Вмъкване на RTF текстово поле

Ако искате потребителите да могат да вмъкват форматиран текст, нови абзаци, таблици, снимки или графични колекции в поле за въвеждане на данни, можете да използвате RTF текстово поле във вашия шаблон на формуляр на Microsoft Office InfoPath.

В тази статия

Кога да използвате RTF текстово поле

Опитът на потребителя

Съображения за съвместимост

Вмъкване на RTF текстово поле

Съвети за оформление

Кога да използвате RTF текстово поле

Използвайте RTF текстово поле, когато искате да:

 • Разрешите на потребителите да осветяват, подчертават или форматират текст, който въвеждат във формуляр.

 • Разрешите на потребителите да вмъкват таблици или картини в празна област на формуляра.

 • Покажете RTF текст, съдържащ се в база данни или друг източник на данни.

 • Съхранявате форматирани данни като Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) в основния източник на данни на шаблона на формуляр.

В следващата илюстрация се използва RTF текстово поле за събиране на подробни бележки от потребителите.

Formatted text inside rich text box on form

Сродни контроли

InfoPath включва контроли, които са подобни на RTF текстовите полета, но служат за различни цели. За да решите коя от тези контроли ще ви свърши най-добре работа за вашия шаблон на формуляр, вижте следния списък:

Текстово поле    Както RTF текстовото поле, обикновеното текстово поле позволява на потребителите да въвеждат, редактират или виждат текст. За разлика от RTF текстовото поле, обикновеното текстово поле показва само един ред текст по подразбиране и потребителите не могат да добавят елементи за форматиране в текстовото поле като получерен или текст в курсив, картини или таблици.

Поле за израз    Полето за израз обикновено се използва за показване на текст само за четене, за показване на стойност от друга контрола от шаблона на формуляр или за създаване на формула, базирани на изрази на език XPath. За разлика от RTF текстовото поле, полето за израз не съхранява или записва данни. По тази причина трябва да използвате поле за израз само ако не искате да записвате неговата стойност или да имате препратка към него в друга формула.

Най-горе на страницата

Опитът на потребителя

Както текстовото поле RTF текстовото поле е просто контейнер във формуляр, като например поле за коментари, в което потребителите въвеждат текст. Когато въвеждат текст в RTF текстово поле, потребителите имат достъп до много от функциите за форматиране, които са свикнали да използват в други документи на системата Microsoft Office. Например потребителите могат да вмъкнат картина или таблица в RTF текстово поле или да приложат жълто осветяване към определен абзац от текст.

За да разберат дали могат да форматират текст в определено поле във формуляр, потребителите поставят курсора в полето или избират текста в полето. Ако опциите в лентата с инструменти Форматиране са активни, а не недостъпни, потребителите могат да форматират текста, както биха направила във всеки друг документ на системата Microsoft Office.

Най-горе на страницата

Съображения за съвместимост

Когато проектирате шаблон за формуляр в InfoPath, можете да изберете определен режим на съвместимост, за да проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър. Когато шаблон за формуляр, съвместим с браузър, се публикува на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Servicesи след това е разрешен за браузър, формулярите, базирани на шаблона за формуляр, могат да бъдат визуализирани в уеб браузър. Когато проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър, някои контроли не са достъпни в прозореца на задачите Контроли, защото не могат да бъдат показвани в уеб браузър.

Въпреки че RTF текстовите полета са налични, когато проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, имайте предвид следните ограничения:

 • Част от форматирането на RTF текст не се поддържа във версията на браузъра на RTF текстовото поле. Ако видите грешка за несъвместими настройки на RTF текст в прозореца на задачите Проверка на проект, отметнете квадратчето Разреши само съвместимите с браузъра настройки в диалоговия прозорец Свойства на RTF текстово поле. Това автоматично избира правилните настройки за RTF текст за вас.

 • Когато формуляр, базиран на шаблона на формуляр, се визуализира в уеб браузър, проверка на данни не е разрешена за RTF текстовите полета.

 • RTF текстовите полета се поддържат напълно само в уеб браузъри Windows Internet Explorer. В другите браузъри RTF текстовите полета се появяват, но са само за четене. Ако потребителите искат да редактират RTF текстови полета, те могат да направят това, но цялото форматиране ще бъде отхвърлено.

 • Можете да разрешите свързани картини за RTF текстово поле в шаблон на формуляр, съвместим с браузър. Но вградените картини не се поддържат.

Най-горе на страницата

Вмъкване на RTF текстово поле

Процедурата за вмъкване на RTF текстово поле леко се различава в зависимост дали проектирате нов празен шаблон на формуляр, или базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на база данни или друг външен източник на данни.

Следващата илюстрация показва как изглежда едно RTF текстово поле, когато е избрано в режим на проектиране.

Rich text box selected in design mode

Контролите могат да бъдат обвързани и необвързани. Когато една контрола е обвързана, тя е свързана с поле или група в източника на данни така, че данните, въведени в контролата, се записват в лежащия в основата на формуляра (.xml) файл. Когато една контрола е необвързана, тя не е свързана с поле или група и данните, въведени в контролата, не се записват. Когато избирате или премествате показалеца над контрола, в горния десен ъгъл на контролата се появяват текст и икона на свързване. Текстът указва групата или полето, с което контролата е обвързана към източника на данни. Иконата указва дали контролата е правилно обвързана към тази група или поле. Когато обвързването е правилно, се появява зелена икона. Ако има нещо нередно с обвързването, вместо зелената ще видите синя или червена икона.

Източникът на данни за формуляра се състои от полета и групи, които се появяват в йерархичен вид в прозореца за задачи Източник на данни. RTF текстовите полета винаги са обвързани с поле. В следващия пример полето Бележки във формуляра е обвързано с полето discussionItemNotes в прозореца на задачите Източник на данни.

Relationship between rich text box on form template and corresponding field in data source

Вмъкване на RTF текстово поле в нов празен шаблон на формуляр

Когато използвате нов, празен шаблон, квадратчето Автоматично създаване на източник на данни в прозореца на задачи Контроли е отметнато по подразбиране. Това разрешава на InfoPath автоматично да създава полета и групи в източника на данни, докато добавяте контроли към шаблона за формуляр. Тези полета и групи се представят от икони на папка и файл в прозореца на задачи Източник на данни.

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете RTF текстово поле.

 4. За да укажете тип RTF текст, който потребителите могат да въвеждат, щракнете двукратно върху RTF текстовото поле, вмъкнато в шаблона на формуляр, изберете раздела Показване и след това отметнете или изчистете квадратчетата под Налично форматиране.

 5. За да добавите етикет към контролата, въведете текст над или отляво на контролата, последван от двоеточие (:).

Вмъкване на RTF текстово поле в шаблон на формуляр, който се базира на съществуващ източник на данни

Ако базирате дизайна на шаблона за формуляр върху съществуващ XML файл, база данни или интернет услуга, InfoPath извлича полетата и групите в прозореца на задачите Източник на данни от този съществуващ източник на данни. При този сценарий можете да включите RTF текстово поле, като плъзнете поле от прозореца на задачите Източник на данни в шаблона на формуляр или вмъквайки RTF текстово поле от прозореца на задачите Контроли, както е описано в следващата процедура:

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете RTF текстово поле.

 4. В диалоговия прозорец Обвързване на RTF текстово поле изберете полето, в което искате да съхранявате данните на RTF текстовото поле и след това щракнете върху OK.

 5. За да укажете тип RTF текст, който потребителите могат да въвеждат, щракнете двукратно върху RTF текстовото поле, вмъкнато в шаблона на формуляр, изберете раздела Показване и след това отметнете или изчистете квадратчетата под Налично форматиране.

 6. InfoPath използва името на полето или групата като етикет на контролата. Ако е необходимо, променете текста на етикета.

  Съвет: Можете да използвате също и прозореца на задачите Източник на данни, за да вмъквате контроли. В прозореца на задачите Източник на данни щракнете с десния бутон на мишката върху полето, към което искате да обвържете RTF текстовото поле, и след това изберете RTF текстово поле от контекстното меню.

Най-горе на страницата

Съвети за оформление

Използвайте следните съвети, за да усъвършенствате вида, размера и други аспекти на RTF текстовото поле:

 • За да промените размера на няколко RTF текстови полета наведнъж, изберете RTF текстовите полета, чийто размер искате да промените, в менюто Форматиране щракнете върху Свойства, изберете раздела Размер и след това задайте необходимите настройки.

 • За да опишете ширината по подразбиране, в която InfoPath вмъква RTF текстови полета, щракнете върху Свойства на изгледа в менюто Изглед. В раздела Общи отметнете квадратчето Използвай ширина на потребителско оформление за този шаблон на формуляр и след това въведете по-малко число в полето Ширина на потребителско оформление.

 • За да промените границата или цвета на няколко RTF текстови полета наведнъж, изберете RTF текстовите полета, които искате да промените, в менюто Форматиране щракнете върху Граници и оцветяване, изберете раздела Граници и след това задайте необходимите настройки.

 • За да персонализирате текста, който се появява в RTF текстово поле, използвайте полетата Шрифт и Размер на шрифта в лентата с инструменти Форматиране. За да промените шрифта и размера на шрифта за всички RTF текстови полета във вашия шаблон на формуляр наведнъж, изберете RTF текстовото поле, което съдържа форматирането, което искате, и след това щракнете върху Приложи шрифта към всички контроли RTF текстово поле в менюто Форматиране.

 • За да видите как ще изглеждат вашите RTF текстови полета с действителен текст вътре в тях, щракнете върху Примерни данни в менюто Изглед. Това ще ви помогне да получите представа как ще изглежда формулярът, когато потребителите го попълват.

 • Използвайте полета, за да настроите интервалите около RTF текстовото поле. Използвайте допълване, за да настроите интервалите около текста в RTF текстовото поле.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×