Формат данните с помощта на форматиране по избор

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Имате данни в поле се появяват в конкретен формат чрез прилагане на формат по избор. Потребителски форматиране само промяна как данните се показва и не засяга начина, по който данните се съхраняват в база данни на Microsoft Access, или как потребителите могат да въвеждате или редактирате данни.

Прилагане на формат по избор е опция при работа с типове данни, или не разполагат с предварително дефинирани достъп форматиране опция или ако предварително зададен формат не отговаря на нуждите ви. Можете да приложите форматите по избор чрез въвеждане на набори от буквени знаци и знаци за запазено място в поле. Когато прилагате формат към поле от таблица, това еднакъв формат автоматично се прилага към всички контрола за формуляр или отчет, че обвържете (връзка) към това поле в таблица.

Тази статия описва видовете буквалните и контейнер знаци, че можете да използвате с конкретни типове данни и ви показва как да приложите форматиране.

Какво искате да направите?

Научете повече за форматите по избор

Задаване на формат за числови и валутни типове данни

Задаване на формат за типове данни Text и Memo

Задаване на формат за дата/час данни тип

Научете повече за опциите за форматиране

Научете повече за форматите по избор

Когато създавате потребителски формат, можете да въведете различни знаци в свойството формат на поле в таблица. Знаците се състои от контейнерите (например 0 и #), цветове, буквален знаци и разделители (например точки и запетаи).

Освен това, можете да укажете формати за четири типа числови стойности – положителни, отрицателни, нула (0) и null (неопределен). Ако изберете да създадете формат за всеки тип стойност, първо трябва да поставите формата за положителни стойности, форматът за отрицателни стойности второ, формат за нулеви стойности на трето и формата за null стойности последно. Също така трябва да отделяте всеки формат с точка и запетая.

Пример за формати по избор   

####,##;(####,##)[Червен];0,000.00;"Неопределено"

Този низ е с четири потребителски формати и показва следното:

 • Положителни стойности с две цифри след десетичния знак.

 • Отрицателни стойности с две цифри след десетичния знак, в скоби и червен цвят.

 • Нулеви стойности като числото 0, винаги с две цифри след десетичния знак.

 • Празни стойности като думата "Неопределен".

Всеки от четирите секции в низа е разделени със запетая (;).

Следното описва всеки раздел:

 • Знакът за номер (#) е контейнер за цифри. Ако форматът не срещне стойности, Access показва празен интервал. Ако искате да покажете нули вместо празни интервали (например, да покажете 1234 като 1234,00), използвайте числото 0 като контейнер.

 • По подразбиране първият раздел показва положителни стойности. Ако искате да използвате формат с по-големи стойности или повече цифри след десетичния знак, можете да добавите още контейнери за стойността след десетичния знак, като например ####,###. Например, 1234,5678 се показва като 1234.568. Обърнете внимание, че този формат използва интервал за хилядите и запетая за десетичен разделител.

  Ако стойностите след десетичния знак в записа надвишават броя на знаците в контейнера в потребителския формат, Access закръгля стойностите само до броя стойности, указани във формата. Например, ако вашето поле съдържа 3456,789, но форматът му указва две цифри след десетичния знак, Access закръгля десетичната стойност на ,79.

 • По подразбиране втората секция показва само отрицателни стойности. Ако вашите данни не съдържат отрицателни стойности, Access оставя полето празно. Предишният примерен формат огражда отрицателните стойности с литерални знаци – отваряща и затваряща скоби. Той използва декларацията за цвят [Червен], за да покаже отрицателните стойности с червен цвят.

 • По подразбиране третият раздел определя формата за всички нулеви стойности (0). В този случай, когато полето съдържа нулева стойност, се показва 0000,00. За да покажете текст вместо число, можете да използвате думата "Нула" (оградена от кавички).

 • По подразбиране четвъртият раздел определя какво да виждат потребителите, когато записът съдържа празна стойност. В този случай потребителите виждат думата "Неопределено". Можете също да използвате и друг текст, като например "Празно" или "****". Не забравяйте, че ограждането на знаци в кавички кара формата да ги третира като литерали и да ги показва точно както сте ги въвели.

Забележка : Не забравяйте, че не трябва да използвате всички четири секции. Например ако вашата таблица поле приема празни стойности, можете да пропуснете четвъртата секция.

Най-горе на страницата

Задаване на формат за числови и валутни типове данни

Ако не зададете потребителски формат за стойности на цифровата и "валута", Access показва числа в общ числов формат и валути във валутен формат.

За да създадете потребителски формат, използвайте знаците за форматиране, показани в таблицата по-долу. Можете също да зададете цвят, в който искате число или валута.

Знак

Описание

#

Използва се, за да покаже цифра. Всяко наличие на този знак представлява позиция за една цифра. Ако няма стойност на тази позиция, Access показва нула. Може също да се използва като контейнер.

Например ако приложите формата ### и въведете стойност от 45 в полето, се показва 45. Ако въведете 12,145 в поле, Access показва 12,145 – дори ако сте дефинирали само един контейнер отляво на хилядни разделител.

0

Използва се, за да покаже цифра. Всяко наличие на този знак представлява позиция за една цифра. Ако няма стойност на тази позиция, Access показва нула.

Разделители за хиляди и десетични разделители

Използва се за да укажете къде искате Access да постави разделител за хиляди и десетични разделители. Access използва разделители, които са дефинирани за вашите регионални настройки на Windows. За информация относно тези настройки вижте Промяна на регионални настройки за промяна на облика на някои типове данни на Windows.

Интервали, + - $ ()

Можете да използвате интервали, математически знаци (+ – ) и финансовите символи (¥ £ $) според нуждите навсякъде в низовете за форматиране. Ако искате да използвате други математически символи, например наклонена черта (\ или /) и звездичка (*), трябва да ги поставите в двойни кавички. Обърнете внимание, че можете да ги поставяте навсякъде.

\

Използва се, за да накара Access до покаже следващия знак. Това е същото като поставянето на знак в двойни кавички.

!

Използва се за сила на ляво подравняване на всички стойности. Когато накарате Подравняване отляво, не можете да използвате # и 0 цифровите контейнери, но можете да използвате контейнери за текст знаци. За повече информация относно тези контейнери вижте потребителски формати за текст и Memo типове данни.

*

Използва се, за да накара знака непосредствено след звездичката да стане знак за запълване  – знак, който се използва, за да запълни интервалите. Access обикновено показва числовите данни дясно подравнени и запълва областта вляво от стойността с интервали. Можете да добавите запълващи знаци на всяко място в низа за форматиране, като тогава Access запълва всички интервали със зададения знак.

Например форматът £##*~,00 показва валутна стойност като £45~~~~~,15. Броят на знаците тилда (~), показани в полето, зависи от броя на интервалите в полето на таблицата.

%

Използва се като последен знак в низа за форматиране. Умножава стойността по 100 и показва резултата със знак за процент накрая.

E+, E-

или

e+, e-

Използва се, за да покаже стойностите в научен (експоненциален) запис.

Използвайте тази опция, когато предварително зададеният научен формат не предоставя достатъчно място за вашите стойности. Използвайте E+ или e+, за да показвате стойностите като положителни експоненти, а E- или e-, за да показвате отрицателни експоненти. Трябва да използвате тези контейнери с други знаци.

Нека например да приложите формата 0,000E+00 към числово поле и след това да въведете 612 345. Access показва 6,123E+05. Access първо закръглява броя на цифрите след десетичния знак надолу до три (броя на нулите вдясно или вляво от десетичния разделител). След това Access изчислява стойността на степента от броя на цифрите, които остават вдясно (или вляво, в зависимост от вашите езикови настройки) на десетичния разделител в първоначалната стойност. В този случай първоначалната стойност ще постави "612345" (пет цифри) надясно от десетичната точка. Затова Access показва 6,123E+05 и получената стойност е еквивалентна на 6,123 x 105.

"Литерален текст"

Използвайте двойни кавички, за да оградите текста, който искате да се покаже на потребителите.

[цвят]

Използва се, за да приложи цвят към всички стойности в даден участък на вашия формат. Трябва да поставите името на цвета в квадратни скоби и да използвате едно от следните имена: black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow или white.

За да приложите потребителски формат на число или валута типове данни, направете следното:

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху таблицата, която искате да промените, след което в контекстното меню щракнете върху Режим на проектиране.

 2. Изберете полето, което искате да форматирате, и в раздела Общи щракнете върху полето Формат.

 3. Въведе конкретните знаци на базата на вашите нужди за форматиране.

 4. Натиснете CTRL+S, за да запишете работата си.

След като приложите формат по избор в поле, можете да тествате формат, като направите някои или всички от следните неща:

 • Въведете стойности без разделител за хилядите или десетичен разделител и вижте как форматът се отнася с данните. Поставя ли форматът разделителите на правилните места?

 • Въведете стойности, които са по-дълги или по-къси, отколкото очаквате (с и без разделители), и вижте как се държи форматът. Добавя ли форматът нежелани празни интервали или водещи или излишни нули?

 • Въведете нула или нулева стойност във формат, предназначен за положителни или отрицателни стойности и вижте дали харесвате резултата.

Най-горе на страницата

Задаване на формат за типове данни Text и Memo

Text и Memo типовете данни не се приемат предварително дефинирани формати. Текстов тип данни приема само потребителски формати, типът на данните за паметна бележка приема по избор и форматиране на текст в RTF формат.

Обикновено можете да приложите форматите по избор в Text и Memo типове на данни, за да направите данните в таблицата по-лесен за четене. Например ако използвате на уеб формуляр за събиране на номера на кредитни карти, и можете да съхранявате тези номера без интервали, можете да използвате формат по избор, за да добавите подходящи интервали за улесняване на четенето номера на кредитни карти.

Формати по избор за типовете данни Text и Memo позволяват само две секции формат в низ. В първата част на формат низ контролира външния вид на текст и втората секция показва празни стойности или низове с нулева дължина. Ако не зададете формат, Access ляво Подравнява целия текст в листове с данни.

Таблицата по-долу изброява и обяснява форматите по избор, които можете да приложите към полетата, които имат данни от тип текст или Memo.

Знак

Описание

@

Използва се, за да показва всеки наличен знак в неговата позиция в низа за форматиране. Ако Access постави всички знаци в базовите данни, всички оставащи контейнери се появяват като празни интервали.

Например, ако низът за формат е @@@@@, а базовият текст е АБВ, текстът ще бъде ляво подравнен с два водещи празни интервала.

&

Използва се, за да показва всеки наличен знак в неговата позиция в низа за форматиране. Ако Access постави всички знаци в базовите данни, оставащите контейнери не показват нищо.

Например, ако низът за формат е &&&&&, а текстът е АБВ, ще бъде показан само ляво подравненият текст.

!

Използва се, за да накара знаците за контейнери да се попълват винаги отляво надясно вместо отдясно наляво. Трябва да използвате този знак в началото на низа за форматиране.

<

Използва се, за да покаже целия текст с малки букви. Трябва да използвате този знак в началото на низа за форматиране, но може да поставите пред него и удивителен знак (!).

>

Използва се, за да покаже целия текст с главни букви. Трябва да използвате този знак в началото на низа за форматиране, но може да поставите пред него и удивителен знак (!).

*

Когато се използва, знакът непосредствено след звездичката (*) става знак за запълване – знак, който се използва, за да запълни празните интервали. Access обикновено показва текста подравнен отляво и запълва областта отдясно на стойността с интервали. Можете да добавите запълващи знаци на всяко място във форматния низ. Тогава Access запълва всички интервали със зададения знак.

Интервал, +-$ ()

Използва се, за да вмъква интервали, някои от математическите знаци (+ – ), финансовите символи ($ ¥ £) и скобите навсякъде в низовете за форматиране според нуждите. Ако искате да използвате други математически символи, например наклонена черта (\ или /) и звездичка (*), трябва да ги заградите в двойни кавички, но можете да поставяте тези знаци навсякъде в низа за форматиране, където желаете.

"Литерален текст"

Използвайте двойни кавички около всеки текст, който искате да се покаже на потребителите.

\

Използва се, за да накара Access до покаже следващия знак. Това е същото като поставянето на знак в двойни кавички.

[цвят]

Използва се, за да приложи цвят към всички стойности в даден участък на вашия формат. Трябва да поставите името в квадратни скоби и да използвате едно от следните имена: black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow или white.

Забележка : Когато укажете формат, Access запълва знаците на контейнери с данни от съответното поле.

За да приложите потребителски формат, направете следното:

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху таблицата, която искате да промените, след което в контекстното меню щракнете върху Режим на проектиране.

 2. Изберете полето, което искате да форматирате, и в раздела Общи щракнете върху полето Формат.

 3. Въведете желания формат.

  Тип на потребителски формат, който можете да зададете зависи от типа на данните, които сте избрали за полето.

 4. Натиснете CTRL+S, за да запишете работата си.

Можете да тествате вашия форматиране по избор в някое от следните начини:

 • Въведете стойности в главни или малки букви и вижте как форматът се отнася с данните. Резултатите имат ли смисъл?

 • Въведете стойности, които са по-дълги или по-къси, отколкото очаквате (с и без разделители), и вижте как се държи форматът. Добавя ли форматът нежелани празни интервали или водещи или излишни интервали, или пък неочаквани знаци?

 • Въведете низ с нулева дължина или нулева стойност и вижте дали харесвате резултата.

Най-горе на страницата

Задаване на формат за дата/час данни тип

Ако не зададете предварително зададен или потребителски формат, Access прилага общия формат за дата   – дд/м/гггг ч:мм:сс AM/PM.

Потребителски формати за дата/час полета може да съдържа две секции – един за датата и друг за път – и отделни секции с точка и запетая. Например можете да създадете отново обща дата формат по следния начин: m/dd/yyyy; h:nn:ss.

Знак

Описание

Разделител в дата.

Използва се да контролирате къде Access поставя разделител за дни, месеци и години. Access използва разделителя, дефинирани във вашите регионални настройки на Windows. За информация относно тези настройки вижте Промяна на регионални настройки за промяна на облика на някои типове данни на Windows.

c

Използва се, за да показва общия формат за дата.

d или dd

Използва се, за да показва деня от месеца с една или две цифри. За една цифра използвайте един контейнер. За две цифри използвайте два контейнера.

ддд

Използва се, за да съкращава деня от седмицата до две букви.

Например понеделник се показва като пнд.

dddd

Използва се, за да изписва пълните имена на дните на седмицата.

ddddd

Използва се, за да показва формата за дата "Кратка дата".

dddddd

Използва се, за да показва формата за дата "Дълга дата".

w

Използва се, за да показва номера на деня от седмицата.

Например понеделник се показва като 1.

m или mm

Използва се, за да показва месеца като едноцифрено или двуцифрено число.

ммм

Използва се, за да съкращава името на месеца до три букви.

Например октомври става "окт".

mmmm

Използва се, за да изписва пълните имена на месеците.

q

Използва се, за да показва номера на текущото календарно тримесечие (1-4).

Например за дата през май Access показва 2 като стойност на тримесечие.

y

Използва се, за да показва деня от годината, от 1 до 366.

гг

Използва се, за да показва последните две цифри на годината.

Забележка : Препоръчваме да въвеждате и показвате всичките четири цифри на годината.

yyyy

Използва се, за да показва всички цифри на годината в диапазона от 0100 до 9999.

Разделител за час

Използва се да контролирате къде Access поставя разделител за часове, минути и секунди. Access използва разделителя, дефинирани във вашите регионални настройки на Windows. .

h или hh

Използва се, за да показва часовете с една или две цифри.

n или nn

Използва се, за да показва минутите с една или две цифри.

s или ss

Използва се, за да показва секундите с една или две цифри.

ttttt

Използва се, за да показва дългия формат за час.

AM/PM

Използва се, за да показва стойности за 12-часов часовник, последвани от AM или PM. Access разчита на системния часовник във вашия компютър, за да зададе стойността.

A/P или a/p

Използва се, за да показва стойности за 12-часов часовник, последвани от A, P, a или p. Access разчита на системния часовник във вашия компютър, за да зададе стойността.

AMPM

Използва са, за да показва стойности за 12-часов часовник, но използва индикаторите за сутрин и следобед, зададени във вашите регионални настройки на Windows.

Интервал, +-$ ()

Използва се, за да вмъква интервали, математически знаци (+ – ), финансови символи ($ ¥ £) и скоби навсякъде в низовете за форматиране според нуждите. Ако искате да използвате други математически символи, например наклонена черта (\ или /) и звездичка (*), трябва да ги поставите в двойни кавички. Обърнете внимание, че можете да ги поставяте навсякъде.

\

Използва се, за да накара Access до покаже следващия знак. Това е същото като поставянето на знак в двойни кавички.

*

Използва се, за да накара знака непосредствено след звездичката да стане запълващ знак – знак, използван за запълване на празни интервали. Access обикновено показва текста подравнен отляво и запълва мястото отдясно на стойността с празни интервали. Можете да добавите запълващи интервали навсякъде в низа за форматиране. Когато го направите, Access запълва празните интервали с указания знак.

"Литерален текст"

Използвайте двойни кавички, за да оградите текста, който искате да се покаже на потребителите.

[цвят]

Използва се, за да приложи цвят към всички стойности в даден участък на вашия формат. Трябва да поставите името в квадратни скоби и да използвате едно от следните имена: black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow или white.

Най-горе на страницата

Научете повече за опциите за форматиране

Ако искате поле в лист с данни, формуляр или отчет, за да покажете определена стойност, докато поле съхранява друга стойност, създаване на справочно поле. За да научите повече за справочни полета, прочетете Персонализиране на начина на показване на данни чрез създаване на справочно поле. За да контролирате формат, в който са въведени данни, прочетете Създаване на маска за въвеждане да въведете поле или управлявате стойностите в определено. За да научите как да добавите форматиране към поле RTF, прочетете Вмъкване или добавяне на поле RTF.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×