнете с десния бутон върху контролата, а след това върху Форматиране на контрола.

  За да зададете свойствата на контролата, направете следното:

  1. В полето Текуща стойност въведете първоначалната стойност на брояча в рамките на диапазона с позволени стойности по-долу. Тази стойност не бива да бъде:

   • По-малка от Минималната стойност; в противен случай ще се използва Минималната стойност.

   • По-голяма от Максималната стойност; в противен случай ще се използва Максималната стойност.

  2. В полето Минимална стойност въведете най-малката стойност, която потребителят може да укаже, като щракне върху долната стрелка в брояча.

  3. В полето Максимална стойност въведете най-голямата стойност, която потребителят може да укаже, като щракне върху горната стрелка в брояча.

  4. В полето Стъпка на изменение въведете величината, с която да се увеличава или намалява стойността при щракване на стрелките.

  5. В полето Връзка към клетка въведете препратка към клетка, съдържаща текущата позиция на брояча.

   Свързаната клетка връща текущата позиция на брояча.

   Използвайте тази стойност във формула, за да отговори на стойността на клетката, указана в полето Връзка към клетка, която отговаря на текущата позиция на брояча. Например можете да създадете следния брояч за задаване на текущата възраст на служител със следните стойности:

Свойство

Стойност

Текуща стойност

35

Минимална стойност

21

Максимална стойност

70

Стъпка на изменение

1

Връзка към клетка

C1

С тези настройки потребителят може да щракне върху брояча, за да въведе възраст, която е в диапазона между минималната и максималната възраст. Средната възраст на служителите е 35, и затова 35 е добър избор за задаване като начална стойност.

Следната формула в клетка D1 определя годините стаж на базата на стойността на текущата възраст в клетката, свързана с брояча, и възрастта на служителя на датата на наемане – стойността в B1 (извлечена от друг източник на данни). След това формулата изчислява процентно допълнителните дни отпуск на базата на годините стаж:

=(C1 - B1)* .01

Забележка: Щракването върху горната стрелка след достигане на минималната стойност или щракването върху долната стрелка след достигане на максималната стойност няма ефект върху върнатата стойност. Броячът остава с максимална или минимална стойност и не преминава през диапазона с позволени стойности.

Добавяне на брояч (ActiveX контрола)

 1. В раздела разработчик , в групата контроли щракнете върху Вмъкванеи след това под ActiveX контролищракнете върху Брояч Изображение на бутон .

  Групата "Контроли"

 2. Щракнете върху местоположението в работния лист, където искате да се покаже горният ляв ъгъл на брояча.

 3. За да редактирате контролата, уверете се, че сте в режим на проектиране. В раздела разработчик , в групата контроли включете Режим на проектиране Изображение на бутон .

 4. За да зададете свойствата на контролата, в раздела разработчик , в групата контроли щракнете върху свойства на Изображение на бутон .

  Съвет: Можете също да щракнете с десния бутон върху контролата, а след това върху Свойства.

  Появява се диалоговият прозорец Свойства. За подробна информация за всяко едно свойство изберете свойството и след това натиснете клавиша F1, за да покажете темата Помощ за Visual Basic. Можете също да въведете името на свойството в полето Търсене на "Помощ за Visual Basic". Следващият раздел обобщава наличните свойства на формата.

  Обобщение на свойствата по функционални категории

Ако искате да укажете

Използвайте това свойство

Общи:

Дали контролата да се зарежда при отваряне на работната книга. (Игнорира се за ActiveX контроли.)

AutoLoad (Excel)

Дали фокусът може да отива в контролата и тя да отговори на събития, генерирани от потребителя.

Enabled (Формуляр)

Дали контролата може да бъде редактирана.

Locked (Формуляр)

Името на контролата.

Name (Формуляр)

Начина, по който контролата се прикачва към клетките под нея (свободно плаване, преместване, но без преоразмеряване, или преместване и преоразмеряване).

Placement (Excel)

Дали контролата може да бъде отпечатвана.

PrintObject (Excel)

Дали контролата да бъде видима, или скрита.

Visible (Формуляр)

Данни и обвързване:

Диапазона, който е свързан със стойността на контролата.

LinkedCell (Excel)

Съдържанието или състоянието на контролата.

Value (Формуляр)

Размер и позиция:

Височината или ширината в точки.

Height, Width (Формуляр)

Разстоянието между контролата и левия или горния край на работния лист.

Left, Top (Формуляр)

Дали ориентацията да е вертикална, или хоризонтална.

Orientation (Формуляр)

Форматиране:

Цвета на фона.

BackColor (Формуляр)

Цвета на предния план.

ForeColor (Формуляр)

Дали контролата да има сянка.

Shadow (Excel)

Клавиатура и мишка:

Персонализирана икона на мишка.

MouseIcon (Формуляр)

Типа показалец, който да се показва при позициониране на мишката над определен обект (например стандартен, стрелка или І-маркер).

MousePointer (Формуляр)

Специфично за брояч:

Забавянето (в милисекунди), след като щракнете веднъж върху брояча.

Delay (Формуляр)

Максималната и минималната разрешена стойност.

Max, Min (Формуляр)

Големината на придвижването, което настъпва, когато потребителят щракне върху стрелка на брояча в контролата.

SmallChange (Формуляр)

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×