Вмъкване на списъчно поле

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да използвате списъчно поле в шаблон на формуляр на Microsoft Office InfoPath, за да представите списък с взаимно изключващи се възможности за избор на потребителя.

В тази статия

Кога да използвате списъчно поле

Опитът на потребителя

Вмъкване на списъчно поле

Съвети за оформление

Кога да използвате списъчно поле

Използвайте списъчно поле, когато искате да:

 • Позволите на потребителите да избират една възможност от списък с предварително дефинирани елементи.

 • Покажете стойности, извлечени от фиксиран списък от източник на данни на шаблона на формуляр или от външен източник на данни, например база данни или списък на Microsoft Windows SharePoint Services.

В следващата илюстрация потребителите категоризират разходи във формуляр за отчет на разходите, като избирате стойности от списъчно поле.

Избран елемент в списъчно поле

След като вмъкнете списъчно поле във вашия шаблон на формуляр, трябва да укажете стойностите, които искате да се появяват в него. В противен случай потребителите ще видят празен списък, когато отворят формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр. В диалоговия прозорец Свойства на списъчно поле можете да въведете записите сами или да конфигурирате списъчното поле да извлича записите от база данни или друг източник на данни.

Сродни контроли

InfoPath включва контроли, които са подобни на списъчните полета, но служат за различни цели. За да решите коя от тези контроли ще ви свърши най-добре работа за вашия шаблон на формуляр, вижте следния списък:

Падащо списъчно поле    Както списъчното поле, падащото списъчно поле предлага на потребителите списък от възможности за избор. Но в падащо списъчно поле елементите на списъка са скрити, докато потребителят не щракне върху стрелка до списъчното поле. Ако планирате да предложите много възможности за избор във вашия списък или ако пространството във вашия шаблон на формуляр е ограничено, падащото списъчно поле може да бъде добър избор.

Разгъващ се списък    Както списъчното поле, разгъващият се списък предлага на потребителите списък с възможности за избор. Но в разгъващ се списък елементите на списъка са скрити, докато потребителят не щракне върху стрелка до разгъващия се списък. Потребителите могат да въведат свой собствен запис в разгъващ се списък или да изберат от списък от предварително дефинирани елементи.

Списъчно поле за множествен избор    Ако искате потребителите да могат да избират повече от един елемент в списък, можете да използвате списъчно поле за множествен избор вместо списъчно поле. В списъчно поле за множествен избор потребителите указват избора си, като отмятат едно или повече квадратчета, вместо да щракват върху стойност в списък. Както при стандартните списъчни полета, елементите в списъчно поле за множествен избор са видими, когато потребителите за първи път отворят формуляра.

Бутони за избор    Както списъчното поле група от бутони за избор позволява на потребителите да избират от списък от взаимно изключващи се възможности за избор. Но с бутоните за избор потребителите щракват върху малко кръгче, за да направят избор, вместо да щракват върху елемент в списъчно поле.

Най-горе на страницата

Опитът на потребителя

Списъчните полета са една от най-използваните контроли на формуляр, така че повечето потребители знаят как да ги използват.

За да изберат нещо от списъчно поле, потребителите просто щракват върху елемента, който искат. Списъчното поле е "отворено", така че потребителите могат да видят списъка с възможности за избор, без да трябва да щракват върху контролата. Ако възможностите за избор в списъка надвишават височината на полето, което ги съдържа, се появява лента за превъртане от дясната страна на контролата. Ако потребителите използват клавиатурата, за да попълват формуляра, те могат да натиснат клавишите стрелка нагоре и стрелка надолу, за да се преместват по елементите в списъка.

Най-горе на страницата

Вмъкване на списъчно поле

Процедурата за вмъкване на списъчно поле малко се различава в зависимост от това дали проектирате нов празен шаблон на формуляр, или базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на база данни или друг външен източник на данни.

Следващата илюстрация показва как изглежда едно списъчно поле, когато е избрано в режим на проектиране, преди да бъдат добавени етикет и елементи.

Избрано списъчно поле в режим на проектиране

Контролите могат да бъдат обвързани или необвързани. Когато дадена контрола е обвързана, тя се свързва към поле или група в източника на данни, така че данните, въведени в контролата, се записват в основния файл на формуляра (.xml). Когато една контрола е необвързана, тя не се свързва към поле или група и данните, които се въвеждат в контролата, не се записват. Когато изберете или преместите показалеца над контрола, в горния десен ъгъл на контролата се появяват текст и икона за обвързване. Текстът указва групата или полето, към които е обвързана контролата в източника на данни. Иконата указва дали контролата е правилно обвързана към тази група или поле. Когато обвързването е правилно, се появява зелена икона. Ако нещо не е наред с обвързването, вместо това ще видите синя или червена икона.

Източникът на данни за шаблона за формуляр се състои от полета и групи, които се показват в йерархична структура в прозореца на задачите Източник на данни . Списъчни полета са винаги обвързани с полета. В следващия пример категория списъчно поле в шаблон на формуляр е обвързана с полето " категория " в прозореца на задачите Източник на данни .

зависимост между списъчно поле в шаблон за формуляр и съответното поле в източника на данни

Когато проектирате нов, празен шаблон за формуляр, квадратчето за отметка Създай автоматично източник на данни в прозореца на задачите Контроли е избрано по подразбиране. Това позволява на InfoPath да създава автоматично полета и групи в източника на данни, докато добавяте контроли към шаблона за формуляр. Тези полета и групи са представени от икони на папки и файлове в прозореца на задачите Източник на данни.

Ако базирате проектирането на своя шаблон за формуляр на съществуващ XML файл, база данни или уеб услуга, InfoPath извлича полетата и групите в прозореца на задачите Източник на данни от този съществуващ източник на данни.

Вмъкване на списъчно поле

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. В прозореца на задачите Контроли направете едно от следните неща:

  • За да създадете автоматично поле в източника на данни, обвързано със списъчното поле, отметнете квадратчето Създай автоматично източник на данни.

  • За да обвържете списъчното поле със съществуващо поле, изчистете квадратчето Създай автоматично източник на данни.

   Забележка: Ако квадратчето не е налично, източникът на данни е заключен. Ако например базирате проектирането на своя шаблон за формуляр на XML схема, е възможно да не можете да добавяте нови полета или групи към източника на данни в InfoPath. Това ограничение помага да се предотврати неволното извършване на промени в схемата, което може да я направи невалидна.

 4. Под Вмъкване на контроли изберете Списъчно поле.

 5. Ако сте изчистили квадратчето за отметка Създай автоматично източник на данни на стъпка 3, изберете поле в диалоговия прозорец Обвързване на списъчно поле, към което искате да обвържете списъчното поле.

 6. За да добавите етикет към списъчното поле, в шаблона на формуляр въведете текста над или вляво от списъчното поле, следван от двоеточие (:).

 7. За да укажете стойностите, които искате да използвате като записи в списъка, щракнете двукратно върху списъчното поле във вашия шаблон на формуляр.

 8. Изберете раздела Данни.

 9. Направете едно от следните неща, за да попълните списъчното поле:

  Въведете стойностите на списъчното поле сами

  Тази опция е полезна, когато имате предварително зададен и ограничен набор от стойности, като не очаквате тези стойности да се променят в бъдеще. Ако се случи стойностите да се променят, трябва да публикувате актуализирана версия на своя шаблон за формуляр, така че потребителите да могат да виждат и използват най-новите записи от списъка.

  1. Щракнете върху Добави.

  2. В полето Стойност въведете текста, който искате да съхранявате, ако потребител избере този запис.

  3. В полето Показвано име въведете текста, който искате да се показва за този запис, и след това щракнете върху OK.

  4. Повторете стъпки от 1 до 3 за всеки запис, която искате да добавите към списъчното поле.

  5. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

  Използвайте стойности от друга част от формуляра

  Тази опция е полезна, когато искате стойностите във вашия списък да се променят в зависимост от други стойности, които потребителите въвеждат във формуляра.

  1. Под Елементи на списъчно поле щракнете върху Търсене на стойности в източника на данни на формуляра.

   Записите в списъчното поле трябва да бъдат свързани с конкретна повтаряща се група или повтарящо се поле във вашия шаблон за формуляр.

  2. Щракнете върху Избиране на XPath изображение на бутон до полето Записи и след това в диалоговия прозорец Избиране на поле или група щракнете върху повтарящото се поле или повтарящата се група, които съдържат полетата, предоставящи стойностите за списъчното поле, и след това щракнете върху OK.

  3. Щракнете върху Избиране на XPath изображение на бутон до полето Стойност, щракнете върху полето, съдържащо възможните стойности за елементите в списъчното поле, и след това щракнете върху OK. Една от тези стойности ще се запише в основния XML, когато потребителят щракне върху елемент в списъчното поле.

  4. Щракнете върху Избиране на XPath изображение на бутон до полето Показвано име, щракнете върху полето, съдържащо стойностите, които се показват в списъчното поле, и след това щракнете върху OK.

   Съвет: За да предотвратите многократното показване на стойностите за показвано име в списъчното поле, изберете квадратчето за отметка Показвай само елементи с уникални показвани имена.

  Използвайте стойности от база данни, уеб услуга, XML документ или сайт на SharePoint

  Тази опция е полезна, когато искате стойностите в списъчното поле да се актуализират или обновяват редовно. Стойностите обикновено се съхраняват в база данни или друг външен източник на данни и се извличат всеки път, когато формулярът бъде отворен.

  1. Щракнете върху Търсене на стойности от външен източник на данни.

  2. Направете едно от следните неща:

   • Ако вече сте добавили връзка за данни, щракнете върху нея в полето Връзка с данни.

   • За да добавите нова връзка за данни, щракнете върху Добави и след това следвайте инструкциите в съветника за връзка с данни.

    Записите в списъчното поле трябва да бъдат свързани с конкретна повтаряща се група или повтарящо се поле.

  3. Щракнете върху Избиране на XPath изображение на бутон до полето Записи и след това в диалоговия прозорец Избиране на поле или група щракнете върху групата или полето, които съдържат полетата, предоставящи стойностите за списъчното поле, и след това щракнете върху OK.

  4. Щракнете върху Избиране на XPath изображение на бутон до полето Стойност, щракнете върху полето, съдържащо възможните стойности за елементите в списъчното поле, и след това щракнете върху OK. Една от тези стойности ще се запише в основния XML, когато потребителят щракне върху елемент в списъчното поле.

  5. Щракнете върху Избиране на XPath изображение на бутон до полето Показвано име, щракнете върху полето, съдържащо стойностите, които се показват в списъчното поле, и след това щракнете върху OK.

   Съвет: За да предотвратите многократното показване на стойностите за показвано име в списъчното поле, изберете квадратчето за отметка Показвай само елементи с уникални показвани имена.

Най-горе на страницата

Съвети за оформление

Използвайте следните съвети, за да усъвършенствате вида, размера и други аспекти на списъчното поле:

 • Помислете да разширите списъчното поле толкова, че да е с няколко интервала по-голямо от средната ширина на елементите в списъка. По този начин елементите на списъка няма да са отчасти скрити.

 • За да промените ширината на няколко списъчни полета наведнъж, изберете списъчните полета, чийто размер искате да промените, натиснете клавишите ALT+ENTER, изберете раздела Размер и след това въведете ново число в полето Ширина.

 • За да промените цвета на фона за няколко списъчни полета наведнъж, изберете списъчните полета, които искате да промените. В менюто Форматиране щракнете върху Граници и оцветяване и след това задайте необходимите настройки в раздела Оцветяване.

 • За да персонализирате шрифта, който се появява в списъчно поле, използвайте полетата Шрифт и Размер на шрифта в лентата с инструменти Форматиране. За да промените шрифта и размера на шрифта за всички списъчни полета във вашия шаблон на формуляр наведнъж, щракнете върху списъчното поле, което съдържа форматирането, което искате и след това в менюто Форматиране щракнете върху Приложи шрифта към всички контроли списъчно поле.

 • Ако искате да нагласите интервалите между списъчно поле и обектите, които го заобикалят в шаблона на формуляр, можете да нагласите настройките на полетата в диалоговия прозорец Свойства на списъчно поле (раздел Размер). Използването на полета за увеличаване на интервалите предлага по-добра степен на контрол от използването на нови абзаци за увеличаване на интервалите.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×