Вмъкване или изтриване на клетки, редове и колони

Вмъкване или изтриване на клетки, редове и колони

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да вмъквате празни клетки над или отляво на активна клетка в работен лист. Когато вмъквате празни клетки, Excel измества другите клетки в същата колона надолу или другите клетки в същия ред надясно, за да намести новите клетки. По подобен начин можете да вмъквате редове над избрания ред или колони, отляво на избраната колона. Можете също да изтривате клетки, редове и колони.

Microsoft Excel има следните ограничения за колони и редове: 16 384 колони ширина на 1 048 576 редове височина.

За стъпките, подходящи за цели работни листове, вижте Вмъкване или изтриване на работен лист.

Какво искате да направите?

 1. Изберете клетката или диапазон от клетки, където искате да вмъкнете новите празни клетки. Изберете същия брой клетки, като този, който искате да вмъкнете. За да вмъкнете например пет празни клетки, изберете пет клетки.

  За да отмените селекция на клетки, щракнете върху произволна клетка в работния лист.

  За повече информация как да селекции вижте избиране на клетки, диапазони, редове или колони по-нататък в тази тема.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Щракнете с десния бутон върху избраните клетки и след това щракнете върху Вмъкване.

  • В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху стрелката под Вмъкни, а след това върху Вмъкване на клетки.

   "Вмъкване на нови клетки" в раздела "Начало"

 3. В диалоговия прозорец Вмъкване щракнете върху посоката, в която искате да се изместят околните клетки.

Когато вмъквате клетки в работен лист, препратките се настройват в зависимост дали са относителни, или абсолютни препратки към клетки. Същото поведение се прилага за изтриването на клетки, с изключение на случая, когато изтритите клетки са директно посочвани от формула. Ако искате препратките да се настройват автоматично, би било добре да използвате във вашите формули препратки към диапазони, когато можете, вместо да задавате отделни клетки.

 • Можете да вмъквате клетки, съдържащи данни и формули, посредством копирането или изрязването на клетките, с последващо щракване с десния бутон върху мястото, където искате да ги поставите, и щраквайки накрая върху Вмъкване на копираните клетки или Вмъкване на изрязаните клетки.

Съвети    

 • За бързо повтаряне на действието за вмъкване на клетка, щракнете върху мястото, където искате да вмъкнете клетката, и след това натиснете Ctrl+Y.

 • Ако има форматиране, можете да използвате Бърз анализ, за да изберете как да се настрои Форматиране на вмъкнатите клетки.

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да вмъкнете единичен ред, изберете или целия ред, или клетка в реда над мястото, където искате да вмъкнете новия ред. Например за да вмъкнете нов ред над ред 5, щракнете върху клетка в ред 5.

  • За да вмъкнете няколко реда, изберете редовете над мястото, където искате да вмъкнете редовете. Изберете същия брой редове, като този, който искате да вмъкнете. Например за да вмъкнете три нови реда, избирате три реда.

  • За да вмъкнете несъседни редове, задръжте натиснат клавиша Ctrl, докато избирате несъседните редове.

  За да отмените селекция на клетки, щракнете върху произволна клетка в работния лист.

  За повече информация как да селекции вижте избиране на клетки, диапазони, редове или колони по-нататък в тази тема.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Щракнете с десния бутон върху избраните клетки и след това щракнете върху Вмъкване.

  • В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху стрелката под Вмъкни, а след това върху Вмъкване редове на лист.

   Щракнете върху ''Вмъкни'' и след това върху ''Вмъкване редове на лист''

Забележка: Когато вмъквате клетки в работен лист, препратките се настройват в зависимост дали са относителни, или абсолютни препратки към клетки. Същото поведение се прилага за изтриването на клетки, с изключение на случая, когато изтритите клетки са директно посочвани от формула. Ако искате препратките да се настройват автоматично, би било добре да използвате във вашите формули препратки към диапазони, когато можете, вместо да задавате отделни клетки.

Съвети    

 • За бързо повтаряне на действието за вмъкване на ред, щракнете върху мястото, където искате да вмъкнете реда, и след това натиснете Ctrl+Y.

 • Ако има форматиране, можете да използвате Бърз анализ, за да изберете как да се настрои Форматиране на вмъкнатите редове.

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да вмъкнете единична колона, изберете колоната или клетка в колоната непосредствено вдясно от мястото, където искате да вмъкнете новата колона. Например за да вмъкнете нова колона отляво на колона B, щракнете върху клетка в колона B.

  • За да вмъкнете няколко колони, изберете колоните непосредствено отдясно на тези, където искате да вмъкнете новите колони. Изберете същия брой колони като този, който искате да вмъкнете. Например за да вмъкнете три нови колони, избирате три колони.

  • За да вмъкнете несъседни колони, задръжте натиснат клавиша Ctrl, докато избирате несъседните колони.

  За да отмените селекция на клетки, щракнете върху произволна клетка в работния лист.

  За повече информация как да селекции вижте избиране на клетки, диапазони, редове или колони по-нататък в тази тема.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Щракнете с десния бутон върху избраните клетки и след това да щракнете върху Вмъкване.

  • В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху стрелката под Вмъкни, а след това върху Вмъкване колони на лист.

   щракнете върху ''вмъкни'' и след това върху ''вмъкване колони на лист''

Забележка: Когато вмъквате клетки в работен лист, препратките се настройват в зависимост дали са относителни, или абсолютни препратки към клетки. Същото поведение се прилага за изтриването на клетки, с изключение на случая, когато изтритите клетки са директно посочвани от формула. Ако искате препратките да се настройват автоматично, би било добре да използвате във вашите формули препратки към диапазони, когато можете, вместо да задавате отделни клетки.

Съвети    

 • За да повторите действието за вмъкване на колона, щракнете върху мястото, където искате да вмъкнете колоната, и след това натиснете Ctrl+Y.

 • Ако има форматиране, можете да използвате Бърз анализ, за да изберете как да се настрои Форматиране на вмъкнатите колони.

 1. Изберете клетките, редовете или колоните, които искате да изтриете.

  За да отмените селекция на клетки, щракнете върху произволна клетка в работния лист.

  За повече информация как да селекции вижте избиране на клетки, диапазони, редове или колони по-нататък в тази тема.

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху стрелката до Изтрий, а след това направете едно от следните неща:

  • За да изтриете избраните клетки, щракнете върху Изтриване на клетки.

  • За да изтриете избраните редове, щракнете върху Изтриване на редове от лист.

  • За да изтриете избраните колони, щракнете върху Изтриване на колони от лист.

   Можете да щракнете с десния бутон върху селекцията от клетки, да щракнете върху Изтрий, а после да щракнете върху желаната от вас опция. Можете също така да щракнете с десния бутон върху селекцията от редове или колони и след това да щракнете върху Изтрий.

 3. Ако изтривате клетка или диапазон от клетки, щракнете върху Премести клетките наляво, Премести клетките нагоре, Целия ред или Цялата колона в раздела Изтриване.

  Ако изтривате редове или колони, другите редове или колони автоматично се изместват нагоре или наляво.

Съвети    

 • За да повторите изтриване на клетки, редове или колони, изберете следващите клетки, редове или колони и след това натиснете Ctrl+Y.

 • Ако е необходимо, можете да възстановите изтритите данни непосредствено след изтриването им. В Лента с инструменти за бърз достъп щракнете върху Отмени Изтрий или натиснете Ctrl+Z.

 • Натискането на клавиша Delete изтрива само съдържанието на избраните клетки, а не самите клетки.

 • Excel поддържа формулите актуални, като коригира препратките към изместените клетки, за да отрази новото им местоположение. Обаче формула, която препраща към изтрита клетка, показва стойността за грешка #REF!.

За да изберете

Направете следното

Единична клетка

Щракнете върху клетката или натиснете клавишите със стрелки, за да се преместите в клетката.

Диапазон от клетки

Щракнете върху първата клетка в диапазона и плъзнете до последната клетка или задръжте натиснат клавиша Shift, докато натискате клавишите със стрелки, за да разширите селекцията.

Можете също да изберете първата клетка от диапазона и след това да натиснете F8, за да разширите селекцията чрез клавишите със стрелки. За да спрете разширяването на селекцията, натиснете отново F8.

Голям диапазон от клетки

Щракнете върху първата клетка в диапазона, а след това при натиснат клавиш Shift щракнете върху последната клетка в диапазона. Можете да превъртите, за да направите последната клетка видима.

Всички клетки в работен лист

Щракнете върху бутона Избери всички.

бутон ''избери всички''

За да изберете целия работен лист, можете също да натиснете Ctrl+A.

Ако в работния лист има данни, натискането на Ctrl+A избира текущия диапазон. Повторно натискане на Ctrl+A избира целия работен лист.

Несъседни клетки или диапазони от клетки

Изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това при натиснат клавиш Ctrl изберете другите клетки или диапазони.

Можете също да изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това да натиснете Shift+F8, за да добавите друга несъседна клетка или диапазон към селекцията. За да спрете добавянето на клетки или диапазони към нея, натиснете отново Shift+F8

Не можете да отмените селекцията на клетка или диапазон от клетки в несъседна селекция, без да отмените цялата селекция.

Цял ред или колона

Щракнете върху заглавието на реда или колоната.

Заглавия на работен лист

Заглавие на ред

2. Заглавие на колона

Можете също да изберете клетки в ред или колона, като изберете първата клетка, а след това да натиснете клавишите Ctrl+Shift+стрелка (стрелка надясно или стрелка наляво за редове, стрелка нагоре или стрелка надолу за колони).

Ако редът или колоната съдържат данни, клавишите Ctrl+Shift+стрелка избират реда или колоната до последната използвана клетка. Ново натискане на клавишите Ctrl+Shift+стрелка избира целия ред или колона.

Съседни редове или колони

Плъзнете по заглавията на редовете или на колоните. Или, изберете първия ред или колона, след това задръжте натиснат клавиша Shift и изберете последния ред или колона.

Несъседни редове или колони

Щракнете върху заглавието на колона или ред от първия ред или колона във вашата селекция. След това задръжте натиснат клавиша Ctrl докато щраквате върху заглавието на колона или ред на други редове или колони, които искате да добавите към селекцията.

Първа или последна клетка от ред или колона

Изберете клетка от реда или колоната и след това натиснете клавишите Ctrl+стрелка (стрелка надясно или стрелка наляво за редове, стрелка нагоре или стрелка надолу за колони).

Първа или последна клетка на работен лист или таблица на Microsoft Office Excel

Натиснете Ctrl+Home, за да изберете първата клетка в работния лист или в таблица на Excel.

Натиснете Ctrl+End, за да изберете последната клетка в работен лист или таблица на Excel, която съдържа данни или форматиране.

Клетките до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл)

Изберете първата клетка и след това натиснете Ctrl+Shift+End, за да разширите селекцията до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл).

Клетките до началото на работния лист

Изберете първата клетка и след това натиснете Ctrl+Shift+Home, за да разширите селекцията до началото на работния лист.

Повече или по-малко клетки от активната селекция

Задръжте натиснат клавиша Shift и щракнете върху последната клетка, която искате да включите в новата селекция. Правоъгълният диапазон между активна клетка и клетката, върху която щракнете, става новата селекция.

Имате въпрос за конкретна функция?

Публикувайте въпрос във форума на общността на Excel

Помогнете ни да подобрим на Excel

Имате ли предложения как можем да подобрим следващата версия на Excel? Ако е така, вижте темите в Гласът на потребителите на Excel.

Свързана информация

Основни задачи в Excel

Общ преглед на формулите в Excel 2016

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×