Вмъкване на контрола ръкописна картина

Ако искате потребителите на Tablet PC да могат да чертаят и пишат върху картина или в празно пространство във формуляр на Microsoft Office InfoPath, можете да използвате контрола ръкописна картина във вашия шаблон на формуляр.

В тази статия

Кога да използвате контрола ръкописна картина

Опитът на потребителя

Съображения за съвместимост

Вмъкване на контрола ръкописна картина

Съвети за оформление

Кога да използвате контрола ръкописна картина

Използвайте контрола ръкописна картина, когато искате да:

 • Предоставите на потребителите на Tablet PC специално поле във формуляра, където да могат да пишат и чертаят. Това може да бъде полезно, когато искате потребителите да могат да скицират нещо, което е доста сложно или техническо, като например математическа формула или диаграма на определен бизнес процес.

 • Съхраните ръкописа на потребителя като щрих – т.е. като двоичен данни, кодирани във файла на формуляра (.xml) на потребителя. Запазвайки ръкописа, разрешавате на потребителя да го редактира отново по-късно. Също така, тъй като кодираните данни са съхранени като валидно GIF изображение,те могат да бъдат използвани повторно в база данни или друга среда.

В следващия пример се използва контрола ръкописна картина за взимане на скица на инцидент с автомобил в шаблон на формуляр на застрахователен иск.

Ink picture control for collecting sketches from users

Когато добавяте контрола ръкописна картина във вашия шаблон на формуляр, InfoPath вмъква празна контрола ръкописна картина по подразбиране. Потребителите могат да чертаят или пишат в празната контрола ръкописна картина, когато попълват формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр. В зависимост от вашите нужди, можете да добавите картина към фона на тази контрола. Това позволява на потребителите да чертаят направо върху картината с перото на таблет. Например в шаблон на формуляр на застрахователно искане застрахователният агент може да очертае повредените части върху снимка на кола.

Забележка относно защитата: Контролите ръкописна картина не са сигурен метод за събиране и съхранение на потребителски подписи. Ако искате да събирате и съхранявате подписи от потребителите, се препоръчва да използвате цифров подпис за това.

Сродни контроли

InfoPath включва контроли, които са подобни на контролите ръкописна картина, но служат за различни цели. За да решите коя от тези контроли ще ви свърши най-добре работа за вашия шаблон на формуляр, вижте следния списък:

Контрола за картина    Контролата за картина изглежда и работи като контрола ръкописна картина. Но контролата за картина позволява на потребителите да вмъкват цифрови изображения във формуляр. Потребителите не могат да създават диаграми с перо на таблет в контрола за картина. И двете контроли съхраняват кодирани във формат base64 данни, което е технологията за съхранение и разглеждане на двоични XML данни.

RTF текстово поле    Ако вашият шаблон на формуляр съдържа контроли RTF текстово поле и те поддържат пълния диапазон от опции за форматиране на RTF текст, потребителите на Tablet PC могат да чукнат върху Вмъкване на ръкописен чертеж и текст Изображение на бутон в лентата с инструменти Ръкопис, за да вмъкнат секция за ръкописно чертане и писане в тези полета. Секцията за ръкописно чертане и писане е специална област, където потребителите могат да добавят написано или начертано на ръка съдържание. Например те могат да използват тази функция, за да скицират бързо идея или да запишат набързо някаква мисъл. Освен ако не сте указали друго, InfoPath записва потребителските чертежи и неща, написани на ръка, като ръкопис, когато формулярът се записва.

Най-горе на страницата

Опитът на потребителя

По подразбиране когато вмъквате контрола ръкописна картина във вашия шаблон на формуляр, потребителите виждат празно поле, където те могат да чертая или пишат. Обикновено използвате текст на етикет, за да предоставите инструкции на потребителите какво могат да правят в контролата ръкописна картина.

Ако вмъкнете картина по подразбиране в контролата ръкописна картина, потребителите виждат картината в областта на формуляра, когато отворят формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр. Те могат да използва перото на таблет, за да чертаят или пишат върху картината.

Най-горе на страницата

Съображения за съвместимост

Когато проектирате шаблон на формуляр в InfoPath, можете да изберете да проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър. Когато проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, контролите ръкописна картина не са налични в прозореца на задачите Контроли, защото не могат да бъдат показани в уеб браузър.

Най-горе на страницата

Вмъкване на контрола ръкописна картина

Процедурата за вмъкване на контрола ръкописна картина малко се различава в зависимост от това дали проектирате нов празен шаблон на формуляр, или базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на база данни или друг външен източник на данни.

Следващата илюстрация показва как изглежда една празна контрола ръкописна картина, когато е избрана в режим на проектиране.

Ink picture control selected in design mode

Контролите могат да бъдат обвързани и необвързани. Когато една контрола е обвързана, тя е свързана с поле или група в източника на данни така, че данните, въведени в контролата, се записват в лежащия в основата на формуляра (.xml) файл. Когато една контрола е необвързана, тя не е свързана с поле или група и данните, въведени в контролата, не се записват. Когато избирате или премествате показалеца над контрола, в горния десен ъгъл на контролата се появяват текст и икона на свързване. Текстът указва групата или полето, с което контролата е обвързана към източника на данни. Иконата указва дали контролата е правилно обвързана към тази група или поле. Когато обвързването е правилно, се появява зелена икона. Ако има нещо нередно с обвързването, вместо зелената ще видите синя или червена икона.

Източникът на данни за формуляра се състои от полета и групи, които се появяват в йерархичен вид в прозореца за задачи Източник на данни. Контролите ръкописна картина винаги са обвързани с поле. В следващия пример контролата Скица на сцена от инцидент в шаблона на формуляр е обвързана с полето accidentSketch в прозореца на задачите Източник на данни.

Relationship between ink picture control on form template and corresponding field in data source

Вмъкване на контрола ръкописна картина в нов празен шаблон на формуляр

Когато използвате нов, празен шаблон, квадратчето Автоматично създаване на източник на данни в прозореца на задачи Контроли е отметнато по подразбиране. Това разрешава на InfoPath автоматично да създава полета и групи в източника на данни, докато добавяте контроли към шаблона за формуляр. Тези полета и групи се представят от икони на папка и файл в прозореца на задачи Източник на данни.

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете Ръкописна картина.

  По подразбиране в шаблона на формуляр се вмъква празна контрола ръкописна картина.

 4. За да добавите картина за фон, върху която потребителите ще могат направо да чертаят с перото на таблет, направете следните неща:

  1. Щракнете двукратно върху контролата ръкописна картина.

  2. Изберете раздела Данни.

  3. Под Обвързване отметнете квадратчето Използвай фонова картина .

  4. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина изберете картината, която искате.

 5. За да добавите етикет към контролата, въведете текст над или отляво на контролата, последван от двоеточие (:).

Вмъкване на контрола ръкописна картина в шаблон на формуляр, който се базира на съществуващ източник на данни

Ако базирате дизайна на шаблона за формуляр върху съществуващ XML файл, база данни или интернет услуга, InfoPath извлича полетата и групите в прозореца на задачите Източник на данни от този съществуващ източник на данни. При този сценарий можете да включите контрола ръкописна картина, като плъзгате поле от прозореца на задачите Източник на данни в шаблона на формуляр или вмъквате контролата ръкописна картина от прозореца на задачите Контроли, както е описано в следващата процедура:

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете Ръкописна картина.

 4. В диалоговия прозорец Свързване на контрола ръкописна картина изберете полето, където искате да съхранявате данните на контролата ръкописна картина, и след това щракнете върху OK.

  По подразбиране в шаблона на формуляр се вмъква празна контрола ръкописна картина.

 5. За да добавите картина за фон, върху която потребителите ще могат направо да чертаят с перото на таблет, направете следните неща:

  1. Щракнете двукратно върху контролата ръкописна картина.

  2. Изберете раздела Данни.

  3. Под Обвързване отметнете квадратчето Използвай фонова картина .

  4. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина изберете картината, която искате.

 6. За да добавите етикет към контролата, въведете текст над или отляво на контролата, последван от двоеточие (:).

Най-горе на страницата

Съвети за оформление

Използвайте следните съвети, за да усъвършенствате вида, размера и други аспекти на контролата ръкописна картина:

 • Използването на таблица на оформлението за целите на подреждането винаги е добра идея независимо с какъв тип контрола работите.

 • Ако очаквате потребителите да чертаят големи картини, променете съответно размера на контролата ръкописна картина.

 • Вмъкването на контрола ръкописна картина в област за превъртане може да бъде полезно, когато искате фиксирана област във вашия шаблон на формуляр, която ще се превърта, за да побере големи чертежи или снимки.

 • За да промените ширината на няколко контроли ръкописна картина наведнъж, изберете контролите, чийто размер искате да промените, натиснете клавишите ALT+ENTER, изберете раздела Размер и след това в полето Ширина въведете ново число.

 • За да промените границата или цвета на контрола ръкописна картина, изберете я в шаблона на формуляра, в менюто Форматиране щракнете върху Граници и оцветяване и след това задайте необходимите настройки.

 • Не можете да въвеждате текст в контрола ръкописна картина. Ако искате да добавите пояснителен текст за вашите потребители, като например "Оградете областите на повреда на колата", добавете етикет към контролата в шаблона на формуляр.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×