Въведение в изчисляването на данни

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да използвате формули и функции в списъци или библиотеки, за да изчислявате данни по различни начини. Чрез добавяне на изчисляема колона към списък или библиотека, можете да създадете формула, която съдържа данни от други колони и изпълнява функции за изчисление на дати и часове, математически уравнения или обработка на текст. Например в списък със задачи, можете да използвате колона, за да изчислите броя на дните, е необходимо да изпълните всяка задача, въз основа на колоните начална дата и датата.

Забележка: Тази статия описва основните понятия, свързани с използването на формули и функции. За конкретна информация относно дадена функция вж. статията за тази функция.

В тази статия

Общ преглед на формули

Общ преглед на функции

Използване на препратки към колони във формула

Използване на константи във формула

Използване на оператори за изчисление във формула

Общ преглед на формули

Формулите са уравнения, които извършват изчисления върху стойности от списък или библиотека. Формулата започва със знак за равенство (=). Например следната формула умножава 2 по 3 и след това добавя към резултата 5.

=5+2*3

Можете да използвате формула в изчисляема колона и да изчислите стойностите по подразбиране за колона. Една формула може да съдържа функции, препратки към колони, оператори и константи, както в следващия пример.

=PI()*[Result]^2

Елемент

Описание

Функция

Функцията PI() връща стойността на числото пи: 3,141592654.

Препратка (или име на колона)

[Резултат] представя стойността в колоната "Резултат" за текущата редица.

Константа

Стойности на числа или текст, въведени директно във формула, например 2

Оператор

Операторът * (звездичка) умножава, а ^ (карета) повдига число на степен.

Формулата може да използва един или повече елементи от предишна таблица. Ето няколко примера за формули (по ред на сложност).

Прости формули (например =128+345)

Следните формули съдържат константи и оператори.

Пример

Описание

=128+345

Сумира 128 и 345

=5^2

Повдига на квадрат числото 5

Формули, които съдържат препратки към колони (например =[Приходи] >[Стойност])

Следните формули препращат към други колони в същия списък или библиотека.

Пример

Описание

=[Приходи]

Използва стойността в колоната "Приходи".

=[Приходи]*10/100

10% от стойността в колоната "Приходи".

=[Приходи] > [Стойност]

Връща ДА, ако стойността в колоната "Приходи" е по-голяма от стойността в колоната "Цена".

Формули, които извикват функции (например =AVERAGE(1, 2, 3, 4, 5))

Следните формули извикват вградени функции.

Пример

Описание

=AVERAGE(1, 2, 3, 4, 5)

Връща се средната стойност на множеството стойности.

=MAX([Q1], [Q2], [Q3], [Q4])

Връща най-голямата стойност в набор от стойности.

=IF([Стойност]>[Приходи], "Не е ОК", "ОК")

Връща "Не е ОК", ако цената е по-висока от приходите. В противен случай се връща ОК.

=DAY("15 април 2008")

Връща се част от деня на датата. Тази формула връща стойност 15.

Формули с вложени функции (например =SUM(IF([A]>[B], [A]-[B], 10), [C]))

Следните формули указват една или повече функции като аргументи на функции.

Пример

Описание

=SUM(IF([A]>[B], [A]-[B], 10), [C])

Функцията IF връща разликата между стойностите в колоните A и B или 10.

Функцията SUM прибавя върнатата стойност на функцията IF и стойността в колоната C.

=DEGREES(PI())

Функцията PI връща стойност 3,141592654.

Функцията DEGREES конвертира стойност, зададена в радиани, в градуси. Тази формула връща стойност 180.

=ISNUMBER(FIND("BD",[Column1]))

Функцията FIND търси низа BD в колона 1 и връща началната позиция на низа. Връща стойност за грешка, ако низът не бъде намерен.

Функцията ISNUMBER връща ДА, ако функцията FIND върне числена стойност. В противен случай връща НЕ.

Най-горе на страницата

Общ преглед на функции

Функциите представляват предварително дефинирани формули, извършващи изчисления, като използват конкретни стойности, наречени аргументи, в определен ред или структура. Функциите може да бъдат използвани за извършване на прости или сложни изчисления. Например функцията ROUND закръглява числото в колоната "Цена" до две позиции след десетичния знак.

=ROUND([Cost], 2)

Следният речник е полезен, когато изучавате функциите и формулите:

Структура     Структурата на функцията започва със знак за равенство (=), последван от името на функцията, отваряща скоба, аргументите на функцията, разделени със запетаи, и затваряща скоба.

Име на функцията     Това е името на функцията, която се поддържа от списъци или библиотеки. Всяка функция приема определен брой аргументи, обработва ги и след това връща стойност.

Аргументи     Аргументите може да бъдат числа, текст, логически стойности като истина/неистина или препратки към колони. Аргументът, който зададете, трябва да създаде валидна стойност за този аргумент. Аргументите могат да бъдат също константи, формули или други функции.

В някои случаи може да ви се наложи да използвате функция като един от аргументите на друга функция. Например следната формула използва вложената функция AVERAGE и сравнява резултата със сумата на двете стойности от колоните.

=AVERAGE([Cost1], SUM([Cost2]+[Discount]))

Валидни върнати стойности     Когато дадена функция се използва като аргумент, тя трябва да връща същия тип стойност, който този аргумент използва. Ако например аргументът използва "Да" или "Не", тогава вложената функция трябва да връща "Да" или "Не". В противен случай списъкът или библиотеката показват стойността за грешка #VALUE!.

Граници на нивата на влагане     Дадена формула може да съдържа до осем нива на вложени функции. Когато функцията B се използва като аргумент във функцията A, функцията B е функция от второ ниво. Например в горния пример функцията SUM е функция от второ ниво, защото е аргумент на функцията AVERAGE. Функция, вложена във функцията SUM, би била функция от трето ниво и т. н.

Забележки: 

 • Списъците и библиотеките не поддържат функциите RAND и NOW.

 • Функциите TODAY и ME не се поддържат в изчисляеми колони, но се поддържат в настройката на стойността по подразбиране на колоната.

Най-горе на страницата

Използване на препратки към колони във формула

Препратката идентифицира клетката в текущата редица и показва на списъка или библиотеката къде да се търсят стойности или данни, които искате да използвате във формулата. Например [Стойност] препраща към стойността в колоната "Цена" в текущия ред. Ако колоната "Цена" има стойност 100 за текущия ред, то =[Стойност]*3 връща 300.

С препратките може да използвате данните, които се съдържат в различните колони на списъка или библиотеката в една или повече формули. Колоните на следните типове данни може да бъдат в препратки във формула: едноредов текст, число, валута, дата и час, избор, да/не и изчисляеми.

Използвате името на колоната, за да го препратите във формулата. Ако името включва интервал или даден знак, трябва да заградите името в квадратни скоби ([ ]). Препратките не различават главни и малки букви. Например може да адресирате колоната "Единична цена" като във формула като [Единична цена] или [единична цена].

Забележки: 

 • Не може да препращате стойност в ред, различен от текущия.

 • Не може да препращате стойност в друг списък или библиотека.

 • Не може да адресирате ИД на ред за нововъведен ред. ИД не съществува, когато се извършва изчислението.

 • Не може да адресирате друга колона във формулата, която създава стойност по подразбиране за колона.

Най-горе на страницата

Използване на константи във формула

Константата е стойност, която не е изчисляема. Например датата 10/9/2008, числото 210 и текстът "Тримесечни доходи" са константи. Константите може да бъдат следните типове данни:

 • Низ (Пример: =[Фамилно име] = "Христов")

  Низовите константи за заградени в кавички и може да включват до 255 знака.

 • Число (Пример: =[Стойност] >= 29,99)

  Числените константи може да включва десетични точки, да бъдат положителни или отрицателни.

 • Дата (Пример: =[Дата] > DATE(2007,7,1))

  Константите за дати изискват използването на функцията DATE(година,месец,ден).

 • Булев (Пример: =IF([Стойност]>[Приходи], "Загуба", "Без загуба")

  "Да" и "Не" са булеви константи. Може да ги използвате в условни изрази. В горния пример ако "Цена" е по-висока от "Приходи", функцията IF връща "Да", а формулата връща низа "Загуба". Ако "Стойност" е равна на или по-малка от "Приходи", функцията връща "Не", а формулата връща низа "Без загуба".

Най-горе на страницата

Използване на оператори за изчисление във формула

Операторите задават типа на изчислението, което искате да се извърши над елементите от формулата. Списъците и библиотеките поддържат три различни типа оператори за изчисление: аритметични, за сравнение и текстови.

Аритметични оператори

Използвайте следните аритметични оператори, за да извършите основни математически операции като събиране, изваждане или умножение; за да комбинирате числа или за да произведете числени резултати.

Аритметичен оператор

Значение (пример)

+ (знак плюс)

Събиране (3+3)

- (знак минус)

Изваждане (3–1)
Отрицание (–1)

* (звездичка)

Умножение (3*3)

/ (наклонена черта)

Деление (3/3)

% (знак за процент)

Процент (20%)

^ (карета)

Степенуване (3^2)

Оператор за сравнение

С помощта на следващите оператори можете да сравнявате две стойности. Резултатът от сравнението е логическата стойност "Да" или "Не".

Оператор за сравнение

Значение (пример)

= (знак за равенство)

Равно на (A=B)

> (знак “по-голямо”)

По-голямо от (A>B)

< (знак “по-малко”)

По-малко от (A<B)

>= (знак “по-голямо или равно)

По-голямо или равно на (A1>=B)

<= (знак “по-малко или равно")

По-малко или равно на (A1<=B)

<> (знак за неравенство)

Не е равно на (A<>B)

Текстов оператор

Използвайте знака амперсанд (&), за да свържете (или конкатенирате) един или повече текстови низове в един общ текст.

Текстов оператор

Значение (пример)

& (амперсанд)

Свързва, или конкатенира, две стойности, създавайки една непрекъсната текстова стойност ("North"&"wind")

Ред, в който списък или библиотека извършва операции във формула

Формулите изчисляват стойностите в определен ред. Формулата може да започва със знак за равенство (=). След знака за равенство следват елементите, които трябва да се изчислят (операндите), които се разделят с оператори за изчисление. Списъците и библиотеките изчисляват формулата отляво надясно според специфичния ред на всеки оператор във формулата.

Приоритет на операторите

Ако комбинирате няколко оператора в една формула, списъците и библиотеките извършват операциите в реда, показан в следващата таблица. Ако една формула съдържа оператори с еднакви приоритети   – например ако формулата съдържа операторите за умножение и деление   – списъците и библиотеките изчислява операторите отляво надясно.

Оператор

Описание

Смяна на знака (като в –1)

%

Процент

^

Степенуване

* и /

Умножение и деление

+ и –

Събиране и изваждане

&

Конкатенация (свързват се два низа текст)

= < > <= >= <>

Сравнение

Използване на скоби

За да промените реда на изчисление, поставете в скоби частта от формулата, която трябва да бъде изчислена първа. Например следната формула дава 11, защото списъкът или библиотеката изчисляват умножението преди събирането. Формулата умножава 2 по 3 и след това добавя 5 към резултата.

=5+2*3

Ако обаче използвате скоби, за да промените синтаксиса, списъкът или библиотеката първо събират 5 и 2, а след това умножава резултата по 3, като се получава 21.

=(5+2)*3

В примера по-долу скобите около първата част от формулата принуждават списъка или библиотеката да изчисли първо [Стойност]+25 и след това да раздели резултата на сумата на стойностите в колоните EC1 и EC2.

=([Cost]+25)/SUM([EC1]+[EC2])

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×