Добавяне на етикет или текстово поле в работен лист

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Ако някой е въвел данни неточно или мислите, че даден колега може да се обърка как да въведе данните, добавете етикет. Просто наименование, например "Телефон", дава възможност на другите да разберат какво да поставят в дадена клетка, а етикетите могат да предоставят и по-сложни инструкции.

Можете да добавяте етикети във формуляри и ActiveX контроли.

Добавяне на етикет (контрола на формуляр)

 1. Щракнете върху разработчик, щракнете върху Вмъкванеи след това щракнете върху етикет Изображение на бутон .

  Групата "Контроли"

 2. Щракнете върху местоположението в работния лист, където искате да се покаже горният ляв ъгъл на етикета.

 3. За да зададете свойствата на контролата, щракнете с десния бутон върху контролата и след това щракнете върху Форматиране на контрола.

 1. Щракнете върху разработчик и след това щракнете върху Вмъкванеи под ActiveX контролищракнете върху етикет Изображение на бутон .

  Групата "Контроли"

 2. Щракнете върху местоположението в работния лист, където искате да се покаже горният ляв ъгъл на етикета.

 3. Щракнете върху режим на проектиране Изображение на бутон .

 4. Щракнете върху местоположението в работния лист, където искате да се покаже горният ляв ъгъл на етикета.

 5. За да зададете свойствата на контролата, щракнете върху свойства на Бутонът ''Редактиране на код'' .

  Съвет: Можете също да щракнете с десния бутон върху етикета, а след това върху Свойства.

  Появява се диалоговият прозорец Свойства. За подробна информация за всяко едно свойство изберете свойството и след това натиснете клавиша F1, за да покажете темата "Помощ за Visual Basic". Можете също да въведете името на свойството в полето Търсене на "Помощ за Visual Basic". Тази таблица обобщава свойствата.

  Резюме на свойствата на етикетите по функционална категория

Ако искате да зададете

Използвайте това свойство

Общи:

Дали контролата да се зарежда при отваряне на работната книга. (Игнорира се за ActiveX контроли.)

AutoLoad (Excel)

Дали контролата може да получава фокуса и да реагира на събития, генерирани от потребителя.

Enabled (формуляр)

Дали контролата може да бъде редактирана.

Locked (формуляр)

Името на контролата.

Name (формуляр)

Начина, по който контролата се прикачва към клетките под нея (свободно плаване, преместване без преоразмеряване или преместване и преоразмеряване).

Placement (Excel)

Дали контролата може да бъде отпечатвана.

PrintObject (Excel)

Дали контролата да бъде видима, или скрита.

Visible (формуляр)

Текст:

Атрибути на шрифта (получер, курсив, размер, зачеркнат, подчертан и тегло).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (формуляр)

Описателен текст на контролата, която я идентифицира или описва.

Caption (формуляр)

Как текстът се подравнява в контролата (ляво, центрирано или дясно).

TextAlign (формуляр)

Дали съдържанието на контролата автоматично преминава на нов ред.

WordWrap (формуляр)

Размер и позиция:

Дали размерът на контролата да се настройва автоматично, за да покаже цялото съдържание.

AutoSize (формуляр)

Височината или ширината в пунктове.

Height, Width (формуляр)

Разстоянието между контролата и левия или горния край на работния лист.

Left, Top (формуляр)

Форматиране:

Цвета на фона.

BackColor (формуляр)

Стила на фона (прозрачен или непрозрачен).

BackStyle (формуляр)

Цвета на границата.

BorderColor (формуляр)

Вида на границата (няма или единична линия).

BorderStyle (формуляр)

Цвета на текста.

ForeColor (формуляр)

Дали контролата да има сянка.

Shadow (Excel)

Визуалния изглед на границата (плоска, повдигната, потънала, гравирана или грапава).

SpecialEffect (формуляр)

Изображение:

Изображението, което да се показва в контролата.

Picture (формуляр)

Местоположението на картината спрямо надписа й (ляво, горе, дясно и др.).

PicturePosition (формуляр)

Клавиатура и мишка:

Клавишната комбинация за контролата.

Accelerator (формуляр)

Икона на мишка по избор.

MouseIcon (формуляр)

Типа показалец, който да се показва при позициониране на мишката над определен обект (например стандартен, стрелка или І-маркер).

MousePointer (формуляр)

 1. Щракнете върху разработчик и след това щракнете върху Вмъкванеи под ActiveX контролищракнете върху Текстово поле Изображение на бутон .

  Групата "Контроли"

 2. Щракнете върху местоположението в работния лист, където искате да се покаже горният ляв ъгъл на текстовото поле.

 3. За да редактирате ActiveX контролата, щракнете върху Режим на проектиране Изображение на бутон .

 4. За да зададете свойствата на контролата, щракнете върху свойства на Бутонът ''Редактиране на код'' .

  Съвет: Можете също да щракнете с десния бутон върху текстовото поле, а след това върху Свойства.

  Показва се диалоговият прозорец Свойства. За подробна информация за всяко едно свойство изберете свойството и след това натиснете клавиша F1, за да покажете темата "Помощ за Visual Basic". Можете също да въведете името на свойството в полето Търсене на "Помощ за Visual Basic". Следващият раздел обобщава наличните свойства.

  Резюме на свойствата на текстовите полета по функционална категория

Ако искате да зададете

Използвайте това свойство

Общи:

Дали контролата да се зарежда при отваряне на работната книга. (Игнорира се за ActiveX контроли.)

AutoLoad (Excel)

Дали контролата може да получава фокуса и да реагира на събития, генерирани от потребителя.

Enabled (формуляр)

Дали контролата може да бъде редактирана.

Locked (формуляр)

Името на контролата.

Name (формуляр)

Начина, по който контролата се прикачва към клетките под нея (свободно плаване, преместване без преоразмеряване или преместване и преоразмеряване).

Placement (Excel)

Дали контролата може да бъде отпечатвана.

PrintObject (Excel)

Дали контролата да бъде видима, или скрита.

Visible (формуляр)

Текст:

Дали дума или знак да бъде основната единица, използвана за разширяване на селекция.

AutoWordSelect (формуляр)

Атрибути на шрифта (получер, курсив, размер, зачеркнат, подчертан и тегло).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (формуляр)

Дали избраният текст да остане осветен, когато фокусът не е върху контролата.

HideSelection (формуляр)

Режимът на изпълнение по подразбиране на редактора за въвеждане на език.

IMEMode (формуляр)

Дали размерът на контролата да се наглася за показване на напълно или частично редовете с текст.

IntegralHeight (формуляр)

Максималния брой знаци, които потребителят може да въведе.

MaxLength (формуляр)

Дали контролата да поддържа повече редове текст.

MultiLine (формуляр)

Вместо действителните знаци да се показват знаци за запазено място, като например звездичка (*).

PasswordChar (формуляр)

Дали потребителят може да избере ред текст, като щракне отляво на текста.

SelectionMargin (формуляр)

Текстът в контролата.

Text (формуляр)

Как текстът се подравнява в контролата (ляво, центрирано или дясно).

TextAlign (формуляр)

Дали съдържанието на контролата автоматично преминава на нов ред.

WordWrap (формуляр)

Данни и обвързване:

Диапазона, който е свързан със стойността на контролата.

LinkedCell (Excel)

Съдържанието или състоянието на контролата.

Value (формуляр)

Размер и позиция:

Дали размерът на контролата да се наглася автоматично, за да покаже цялото съдържание.

AutoSize (формуляр)

Височината или ширината в пунктове.

Height, Width (формуляр)

Разстоянието между контролата и левия или горния край на работния лист.

Left, Top (формуляр)

Форматиране:

Цвета на фона.

BackColor (формуляр)

Стила на фона (прозрачен или непрозрачен).

BackStyle (формуляр)

Цвета на границата.

BorderColor (формуляр)

Типа на границата (никаква или от една линия).

BorderStyle (формуляр)

Цвета на текста.

ForeColor (формуляр)

Дали контролата да има сянка.

Shadow (Excel)

Визуалния изглед на границата (плоска, повдигната, потънала, гравирана или грапава).

SpecialEffect (формуляр)

Дали да се появява автоматичен табулатор, когато потребителят въведе максималния позволен брой знаци в контролата.

AutoTab (формуляр)

Клавиатура и мишка:

Дали да е разрешено плъзгане и пускане.

DragBehavior (формуляр)

Поведението на селекцията при влизане в контролата (избиране на всичко или без избиране).

EnterFieldBehavior (формуляр)

Ефектът от натискане на клавиша ENTER (създаване на нов ред или преместване на фокуса).

EnterKeyBehavior (формуляр)

Икона на мишка по избор.

MouseIcon (формуляр)

Типа показалец, който да се показва при позициониране на мишката над определен обект (например стандартен, стрелка или І-маркер).

MousePointer (формуляр)

Дали в областта на редактиране да са разрешени табулатори.

TabKeyBehavior (формуляр)

Конкретно за текстово поле:

Дали контролата да има вертикални ленти за превъртане, хоризонтални ленти за превъртане, или и двете.

ScrollBars (формуляр)

 1. Щракнете върху Файл, щракнете върху Опции, а след това щракнете върху Персонализиране на лентата.

 2. Под Основни раздели отметнете квадратчето Разработчик, а след това щракнете върху OK.

Етикетът посочва предназначението на клетка или текстово поле, показва кратки инструкции или предоставя заглавие или надпис. Етикетът може също да показва описателна картина. Можете да използвате етикет за гъвкаво поставяне на инструкции, за акцентиране върху текст, както и когато сливането на клетки или определено местоположение на клетка не е практично решение.

Текстовото поле представлява правоъгълно поле, в което можете да преглеждате, въвеждате или редактирате текст или данни в клетка. Текстовото поле може да бъде и статично и да показва данни, които потребителите могат само да четат. Използвайте текстово поле като алтернатива на въвеждането на текст в клетка, когато искате да покажете свободно плаващ обект. Можете също да използвате текстово поле, за да показвате или преглеждате текст, който е независим от границите на реда и колоната, същевременно запазвайки оформлението на мрежата на таблицата с данни или работния лист.

Етикет в контрола на формуляр:

Пример за контрола на формуляр – етикет

Етикет на ActiveX контрола:

Пример за ActiveX контрола – етикет

ActiveX контрола – текстово поле:

Пример за ActiveX контрола – текстово поле

Забележка: 

 • За да създадете текстово поле с набор от заместващи знаци, което приема парола, използвайте свойството PasswordChar. Не забравяйте да защитите свързаната клетка или друго местоположение, в което се съхранява текстът. Използвайте сигурни пароли, съчетаващи главни и малки букви, цифри и символи, например Y6dh!et5, а не House27. Паролите трябва да са поне с 8 знака;14 е по-добре.

  И не забравяйте паролата си. Ако я забравите, не можем да ви помогнем да я възстановите. Office няма главен ключ за отключване на всичко. Съхранете паролите на сигурно място, далеч от информацията, за чиято защита те помагат.

 • За да създадете текстово поле с повече редове и с превъртане с хоризонтални и вертикални ленти за превъртане, задайте MultiLine на True, AutoSize и WordWrap на False, ScrollBars на 3, а LinkedCell на адреса на клетката (напр. D1), която искате да съдържа текста. За да въведете нов ред, трябва да натиснете клавишите CTRL+ENTER или SHIFT+ENTER, което генерира специален знак, който се съхранява в свързаната клетка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×