Анализ на данни

 • При показан диалогов прозорец Анализ на данни, щракнете върху инструмента, който искате да използвате, под Инструменти за анализ, а след това щракнете върху OK.

 • Въведете подходящите данни и щракнете върху опциите в диалоговия прозорец за инструмента, който сте избрали, а след това щракнете върху OK.

  За описание на всеки един инструмент и информация за начините на използване на диалоговия прозорец за всеки инструмент, щракнете върху името на инструмента в следния списък:

  Anova

  Инструментите за анализ на Anova предоставят различни типове за дисперсионен анализ. Инструментът, който трябва да използвате, зависи от броя на факторите и от броя на образците (пробите), които имате от генералните съвкупности, които искате да проверите.

  Anova: Еднофакторен

  Този инструмент извършва прост дисперсионен анализ на данни за две или повече проби. Анализът предоставя проверка на хипотезата, че всеки образец е изтеглен с едно и също основно разпределение на вероятностите, срещу алтернативната хипотеза, че подразбиращите се разпределения на вероятностите не са едни и същи за всички образци. Ако има само две проби, можете да използвате функцията на работен лист TTEST. За повече от две проби няма подходящо обобщение на TTEST и вместо това може да се извика моделът "Еднофакторен" на "Anova".

  Диалоговият прозорец Anova: Еднофакторен

  Входен диапазон      Въведете препратката към клетка за диапазона от данни, който искате да анализирате. Препратката трябва да се състои от два или повече съседни диапазона от данни, подредени в колони или редове.

  Групирани по      За да посочите дали данните във входния диапазон са подредени в редове или колони, щракнете върху Редове или Колони.

  Етикети в първия ред/Етикети в първата колона     Ако първият ред на вашия входен диапазон съдържа етикети, отметнете квадратчето Етикети в първия ред. Ако етикетите са в първата колона на вашия входен диапазон, отметнете квадратчето Етикети в първата колона. Това квадратче за отметка е изчистено, ако във вашия входен диапазон няма етикети. Microsoft Office Excel поражда подходящите етикети на данни за изходната таблица.

  Алфа      Въведете нивото, за което искате да изчислите критичните стойности за F статистиката. Алфа нивото е ниво на значимост, което е свързано с вероятността да има грешка от тип I (отхвърляне на вярна хипотеза).

  Изходен диапазон      Въведете препратката за горната лява клетка на изходната таблица. Excel автоматично определя размера на изходната област и показва съобщение, ако изходната таблица ще замести съществуващи данни или се простира извън границите на работния лист.

  Употреба на нов работен лист      Щракнете, за да вмъкнете нов работен лист в текущата работна книга и да поставете резултатите, започвайки от клетка A1 на новия работен лист. За да наименувате новия работен лист, въведете име в полето.

  Нова работна книга      Щракнете, за да създадете нова работна книга, в която резултатите ще се добавят в нов работен лист.

  Anova: Двуфакторен с репликация

  Този инструмент за анализ е полезен, когато данните могат да се класифицират по две различни измерения. Например в един експеримент за измерване на височината на растения, на растенията могат да са предоставени различни видове тор (например A, B, C) и може също така да се пазят при различни температури (например ниска и висока). За всяка от шестте възможни двойки {тор, температура} имаме еднакъв брой наблюдения за височината на растенията. Използвайки този инструмент на Anova, можем да проверим:

  • Дали височините на растенията за различните марки торове се получава от една и съща основна генерална съвкупност. При този анализ температурите се игнорират.

  • Дали височините на растенията за различните температури се извличат от една и съща основна популация. Видовете торове се игнорират за този анализ.

   Дали, отчитайки последиците от разликите в марките тор, намерени в първата точка, и от различните температури, намерени във втората точка, шестте проби, представящи всички двойки {тор, температура}, са изтеглени от една и съща генерална съвкупност. Алтернативната хипотеза е, че има последици, които се дължат на спецификата на двойките {тор, температура}, надхвърлящи разликите, базиращи се на въздействията на вида тор и температурата, взети поотделно.

   настройка на входния диапазон за инструмент на аnova

   Диалоговият прозорец Anova: Двуфакторен с репликация

   Входен диапазон      Въведете препратката към клетка за диапазона от данни, който искате да анализирате. Препратката трябва да се състои от два или повече съседни диапазона от данни, подредени в колони или редове.

   Редове на образец      Въведете броя на редовете, съдържащи се във всеки образец. Всеки образец трябва да съдържа същия брой редове, понеже всеки ред представя репликация на данните.

   Алфа      Въведете нивото, за което искате да изчислите критичните стойности за F статистиката. Алфа нивото е ниво на значимост, което е свързано с вероятността да има грешка от тип I (отхвърляне на вярна хипотеза).

   Изходен диапазон      Въведете препратката за горната лява клетка на изходната таблица. Microsoft Office Excel автоматично определя размера на изходната област и показва съобщение, ако изходната таблица ще замести съществуващи данни или се простира извън границите на работния лист.

   Употреба на нов работен лист      Щракнете, за да вмъкнете нов работен лист в текущата работна книга и да поставете резултатите, започвайки от клетка A1 на новия работен лист. За да наименувате новия работен лист, въведете име в полето.

   Нова работна книга      Щракнете, за да създадете нова работна книга, в която резултатите ще се добавят в нов работен лист.

   Anova: Двуфакторен без репликация

   Този инструмент за анализ е полезен, когато данните са класифицирани по две различни размерности като двуфакторния случай с репликация. Обаче за този инструмент се приема, че има само единични наблюдения за всяка двойка (например всяка двойка {тор, температура} в предишния пример).

   Диалоговият прозорец Anova: Двуфакторен без репликация

   Входен диапазон      Въведете препратката към клетка за диапазона от данни, който искате да анализирате. Препратката трябва да се състои от два или повече съседни диапазона от данни, подредени в колони или редове.

   Етикети      Това квадратче за отметка е изчистено, ако във вашия входен диапазон няма етикети. Microsoft Office Excel поражда подходящите етикети на данни за изходната таблица.

   Алфа      Въведете нивото, за което искате да изчислите критичните стойности за F статистиката. Алфа нивото е ниво на значимост, което е свързано с вероятността да има грешка от тип I (отхвърляне на вярна хипотеза).

   Изходен диапазон      Въведете препратката за горната лява клетка на изходната таблица. Excel автоматично определя размера на изходната област и показва съобщение, ако изходната таблица ще замести съществуващи данни или се простира извън границите на работния лист.

   Употреба на нов работен лист      Щракнете, за да вмъкнете нов работен лист в текущата работна книга и да поставете резултатите, започвайки от клетка A1 на новия работен лист. За да наименувате новия работен лист, въведете име в полето.

   Нова работна книга      Щракнете, за да създадете нова работна книга, в която резултатите ще се добавят в нов работен лист.

  Корелация

  И двете функциите за работен лист CORREL и PEARSON изчисляват коефициентите на корелацията между две променливи на измервания, когато се наблюдават измерванията на всяка променлива за N обекта. (Всяко пропускане на наблюдение за кой да е обект води до игнорирането на обекта в анализа.) Инструментът за корелационен анализ е особено полезен, когато има повече от две променливи на измервания за всеки един от дадените N обекта. Той предоставя изходна таблица, една матрица на корелациите, която показва стойността на CORREL (или PEARSON), приложена към всяка възможна двойка на променливи на измервания.

  Коефициентът на корелация, подобен на ковариацията, е мярка на степента, с която променливите на измерванията "се променят заедно". За разлика от ковариацията, коефициентът на корелация е мащабиран, така че неговата стойност е независима от единиците с които са изразени двете променливи на измерванията. (Например ако двете променливи на измервания са тегло и височина, стойността на коефициента на корелация остава непроменена, ако теглото се преобразува от фунтове в килограми.) Стойността на всеки коефициент на корелация трябва да е между -1 и +1, включително.

  Можете да използвате инструмента за корелационен анализ, за да изследвате всяка двойка променливи на измервания, за да определите дали двете променливи на измервания имат тенденция да се променят едновременно – тоест дали големите стойности на едната променлива имат склонност да са свързани с големи стойности на другата (положителна корелация), или малките стойности на едната променлива имат склонност да са свързани с големи стойности на другата (отрицателна корелация), и дали стойностите на двете променливи имат склонност да не са свързани (корелация, близка до 0 (нула)).

  Диалоговият прозорец "Корелация"

  Входен диапазон      Въведете препратката към клетка за диапазона от данни, който искате да анализирате. Препратката трябва да се състои от два или повече съседни диапазона от данни, подредени в колони или редове.

  Групирани по      За да посочите дали данните във входния диапазон са подредени в редове, или колони, щракнете върху Редове или Колони.

  Етикети в първия ред/Етикети в първата колона     Ако първият ред на вашия входен диапазон съдържа етикети, отметнете квадратчето Етикети в първия ред. Ако етикетите са в първата колона на вашия входен диапазон, отметнете квадратчето Етикети в първата колона. Това квадратче за отметка е изчистено, ако във вашия входен диапазон няма етикети. Microsoft Office Excel поражда подходящите етикети на данни за изходната таблица.

  Изходен диапазон      Въведете препратката за горната лява клетка на изходната таблица. Excel попълва само половината таблица, понеже корелацията между два диапазона от данни е независима от реда, в който се обработват диапазоните. Клетките в изходната таблица със съвпадащи координати на редове и колони съдържат стойността 1, понеже всеки набор данни корелира със себе си точно.

  Употреба на нов работен лист      Щракнете, за да вмъкнете нов работен лист в текущата работна книга и да поставете резултатите, започвайки от клетка A1 на новия работен лист. За да наименувате новия работен лист, въведете име в полето.

  Нова работна книга      Щракнете, за да създадете нова работна книга, в която резултатите ще се добавят в нов работен лист.

  Ковариация

  И двата инструмента за корелация и ковариация могат да се използват с еднаква настройка, когато имате N различни променливи на измервания, наблюдавани за набор от индивиди. Всеки един от инструментите за корелация и ковариация дава изходна таблица – една матрица, която показва съответно коефициента на корелация или ковариация, между всяка двойка променливи на измерване. Разликата е в това, че коефициентите на корелация са мащабирани да лежат в интервала между -1 и +1, включително. Съответните ковариации не са мащабирани. И коефициентът на корелация, и коефициентът на ковариация са мерки на степента, в която две променливи "се променят съвместно".

  Инструментът за ковариация изчислява стойността на функцията на работен лист COVAR за всяка двойка променливи на измервания. (Непосредственото използване на COVAR вместо инструмента за ковариация е приемлива алтернатива, когато има само две променливи на измервания, тоест, N=2.) Записът по диагонала на изхода на инструмента за ковариация в ред i, колона i е ковариацията на i-тата променлива на измерване със себе си. Това е точно вариацията на генералната съвкупност за тази променлива, както е изчислена от функцията на работен лист VARP.

  Можете да използвате инструмента за ковариация, за да изследвате всяка двойка променливи на измервания, за да определите дали двете променливи на измервания имат тенденция да се променят едновременно – тоест дали големите стойности на едната променлива имат склонност да са свързани с големи стойности на другата (положителна ковариация), или малките стойности на едната променлива имат склонност да са свързани с големи стойности на другата (отрицателна ковариация), и дали стойностите на двете променливи имат склонност да не са свързани (ковариация, близка до 0 (нула)).

  Диалоговият прозорец "Ковариация"

  Входен диапазон      Въведете препратката към клетка за диапазона от данни, който искате да анализирате. Препратката трябва да се състои от два или повече съседни диапазона от данни, подредени в колони или редове.

  Групирани по      За да посочите дали данните във входния диапазон са подредени в редове, или в колони, щракнете върху Редове или Колони.

  Етикети в първия ред/Етикети в първата колона     Ако първият ред на вашия входен диапазон съдържа етикети, отметнете квадратчето Етикети в първия ред. Ако етикетите са в първата колона на вашия входен диапазон, отметнете квадратчето Етикети в първата колона. Това квадратче за отметка е изчистено, ако във вашия входен диапазон няма етикети. Microsoft Office Excel поражда подходящите етикети на данни за изходната таблица.

  Изходен диапазон      Въведете препратката за горната лява клетка на изходната таблица. Excel попълва само половината таблица, понеже ковариацията между два диапазона от данни е независима от реда, в който се обработват диапазоните. Диагоналът на таблицата съдържа дисперсията за всеки диапазон.

  Употреба на нов работен лист      Щракнете, за да вмъкнете нов работен лист в текущата работна книга и да поставете резултатите, започвайки от клетка A1 на новия работен лист. За да наименувате новия работен лист, въведете име в полето.

  Нова работна книга      Щракнете, за да създадете нова работна книга, в която резултатите ще се добавят в нов работен лист.

  Описателни статистики

  Инструментът за анализ на описателни статистики генерира отчет на едновременно променящи се статистики за данни във входния диапазон, предоставяйки информация за основната тенденция на вашите данни.

  Диалоговият прозорец "Описателни статистики"

  Входен диапазон      Въведете препратката към клетка за диапазона от данни, който искате да анализирате. Препратката трябва да се състои от два или повече съседни диапазона от данни, подредени в колони или редове.

  Групирани по      За да посочите дали данните във входния диапазон са подредени в редове, или колони, щракнете върху Редове или Колони.

  Етикети в първия ред/Етикети в първата колона     Ако първият ред на вашия входен диапазон съдържа етикети, отметнете квадратчето Етикети в първия ред. Ако етикетите са в първата колона на вашия входен диапазон, отметнете квадратчето Етикети в първата колона. Това квадратче за отметка е изчистено, ако във вашия входен диапазон няма етикети. Microsoft Office Excel поражда подходящите етикети на данни за изходната таблица.

  Ниво на достоверност за средната стойност      Изберете дали искате да включите в изходната таблица ред за нивото на достоверност на средната стойност. Въведете нивото на достоверност, което искате да използвате, в полето. Например стойност от 95 процента изчислява нивото на достоверност на средната стойност като значимост от 5 процента.

  K-то най-голямо      Изберете го, ако искате да включите в изходната таблица ред за k-тата най-голяма стойност за всеки диапазон от данни. Въведете в полето числото, което ще използвате за k. Ако въведете 1, този ред съдържа максимума на набора от данни.

  K-то най-малко      Изберете го, ако искате да включите в изходната таблица ред за k-тата най-малка стойност за всеки диапазон от данни. Въведете в полето числото, което ще използвате за k. Ако въведете 1, този ред съдържа минимума на набора от данни.

  Изходен диапазон      Въведете препратката за горната лява клетка на изходната таблица. Този инструмент показва две колони с информация за всеки набор данни. Лявата колона съдържа етикети на статистики, а дясната съдържа статистиките. Excel записва двуколонна таблица със статистики за всяка колона или ред във входния диапазон, в зависимост от избраната от вас опция Групирани по.

  Употреба на нов работен лист      Щракнете, за да вмъкнете нов работен лист в текущата работна книга и да поставете резултатите, започвайки от клетка A1 на новия работен лист. За да наименувате новия работен лист, въведете име в полето.

  Нова работна книга      Щракнете, за да създадете нова работна книга, в която резултатите ще се добавят в нов работен лист.

  Обобщаващи статистики      Изберете, ако искате Excel да покаже в изходната таблица по едно поле за всяка от следните статистики: средна стойност, стандартна грешка (за средната стойност), медиана, мода, стандартно отклонение, дисперсия, ексцес, несиметричност, диапазон, минимум, максимум, сума, брой, най-голямо (#), най-малко (#) и ниво на достоверност.

  Експоненциално изглаждане

  Инструментът за анализ на експоненциално изглаждане предсказва стойност, която е базирана на прогнозата за предишния период, регулирана за грешката в тази предишна прогноза. Инструментът използва константата на изглаждане a, големината на която определя колко точно прогнозите отговарят на грешката в по-раншната прогноза.

  Забележка: Стойности от 0,2 до 0,3 са приемливи константи на изглаждане. Тези стойности означават, че текущата прогноза трябва да бъде настроена с грешка от 20 до 30 процента за по-раншната прогноза. По-големи константи водят до по-бърз отговор, но могат да породят погрешни преценки. По-малки константи могат да предизвикат дълги забавяния за прогнозните стойности.

  Диалоговият прозорец "Експоненциално изглаждане"

  Входен диапазон      Въведете препратката към клетка за диапазона от данни, който искате да анализирате. Диапазонът трябва да съдържа единични колона или ред с четири или повече клетки с данни.

  Забавящ фактор      Въведете забавящия фактор, който искате да използвате като константа на експоненциално изглаждане. Забавящият фактор е неутрализиращ фактор, който минимизира нестабилността на данните, които се събират из цялата генерална съвкупност. Забавящият фактор по подразбиране е 0,3.

  Забележка: Стойности от 0,2 до 0,3 са приемливи константи на изглаждане. Тази стойности означават, че текущата прогноза трябва да бъде настроена с грешка от 20 до 30 процента за по-раншната прогноза. По-големи константи водят до по-бърз отговор, но могат да породят погрешни преценки. По-малки константи могат да предизвикат дълги забавяния за прогнозните стойности.

  Етикети      Изберете го, ако първият ред и колона на вашия входен диапазон съдържат етикети. Изчистете това квадратче за отметка, ако във вашия входен диапазон няма етикети. Microsoft Office Excel поражда подходящите етикети на данни за изходната таблица.

  Изходен диапазон      Въведете препратката за горната лява клетка на изходната таблица. Ако отметнете квадратчето Стандартни грешки, Excel генерира двуколонна изходна таблица със стандартни стойности на грешки в дясната колона. Ако няма достатъчно хронологични данни за планиране на прогноза или за изчисляване на стандартна грешка, Excel връща стойността на грешката #N/A.

  Забележка: Изходният диапазон трябва да е в същия работен лист като данните, които се използват във входния диапазон. Поради тази причина, опциите Употреба на нов работен лист и Нова работна книга не са налични.

  Изходна диаграма      Изберете, за да генерирате вградена диаграма за действителните и прогнозните стойности в изходната таблица.

  Стандартни грешки      Изберете, ако искате да включите колона, която да съдържа стойности на стандартни грешки в изходната таблица. Изчистете, ако искате едноколонна изходна таблица без стойности на стандартни грешки.

  F-тест на две проби за дисперсии

  Инструментът за F-тест на две проби за дисперсии извършва F-тест за две проби, за да сравни две дисперсии на генерални съвкупности.

  Например можете да използвате инструмента за F-тест за образци на времена в състезание по плуване за два отбора. Инструментът предоставя резултата от тест при невалидното предположение, че тези две проби произхождат от разпределения с равни дисперсии, срещу алтернативата, че дисперсиите не са равни в подразбиращите се разпределения.

  Инструментът изчислява стойността f на F-статистика (или F-пропорция). Стойност на f, близка до 1, предоставя доказателство на факта, че подразбиращите се дисперсии са равни. В изходната таблица, ако f < 1 "P(F <= f) едностранно" дава вероятността за наблюдаване на стойност на F-статистиката, която да е по-малка от f, когато дисперсиите на генералните съвкупности са равни, а "F критично едностранно" дава критичната стойност, по-малка от 1, за избраното ниво на значимост Алфа. Ако f > 1, "P(F <= f) едностранно" дава вероятността за наблюдаване на стойност на F-статистиката, по-голяма от f, когато дисперсиите на генералната съвкупност са равни, а "F критично едностранно" дава критичната стойност, по-голяма от 1, за Алфа.

  Диалоговият прозорец "F-тест на две проби за дисперсии"

  Диапазон на Променлива 1      Въведете препратката за първата колона или ред от данни, които искате да анализирате.

  Диапазон на Променлива 2      Въведете препратката за втората колона или ред от данни, които искате да анализирате.

  Етикети      Изберете го, ако първият ред или колона на вашия входен диапазон съдържат етикети. Изчистете това квадратче за отметка, ако във вашия входен диапазон няма етикети. Microsoft Office Excel поражда подходящите етикети на данни за изходната таблица.

  Алфа      Въведете нивото на достоверност за теста. Тази стойност трябва да е в диапазона 0...1. Алфа нивото е ниво на значимост, което е свързано с вероятността да има грешка от тип I (отхвърляне на вярна хипотеза).

  Изходен диапазон      Въведете препратката за горната лява клетка на изходната таблица. Excel автоматично определя размера на изходната област и показва съобщение, ако изходната таблица ще замести съществуващи данни.

  Употреба на нов работен лист      Щракнете, за да вмъкнете нов работен лист в текущата работна книга и да поставете резултатите, започвайки от клетка A1 на новия работен лист. За да наименувате новия работен лист, въведете име в полето.

  Нова работна книга      Щракнете, за да създадете нова работна книга, в която резултатите ще се добавят в нов работен лист.

  Фурие анализ

  Инструментът за Фурие анализ решава проблеми в линейни системи и анализира периодични данни с помощта метода на бързото преобразование на Фурие (FFT) за преобразуване на данни. Този инструмент поддържа също обратни преобразувания, в които обратните на преобразуваните данни отговарят на първоначалните данни.

  входни и изходни диапазони за фурие анализ

  Диалоговият прозорец "Фурие анализ"

  Входен диапазон      Въведете препратката за диапазона от реални или комплексни данни, който искате да преобразувате. Комплексните данни трябва да са във формат x+yi или x+yj. Броят на стойностите във входния диапазон трябва да е кратен на степен на 2. Ако x е отрицателно число, поставете пред него апостроф ( ' ). Максималният брой стойности е 4096.

  Етикети в първия ред      Изберете го, ако първият ред на вашия входен диапазон съдържат етикети. Изчистете го, ако във вашия входен диапазон няма етикети. Microsoft Office Excel поражда подходящите етикети на данни за изходната таблица.

  Изходен диапазон      Въведете препратката за горната лява клетка на изходната таблица. Excel автоматично определя размера на изходната област и показва съобщение, ако изходната таблица ще замести съществуващи данни.

  Употреба на нов работен лист      Щракнете, за да вмъкнете нов работен лист в текущата работна книга и да поставете резултатите, започвайки от клетка A1 на новия работен лист. За да наименувате новия работен лист, въведете име в полето.

  Нова работна книга      Щракнете, за да създадете нова работна книга, в която резултатите ще се добавят в нов работен лист.

  Обратно      Ако това квадратче е отметнато, данните във входния диапазон се разглеждат като преобразувани и се извършва обратно преобразование, връщащо първоначалните входове. Ако това квадратче за отметка е изчистено, данните във входния диапазон се преобразуват в изходната таблица.

  Хистограма

  Инструментът за анализ на хистограми изчислява отделни и кумулативни честоти за диапазон от клетки за данни и обединения. Този инструмент генерира данни за броя на повторенията на стойност в набор от данни.

  Например в клас от 20 студенти можете да определите разпределението на точките в побуквено класирани категории. Таблицата на хистограмата представя побуквено класираните граници и броя на точките между най-ниската граница и текущата граница. Единственият най-често срещан брой точки е модата на данните.

  Диалоговият прозорец "Хистограма"

  Входен диапазон      Въведете препратката към клетка за диапазона от данни, който искате да анализирате.

  Интервален диапазон (незадължително)      Въведете препратката към диапазон от клетки, който съдържа незадължителен набор от гранични стойности, които определят интервални диапазони. Тези стойности трябва да са във възходящ ред. Microsoft Office Excel пресмята броя на точките на данните между текущото интервално число и съседното по-голямо интервално число, ако го има. Числото се преброява в конкретен интервал, ако е равно или по-малко от интервалното число под последния интервал. Всички стойности под първата интервална стойност се преброяват заедно, както и стойностите над последната интервална стойност.

  Ако пропуснете интервалния диапазон, Excel създава набор от равномерно разпределени интервали между минимума и максимума на данните.

  Етикети      Изберете го, ако първият ред или колона на вашия входен диапазон съдържат етикети. Изчистете това квадратче за отметка, ако във вашия входен диапазон няма етикети. Excel поражда подходящите етикети на данни за изходната таблица.

  Изходен диапазон      Въведете препратката за горната лява клетка на изходната таблица. Excel автоматично определя размера на изходната област и показва съобщение, ако изходната таблица ще замести съществуващи данни.

  Употреба на нов работен лист      Щракнете, за да вмъкнете нов работен лист в текущата работна книга и да поставете резултатите, започвайки от клетка A1 на новия работен лист. За да наименувате новия работен лист, въведете име в полето.

  Нова работна книга      Щракнете, за да създадете нова работна книга, в която резултатите ще се добавят в нов работен лист.

  Парето (сортирана хистограма)      Изберете, за да представите данните в изходна таблица в низходящ ред на повторения. Ако това квадратче за отметка е изчистено, Excel представя данните във възходящ ред и пропуска трите колони най-отдясно, които съдържат сортираните данни.

  Натрупващи се проценти      Изберете, за да генерирате колона на изходната таблица за натрупващи се проценти и за да включите ред с натрупващи се проценти в диаграмата на хистограмата. Изчистете, за да пропуснете натрупващите се проценти.

  Изходна диаграма      Изберете, за да генерирате вградена диаграма на хистограма заедно с изходната таблица.

  Подвижна средна стойност

  Инструментът за анализ на подвижна средна стойност планира стойности в прогнозния период, базирани на средната стойност на променливата за определен брой предшестващи периоди. Подвижната средна стойност предоставя информация за тенденцията, която простата средна стойност на всички хронологични данни би маскирала. Използвайте този инструмент, за да прогнозиране на продажби, запаси или други тенденции. Всяка прогнозна стойност се базира на следната формула.

  Формула за изчисляване на подвижни средни стойности

  където:

  • N е броят на предишните периоди, които да се включат в подвижната средна стойност

  • Aj е действителната стойност в момента j

  • Fj е прогнозираната стойност за момента j

   Диалоговият прозорец "Подвижна средна стойност"

   Входен диапазон      Въведете препратката към клетка за диапазона от данни, който искате да анализирате. Диапазонът трябва да съдържа единични колона, която съдържа четири или повече клетки с данни.

   Етикети в първия ред      Изберете го, ако първият ред на вашия входен диапазон съдържат етикети. Изчистете това квадратче за отметка, ако във вашия входен диапазон няма етикети. Microsoft Office Excel поражда подходящите етикети на данни за изходната таблица.

   Интервал      Въведете броя на стойностите, които искате да включите в подвижната средна стойност. Интервалът по подразбиране е 3.

   Изходен диапазон      Въведете препратката за горната лява клетка на изходната таблица. Ако отметнете квадратчето Стандартни грешки, Excel генерира двуколонна изходна таблица със стандартни стойности на грешки в дясната колона. Ако няма достатъчно хронологични данни за планиране на прогноза или за изчисляване на стандартна грешка, Excel връща стойността на грешката #N/A.

   Изходният диапазон трябва да е в същия работен лист като данните, които се използват във входния диапазон. Поради тази причина опциите Употреба на нов работен лист и Нова работна книга не са достъпни.

   Изходна диаграма      Изберете, за да генерирате вградена диаграма на хистограма заедно с изходната таблица.

   Стандартни грешки      Изберете, ако искате да включите колона, която да съдържа стойности на стандартни грешки в изходната таблица. Изчистете, ако искате едноколонна изходна таблица без стойности на стандартни грешки.

  Генериране на случайни числа

  Инструментът за анализ на генерация на случайни числа попълва диапазон с независими случайни числа, които се изтеглят от едно или няколко разпределения. Можете да характеризирате обектите в генералната съвкупност заедно с разпределение на вероятностите. Например можете да използвате нормално разпределение, за да характеризирате генералната съвкупност от височини на индивиди или пък можете да използвате разпределение на Бернули за два възможни изхода, за да характеризирате генералната съвкупност на резултати от хвърляне на монета.

  Диалоговият прозорец "Генериране на случайни числа"

  Брой на променливите      Въведете броя на колоните от стойности, които искате в изходната таблица. Ако не въведете число, Microsoft Office Excel запълва всички колони в изходния диапазон, който задавате.

  Брой на случайните числа      Въведете броя на точките от данните, които искате да видите. Всяка точка от данни се показва в ред на изходната таблица. Ако не въведете число, Excel попълва всички редове в изходния диапазон, който задавате.

  Разпределение      Щракнете върху метода на разпределение, който искате да използвате, за да създадете случайни числа.

  Равномерно      Характеризира се с долна и горна граница. Променливите се изтеглят с еднаква вероятност за всички стойности в диапазона. Едно обичайно приложение използва равномерно разпределение в диапазона 0...1.

  Нормално      Характеризира се със средна стойност и стандартно отклонение. Едно обичайно приложение използва средна стойност 0 и стандартно отклонение 1 за стандартно нормално разпределение.

  На Бернули      Характеризира се с вероятността за успех (стойността p) при дадено изпитание. Случайните променливи на Бернули имат стойност 0 или 1. Например можете да изтеглите равномерна случайна променлива в диапазона 0...1. Ако променливата е по-малка или равна на вероятността за успех, случайната променлива на Бернули получава стойност 1; в противен случай, тя получава стойност 0.

  Биномиално      Характеризира се с вероятността за успех (стойността p) при даден брой изпитания. Например можете да генерирате случайни променливи на Бернули за брой от изпитания, сумата от които е биномиална случайна променлива.

  На Поасон      Характеризира се със стойността ламбда, която е равна на 1/средното. Разпределението на Поасон често се използва за характеризиране на броя на събитията, които се случват за единица време – например средната честота, с която колите пристигат в платен паркинг.

  По образец      Характеризира се с долна и горна граница, стъпка, процент на повторение за стойности и процент на повторение за поредици.

  Дискретно      Характеризира се със стойност и свързан диапазон на вероятност. Диапазонът трябва да съдържа две колони: Лявата колона съдържа стойности, а дясната колона съдържа вероятности, които са свързани със стойността в този ред. Сумата на вероятностите трябва да е 1.

  Параметри      Въведете стойности, за да охарактеризирате избраното разпределение.

  Подбор на случайност      Въведете незадължителна стойност, от която генерирате случайни числа. Можете да използвате по-късно тази стойност многократно, за да породите едни и същи случайни числа.

  Изходен диапазон      Въведете препратката за горната лява клетка на изходната таблица. Excel автоматично определя размера на изходната област и показва съобщение, ако изходната таблица ще замести съществуващи данни.

  Употреба на нов работен лист      Щракнете, за да вмъкнете нов работен лист в текущата работна книга и да поставете резултатите, започвайки от клетка A1 на новия работен лист. За да наименувате новия работен лист, въведете име в полето.

  Нова работна книга      Щракнете, за да създадете нова работна книга, в която резултатите ще се добавят в нов работен лист.

  Ранг и процентил

  Инструментът за анализ на ранг и процентил показва таблица, която съдържа ординалния и процентен ранг на всяка стойност в набор данни. Можете да анализирате относителното положение на стойности в набор от данни. Този инструмент използва функциите на работен лист RANK и PERCENTRANK. RANK не отчита свързани данни. Ако искате да отчитате свързани данни, използвайте функцията на работен лист RANK заедно с коефициента за поправка, което се предлага във файла на помощта за RANK.

  Диалоговият прозорец "Ранг и процентил"

  Входен диапазон      Въведете препратката към клетка за диапазона от данни на работен лист, който искате да анализирате.

  Групирани по      За да посочите дали данните във входния диапазон са подредени в редове, или в колони, щракнете върху Редове или Колони.

  Етикети в първия ред/Етикети в първата колона     Ако щракнете върху Колони и първият ред на вашия входен диапазон съдържа етикети, отметнете квадратчето Етикети в първия ред. Ако щракнете върху Редове и първата колона на вашия входен диапазон съдържа етикети, отметнете квадратчето Етикети в първата колона. Ако входният ви диапазон не съдържа етикети, изчистете квадратчето. Microsoft Office Excel поражда подходящите етикети на редове и колони за изходната таблица.

  Изходен диапазон      Въведете препратката за горната лява клетка на изходната таблица. Excel генерира една изходна таблица за всеки набор данни във входния диапазон. Всяка изходна таблица съдържа четири колони: номер на точката данни, стойност на точката данни, ранг на точката данни и ранг на процента на точката данни, сортирани във възходящ ред.

  Употреба на нов работен лист      Щракнете, за да вмъкнете нов работен лист в текущата работна книга и да поставете резултатите, започвайки от клетка A1 на новия работен лист. За да наименувате новия работен лист, въведете име в полето.

  Нова работна книга      Щракнете, за да създадете нова работна книга, в която резултатите ще се добавят в нов работен лист.

  Регресия

  Инструментът за регресионен анализ извършва линеен регресионен анализ с помощта на метода на "май-малките квадрати", за да нагоди линия през набор от наблюдения. Можете да анализирате как единична зависима променлива се влияе от стойностите на една или няколко независими променливи. Например можете да анализирате как се влияят постиженията на атлетите от такива фактори като възраст, височина и тегло. Можете да разпределите дялове в измерването на постижението за всеки от тези фактори, базирани на данните за постижението, и след това да използвате резултатите, за да предскажете постижението на нов, неизпробван атлет.

  Инструментът за регресия използва функцията на работен лист LINEST.

  Диалоговият прозорец "Регресия"

  Входен диапазон Y      Въведете препратката за диапазона от зависими данни. Диапазонът трябва да състои от единствена колона с данни.

  Входен диапазон X      Въведете препратката за диапазона от независими данни. Microsoft Office Excel нарежда независимите променливи от този диапазон във възходящ ред от ляво на дясно. Максималният брой на независимите променливи е 16.

  Етикети      Изберете го, ако първият ред или колона на вашия входен диапазон или диапазони съдържат етикети. Изчистете, ако във вашия вход няма етикети. Excel поражда подходящите етикети на данни за изходната таблица.

  Ниво на достоверност      Изберете, за да включите допълнително ниво в обобщаващата изходна таблица. Въведете в полето нивото на достоверност, което искате да се прилага в допълнение към нивото по-подразбиране от 95 процента.

  Константата е нула      Изберете, за да принудите линията на регресията да мине през началото.

  Изходен диапазон      Въведете препратката за горната лява клетка на изходната таблица. Разрешава най-малко седем колони за обобщаващата изходна таблица, което включва таблица, коефициенти, стандартни грешки на y оценка, r2 стойности, брой на наблюдения и стандартна грешка на коефициенти на Anova.

  Употреба на нов работен лист      Щракнете, за да вмъкнете нов работен лист в текущата работна книга и да поставете резултатите, започвайки от клетка A1 на новия работен лист. За да наименувате новия работен лист, въведете име в полето.

  Нова работна книга      Щракнете, за да създадете нова работна книга, в която резултатите ще се добавят в нов работен лист.

  Остатъци      Изберете, за да включите остатъци в изходната таблица на остатъците.

  Стандартизирани остатъци      Изберете, за да включите стандартизирани остатъци в изходната таблица на остатъците.

  Диаграми на остатъците      Изберете, за да генерирате диаграма за всяка независима променлива в сравнение с остатъка.

  Диаграми на нагодени линии      Изберете, за да генерирате диаграма за прогнозирани стойности в сравнение с наблюдаваните стойности.

  Диаграми на нормалната вероятност      Изберете, за да генерирате диаграма, която чертае нормална вероятност.

  Вземане на образци

  Инструментът за анализ на вземане на образци създава образец от генерална съвкупност чрез третирането на входния диапазон като генерална съвкупност. Когато генералната съвкупност е твърде голяма за обработка или начертаване, можете да използвате представителен образец. Можете също да създадете образец, който съдържа само стойностите от конкретна част на серия, ако предполагате, че входните данни са периодични. Например ако входният диапазон съдържа суми за тримесечни продажби, периодичното вземане на образци с период четири поставя стойностите от едно и също тримесечие в изходната таблица.

  Диалоговият прозорец "Вземане на образци"

  Входен диапазон      Въведете препратките за диапазона от данни, който съдържа генералната съвкупност от стойности, които искате да изберете образци. Microsoft Office Excel изтегля образци от първата колона, след това от втората колона и т. н.

  Етикети      Изберете го, ако първият ред или колона на вашия входен диапазон съдържат етикети. Изчистете, ако във вашия входен диапазон няма етикети. Excel поражда подходящите етикети на данни за изходната таблица.

  Метод на избиране на образци      Щракнете върху Периодично или Случайно, за да посочите желания от вас интервал за избиране на образци.

  Период      Въведете периодичния интервал, за който искате да се извършва вземане на образци. Стойността отговаряща на период във входния диапазон и всяка стойност съответстваща на стойността на период впоследствие се копират в изходната колона. Вземането на образци спира, когато е достигнат краят на входния диапазон.

  Брой на образците      Въведете броя на случайните стойности, които искате да имате в изходната таблица. Всяка стойност се изтегля от случайна позиция във входния диапазон и всяко число може да бъде избрано повече от веднъж.

  Изходен диапазон      Въведете препратката за горната лява клетка на изходната таблица. Данните се записват в единична колона под клетката. Ако изберете Периодично, броят на стойностите в изходната таблица е равен на броя на стойностите във входния диапазон, разделен на нормата на вземане на образци. Ако изберете Случайно, броят на стойностите в изходната таблица е равен на броя на образците.

  Употреба на нов работен лист      Щракнете, за да вмъкнете нов работен лист в текущата работна книга и да поставете резултатите, започвайки от клетка A1 на новия работен лист. За да наименувате новия работен лист, въведете име в полето.

  Нова работна книга      Щракнете, за да създадете нова работна книга, в която резултатите ще се добавят в нов работен лист.

  t-тест

  Инструментите за анализ на t-тест с две проби тестват за равенство на средни стойности на генералните съвкупности, които са в основата на всеки образец. Трите инструмента използват различни допускания: че дисперсиите на генералните съвкупности са равни, че дисперсиите на генералните съвкупности не са равни и че двете проби представляват наблюдения преди и след обработката на едни и същи обекти.

  За всичките три инструмента по-долу, стойността на t-статистиката t се пресмята и показва като "t Stat" в изходните таблици. В зависимост от данните, тази стойност t може да бъде отрицателна или неотрицателна. При предположение за равенство на средните стойности на стоящите в основата генерални съвкупности, ако t < 0, "P(T <= t) едностранно" дава вероятността, че стойността на t-статистиката би била наблюдавана като по-отрицателна от t. Ако t >=0, "P(T <= t) едностранно" дава вероятността стойността на t-статистиката да се наблюдава като по-положителна от t. "t критично едностранно" дава отрязаната стойност, така че вероятността за наблюдаване на стойността на t-статистиката да е по-голяма или равна от "t критично едностранно" е Алфа.

  "P(T <= t) двустранно" дава вероятността, че стойността на t-статистиката би била наблюдавана като по-голяма по абсолютна стойност от t. "P критично двустранно" дава отрязаната стойност, така че вероятността t-статистиката да бъде наблюдавана като по-голяма по абсолютна стойност от "P критично двустранно" е Алфа.

  t-тест: Две сдвоени по средни стойности проби

  Можете да използвате сдвоен тест, когато има естествено сдвояване на наблюдения в образци, като например когато група образци се изпитва два пъти – преди и след експеримента. Този инструмент за анализ и неговата формула извършват сдвоен t-тест на Стюдънт за две проби, за да определят дали наблюденията, които са извършени преди обработката, и наблюденията, които са извършени след обработката, е вероятно да произлизат от разпределения с еднакви средни стойности на генералната съвкупност. Тази форма на t-теста не предполага, че дисперсиите на двете генерални съвкупности са равни.

  Забележка: Измежду резултатите, които се генерират от този инструмент, е групираната дисперсия – натрупаната мярка на разпръснати около средната стойност данни, което произлиза от следната формула.

  формула за пресмятане на групирана дисперсия

  Диалоговият прозорец t-тест: Две сдвоени по средни стойности проби

  Диапазон на променлива 1      Въведете препратката към клетка за първия диапазон от данни, който искате да анализирате. Диапазонът трябва да се състои от единична колона или ред, които съдържат същия брой точки от данни, като втория диапазон.

  Диапазон на променлива 2      Въведете препратката към клетка за втория диапазон от данни, който искате да анализирате. Диапазонът трябва да се състои от единична колона или ред, които съдържат същия брой точки от данни, като първия диапазон.

  Предполагаема разлика на средните стойности      Въведете числото, което искате, за изместването в средните стойности на образците. Стойност 0 (нула) указва, че средните стойности на образците са предполагаемо равни.

  Етикети      Изберете го, ако първият ред или колона на вашите входни диапазони съдържат етикети. Изчистете това квадратче за отметка, ако във вашия входни диапазони няма етикети. Microsoft Office Excel поражда подходящите етикети на данни за изходната таблица.

  Алфа      Въведете нивото на достоверност за теста. Тази стойност трябва да е в диапазона 0...1. Алфа нивото е ниво на значимост, което е свързано с вероятността да има грешка от тип I (отхвърляне на вярна хипотеза).

  Изходен диапазон      Въведете препратката за горната лява клетка на изходната таблица. Excel автоматично определя размера на изходната област и показва съобщение, ако изходната таблица ще замести съществуващи данни.

  Употреба на нов работен лист      Щракнете, за да вмъкнете нов работен лист в текущата работна книга и да поставете резултатите, започвайки от клетка A1 на новия работен лист. За да наименувате новия работен лист, въведете име в полето.

  Нова работна книга      Щракнете, за да създадете нова работна книга, в която резултатите ще се добавят в нов работен лист.

  t-тест: Две проби с предполагаемо равни дисперсии

  Този инструмент за анализ извършва t-тест на Стюдънт с две проби. Тази форма на t-тест предполага, че двата набора данни се получават от разпределения с еднакви дисперсии. Той се посочва като t-тест с еднаква дисперсия. Можете да използвате този t-тест, за да определите дали е вероятно две проби за произхождат от разпределения с равни средни стойности на генералната съвкупност.

  Диалоговият прозорец t-тест: Две проби с предполагаемо равни дисперсии

  Диапазон на променлива 1      Въведете препратката към клетка за първия диапазон от данни, който искате да анализирате. Диапазонът трябва да съдържа единични колона или ред с данни.

  Диапазон на променлива 2      Въведете препратката към клетка за втория диапазон от данни, който искате да анализирате. Диапазонът трябва да съдържа единични колона или ред с данни.

  Предполагаема разлика на средните стойности      Въведете числото, което искате, за изместването в средните стойности на образците. Стойност 0 (нула) указва, че средните стойности на образците са предполагаемо равни.

  Етикети      Изберете го, ако първият ред или колона на вашите входни диапазони съдържат етикети. Изчистете това квадратче за отметка, ако във вашия входни диапазони няма етикети. Microsoft Office Excel поражда подходящите етикети на данни за изходната таблица.

  Алфа      Въведете нивото на достоверност за теста. Тази стойност трябва да е в диапазона 0...1. Алфа нивото е ниво на значимост, което е свързано с вероятността да има грешка от тип I (отхвърляне на вярна хипотеза).

  Изходен диапазон      Въведете препратката за горната лява клетка на изходната таблица. Excel автоматично определя размера на изходната област и показва съобщение, ако изходната таблица ще замести съществуващи данни.

  Употреба на нов работен лист      Щракнете, за да вмъкнете нов работен лист в текущата работна книга и да поставете резултатите, започвайки от клетка A1 на новия работен лист. За да наименувате новия работен лист, въведете име в полето.

  Нова работна книга      Щракнете, за да създадете нова работна книга, в която резултатите ще се добавят в нов работен лист.

  t-тест: Две проби с предполагаемо неравни дисперсии

  Този инструмент за анализ извършва t-тест на Стюдънт с две проби. Тази форма на t-тест предполага, че двата набора данни се получават от разпределения с неравни дисперсии. Той се посочва като t-тест с различна дисперсия. Както в предишния случай на равни дисперсии, можете да използвате този t-тест, за да определите дали е вероятно две проби за произхождат от разпределения с равни средни стойности на генералната съвкупност. Използвайте този тест, когато в двете проби има различни обекти. Използвайте сдвоения тест, описан в следващия пример, когато има единичен набор от обекти и двете проби представят измервания за всеки обект, преди и след обработка.

  Следната формула се използва за определяне на стойността на статистиката t.

  Формула за изчисляване на стойността t

  Следната формула се използва за изчисляване на степените на свобода df. Понеже резултатът от изчислението обикновено не е цяло число, стойността df се закръглява до най-близкото цяло число, за да се получи критична стойност от таблицата на t. Функцията на работен лист на Excel TTEST използва изчислената стойност на df без закръгляване, понеже е възможно да се изчисли стойност за TTEST с нецелочислено df. Поради тези различни подходи за определяне степените на свобода, резултатите на TTEST и на този инструмент за t-тест ще се различават в случая на неравни дисперсии.

  Формула за приближение на степените на свобода

  Диалоговият прозорец t-тест: Две проби с предполагаемо неравни дисперсии

  Диапазон на променлива 1      Въведете препратката към клетка за първия диапазон от данни, който искате да анализирате. Диапазонът трябва да съдържа единични колона или ред с данни.

  Диапазон на променлива 2      Въведете препратката към клетка за втория диапазон от данни, който искате да анализирате. Диапазонът трябва да съдържа единични колона или ред с данни.

  Предполагаема разлика на средните стойности      Въведете числото, което искате, за изместването в средните стойности на образците. Стойност 0 (нула) указва, че средните стойности на образците са предполагаемо равни.

  Етикети      Изберете го, ако първият ред или колона на вашите входни диапазони съдържат етикети. Изчистете това квадратче за отметка, ако във вашия входни диапазони няма етикети. Microsoft Office Excel поражда подходящите етикети на данни за изходната таблица.

  Алфа      Въведете нивото на достоверност за теста. Тази стойност трябва да е в диапазона 0...1. Алфа нивото е ниво на значимост, което е свързано с вероятността да има грешка от тип I (отхвърляне на вярна хипотеза).

  Изходен диапазон      Въведете препратката за горната лява клетка на изходната таблица. Excel автоматично определя размера на изходната област и показва съобщение, ако изходната таблица ще замести съществуващи данни.

  Употреба на нов работен лист      Щракнете, за да вмъкнете нов работен лист в текущата работна книга и да поставете резултатите, започвайки от клетка A1 на новия работен лист. За да наименувате новия работен лист, въведете име в полето.

  Нова работна книга      Щракнете, за да създадете нова работна книга, в която резултатите ще се добавят в нов работен лист.

  z-тест

  z-тестът: Инструментът за анализ на две проби за средни стойности извършва z-тест на две проби за средни стойности с известни дисперсии. Този инструмент се използва за тестване на нулевата хипотеза, че няма разлика между средните стойности на двете генерални съвкупности, спрямо едностранни или двустранни алтернативни хипотези. Ако дисперсиите са известни, вместо това трябва да се използва функцията на работен лист ZTEST.

  Когато използвате инструмента за z-тест, бъдете внимателни, за да разберете изхода. "P(Z <= z) едностранно" е всъщност P(Z >= ABS(z)) – вероятността z-стойност да бъде по-далеч от 0 в същата посока като наблюдаваната z стойност, когато няма разлика между средните стойности на генералните съвкупности. "P(Z <= z) двустранно" е всъщност P(Z >= ABS(z) или Z <= -ABS(z)) – вероятността на z-стойността да е по-далеч от 0 от наблюдаваната z-стойност, в едната или другата посока, когато няма разлика между средните стойности на генералните съвкупности. Двустранният резултат е точно едностранният резултат, умножен по 2. Инструментът за z-тест може също така да се използва за случая, когато нулевата хипотеза е, че има конкретна ненулева стойност за разликата между двете средни стойности на генералните съвкупности. Например можете да използвате този тест, за да определите разликите в експлоатационните качества на два модела коли.

  Диалоговият прозорец z-тест: Две проби за средни стойности

  Диапазон на променлива 1      Въведете препратката към клетка за първия диапазон от данни, който искате да анализирате. Диапазонът трябва да съдържа единични колона или ред с данни.

  Диапазон на променлива 2      Въведете препратката към клетка за втория диапазон от данни, който искате да анализирате. Диапазонът трябва да съдържа единични колона или ред с данни.

  Предполагаема разлика на средните стойности      Въведете числото, което искате, за изместването в средните стойности на образците. Стойност 0 (нула) указва, че средните стойности на образците са предполагаемо равни.

  Дисперсия на променлива 1 (известна)      Въведете известната дисперсия на генералната съвкупност за входния диапазон на променлива 1.

  Дисперсия на променлива 2 (известна)      Въведете известната дисперсия на генералната съвкупност за входния диапазон на променлива 2.

  Етикети      Изберете го, ако първият ред или колона на вашите входни диапазони съдържат етикети. Изчистете това квадратче за отметка, ако във вашия входни диапазони няма етикети. Microsoft Office Excel поражда подходящите етикети на данни за изходната таблица.

  Алфа      Въведете нивото на достоверност за теста. Тази стойност трябва да е в диапазона 0...1. Алфа нивото е ниво на значимост, което е свързано с вероятността да има грешка от тип I (отхвърляне на вярна хипотеза).

  Изходен диапазон      Въведете препратката за горната лява клетка на изходната таблица. Excel автоматично определя размера на изходната област и показва съобщение, ако изходната таблица ще замести съществуващи данни.

  Употреба на нов работен лист      Щракнете, за да вмъкнете нов работен лист в текущата работна книга и да поставете резултатите, започвайки от клетка A1 на новия работен лист. За да наименувате новия работен лист, въведете име в полето.

  Нова работна книга      Щракнете, за да създадете нова работна книга, в която резултатите ще се добавят в нов работен лист.

  Забележки: 

  • Функциите за анализ на данни могат да се използват не само от един работен лист по едно и също време. Когато извършвате анализ на данни за групирани работни листове, резултатите ще се показват в първия работен лист, а в останалите работни листове ще се появят празни форматирани таблици. За да извършите анализ на данни в останалите работни листове, повторете изчислението с инструмента за анализ за всеки работен лист.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×