Вмъкване на контрола на прикачен файл

Ако искате вашите потребители да могат да вмъкват файлове във формуляр на Microsoft Office InfoPath, можете да използвате контрола на прикачен файл във вашия шаблон на формуляр. Потребителите могат да използват тази контрола, за да прикачват файлове във вашия формуляр и файловете след това се кодират и записват с данните на формуляра.

В тази статия

Кога да използвате контрола на прикачен файл

Опитът на потребителя

Вмъкване на контрола на прикачен файл

Подробни данни за сигурността

Кога да използвате контрола на прикачен файл

Използвайте контрола на прикачен файл, когато искате да:

 • Позволите на потребителите да прикачат документи, работни листове и други типове файлове във вашия формуляр.

 • Прикачите файл във вашия шаблон на формуляр като файл, съдържащ допълнителна информация за вашия шаблон на формуляр.

 • Работите с двоичен файлове от база данни или друг външен източник на данни.

В следващия пример документ на Microsoft Office Word 2007 е прикачен във формуляр на InfoPath. Документът съдържа подробни данни за предложения дневен ред за събрание за международни продажби.

file attached to form via file attachment control

По подразбиране потребителите могат да преглеждат, изтриват или заменят файлове в контрола на прикачен файл. Потребителите могат да прикачат всеки тип файл във формуляра освен потенциално опасни файлове, които могат да съдържат вируси като .bat или .exe файлове. Ако искате можете още да ограничите типовете файлове, които потребителите могат да вмъкват в контрола на прикачен файл във вашия формуляр.

Сродни контроли

InfoPath включва контроли, които са подобни на контролите на прикачен файл, но служат за различни цели. За да решите коя от тези контроли ще ви свърши най-добре работа за вашия шаблон на формуляр, вижте следния списък:

Контрола за картина    Както контролата на прикачен файл контролата за картина позволява на потребителите да преглеждат, изтриват или заменят файлове в своите формуляри. Разликата е в това, че можете да добавяте само файлове от тип картина в контрола за картина, докато контролата на прикачен файл приема всички типове файлове, включително файлове за картина. И двете контроли използват типа данни base64, който се използва за кодиране и декодиране на двоични файлове за съхранение и показване.

Хипервръзка    Вместо да позволявате на потребителите да вграждат файлове във формуляри, което може да увеличи размера на файла на формуляра, можете да използвате контрола за хипервръзка във вашия шаблон на формуляр, която позволява на потребителите да вмъкват връзки към подходящия файл.

Най-горе на страницата

Опитът на потребителя

В зависимост от опциите, които сте указали за контролата на прикачен файл, потребителите могат или да вмъкват файл в празна контрола на прикачен файл, или да заменят прикачен файл, който вече съществува. И в двата случая потребителите щракват в контролата на прикачен файл, за да намерят файл. Когато се появи диалоговият прозорец Прикачване на файл те могат да потърсят файла, който искат.

Можете да укажете точно кои типове файлове потребителите могат да добавят в контроли на прикачен файл. Когато указвате типовете файлове, които искате да разрешите, InfoPath автоматични скрива всички неподдържани файлове в диалоговия прозорец Прикачване на файл. Например ако ограничите прикачените файлове до .txt файлове, типовете файлове .docx, .pptx и другите типове файлове са скрити в диалоговия прозорец, дори да съществуват в папката.

Ако потребителите се опитат да вмъкнат тип файл, който е потенциално опасен, като например изпълним (.exe) файл, съобщение за защита им казва, че типът файл не е безопасен и не им позволява да го прикачат във формуляра. InfoPath блокира тези опасни файлове по подразбиране. За повече информация за опасни файлове вижте Подробни данни за сигурността в тази статия.

Най-горе на страницата

Вмъкване на контрола на прикачен файл

Процедурата за вмъкване на контрола на прикачен файл леко се различава в зависимост от това дали проектирате нов празен шаблон на формуляр или базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на база данни или друг външен източник на данни.

Следващата илюстрация показва как изглежда една контрола на прикачен файл, когато е избрана в режим на проектиране.

File attachment control selected in design mode

Контролите могат да бъдат обвързани и необвързани. Когато една контрола е обвързана, тя е свързана с поле или група в източника на данни така, че данните, въведени в контролата, се записват в лежащия в основата на формуляра (.xml) файл. Когато една контрола е необвързана, тя не е свързана с поле или група и данните, въведени в контролата, не се записват. Когато избирате или премествате показалеца над контрола, в горния десен ъгъл на контролата се появяват текст и икона на свързване. Текстът указва групата или полето, с което контролата е обвързана към източника на данни. Иконата указва дали контролата е правилно обвързана към тази група или поле. Когато обвързването е правилно, се появява зелена икона. Ако има нещо нередно с обвързването, вместо зелената ще видите синя или червена икона.

Източникът на данни за формуляра се състои от полета и групи, които се появяват в йерархичен вид в прозореца за задачи Източник на данни. Контролите на прикачен файл са винаги обвързани с поле с тип на данните "Прикачена картина или файл (base64)". В следващия пример контролата на прикачен файл в шаблона на формуляр е обвързана с полето discussionItemAttachment в прозореца на задачите Източник на данни.

Relationship between file attachment control on form template and corresponding field in data source

Вмъкване на контрола на прикачен файл в нов празен шаблон на формуляр

Когато използвате нов, празен шаблон, квадратчето Автоматично създаване на източник на данни в прозореца на задачи Контроли е отметнато по подразбиране. Това разрешава на InfoPath автоматично да създава полета и групи в източника на данни, докато добавяте контроли към шаблона за формуляр. Тези полета и групи се представят от икони на папка и файл в прозореца на задачи Източник на данни.

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете Прикачен файл.

 4. За да добавите етикет към контролата, въведете текст над или отляво на контролата, последван от двоеточие (:).

 5. По подразбиране потребителите могат да прикачат всеки тип файл във формуляра, освен файлове като .exe, които InfoPath блокира по причини за защитата. За да ограничите типовете файлове, които потребителите могат да прикачат в техните формуляри, направете следните неща:

  1. Щракнете двукратно върху контролата на прикачен файл.

  2. Изберете раздела Данни.

  3. Под Проверка и правила поставете отметка в квадратчето Разрешавай на потребителя да прикачва само следните типове файлове и след това в полето въведете разширенията на файлове за типовете файлове, които искате да разрешите. Например ако въведете .docx, потребителите ще могат да прикачат само файлове на Office Word 2007 в контролата на прикачен файл в техния формуляр.

   Забележка: Ако проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър, няма да можете да укажете кои типове файлове са позволени в контролата на прикачен файл.

 6. По подразбиране в шаблона на формуляр се вмъква икона на прикачен файл с текст в контейнер.

 7. За да покажете прикачен файл по подразбиране в контролата вместо текста в контейнер, направете следните неща:

  1. Щракнете двукратно върху контролата на прикачен файл.

  2. Изберете раздела Данни.

  3. Под Обвързване щракнете върху Задаване на файл по подразбиране и след това изберете Преглед.

  4. В диалоговия прозорец Прикачване на файл изберете файла, който искате да се появява в полето за прикачен файл в шаблона на формуляр, и след това щракнете върху Вмъкване.

Вмъкване на контрола на прикачен файл в шаблон на формуляр, който се базира на съществуващ източник на данни

Ако базирате дизайна на шаблона за формуляр върху съществуващ XML файл, база данни или интернет услуга, InfoPath извлича полетата и групите в прозореца на задачите Източник на данни от този съществуващ източник на данни. При този сценарий можете да включите контрола на прикачен файл, плъзгайки поле от прозореца на задачите Източник на данни в шаблона на формуляр или вмъквайки контрола на прикачен файл от прозореца на задачите Контроли, както е описано в следващата процедура:

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете Прикачен файл.

 4. В диалоговия прозорец Свързване на контрола на прикачен файл изберете полето, в което искате да съхранявате данните на прикачения файл и след това щракнете върху OK.

 5. InfoPath използва името на полето или групата като етикет на контролата. Ако е необходимо, променете текста на етикета.

 6. По подразбиране потребителите могат да прикачат всеки тип файл в техния формуляра, освен файлове като .exe, които InfoPath блокира по причини за защитата. За да ограничите типовете файлове, които потребителите могат да прикачат в техните формуляри, направете следните неща:

  1. Щракнете двукратно върху контролата на прикачен файл.

  2. Изберете раздела Данни.

  3. Под Проверка и правила поставете отметка в квадратчето Разрешавай на потребителя да прикачва само следните типове файлове и след това в полето въведете разширенията на файлове за типовете файлове, които искате да разрешите. Например ако въведете .docx, потребителите ще могат да прикачат само файлове на Office Word 2007 в контролата на прикачен файл в техния формуляр.

   Забележка: Ако проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър, няма да можете да укажете кои типове файлове са позволени в контролата на прикачен файл.

 7. По подразбиране в шаблона на формуляр се вмъква контрола на прикачен файл с текст в контейнер.

 8. За да покажете файл по подразбиране да се показва в шаблона на формуляр вместо текста в контейнер, направете следните неща:

  1. Щракнете двукратно върху контролата на прикачен файл.

  2. Изберете раздела Данни.

  3. Под Обвързване щракнете върху Задаване на файл по подразбиране и след това изберете Преглед.

  4. В диалоговия прозорец Прикачване на файл изберете файла, който искате да се появява в полето за прикачен файл в шаблона на формуляр.

   Съвет: Можете да използвате също и прозореца на задачите Източник на данни, за да вмъквате контроли. В прозореца на задачите Източник на данни щракнете с десния бутон на мишката върху полето, към което искате да обвържете контролата на прикачен файл, и след това изберете Прикачен файл от контекстното меню. Ако не виждате Прикачен файл като възможност за избор в контекстното меню, проверете дали полето има тип на данните прикачена картина или файл.

Най-горе на страницата

Подробни данни за сигурността

InfoPath не позволява определени типове файлове като .exe, .com или .bat файлове да бъдат прикачвани във формуляр. Това ограничение помага за предотвратяването на злонамерени изпълними файлове да причиняват вреди на компютрите на потребителите. За да определи типовете на файловете, които смята за опасни, InfoPath следва модел, подобен на този в Microsoft Office Outlook.

По подразбиране следните разширения на файлове се смятат за опасни от InfoPath: .ade, .adp, .app, .asp, .bas, .bat, .cer, .chm, .cmd, .com, .cpl, .crt, .csh, .der, .exe, .fxp, .hlp, .hta, .inf, .ins, .isp, .its, .js, .jse, .ksh, .lnk, .mad, .maf, .mag, .mam, .maq, .mar, .mas, .mat, .mau, .mav, .maw, .mda, .mdb, .mde, .mdt, .mdw, .mdz, .msc, .msh, .msh1, .msh2, .msh1xml, .msh2xml, .mshxml, .msi, .msp, .mst, .ops, .pcd, .pif, .plg, .prf, .prg, .pst, .reg, .scf, .scr, .sct, .shb, .shs, .tmp, .url, .vb, .vbe, .vbs, .vsmacros, .vsw, .ws, .wsc, .wsf, .wsh.

Системните администратори могат да добавят типове файлове в този списък, добавяйки определен ключ в системния регистър и задавайки неговата стойност в списък от разширения, разделен с точка и запетая. Те могат също да премахват файлове от опасния списък.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×