Формат данните с помощта на форматиране по избор

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

You have the data in a field appear in a specific format by applying custom formats. Custom formatting only change how the data is displayed and does not affect how the data is stored in a Microsoft Access database, or how users can enter or edit data.

Applying a custom format is an option when you work with data types that either do not have a predefined Access formatting option or if a predefined format does not meet your needs. You can apply custom formats by entering sets of literal characters and placeholder characters to a field. When you apply a format to a table field, that same format is automatically applied to any form or report control that you bind (link) to that table field.

This article describes the types of literal and placeholder characters that you can use with specific data types and shows how to apply the formatting.

Какво искате да направите?

Learn more about custom formats

Specify a format for Number and Currency data types

Specify a format for Text and Memo data types

Specify a format for Date/Time data type

Learn more about formatting options

Научете повече за форматите по избор

When you create a custom format, you enter various characters in the Format property of a table field. The characters consist of placeholders (such as 0 and #), separators (such as periods and commas), literal characters, and colors.

In addition, you can specify formats for four types of numeric values — positive, negative, zero (0), and null (undefined). If you choose to create a format for each type of value, you must put the format for positive values first, the format for negative values second, the format for zero values third, and the format for null values last. Also, you must separate each format with a semicolon.

Example of custom formats    

####,##;(####,##)[Червен];0,000.00;"Неопределено"

This string has four custom formats and displays the following:

 • Положителни стойности с две цифри след десетичния знак.

 • Отрицателни стойности с две цифри след десетичния знак, в скоби и червен цвят.

 • Нулеви стойности като числото 0, винаги с две цифри след десетичния знак.

 • Null values as the word "Undefined."

Each of the four sections in the string is separated by a semicolon (;).

The the following describes each section:

 • Знакът за номер (#) е контейнер за цифри. Ако форматът не срещне стойности, Access показва празен интервал. Ако искате да покажете нули вместо празни интервали (например, да покажете 1234 като 1234,00), използвайте числото 0 като контейнер.

 • По подразбиране първият раздел показва положителни стойности. Ако искате да използвате формат с по-големи стойности или повече цифри след десетичния знак, можете да добавите още контейнери за стойността след десетичния знак, като например ####,###. Например, 1234,5678 се показва като 1234.568. Обърнете внимание, че този формат използва интервал за хилядите и запетая за десетичен разделител.

  Ако стойностите след десетичния знак в записа надвишават броя на знаците в контейнера в потребителския формат, Access закръгля стойностите само до броя стойности, указани във формата. Например, ако вашето поле съдържа 3456,789, но форматът му указва две цифри след десетичния знак, Access закръгля десетичната стойност на ,79.

 • По подразбиране втората секция показва само отрицателни стойности. Ако вашите данни не съдържат отрицателни стойности, Access оставя полето празно. Предишният примерен формат огражда отрицателните стойности с литерални знаци – отваряща и затваряща скоби. Той използва декларацията за цвят [Червен], за да покаже отрицателните стойности с червен цвят.

 • По подразбиране третият раздел определя формата за всички нулеви стойности (0). В този случай, когато полето съдържа нулева стойност, се показва 0000,00. За да покажете текст вместо число, можете да използвате думата "Нула" (оградена от кавички).

 • По подразбиране четвъртият раздел определя какво да виждат потребителите, когато записът съдържа празна стойност. В този случай потребителите виждат думата "Неопределено". Можете също да използвате и друг текст, като например "Празно" или "****". Не забравяйте, че ограждането на знаци в кавички кара формата да ги третира като литерали и да ги показва точно както сте ги въвели.

Забележка: Remember that you do not need to use all four sections. For example, if your table field does accept null values, you can omit the fourth section.

Top of Page

Specify a format for Number and Currency data types

If you don't specify a custom format for numeric and currency values, Access displays numbers in the General Number format and currencies in the Currency format.

To create a custom format, use the formatting characters shown in the following table. You can also specify a color in which you want the number or currency.

Знак

Описание

#

Използва се, за да покаже цифра. Всяко наличие на този знак представлява позиция за една цифра. Ако няма стойност на тази позиция, Access показва нула. Може също да се използва като контейнер.

For example, if you apply the format #,### and enter a value of 45 in the field, 45 is displayed. If you enter 12,145 in a field, Access displays 12,145 — even though you defined only one placeholder to the left of the thousands separator.

0

Използва се, за да покаже цифра. Всяко наличие на този знак представлява позиция за една цифра. Ако няма стойност на тази позиция, Access показва нула.

Разделители за хиляди и десетични разделители

Used to indicate where you want Access to place the thousands and decimal separators. Access uses the separators that are defined for your Windows regional settings. For information about those settings, see Change the Windows regional settings to modify the appearance of some data types.

интервали, + - $ ()

Можете да използвате интервали, математически знаци (+ – ) и финансовите символи (¥ £ $) според нуждите навсякъде в низовете за форматиране. Ако искате да използвате други математически символи, например наклонена черта (\ или /) и звездичка (*), трябва да ги поставите в двойни кавички. Обърнете внимание, че можете да ги поставяте навсякъде.

\

Използва се, за да накара Access до покаже следващия знак. Това е същото като поставянето на знак в двойни кавички.

!

Used to force the left alignment of all values. When you force left alignment, you cannot use the # and 0 digit placeholders, but you can use placeholders for text characters. For more information about those placeholders, see Custom formats for Text and Memo data types.

*

Използва се, за да накара знака непосредствено след звездичката да стане знак за запълване  – знак, който се използва, за да запълни интервалите. Access обикновено показва числовите данни дясно подравнени и запълва областта вляво от стойността с интервали. Можете да добавите запълващи знаци на всяко място в низа за форматиране, като тогава Access запълва всички интервали със зададения знак.

Например форматът £##*~,00 показва валутна стойност като £45~~~~~,15. Броят на знаците тилда (~), показани в полето, зависи от броя на интервалите в полето на таблицата.

%

Използва се като последен знак в низа за форматиране. Умножава стойността по 100 и показва резултата със знак за процент накрая.

E+, E-

или

e+, e-

Използва се, за да покаже стойностите в научен (експоненциален) запис.

Използвайте тази опция, когато предварително зададеният научен формат не предоставя достатъчно място за вашите стойности. Използвайте E+ или e+, за да показвате стойностите като положителни експоненти, а E- или e-, за да показвате отрицателни експоненти. Трябва да използвате тези контейнери с други знаци.

Нека например да приложите формата 0,000E+00 към числово поле и след това да въведете 612 345. Access показва 6,123E+05. Access първо закръглява броя на цифрите след десетичния знак надолу до три (броя на нулите вдясно или вляво от десетичния разделител). След това Access изчислява стойността на степента от броя на цифрите, които остават вдясно (или вляво, в зависимост от вашите езикови настройки) на десетичния разделител в първоначалната стойност. В този случай първоначалната стойност ще постави "612345" (пет цифри) надясно от десетичната точка. Затова Access показва 6,123E+05 и получената стойност е еквивалентна на 6,123 x 105.

"Литерален текст"

Използвайте двойни кавички, за да оградите текста, който искате да се покаже на потребителите.

[цвят]

Използва се, за да приложи цвят към всички стойности в даден участък на вашия формат. Трябва да поставите името на цвета в квадратни скоби и да използвате едно от следните имена: black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow или white.

To apply a custom format to the Number or Currency data types, do the following:

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху таблицата, която искате да промените, след което в контекстното меню щракнете върху Режим на проектиране.

 2. Изберете полето, което искате да форматирате, и в раздела Общи щракнете върху полето Формат.

 3. Enter the specific characters based on your formatting needs.

 4. Натиснете CTRL+S, за да запишете работата си.

After you apply a custom format to a field, you can test the format by doing any or all of the following:

 • Въведете стойности без разделител за хилядите или десетичен разделител и вижте как форматът се отнася с данните. Поставя ли форматът разделителите на правилните места?

 • Въведете стойности, които са по-дълги или по-къси, отколкото очаквате (с и без разделители), и вижте как се държи форматът. Добавя ли форматът нежелани празни интервали или водещи или излишни нули?

 • Въведете нула или нулева стойност във формат, предназначен за положителни или отрицателни стойности и вижте дали харесвате резултата.

Top of Page

Specify a format for Text and Memo data types

The Text and Memo data types do not accept predefined formats. The Text data type accepts only custom formats, the Memo data type accepts both custom and Rich Text formatting.

Typically, you apply custom formats to Text and Memo data types to make the table data easier to read. For example, if you use a Web form to collect credit card numbers, and you store those numbers without spaces, you can use a custom format to add the appropriate spaces to make the credit card numbers easier to read.

Custom formats for the Text and Memo data types allow only two format sections in a string. The first section of a format string controls the appearance of text, and the second section displays empty values or zero-length strings. If you don't specify a format, Access left aligns all text in datasheets.

The following table lists and explains the custom formats that you can apply to fields that have the Text or Memo data types.

Знак

Описание

@

Използва се, за да показва всеки наличен знак в неговата позиция в низа за форматиране. Ако Access постави всички знаци в базовите данни, всички оставащи контейнери се появяват като празни интервали.

Например, ако низът за формат е @@@@@, а базовият текст е АБВ, текстът ще бъде ляво подравнен с два водещи празни интервала.

&

Използва се, за да показва всеки наличен знак в неговата позиция в низа за форматиране. Ако Access постави всички знаци в базовите данни, оставащите контейнери не показват нищо.

Например, ако низът за формат е &&&&&, а текстът е АБВ, ще бъде показан само ляво подравненият текст.

!

Използва се, за да накара знаците за контейнери да се попълват винаги отляво надясно вместо отдясно наляво. Трябва да използвате този знак в началото на низа за форматиране.

<

Използва се, за да покаже целия текст с малки букви. Трябва да използвате този знак в началото на низа за форматиране, но може да поставите пред него и удивителен знак (!).

>

Използва се, за да покаже целия текст с главни букви. Трябва да използвате този знак в началото на низа за форматиране, но може да поставите пред него и удивителен знак (!).

*

Когато се използва, знакът непосредствено след звездичката (*) става знак за запълване – знак, който се използва, за да запълни празните интервали. Access обикновено показва текста подравнен отляво и запълва областта отдясно на стойността с интервали. Можете да добавите запълващи знаци на всяко място във форматния низ. Тогава Access запълва всички интервали със зададения знак.

Интервал, +-$ ()

Използва се, за да вмъква интервали, някои от математическите знаци (+ – ), финансовите символи ($ ¥ £) и скобите навсякъде в низовете за форматиране според нуждите. Ако искате да използвате други математически символи, например наклонена черта (\ или /) и звездичка (*), трябва да ги заградите в двойни кавички, но можете да поставяте тези знаци навсякъде в низа за форматиране, където желаете.

"Литерален текст"

Използвайте двойни кавички около всеки текст, който искате да се покаже на потребителите.

\

Използва се, за да накара Access до покаже следващия знак. Това е същото като поставянето на знак в двойни кавички.

[цвят]

Използва се, за да приложи цвят към всички стойности в даден участък на вашия формат. Трябва да поставите името в квадратни скоби и да използвате едно от следните имена: black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow или white.

Забележка: Когато зададете формат, Access запълва знаците на контейнерите с данни от съответното поле.

За да приложите потребителски формат, направете следното:

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху таблицата, която искате да промените, след което в контекстното меню щракнете върху Режим на проектиране.

 2. Изберете полето, което искате да форматирате, и в раздела Общи щракнете върху полето Формат.

 3. Въведете желания формат.

  Type of custom format that you can specify depends on the data type that you select for the field.

 4. Натиснете CTRL+S, за да запишете работата си.

You can test your custom formatting in any of the following ways:

 • Въведете стойности в главни или малки букви и вижте как форматът се отнася с данните. Резултатите имат ли смисъл?

 • Въведете стойности, които са по-дълги или по-къси, отколкото очаквате (с и без разделители), и вижте как се държи форматът. Добавя ли форматът нежелани празни интервали или водещи или излишни интервали, или пък неочаквани знаци?

 • Въведете низ с нулева дължина или нулева стойност и вижте дали харесвате резултата.

Top of Page

Specify a format for Date/Time data type

Ако не зададете предварително зададен или потребителски формат, Access прилага общия формат за дата   – дд/м/гггг ч:мм:сс AM/PM.

Custom formats for the Date/Time fields can contain two sections — one for the date and another for time — and you separate the sections with a semicolon. For example, you can re-create the General Date format as follows: m/dd/yyyy;h:nn:ss.

Знак

Описание

Разделител в дата.

Used to control where Access places the separator for days, months, and years. Access uses the separator defined in your Windows regional settings. For information about those settings, see Change the Windows regional settings to modify the appearance of some data types.

c

Използва се, за да показва общия формат за дата.

d или dd

Използва се, за да показва деня от месеца с една или две цифри. За една цифра използвайте един контейнер. За две цифри използвайте два контейнера.

ddd

Използва се, за да съкращава деня от седмицата до две букви.

Например понеделник се показва като пнд.

dddd

Използва се, за да изписва пълните имена на дните на седмицата.

ddddd

Използва се, за да показва формата за дата "Кратка дата".

dddddd

Използва се, за да показва формата за дата "Дълга дата".

w

Използва се, за да показва номера на деня от седмицата.

Например понеделник се показва като 1.

m или mm

Използва се, за да показва месеца като едноцифрено или двуцифрено число.

mmm

Използва се, за да съкращава името на месеца до три букви.

Например октомври става "окт".

mmmm

Използва се, за да изписва пълните имена на месеците.

q

Използва се, за да показва номера на текущото календарно тримесечие (1-4).

Например за дата през май Access показва 2 като стойност на тримесечие.

y

Използва се, за да показва деня от годината, от 1 до 366.

yy

Използва се, за да показва последните две цифри на годината.

Забележка: Препоръчваме да въвеждате и показвате всичките четири цифри на годината.

yyyy

Използва се, за да показва всички цифри на годината в диапазона от 0100 до 9999.

Разделител за час

Used to control where Access places the separator for hours, minutes, and seconds. Access uses the separator defined in your Windows regional settings. .

h или hh

Използва се, за да показва часовете с една или две цифри.

n или nn

Използва се, за да показва минутите с една или две цифри.

s или ss

Използва се, за да показва секундите с една или две цифри.

ttttt

Използва се, за да показва дългия формат за час.

AM/PM

Използва се, за да показва стойности за 12-часов часовник, последвани от AM или PM. Access разчита на системния часовник във вашия компютър, за да зададе стойността.

A/P или a/p

Използва се, за да показва стойности за 12-часов часовник, последвани от A, P, a или p. Access разчита на системния часовник във вашия компютър, за да зададе стойността.

AMPM

Използва са, за да показва стойности за 12-часов часовник, но използва индикаторите за сутрин и следобед, зададени във вашите регионални настройки на Windows.

Интервал, +-$ ()

Използва се, за да вмъква интервали, математически знаци (+ – ), финансови символи ($ ¥ £) и скоби навсякъде в низовете за форматиране според нуждите. Ако искате да използвате други математически символи, например наклонена черта (\ или /) и звездичка (*), трябва да ги поставите в двойни кавички. Обърнете внимание, че можете да ги поставяте навсякъде.

\

Използва се, за да накара Access до покаже следващия знак. Това е същото като поставянето на знак в двойни кавички.

*

Използва се, за да накара знака непосредствено след звездичката да стане запълващ знак – знак, използван за запълване на празни интервали. Access обикновено показва текста подравнен отляво и запълва мястото отдясно на стойността с празни интервали. Можете да добавите запълващи интервали навсякъде в низа за форматиране. Когато го направите, Access запълва празните интервали с указания знак.

"Литерален текст"

Използвайте двойни кавички, за да оградите текста, който искате да се покаже на потребителите.

[цвят]

Използва се, за да приложи цвят към всички стойности в даден участък на вашия формат. Трябва да поставите името в квадратни скоби и да използвате едно от следните имена: black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow или white.

Top of Page

Learn more about formatting options

If you want a field in a datasheet, form, or report to display a certain value while the field stores a different value, create a lookup field. To learn more about lookup fields, read Customize how data is displayed by creating a lookup field. To control the format in which data is entered, read Create an input mask to enter field or control values in a specific. To learn how to add rich text formatting to a field, read Insert or add a rich text field.

Top of Page

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×