Вмъкване на повтаряща се таблица

Ако искате потребителите да могат да въвеждат информация в таблица, можете да добавите повтаряща се таблица във вашия шаблон на формуляр на Microsoft Office InfoPath. Повтарящите се таблици обикновено показват един ред по подразбиране. Когато попълват формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр, потребителите могат да вмъкват допълнителни редове в таблицата, когато са им необходими. Ако вашият шаблон на формуляр съдържа връзка с данни към външен източник на данни, като например база данни, можете да използвате повтаряща се таблица, за да покажете автоматично няколко записа във формуляра.

В тази статия

Кога да използвате повтаряща се таблица

Опитът на потребителя

Вмъкване на повтаряща се таблица

Съвети за оформление

Кога да използвате повтаряща се таблица

Използвайте повтаряща се таблица, когато искате да:

 • Разрешите на потребителите да въвеждат данни в структуриран, табличен формат.

 • Събирате елементи, цифрови данни и друг тип данни, които най-добре се показват в таблица.

 • Спестите място във вашия шаблон на формуляр, показвайки само тези редове, които съдържат действителни данни.

 • Покажете или работите със записи от база данни, уеб услуга или друг източник на данни в таблица в шаблона на формуляр.

В следващото изображение се използва повтаряща се таблица за събиране на елементи във формуляр за отчет на разходите.

.

Повтарящата се таблица се състои от три части:

 • Заглавен ред    Когато вмъквате повтаряща се таблица в нов празен шаблон на формуляр, заглавният ред се появява по подразбиране. Обикновено използвате заглавния ред за заглавия на колоните. Ако нямате нужда от заглавия на колоните, изчистете квадратчето Включи горен колонтитул в диалоговия прозорец Свойства на повтаряща се таблица.

 • Ред с данни    Редът с данни е редът, който може да се "повтаря" във формуляра толкова пъти, колкото е необходимо. Като проектант на шаблона на формуляр ще виждате само един ред в режим на проектиране, когато вмъквате повтаряща се таблица. Човекът, който попълва формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр, може да добави няколко реда във формуляра, като натискате клавишите CTRL+ENTER, избирате команди от контекстно меню или щраквате върху Вмъкни елемент под последния ред в таблицата.

 • Ред за долен колонтитул    Можете да използвате реда за долен колонтитул, за да добавяте текстови полета или полета за изрази, които сумират стойностите в колона. Редът за долен колонтитул не се появява в повтарящата се таблица по подразбиране. За да включите реда за долен колонтитул, отметнете квадратчето Включи долен колонтитул в диалоговия прозорец Свойства на повтаряща се таблица.

Сродни контроли

InfoPath включва други контроли, които са подобни на повтарящите се таблици, но служат за различни цели. За да решите коя от тези контроли ще ви свърши най-добре работа за вашия шаблон на формуляр, вижте следния списък:

Повтаряща се секция    За да създадете по-малко структурирана секция, която потребителите могат да вмъкват във формуляр няколко пъти (като запис в база данни), използвайте повтаряща се секция вместо повтаряща се таблица.

Хоризонтална повтаряща се таблица    Когато искате потребителите да могат да добавят допълнителни колони в таблица вместо допълнителни редове, можете да използвате хоризонтална повтаряща се таблица вместо обикновена повтаряща се таблица.

Най-горе на страницата

Опитът на потребителя

Всеки път, когато потребителите преместят показалеца на мишката над ред в повтаряща се таблица, се появява бутон на контекстно меню. Потребителите щракват върху бутона, за да видят контекстно меню с команди за вмъкване или премахване на ред.

Shortcut menu for repeating table

Потребителите могат да вмъкват нов ред и чрез щракване върху текста Вмъкване на елемент, който се появява под повтарящата се таблица във формуляра. Можете да персонализирате или премахнете този текст, когато проектирате вашия шаблон на формуляр.

Най-горе на страницата

Вмъкване на повтаряща се таблица

Процедурата за вмъкване на повтаряща се таблица леко се различава в зависимост от това дали проектирате нов празен шаблон на формуляр, или базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на база данни или друг външен източник на данни.

Следващата илюстрация показва как изглежда повтаряща се таблица в режим на проектиране.

Repeating table in design mode

Контролите могат да бъдат обвързани и необвързани. Когато една контрола е обвързана, тя е свързана с поле или група в източника на данни така, че данните, въведени в контролата, се записват в лежащия в основата на формуляра (.xml) файл. Когато една контрола е необвързана, тя не е свързана с поле или група и данните, въведени в контролата, не се записват. Когато избирате или премествате показалеца над контрола, в горния десен ъгъл на контролата се появяват текст и икона на свързване. Текстът указва групата или полето, с което контролата е обвързана към източника на данни. Иконата указва дали контролата е правилно обвързана към тази група или поле. Когато обвързването е правилно, се появява зелена икона. Ако има нещо нередно с обвързването, вместо зелената ще видите синя или червена икона.

Източникът на данни за формуляра се състои от полета и групи, които се появяват в йерархичен вид в прозореца за задачи Източник на данни. Повтарящите се таблици обикновено са обвързани с повтаряща се група в източника на данни на шаблона на формуляр, въпреки че могат да бъдат обвързани и с повтарящо се поле.

В следващия пример повтарящата се таблица Списъчни разходи във формуляра е обвързана с повтарящата се група item в прозореца на задачите Източник на данни. Контролите текстови полета в таблицата – Дата, Описание, Категория и Цена – са обвързани с полета, които са част от повтарящата се група item.

Relationship between repeating table on form template and repeating group in data source

Вмъкване на повтаряща се таблица в нов празен шаблон на формуляр

Когато използвате нов, празен шаблон, квадратчето Автоматично създаване на източник на данни в прозореца на задачи Контроли е отметнато по подразбиране. Това разрешава на InfoPath автоматично да създава полета и групи в източника на данни, докато добавяте контроли към шаблона за формуляр. Тези полета и групи се представят от икони на папка и файл в прозореца на задачи Източник на данни.

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете Повтаряща се таблица.

 4. В полето Брой колони въведете броя на колоните, които таблицата трябва да има.

 5. Повтарящата се таблица се създава с текстово поле във всяка колона. За да конвертирате текстово поле в друг вид контрола, щракнете с десния бутон на мишката върху текстовото поле, посочете Замени с в контекстното меню и след това щракнете върху контролата, която искате.

Вмъкване на повтаряща се таблица в шаблон на формуляр, който се базира на съществуващ източник на данни

Ако базирате дизайна на шаблона за формуляр върху съществуващ XML файл, база данни или интернет услуга, InfoPath извлича полетата и групите в прозореца на задачите Източник на данни от този съществуващ източник на данни. При този сценарий можете да включите повтаряща се таблица, плъзгайки повтаряща се група от прозореца на задачите Източник на данни в шаблона на формуляр или вмъквайки повтаряща се таблица от прозореца на задачите Контроли, както е описано в следващата процедура:

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете Повтаряща се таблица.

 4. На първата страница на съветника за обвързване на повтаряща се таблица изберете източника на данни, който искате да използвате, от списъка Източник на данни и след това щракнете върху повтарящата се група Изображение на икона , към която искате да обвържете редовете на таблицата.

  Съвет : За да създадете нова повтаряща се група, щракнете с десния бутон на мишката върху групата, към която искате да добавите повтарящата се група, изберете Добавяне в контекстното меню и след това в диалоговия прозорец Добавяне на поле или група укажете свойствата за повтарящата се група.

 5. Щракнете върху Напред.

 6. На следващата страница на съветника за обвързване на повтаряща се таблица щракнете двукратно върху полетата в списъка Обвързване на данни, които искате да добавите като колони в таблицата.

  Съвет : За да създадете ново поле, в списъка Обвързване на данни щракнете с десния бутон на мишката върху групата, с която е обвързана повтарящата се таблица, изберете Добавяне от контекстното меню и след това в диалоговия прозорец Добавяне на поле или група укажете свойствата за полето.

 7. За да подредите повторно колоните, изберете колона от списъка Колони в таблицата и след това щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу.

Най-горе на страницата

Съвети за оформление

Използвайте следните съвети, за да усъвършенствате вида, размера и други аспекти на контролите в повтаряща се таблица:

 • За да промените размера на няколко текстови полета наведнъж, изберете текстовите полета, чийто размер искате да промените, в менюто Форматиране щракнете върху Свойства и след това задайте необходимите настройки в раздела Размер.

 • Преоразмерете текстовите полета във вашия шаблон на формуляр, за да побират дължината на текста, който очаквате потребителите да въвеждат в полетата.

 • За да промените границата или цвета на контролите в повтарящата се таблица, изберете текстовите полета, които искате да промените, в менюто Форматиране, щракнете върху Граници и оцветяване, изберете раздела Граници и след това задайте необходимите настройки.

 • За да персонализирате текста, който се появява в текстово поле в повтаряща се таблица, използвайте полетата Шрифт и Размер на шрифта в лентата с инструменти Форматиране. За да промените шрифта и размера на шрифта за всички текстови полета във вашия шаблон на формуляр наведнъж, изберете текстовото поле, което съдържа форматирането, което искате, и след това щракнете върху Приложи шрифта към всички контроли текстово поле в менюто Форматиране.

 • За да видите как ще изглеждат вашите текстови полета с действителен текст вътре в тях, щракнете върху Примерни данни в менюто Изглед. Това ще ви помогне да получите представа как ще изглежда формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр, когато потребителите го попълват.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×