Въведение в типовете съдържание и публикуването на типове съдържание

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Типовете съдържание ви позволяват да организирате, да управлявате и да боравите със съдържание по съгласуван начин през вашите сайтове. Чрез дефиниране на типове съдържание за конкретни видове документи или информационни продукти можете да сте уверени, че всяка група от съдържание се управлява по съгласуван начин. Тази статия обяснява базови понятия за типовете съдържание и начините, по които може да бъде използвано публикуването на типове съдържание, за се да споделят типове съдържание в колекции от сайтове.

В тази статия

Какво е тип съдържание?

Как действа наследяването на типове съдържание

Как действа наследяването за типовете съдържание на сайт

Как действа наследяването за типовете съдържание на списък

Публикуване на типове съдържание

Сродни задачи

Какво е тип съдържание?

В процеса на своята дейност една типична организация изработва много различни видове съдържание, например договори, маркетингови предложения, спецификации на проекти на продукти, документи за технологични процеси и т. н. Въпреки че тези различни типове документи може да споделят известен набор от общи свойства, всеки тип съдържание има уникални атрибути и всеки от тях може да бъде създаден, използван, споделен и съхранен по различни начини. Една организация може да иска да поддържа различни видове метаданни за тези различни видове съдържание или да иска да прилага към тях различни видове правила за съхранение или поверителност.

Организациите да дефинират всеки от тези различни набори от документи като тип съдържание. Типът съдържание е група от многократно използваеми настройки, които описват споделените атрибути и поведения за конкретен вид съдържание. Типовете съдържание може да бъдат дефинирани за всеки тип на елемент, включително документи, елементи от списък, мултимедийни файлове и папки.

Можете да зададе следните атрибути за всеки тип съдържание:

  • Колоните (метаданните), които искате да присвоите на елементите от този тип.

  • Потребителски формуляри "Създаване", "Редактиране" и "Показване", които да се използват с този тип съдържание.

  • Наличните работни потоци за елементите от този тип съдържание.

  • Потребителски решения и функции, които са свързани с елементите от този тип съдържание.

  • Правилата за управление на информацията, които са свързани с елементи от този тип съдържание.

  • Информационния панел на документа, който се показва в съвместими програми от Microsoft Office за елементи от този тип съдържание.

  • Шаблона на документа за новите елементи от този тип (само за типове съдържание на документи).

  • Конвертирането на документи, което се предлага за елементи от този тип съдържание (само за типове съдържание на документи).

Типовете съдържание осигуряват на организациите начин за последователно управление и организиране на съдържанието в рамките на различни сайтове, списъци и библиотеки, а освен това позволяват отделен списък или библиотека да съдържа различни типове елементи или типове документи.

Ако една библиотека е настроена да поддръжка множество типове съдържание, менюто Нов документ ще представи на потребителите списък с наличните типове съдържание и те ще могат да изберат типа, отговарящ на вида на документа, който искат да създадат.

Показване на типове съдържание в менюто ''Създаване'' за списък или библиотека.

Най-горе на страницата

Как действа наследяването на типове съдържание

Типовете съдържание са организирани йерархично, което позволява един тип съдържание да наследи характеристиките си от друг тип съдържание. Това дава възможност категории документи да споделят атрибути в рамките на организацията и същевременно позволява на екипите да персонализират тези атрибути за определени списъци или сайтове.

Има два базови типа съдържание: типове съдържание на сайт и типове съдържание на списък.

Типове съдържание на сайт    Типове съдържание, които са дефинирани на нивото на сайта се наричат типове съдържание на сайт, а те се управляват в сайт на галерията с типове съдържание за сайт. Типове съдържание на сайт са налични за използване във всички подсайтове на сайта, за който са дефинирани. Например ако тип съдържание на сайт е дефиниран в сайт на галерията с типове съдържание за сайта от най-горно ниво в колекция от сайтове, е достъпен за използване в списъци и библиотеки във всички сайтове в тази колекция от сайтове. Ако е конфигуриран публикуване на тип съдържание и в тази колекция от сайтове е концентратор за публикуване на тип съдържание, след което тези типове съдържание на сайт може да се публикува абонирани колекции от сайтове и уеб приложения. Типове съдържание на сайт може да се добавят отделно към списъци или библиотеки и персонализират за използване в тези списъци или библиотеки.

Типове съдържание на списък    Когато добавите тип съдържание на сайт към списък или библиотека, той се нарича тип съдържание на списък. Типове съдържание на списък са деца на типовете съдържание на сайта, от който са създадени.

Най-горе на страницата

Как действа наследяването на типове съдържание на сайт

Когато дефинирате нов потребителски тип съдържание на сайт в галерията с типове съдържание за даден сайт, вие избирате като ваша отправна точка съществуващ родителски тип съдържание на сайт в галерията с типове съдържание на сайта. Имате достъп до голям брой типове съдържание на сайт по подразбиране, които можете да използвате, за да създадете ваши собствени потребителски типове съдържание на сайт. Създаденият от вас нов тип съдържание на сайт наследява всички атрибути на своя родителски тип съдържание, например неговите шаблони на документи, настройката "само за четене" или колоните. След като създадете вашия нов тип съдържание на сайт, можете да променяте всеки един от тези атрибути.

Винаги, когато правите промени в тип съдържание на сайт, можете да зададете дали искате също да актуализирате типовете съдържание на дъщерни сайтове или списъци, които наследяват своите атрибути от типа съдържание на сайт, който актуализирате. Можете да актуализирате само тези атрибути, които типовете съдържание на дъщерните сайтове или списъци споделят с родителски тип съдържание. Ако някой дъщерен тип съдържание на сайт е персонализиран с допълнителни атрибути, които родителският тип съдържание на сайт не притежава (например допълнителни колони), персонализациите не се заместват при актуализирането на дъщерния тип съдържание на сайт. Промените, които правите в тип съдържание на сайт, не засягат родителския тип съдържание на сайт, от който той е бил създаден.

Следващата фигура показва как действа наследяването на тип съдържание. Галерията с типове съдържание на сайт за този сайт от най-високо ниво съдържа три типа съдържание на сайт: "Документ", "Проектна спецификация" и "Паметна бележка". Типовете съдържание "Проектна спецификация" и "Паметна бележка" са дъщерни на типа съдържание "Документ" и споделят колоната "Автор", защото я наследяват от типа съдържание "Документ". В подсайт в този колекция от сайтове типът съдържание "Проектна спецификация" се използва, за да създадете нов дъщерен тип съдържание на сайт, наречен "Спецификация на продукт X", който съдържа допълнителна колона. Екземплярите от този нов тип съдържание на сайт и типът съдържание на сайт "Паметна бележка" се добавят към библиотека, където функционират като типове съдържание на списък. Библиотеката показва колони, които са релевантни и на двата типа съдържание, включително колоната "Автор", която и двата типа съдържание споделят.

Диаграма на наследяване на тип съдържание

1. тип съдържание на сайт с колони, представени от курсивният текст.

2. тип съдържание на списък

3 библиотеката, към която двете типове съдържание е добавен показва колони, които са подходящи за двете от тях, и елементи от всеки тип съдържание са метаданни в определени колони, които са свързани с тях.

Най-горе на страницата

Как действа наследяването на типове съдържание на списък

Ако имате списък или библиотека, за които е зададено, че позволяват много типове съдържание, можете добавяте типове съдържание към този списък или библиотека от групата типове съдържание на сайт, които са налични за вашия сайт.

Когато добавите тип съдържание към даден списък или библиотека, позволявате този списък или библиотека да съдържа елементи от този тип. Командата Нов елемент или Нов документ в списъка или библиотеката позволява на потребителите да създават нови елементи от този тип. Едно от най-важните преимущества на типовете съдържание на списъци или библиотеки е, че дават възможност отделен списък или библиотека да съдържа много типове елементи или типове документи, всеки от които може да има уникални метаданни, правила или действия.

Когато добавите тип съдържание на сайт към списък или библиотека, за да го направите достъпен за използване в това местоположение, той е известен като тип съдържание на списък и е наследник на типа съдържание на сайта, от който е създаден. Този тип съдържание на списък наследява всички атрибути на своя родителски тип съдържание на сайт, например неговите шаблони на документи, настройката "само за четене", работните потоци и колоните.

Можете да персонализирате тип съдържание на списък за конкретния списък или библиотека, към които сте го добавили. Тези персонализации не влияят върху родителския тип съдържание на сайт. Ако родителският тип съдържание на сайт за определен тип съдържание на списък е актуализиран, вашият тип съдържание на списък ще наследи тези промени (ако лицето, което поддържа типовете съдържание на сайт, избере да приложи актуализациите към всички дъщерни типове съдържание). Ако сте персонализирали атрибути, които вашият тип съдържание на списък споделя със своето родителско съдържание на сайт, вашите персонализации ще бъдат заместени, ако актуализациите на родителския тип съдържание на сайт се сведат надолу до всички наследяващи типове съдържание. Ако персонализирате вашия тип съдържание на списък чрез добавяне на атрибути, които съдържанието от родителски тип няма (например допълнителни колони), тези персонализации не се заместват, ако актуализациите на родителския тип съдържание на сайт се сведат надолу до всички наследяващи типове съдържание.

Най-горе на страницата

Публикуване на типове съдържание

Организациите могат да споделят типове съдържание чрез колекции от сайтове в своята инсталация с помощта на сервизно приложение за управлявани метаданни, за да зададат публикуване на типове съдържание. Публикуването на типове съдържание помага на организациите да управляват съгласувано съдържания и метаданни в своите сайтове, защото типовете съдържание могат да бъдат създавани и актуализирани централно, а актуализациите могат да бъдат публикувани в множество абонаментни колекции от сайтове или уеб приложения.

За да настрои публикуването на типове съдържание, администраторът на групата трябва да създаде услуга за управлявани метаданни и да я конфигурира, за да обозначи конкретна колекция от сайтове като концентратор за публикуване на типове съдържание. След като услугата за управлявани метаданни е създадена и конфигурирана, администраторът на групата я публикува. Администраторът на групата може да използва този публикуван URL адрес, за да свърже други уеб приложения към това сервизно приложение за управлявани метаданни и да се абонира за неговите типове съдържание.

Вашата организация може да настройва множество услуги за управлявани метаданни, за да споделя типове съдържание от множество колекции от сайтове. Отделни уеб приложения също могат да имат връзки с множество услуги за управлявани метаданни и да се абонират за типове съдържание от множество сайтове концентратори.

Услугата за управлявани метаданни трябва да бъде конфигурирана от администратор.

Ако публикуването на типове съдържание е конфигурирано за услугата за управлявани метаданни при администриране, можете да публикувате типове съдържание от галерията с типове съдържание на сайт в колекция от сайтове концентратори в други абонаментни колекции от сайтове. След като един тип съдържание е публикуван, той става само за четене в абонаментните сайтове (въпреки че потребителите могат да променят състоянието "само за четене" и да правят актуализации). Собствениците на абонаментни сайтове могат да използват типа съдържание в текущия му вид, като го добавят към списъци или библиотеки, или да го разширят чрез създаване на нови типове съдържание на списък или сайт, които се базират на него.

Когато публикуваният тип съдържание се актуализира в галерията с типове съдържание на сайт на сайта концентратор, актуализациите могат да бъдат публикувани отново в абонаментни сайтове. Публикуването на типове съдържание се управлява от задание на таймер, което може да бъде конфигурирано от вашия администратор. В зависимост от честотата, с която е настроено да се изпълнява заданието на таймера, може да има време на отстъп между момента, в който актуализираният тип на съдържанието се публикува, и момента, в който абонаментните сайтове получат актуализациите.

Локалните версии на публикуваните типове съдържание са само за четене в абонаментните сайтове (въпреки че потребителите могат да променят състоянието "само за четене" и да правят актуализации). Това помага на организациите да използват публикуването на типове съдържание, за да поддържат съгласувано управление на съдържание в сайтовете. Ако изтриете публикуван тип съдържание в галерията с типове съдържание на сайт за сайта концентратор, неговите публикувани версии в абонаментните сайтове не се изтриват. Те само загубват състоянието "само за четене" и стават редактируеми.

Най-горе на страницата

Сродни задачи

Управление на публикуването на типове съдържание

Създаване или персонализиране на тип съдържание на сайт

Промяна на типа съдържание за списък или библиотека

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×