Преминаване към основното съдържание

Въведение в контролите

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Тази статия описва различните видове контроли, налични в Access. Контролите са частите от формуляр или отчет, който се използва за въвеждане, редактиране или показване на данни.

Типове контроли

Ето списък на типове контроли, можете да използвате в настолни бази данни на Access.

Тип на контрола

Бележки

Текстово поле

Използвайте контроли текстово поле за показване на текст, числа, дати, часове и memo полета. Текстово поле може да се свърже към един от полета в базовата таблица или заявка. Ако оставите на текстово поле, която е обвързана с поле се актуализира, можете да промените стойността в полето в базовата таблица или заявка като въведете нова стойност в текстовото поле. Можете също да използвате текстово поле, за да покажете изчисляеми стойности.

Етикет

Използвайте етикет контроли, които съдържат фиксиран текст. По подразбиране контроли, които могат да показват данни имат автоматично се прикачва контрола – етикет. Можете да използвате тази команда за създаване на самостоятелна етикети за заглавия и за указания във вашия формуляр.

Команден бутон

Използвайте контролите за командния бутон, за да активирате макрос или процедура на Visual Basic. Можете също да зададете адрес на хипервръзка, Access отваря, когато потребителят щракне върху бутона.

Контрола за раздел

Използвайте раздела контрол, за да създадете последователност от страниците на раздели във вашия формуляр. Всяка страница може да съдържа редица други контроли за показване на информация. Контрола за раздел работи много прилича много от опцията диалогови прозорци или свойство листа windows в Access, когато потребителят щракне върху друг раздел, Access показва контроли, които се съдържат в този раздел.

Връзка

Използвайте опцията за контрола връзка/хипервръзка, за да добавите хипервръзка в контрола на етикет към мрежата за проектиране на формуляр. Тази хипервръзка може да съдържа локатор на еднородни ресурси (URL), която сочи към местоположение в интернет, на локален интранет или на локален диск. То също да използвате име на файл на универсална именна конвенция (UNC) да сочи към файл на сървър за вашата локална мрежа (LAN) или на вашия локален компютър устройства. Връзката може да сочи към файл, който е уеб страница или дори друг обект във вашата текуща база данни. Щракването върху този бутон, в групата контроли в лентата отваря диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка.

Уеб браузър

Използвайте контрола на уеб браузър, за да покажете съдържанието на уеб страниците ви директно във формуляр. Можете да използвате контрола на уеб браузър, за да покажете, например карта на адрес, съхраняван в таблица. Управлението на уеб браузър може да се свърже към поле в източника на записи на вашия формуляр с помощта на свойството източник за контролата на контрола. Обърнете внимание, че не може да имате управление на подвързване уеб браузър в раздела за подробни данни на непрекъснат формуляр.

Контроли на уеб браузър са налични в Access 2010 и по-нови версии.

Навигация

Използвайте навигационни контрол, за да предоставят лесен начин за достигане до различни формулярите и отчетите във вашата база данни. Навигационни контрол предоставя интерфейс подобно на това, което виждате на уеб сайтове с бутони и раздели за навигация на уеб сайт. Обърнете внимание, че не може да имате навигационни контрол в раздела за подробни данни на непрекъснат формуляр.

Контроли за навигация са налични в Access 2010 и по-нови версии.

Група опции

Можете да използвате опцията група контроли, за да съдържа една или повече бутони за превключване, бутони за избор или квадратчета за отметка. (Вижте описания на тези контроли по-нататък в тази таблица). Можете да зададете отделен числова стойност за всеки бутон или квадратчето за отметка, които включвате в групата. Когато имате повече от един квадратчето за отметка или бутон в група, можете да изберете квадратчето за отметка или само един бутон в даден момент, и стойността възложени на квадратчето за отметка или бутон за да стане стойност за група от опции. Ако сте присвоили неправилно една и съща стойност на повече от един бутон или отметнете квадратчето, всички бутони и/или квадратчета за отметка, които имат една и съща стойност се показват осветен, когато щракнете върху всяка от тях. Можете да изберете един от бутоните или квадратчета за отметка в групата стойност по подразбиране за групата. Ако обвържете група опции към поле в базовата заявка или таблица, можете да зададете нова стойност в полето като изберете квадратчето за отметка или бутон в групата.

Знак за нова страница

Използвайте знак за нова страница, за да разделите на страниците на няколко страници формуляр.

Разгъващ се списък

Използвайте контрола на разгъващ се списък, за да съдържа списък с потенциални стойности за контрол и може да се редактира текстово поле. За да създадете списъка, можете да въведете стойности за свойството източник на редове на разгъващ се списък. Можете също да зададете таблица или заявка като източник на стойностите в списъка. Access показва текущо избраната стойност в текстовото поле. Когато щракнете върху стрелката отдясно на разгъващ се списък, Access показва стойностите в списъка. Изберете нова стойност в списъка, за да нулирате стойността в контролата. Ако обвържете списъчното поле в поле в базовата таблица или заявка, можете да промените стойността в полето като изберете нова стойност в списъка. Ако обвържете разгъващ се списък многозначно поле, Access показва списъка с квадратчета за отметка, за да позволите на потребителя да изберете няколко стойности. Можете да свържете няколко колони в списъка, и можете да скриете един или повече от колоните в списъка чрез задаване на ширината на колона на 0. Можете да свържете действителната стойност в контролата за скрита колона. Когато няколко колони списък е затворен, Access показва стойността в първата колона, чиято ширина е по-голямо от 0. Access показва всички ненулева ширина на колони, когато отворите списъка.

Линейна диаграма

Използвайте контрола на линия, за да добавяте линии към формуляр или отчет, за да подобрите облика му.

Превключващ бутон

Използвайте контролите за превключващ бутон, за да задръжте включване/изключване, истина/неистина или да/не стойност. Когато щракнете върху превключващ бутон, стойността му става -1 (да представляват, е вярно или да), и бутона изглежда натиснат. Щракнете върху бутона отново и стойността му става 0 (за да представляват разстояние, false, или не) и бутона се връща към нормалното. Можете да включите превключващ бутон в група от опции и да присвоите бутона уникални числова стойност. Ако създавате група с множество контроли, изберете нов превключващ бутон изчиства всички предварително избрани превключващ бутон, бутон за избор или отметка в квадратчето в тази група (освен ако други бутони и/или квадратчета за отметка в групата също имат една и съща стойност). Ако обвържете превключващ бутон на поле в базовата таблица или заявка, можете да превключвате на полето стойност, като щракнете върху бутона за превключване.

Списъчно поле

Използвайте списъчно поле да съдържа списък с потенциални стойностите за контролата. За да създадете списъка, можете да въведете стойностите в свойството източник на редове от списъчното поле. Можете също да зададете таблица или заявка като източник на стойностите в списъка. Списъчни полета са винаги отворени и Access осветява текущо избраната стойност в списъчното поле. Изберете нова стойност в списъка, за да нулирате стойността в контролата. Ако обвържете списъчното поле в поле в базовата таблица или заявка, можете да промените стойността в полето като изберете нова стойност в списъка. Ако обвържете списъчното поле многозначно поле, Access показва списъка с квадратчета за отметка, за да позволите на потребителя да изберете няколко стойности. Можете да свържете няколко колони в списъка, и можете да скриете един или повече от колоните в списъка чрез задаване на ширината на колона на 0. Можете да свържете действителната стойност в контролата за скрита колона. Access показва всички ненулева ширина колони, които се побират в определена ширина на контролата. Ако списъчно поле е необвързана, можете да позволите на потребителя да изберете няколко стойности в списъка (наричана също списъчно поле с множествена селекция).

Правоъгълник

Използвайте контрола на правоъгълника, за да добавите пълни или празни правоъгълници към формуляр за подобряване на облика му. Можете да използвате тази контрола, например за визуално групиране на различни контроли заедно.

Квадратче за отметка

Използвайте контролата квадратче за отметка, за да задържите включване/изключване, истина/неистина или да/не стойност. Когато изберете квадратче за отметка, стойността му става -1 (да представляват, е вярно или да), а в полето се появява отметка. Поставете отметка в квадратчето отново и стойността му става 0 (за да представляват разстояние, false, или не) и отметката изчезва от полето. Можете да включите квадратче за отметка в група от опции и присвояване на квадратчето за отметка уникални числова стойност. Ако създавате група с множество контроли, изберете нов изчиства всички предварително избрани превключващ бутон, бутон за избор или отметка в квадратчето в тази група (освен ако други бутони и/или квадратчета за отметка в групата също имат една и съща стойност). Ако обвържете квадратчето за отметка в поле в базовата таблица или заявка, можете да превключвате на полето стойност, като щракнете върху квадратчето за отметка.

Рамка на необвързан обект

Използвайте рамка на необвързан обект, за да добавите обект от друго приложение, който поддържа свързване и вграждане на обекти (OLE). Обектът става част от вашия формуляр, не са част от данните от базовата таблица или заявка. Можете да добавите картини, звуци, диаграми или слайдовете, за да подобрите вашия формуляр. Когато обектът е диаграма, можете да зададете заявка като източник на данни за диаграмата, и можете да свържете диаграма показването в текущия запис във формуляра по един или повече стойности на полета.

Прикачен файл

Използвайте контрола за прикачени файлове да се свързва това поле за прикачен файл в основните данни. Можете да използвате тази контрола, например за показване на картина или за прикачване на други файлове. В изглед за формуляри тази контрола представя диалоговия прозорец управление на прикачени файлове, където можете да прикачите, изтриване и да преглеждате няколко прикачени файлове, съхранени в съответното поле.

Бутон за избор

Използвайте контрола бутон за избор (понякога го наричат контролата с радио бутон), за да задържите включване/изключване, истина/неистина или да/не стойност. Когато изберете бутон за избор, стойността му става -1 (да представляват, е вярно или да), и запълнени кръг се показва в центъра на бутона. Изберете бутона отново и стойността му става 0 (за да представляват разстояние, false, или не) и кръг, запълнен изчезва. Можете да включите бутон за избор в група от опции и да присвоите бутона уникални числова стойност. Ако създавате група с множество контроли, изберете нов бутон за избор изчиства всички предварително избрани превключващ бутон, бутон за избор или отметка в квадратчето в тази група (освен ако други бутони и/или квадратчета за отметка в групата също имат една и съща стойност). Ако обвържете бутон за избор в поле в базовата таблица или заявка, можете да превключвате на полето стойност, като щракнете върху бутона за избор.

Подформуляр/подотчет

Използвайте контролата за подформуляр/подотчет да вградите друг формуляр или отчет в текущия формуляр. Можете да използвате подформуляр или подотчет за показване на данни от таблица или заявка, която е свързана с данните в главния формуляр. Access поддържа връзката между главен формуляр и подформуляр или подотчет вместо вас.

Рамката

Използвайте рамката за показване и редактиране на поле за OLE обект от основните данни. Access може да покаже повечето картини и графики директно във формуляр. За други обекти Access показва икона за приложението, в която е създадена обекта. Например ако обектът е звуков обект, създаден в Windows записване на звук, ще видите иконата високоговорител във вашия формуляр.

Изображение

Използвайте контролата, за да поставите статична картина във вашия формуляр. Не можете да редактирате картината във формуляра, но се съхранява от Access във формат, който е много ефикасен за приложение на скоростта и размера. Ако искате да използвате картина като целия фон на вашия формуляр, можете да зададете свойството на формуляра картина.

Диаграма

Използвайте контролата на диаграмата, за да добавите диаграма в мрежата вашия формуляр. Щракнете върху този бутон и след това поставите контрола във вашия формуляр стартира съветника за диаграми, които ще ви преведе през стъпките, необходими за създаване на нова диаграма.

ActiveX

Използвайте бутона за ActiveX контрола, за да отворите диалоговия прозорец, показващ всички ActiveX контроли, инсталирани на вашата система. Можете да изберете една от контролите и след това щракнете върху OK, за да добавите контролата към мрежата за проектиране на формуляр. Не всички ActiveX контролите да работят с Access.

Разбиране на свързването с контроли

Контролите могат да бъдат обвързани, необвързана или изчислени:

  • Свързана контрола    Контрола, чийто източник на данни е поле в таблица или заявка се нарича обвързана контрола. Можете да използвате обвързани контроли, за да показва стойности, които идват от полета във вашата база данни. Стойностите могат да бъдат текст, дати, числа, стойности "Да/Не", картини или графики. Например текстово поле, което се показва фамилното име на служителя може да получите тази информация от полето за фамилно име в таблица "служители".

  • Несвързана контрола    Контрола, която не съдържа източник на данни (например поле или израз) се нарича необвързана контрола. Можете да използвате необвързана контроли, за да покажете информацията, картини, линии или правоъгълници. Например етикет, който показва заглавието на формуляр е необвързана контрола.

  • Изчисляема контрола    Контрола, чийто източник на данни е израз, а не поле, се нарича изчисляема контрола. Задайте стойността, която искате да използвате като източник на данни в контролата чрез определяне на израз. Израз може да бъде комбинация от оператори (например = и + ), контрол на имена, имена на полета, функции, които връщат единична стойност и константи. Например следният израз изчислява цената на елемент с 25% отстъпка чрез умножаване на стойността в полето "Единична цена" по константна стойност (0,75).

= [Единична цена] * 0.75

Израз може да използва данни от поле във формуляр или отчет на базовата таблица или заявка или данни от друга контрола във формуляра или отчета.

Забележка: Изчисленията може да бъде изпълнена в таблици чрез добавяне на Изчислено поле, или в заявки чрез въвеждане на израз в реда поле от мрежата на заявката. След това можете да свържете формулярите и отчетите за тези таблици или заявки и изчисленията се показват във формуляри и отчети, без да се налага да създадете изчисляема контрола.

Когато създавате формуляр или отчет, е вероятно най-ефикасният Добавяне и подреждане на всички обвързани контроли първо, особено ако те правят по-голямата част от контролите на обекта. След това можете да добавите необвързана и изчисляеми контроли, които завършват на дизайна с помощта на инструментите в групата контроли в раздела " проектиране " в изглед на оформление или режим на проектиране.

За да свържете контрола с поле, трябва да идентифицирате полето, от което контролата получава своите данни. Можете да създадете контрола, която е обвързана с избраното поле, като плъзнете поле от екрана Списък на полетата към формуляра или отчета. Екранът Списък на полетата показва полетата на базовата таблица или заявка на формуляра. За да покажете на екрана Списък на полетата, Отворете обекта в изглед на оформление или режим на проектиране и след това в раздела проектиране , в групата инструменти щракнете върху Добавяне на съществуващи полета. Когато щракнете двукратно върху поле в екрана Списък на полетата, Access добавя подходящия тип на контрола за това поле към обекта.

Като алтернатива можете да свържете поле към контрола, като въведете името на полето в контролата за себе си (ако обектът е отворен в изглед за проектиране), или в полето на свойството Източник за контролата в свойства на контролата. Списъкът със свойства определя характеристиките на контролата, като например нейното име, източника на данните й и нейния формат. За да покажете или скриете списъка със свойства, натиснете F4.

Използване на екрана Списък на полетата е най-добрият начин да създадете обвързана контрола по две причини:

  • Access автоматично попълва на контролата прикрепен етикет с името на полето (или надпис, дефинирани за това поле в базовата таблица или заявка), така че не е необходимо да въведете контролата на етикет на себе си.

  • Access автоматично задава много от свойствата на контролата на съответните стойности според свойства на полето в базовата таблица или заявка (например формат, след десетичния знаки Маска на въвеждане свойствата).

Ако вече създаден необвързана контрола и искате да се свързва към поле, задайте стойност в контрола контрола полето на свойството Източник на името на полето. За подробности относно свойството Източник за контролата натиснете F1, докато курсорът е в свойството Падащ списък.

Най-горе на страницата

Вж. също

Автоматично подравняване на контроли на формуляр

Създаване на изчисляема контрола

Задаване на обхождане с табулация за контроли

Задаване на стойности по подразбиране за полета или контроли

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×