Функции DVar и DVarP

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да използвате функциите DVar и DVarP, за да изчислите дисперсията на набор от стойности от зададен набор от записи (домейн). Използвайте DVar и DVarP в модул на Visual Basic for Applications (VBA), макрос, израз за заявка или изчисляема контрола от формуляр или отчет.

Използвайте функцията DVar, за да изчислите дисперсия на генерална съвкупност, а функцията DVarP – за да изчислите дисперсия на извадка.

Можете например да използвате функцията DVar, за да изчислите дисперсията на набор от резултати от оценки на тест за студенти.

Синтаксис

DVar () израз домейн [критерии] )

DVarP () израз домейн [критерии] )

Функциите DVar и DVarP имат следните аргументи:

Аргумент

Описание

израз

Изисква се. Израз, който идентифицира цифрово поле, на който искате да намерите дисперсията. Тя може да бъде низов израз идентифициране на поле от таблица или заявка, или може да бъде израз, който се изпълнява изчисление на данните в това поле. В exprможете да включите полето "име" в таблица, контрола във формуляр, константа или функция. Ако израз включва функция, тя може да бъде вграден или дефинирани от потребителя, но не друг домейн агрегатни или SQL агрегиране функция. Всяко поле, включени в израз трябва да бъде цифрово поле.

домейн

Задължителен. Израз за низ, идентифициращ набора от записи, от които е съставен домейнът. Това може да бъде име на таблица или име на заявка, която не изисква параметър.

критерии

По желание. Низов израз, използван за ограничаване на диапазона от данни, на който се извършва функцията DVar или DVarP . Например критерии често е еквивалентно на клаузата WHERE в израз SQL, без думата къде. Ако критериите е пропуснато, функции DVar и DVarP оценява израз спрямо целия домейн. Всяко поле, което е включено в критерии трябва да бъде поле в домейн; в противен случай DVar и DVarP функции връщат Null.


Забележки

Ако домейнът препраща към по-малко от два записа или по-малко от два записа удовлетворяват criteri, DVar и DVarP функции връщат Null, което показва, че не може да се изчислява дисперсия.

Независимо дали използвате функциите DVar или DVarP в макрос или модул, в израз за заявка или в контрола за изчисление, трябва да съставите внимателно аргумента критерии, за да сте сигурни, че ще бъде оценен правилно.

Можете да използвате функцията DVar и DVarP, за да зададете критерии в реда Критерии на заявка за селектиране, в израз за изчисляемо поле в заявка или в реда Актуализирай на на заявка за актуализиране.

Забележка : Можете да използвате функциите DVar и DVarP или функциите Var и VarP в израз за изчислено поле на заявка за общи суми. Ако използвате DVar или DVarP, стойностите са оценяват преди данните да бъдат групирани. Ако използвате Var или VarP, данните се групират, преди да се оценят стойностите в израза за полето.

Използвайте функциите DVar и DVarP в контрола за изчисление, когато трябва да зададете критерии, за да ограничите диапазона на данните, в който се изчислява функцията. Например, за да покажете дисперсия за поръчки, които се изпращат в Калифорния, задайте за свойството ControlSource

=DVar("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Ако искате само да намерите стандартното отклонение за всички данни в домейн, използвайте функцията Var или VarP.

Забележка : Когато използвате тази функция, незаписаните промени в записите от домейн не се включват. Ако искате функцията DVar или DVarP да се базира на променените стойности, трябва първо да запишете промените, като щракнете върху Запиши записа под Записи в раздела Данни, като преместите фокуса върху друг запис или като използвате метода Update.

Пример

Забележка : Примерите по-долу илюстрират използването на тази функция във Visual Basic for Applications (VBA). За повече информация относно работата с VBA изберете Справочни материали за разработчици в падащия списък до Търсене и въведете един или няколко термина в полето за търсене.

Следващият пример връща оценка на дисперсията за генералната съвкупност и за извадка за поръчки, доставени във Великобритания. Домейнът е таблицата "Поръчки". Аргументът критерии ограничава получения набор от записи до тези, за които стойността на "Страна" е равна на "UK".

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DVar("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DVarP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

Следващият пример връща оценки, като използва променливата strCountryRegionв аргумента критерии. Забележете, че в израза за низ са включени единичните кавички ('), така че когато низът се конкатенира, литералът UK ще бъде включен в единични кавички.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DVar("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×