Въведение в контролите

Всички формуляри на InfoPath, които потребителите попълват, са базирани на основен шаблон на формуляр. Можете да използвате Microsoft Office InfoPath, за да проектирате и публикувате интерактивни и удобни шаблони на формуляри. Шаблонът на формуляр определя как изглежда полученият формуляр и какво поведение има.

Когато попълват формуляри, потребителите въвеждат информация, като попълват текстови полета, избират елементи от списък, поставят отметки в квадратчета за отметка и извършват други действия. Обектите на графичния потребителски интерфейс, с които потребителите взаимодействат, се наричат контроли. Използвате контроли, за да показвате данни или възможности за избор, за да извършвате действие или за да направите потребителския интерфейс на формуляра по-лесен за четене.

Освен стандартните контроли, като текстови полета и списъчни полета, InfoPath включва множество нови контроли като повтарящи се таблици, групи за избор и допълнителни секции. Тези видове контроли ви позволяват да проектирате гъвкави шаблони на формуляри, удовлетворяващи нуждите на вашите потребители. Например в шаблон на формуляр за отчет на разходите можете да използвате повтаряща се таблица, за да позволите на потребителите да въвеждат само толкова разходни елементи, колкото е нужно.

Информацията, която потребителите въвеждат в контрола, се съхранява в източник на данни на формуляра. Когато проектирате шаблон на формуляр, обикновено използвате прозореца на задачите Контроли, за да вмъквате контроли, въпреки че можете да вмъквате контроли и като плъзгате поле и група от прозореца на задачите Източник на данни в шаблона на формуляр.

Можете да персонализирате вида на контролата, включително шрифта, цвета и подравняването на текста в контролата, стойността по подразбиране на контролата, тип данни и други свойства, като екранно пояснение, което се появява, когато потребителят остави показалеца на мишката над контролата. Можете да персонализирате и поведението на контролата, като например възможността за филтриране на информация или отговор на правило.

Съвет: За да видите свойствата на контрола, щракнете двукратно върху контролата в шаблона на формуляр.

В тази статия

Контроли и източник на данни

Начини за вмъкване на контроли в шаблон на формуляр

Типове контроли

Съображения за съвместимост

Контроли и източник на данни

Почти всички контроли във формуляр на Microsoft Office InfoPath са обвързване с източника на данни на шаблона на формуляр. Повечето контроли, включително текстови полета, квадратчета за отметка и списъчни полета, са обвързани с полета в източника на данни. Ако една контрола не е обвързана с източника на данни или ако е обвързана неправилно, информацията, която се въвежда в тази контрола, не може да бъде записана правилно в основния (.xml) файл на формуляра.

Когато проектирате шаблон на формуляр на InfoPath, можете да изберете полетата в източника на данни да се създават автоматично всеки път, когато вмъквате контрола, или можете ръчно сами да свързвате всяка контрола със съществуващо поле.

В следващия пример проектантът на формуляра е вмъкнал текстово поле Фамилно име в шаблона на формуляр. Текстовото поле е обвързано с полето lastName в източника на данни на шаблона на формуляр.

Relationship between control on form template and field in data source

Когато попълва формуляр, базиран на този шаблон на формуляр, потребителят въвежда своето име в текстовото поле Фамилно име. InfoPath записва тези данни като език XML, както е показано на следващото изображение.

Data entered in the text box is saved as XML

Типът на контролата и свързаното с нея поле определят типа информация, която потребителите могат да въвеждат в контролата, както и начина, по който могат да въвеждат тази информация. Например ако имате контрола за избор на дата във вашия шаблон на формуляр, която е свързана с поле с тип данни дата, потребителите могат да въвеждат само дати в тази контрола. Ако се опитат да въведат други данни, като например име или адрес, в тази контрола, InfoPath ще покаже грешка за валидността на данните.

Забележка: Освен основния източник на данни за вашия шаблон на формуляр, можете да създавате връзка с данни към XML документи, бази данни, уеб услуги и библиотеки на Microsoft Windows SharePoint Services и списъци. Тези връзки към данни образуват вторичен източник на данни, които могат да се използват за попълване на списъчни полета и предоставяне на стойности за текстови полета и други контроли.

Най-горе на страницата

Начини за вмъкване на контроли в шаблон на формуляр

Когато проектирате шаблон на формуляр, можете да използвате прозореца на задачите Контроли, за да вмъквате контроли. Можете да изберете да създавате източника на данни на шаблона на формуляр автоматично, когато вмъквате контрола, в който случай в източника на данни автоматично ще се създава поле или група за всяка контрола, която добавяте. Също така можете да изберете да свързвате всяка контрола със съществуващо поле или група в източника на данни на шаблона на формуляр. Ако изберете тази опция, ще бъдете подканени да изберете поле или група от източника на данни, когато вмъквате контрола.

Съвет: За да превключите между автоматично създаване на източника на данни и свързване на контролите със съществуващо поле или група, използвайте квадратчето за отметка Създай автоматично източник на данни в прозореца на задачите Контроли.

Можете също да вмъквате контроли, като плъзгате полета и групи от прозореца на задачите Източник на данни във вашия шаблон на формуляр. Всеки път, когато плъзгате поле или група във вашия шаблон на формуляр, InfoPath предлага контролата, която най-добре отговаря на полето или групата. Например ако полето има тип на данните "дата", InfoPath предлага контрола за избор на дата.

Най-горе на страницата

Типове контроли

Прозорецът на задачите Контроли включва повече от 30 различни контроли, които можете да добавяте във вашия шаблон на формуляр. Тези контроли могат да бъдат групирани в следните категории:

 • Стандартни контроли

 • Повтарящи се и допълнителни контроли

 • Контроли за файл и картина

 • Разширени контроли

 • Потребителски контроли

Следващите таблици описват целта на всяка контрола.

Стандартни контроли

Стандартните контроли включват контроли, които обикновено свързвате със събиране и показване на информация. Тези контроли включват текстови полета, списъчни полета, квадратчета за отметка и бутони.

Контрола

Икона

Описание

Текстово поле

Изображение на бутон

Най-често използваната контрола във формуляр. Потребителите могат да въвеждат всякакъв тип неформатиран текст в текстово поле като изречения, имена, числа, дати и часове. Текстовите полета не могат да съдържат форматиран текст.

RTF текстово поле

Контрола, която може да съдържа форматиран текст, включително текст в получер и курсив и разнообразие от шрифтове, размери на шрифт и цветове на шрифт. В допълнение, потребителите могат да вмъкват изображения, списъци и таблици в RTF текстово поле.

Падащо списъчно поле

Button Image

Контрола, която предоставя на потребителите списък от възможности за избор в поле. За да изберат елемент от списъка, потребителите щракват върху стрелка, за да отворят списъка с възможности за избор. Опциите могат да идват от списък, който сте създали ръчно, от стойности в източника на данни на формуляра или от стойности, които идват от връзка към данни в XML документ, база данни, уеб услуга или библиотека или списък на Microsoft Windows SharePoint Services.

Разгъващ се списък

Button Image

Контрола, която предоставя на потребителите списък от възможности за избор в поле, от който те избират подходящия елемент или въвеждат свой собствен. Възможностите за избор могат да идват от списък, който сте създали ръчно, от стойности в източника на данни на формуляра или от стойности, които идват от връзка към данни в XML документ, база данни, уеб услуга или библиотека или списък на Windows SharePoint Services.

Списъчно поле

Изображение на бутон

Контрола, която предоставя на потребителите списък от възможности за избор в поле, от който те избират подходящия елемент. Възможностите за избор могат да идват от списък, който сте създали ръчно, от стойности в източника на данни на формуляра или от стойности, които идват от връзка към данни към XML документ, база данни, уеб услуга или библиотека или списък на Windows SharePoint Services.

Контрола за избор на дата

Контрола, която съдържа поле, където потребителите могат да въвеждат дати и бутон за календар, който позволява на потребителите да избират дата.

Квадратче за отметка

Изображение на бутон

Контрола, която позволява на потребителите да задават стойности от тип "да/не" или "истина/неистина", като поставят или премахват отметка в малко квадратче.

Бутон за избор

Изображение на бутон

Контрола, която позволява на потребителите да избират от набор от взаимно изключващи се възможности. Когато един бутон за избор в група бъде избран, другите бутони за избор се изчистват. Групата от бутони за избор е обвързана към едно поле в източника на данни и всеки бутон за избор записва различна стойност в това поле.

Бутон

Контрола, която може да се използва за подаване на формуляр или заявка към база данни, както и за други неща. Можете също да свържете бутон с правила или потребителски код, който се изпълнява, когато потребителите щракнат върху бутона.

Секция

Button Image

Контрола, която е контейнер за други контроли. Секциите могат да включват всички контроли от прозореца на задачите Контроли, включително други секции.

Повтарящи се и допълнителни контроли

Повтарящите се и допълнителните контроли включват списъчни контроли, повтарящи се таблици, повтарящи се секции и допълнителни секции. Тези контроли позволяват на потребителите да вмъкват елементи на списък, редове, набори от записи и допълнителна информация, когато попълват формуляр.

Контрола

Икона

Описание

Допълнителна секция

Контрола, която е контейнер за други контроли и е полезна за включване на допълнителна информация, която не е необходимо всички потребители да я попълват. Когато попълват формуляр, който включва допълнителна секция, потребителите могат да изберат дали да включат допълнителната секция във формуляра.

Повтаряща се секция

Button Image

Контрола, която е контейнер за други контроли и е полезна за представяне на данни, базирани на записи, като например записи за служители от база данни. Когато попълват формуляр, който съдържа повтаряща се секция, потребителите могат да добавят допълнителни екземпляри на повтарящата се секция.

Повтаряща се таблица

Контрола, която показва повтаряща се информация в таблична структура. Всеки елемент се появява в нов ред в повтарящата се таблица. Когато попълват формуляр, потребителите могат да добавят или изтриват редове от повтаряща се таблица, ако е необходимо. Повтарящите се таблици могат да съдържат други контроли.

Хоризонтална повтаряща се таблица

Контрола, която показва повтаряща се информация в таблична структура. Всеки елемент се появява в нова колона в повтарящата се таблица. Когато попълват формуляр, потребителите могат да добавят или изтриват колони от повтаряща се таблица, ако е необходимо. Хоризонталните повтарящи се таблици могат да съдържат други контроли.

Образец/детайл

Контрола, която в действителност представлява набор от повтарящи се контроли, които са непосредствено свързани една с друга. Контролата образец винаги е повтаряща се таблица, а контролата детайл може да бъде или повтаряща се таблица, или повтаряща се секция. Контролите образец/детайл помагат на потребителите да работят по-ефективно с големи обеми от данни. Например ако вашият шаблон на формуляр показва записи за служители от база данни, можете да укажете само подмножество от информацията за всеки служител да се показва в контролата образец. След това, когато потребителят избере запис (ред) в контролата образец, контролата детайл може да покаже по-подробна информация за служителя.

Списък с водещи символи

Контрола, която позволява на потребителите да добавят или изтриват елементи на списък с водещи символи във формуляра, когато е необходимо. Контролите списък с водещи символи са добър начин за включване на прост текст, който се повтаря, като например списък от елементи за действия в шаблон на формуляр за дневен ред на събрание.

Номериран списък

Контрола, която позволява на потребителите да добавят или изтриват елементи на номериран списък във формуляр, когато е необходимо. Контролите номериран списък са добър начин за включване на прост текст, който се повтаря и указва някакъв ред, като например списък от елементи за действия в шаблон на формуляр за дневен ред на събрание.

Обикновен списък

Контрола, която позволява на потребителите да добавят или изтриват елементи на списък във формуляр, когато е необходимо. Контролите обикновен списък са добър начин за включване на прост текст, който се повтаря, като например списък от имена на участващи в шаблон на формуляр за искане за събрание.

Списъчно поле за множествен избор

Контрола, която предоставя на потребителя списък с възможности за избор, които се показват като списък за превъртане от квадратчета за отметка. Потребителите могат да отмятат толкова квадратчета, колкото е необходимо, и дори могат да добавят потребителски елементи, в зависимост от това, как е проектиран шаблонът на формуляр.

Контроли за файл и картина

Можете да проектирате вашия шаблон на формуляр така, че потребителите да могат да вмъкват прикачени файлове или картини, когато попълват формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр. Освен това потребителите, които попълват формуляри на InfoPath на Tablet PC, могат да се възползват от специална контрола ръкописна картина, която им позволява да създават и записват ръкописни чертежи.

Контрола

Икона

Описание

Прикачен файл

Изображение на бутон

Контрола, която позволява на потребителите да прикачват файлове в своите формуляри. Всяка контрола прикачен файл позволява да се прикачи един файл и можете да ограничите типа на файла, ако е необходимо. Ако вашите потребители искат да прикачват много файлове, можете да вмъкнете контролата прикачен файл в повтаряща се контрола.

Картина

Button image

Контрола, която може да бъде включена в шаблон на формуляр като статичен елемент, като например заглавие или фон или може да позволява на потребителите да вмъкват картина като част от формуляра. Контролите картина могат да съхраняват изображението в самия формуляр или да съхраняват адрес (Еднозначно местоположение на ресурса (URL)), който сочи към записаното местоположение на картината.

Ръкописна картина

Контрола, която позволява на потребителите с Tablet PC да добавят ръкописни чертежи в своите формуляри, в самата контрола или върху фонова картина.

Разширени контроли

Разширените контроли са контроли, които могат да се използват по-рядко от стандартните контроли или само за специални случаи.

Контрола

Икона

Описание

Хипервръзка

Изображение на бутон

Контрола, която може да се използва за връзка към URL адрес. Например шаблон на формуляр, който показва информация за списък от продукти, може да включва хипервръзки към уеб страници с информация за продуктите. Контролите хипервръзки могат да сочат към всеки уеб сървър в локална мрежа или в Интернет.

Поле за израз

Текстова контрола само за четене. Можете да използвате полета за израз, за да показвате текст само за четене, стойността на друга контрола във формуляра или за да създавате формуляри, базирани на изрази на език XPath.

Вертикален етикет

Текстов етикет само за четене, който се появява под ъгъл 90 градуса във вашия шаблон на формуляр. Вертикалните етикети често се използват като заглавия на колони в повтарящи се таблици.

Област за превъртане

Контрола, която съдържа други контроли, остава с фиксиран размер и включва ленти за превъртане, така че потребителите да могат да превъртат, за да видят информацията, която не се вижда. Областите за превъртане са особено полезни, когато секция от формуляр съдържа много данни и потребителите не е необходимо да я виждат цялата наведнъж.

Хоризонтална област

Button Image

Контрола, която съдържа други контроли и може да се използва за поставяне на други контроли една до друга в шаблон на формуляр.

Група за избор

Контрола, която съдържа две или повече секция за избор, които на свой ред съдържат други контроли. Всяка секция за избор в група за избор служи като една опция в набор от взаимно изключващи се възможности за избор. Когато попълват формуляр, потребителите могат да заменят секцията за избор по подразбиране с друга секция за избор. Например в шаблон на формуляр за кандидатстване за работа можете да използвате група за избор, за да позволите на потребителите да въвеждат или домашен телефон, или служебен телефон за техните препоръки.

Повтаряща се група за избор

Контрола, която показва две или повече секции за избор в повтаряща се структура. Когато попълват формуляр, потребителите могат да добавят, изтриват или заменят допълнителни повтарящи се групи за избор, ако е необходимо. Например в шаблон на формуляр с информация за служител можете да използвате повтаряща се група за избор, за да позволите на потребителите да въвеждат няколко контакта за спешен случай. За всеки контакт потребителят може да замени информацията за домашен адрес с информация за служебен адрес.

Секция за избор

Контрола, която съдържа други контроли и която винаги трябва да се появява в групи за избор или повтарящи се групи за избор. Секциите за избор са полезни, когато трябва да добавите повече възможности за избор в съществуваща група за избор. Ако вмъкнете секция за избор извън група за избор, InfoPath автоматично ще вмъкне секцията за избор в нова група за избор.

Повтаряща се рекурсивна секция

Контрола, която съдържа други контроли и може да бъде вмъкната в себе си. Можете да използвате повтарящи се рекурсивни секции, за да създадете йерархическо съдържание като структура.

Потребителски контроли

Можете да използвате съветника за добавяне на потребителска контрола, за да създадете потребителски контроли, включително Microsoft ActiveX контрола и части за шаблон, налични в InfoPath. Потребителската контрола е такава, която не се включва в InfoPath по подразбиране.

Контрола

Описание

Част за шаблон

Персонализиран набор от контроли, включващи оформление, настройки на свойства и някои аспекти на поведение на контрола, които могат да бъдат записани за повторна употреба в множество шаблони на формуляри. След като създадете част за шаблон, използвате съветника за добавяне на потребителска контрола, за да импортирате частта за шаблон в режим на проектиране, така че да можете да я използвате във вашия шаблон на формуляр.

ActiveX контрола

Контрола, която не се включва в InfoPath, но която може да бъде добавена в прозореца на задачите Контроли. Можете да избирате от съществуващи ActiveX контроли, регистрирани във вашия компютър, или можете да използвате потребителски контроли, които сте разработили, така че да отговарят на вашите конкретни бизнес нужди. Например ако разработвате шаблони на формуляри за използване във финансите, можете да разработите ActiveX контрола, която да позволява показването на информация за наличностите в шаблон на формуляр. След като сте създали или намерили ActiveX контрола, можете да използвате съветника за добавяне на потребителска контрола, за да импортирате контролата в режим на проектиране, така че да можете да я използвате във вашия шаблон на формуляр.

Най-горе на страницата

Съображения за съвместимост

Когато проектирате шаблон за формуляр в InfoPath, можете да изберете определен режим на съвместимост, за да проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър. Когато шаблон за формуляр, съвместим с браузър, се публикува на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Servicesи след това е разрешен за браузър, формулярите, базирани на шаблона за формуляр, могат да бъдат визуализирани в уеб браузър. Когато проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър, някои контроли не са достъпни в прозореца на задачите Контроли, защото не могат да бъдат показвани в уеб браузър. Следните контроли не се поддържат в шаблони на формуляри, съвместими с браузър:

 • Разгъващ се списък

 • Списъчни полета за множествен избор

 • Контроли образец/детайл

 • Контроли списък с водещи символи, номериран списък и обикновен списък

 • Контроли картина и ръкописна картина

 • Контроли ръкописна картина

 • Вертикални етикети

 • Области за превъртане

 • Хоризонтални области

 • Хоризонтални повтарящи се таблици

 • Контроли група за избор, повтаряща се група за избор и секция за избор

 • Повтарящи се рекурсивни секции

 • ActiveX контроли

Можете да изберете също да проектирате част за шаблон и шаблони на формуляр на Microsoft Office InfoPath 2007, които са съвместими с Microsoft Office InfoPath 2003. При частите за шаблони ActiveX контролите не се поддържат и са скрити в прозореца на задачите Контроли. В шаблоните на формуляри с обратна съвместимост комбинираните полета и списъчните полета за множествен избор не се поддържат. Когато потребителите отворят шаблона на формуляр в InfoPath 2003, комбинираните полета се появяват като падащи списъчни полета, а списъчните полета за множествен избор се появяват като списъци с водещи символи.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×