Форматиране на дата, час или число

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Забележка : Някои от опциите, описани в тази статия са приложими само когато изберете английски (САЩ) в списъка местоположение в Формат на датата, Формат за часили Дата и час формат диалогови прозорци.

В Microsoft Office InfoPath можете да добавите форматиране на данни към текстово поле, поле за изрази и контроли за избор на дата във вашия шаблон на формуляр да определите как дати, часове и числа се показват, когато потребителите ги въвеждат във формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр.

В тази статия

Общ преглед на форматиране на данни

Съображения за съвместимост

Задаване на формат на дата или час

Задайте броя на десетичните позиции

Промяна как отрицателните числа се показват

Добавяне или премахване на форматиране за процент за число

Добавяне или премахване на символ за групиране в число

Добавяне или премахване на символ за валута

Общ преглед на форматиране на данни

Можете да използвате данни, форматиране, за да укажете начина на показване на данни, когато потребителите въвеждат данни в текстово поле, поле за израз или контроли за избор на дата. Не можете да използвате форматиране с други типове контроли на данни. Например като добавите форматиране към контрола на данни, можете да помогнете гарантира, че:

 • Дати, които потребителите въвеждат в контрола за избор на дата са във формат на дд/мм/гг, като например 14/03/07.

 • Часове, които потребителите въвеждат в контрола текстово поле имат формата на 00:00:00, като например 09:46:55.

Когато прилагате форматиране към контрола на данни, можете да изберете от списък с предварително определени формати, които се различават в зависимост от това дали работите с текстово поле, поле за израз или контроли за избор на дата. Форматиране на данни се поддържа само за някои типове данни за тези контроли.

Например ако добавите контрола текстово поле във вашия шаблон на формуляр, можете да избирате от няколко различни типове данни за тази контрола, включително текст, цяло число, десетичен, дата, време и дата и час. Въпреки това ако искате да зададете форматирането на данни за тази контрола – текстово поле, можете да избирате измежду само цяло число, десетичен, дата, час и дата и час формати, защото това са типовете данни само за контрола на текстово поле, които поддържат форматиране на данни.

Типове данни, формати на свързаните данни и контроли, които поддържат ги

Следващата таблица съдържа типовете данни в InfoPath, че поддръжка форматиране на данни, данните формат опции за тези типове данни и контроли, които ги поддържат.

Типове данни

Формати за данни

Поддържани в тези контроли

Цяло число

 • Няма

 • Число

 • Валута

 • Текстово поле

 • Поле за израз

Decimal

 • Няма

 • Число

 • Процент

 • Валута

 • Текстово поле

 • Поле за израз

Дата

 • Няма

 • 3/14/2007 *

 • Сряда, 14 март 2007 *

 • Март 2007 *

 • Сряда, 14 март 2007

 • 14 март 2007 г.

 • Сряда, 14 март, 2007

 • 14 март, 2007

 • 3/14/2007

 • 3/14/07

 • 03/14/07

 • 03/14/2007

 • 07/03/14

 • 2007-03-14

 • 14-Мар-07

 • Март, 2007

 • Текстово поле

 • Поле за израз

 • Контрола за избор на дата

Час

 • Няма

 • 9:46:55 AM *

 • 9:46 AM *

 • 9:46:55 Ч.

 • 09:46:55 Ч.

 • 9:46:55

 • 09:46:55

 • 9:46 Ч.

 • 09:46 Ч.

 • 9:46

 • 09:46

 • Текстово поле

 • Поле за израз

 • Контрола за избор на дата

Дата и час

Когато прилагате на дата и час типа данни към контрола, можете да зададете същите данни формати, които трябва да зададете за формат на датата и часа формат поотделно. Например може да зададете формат за дата като 14 март 2007 и формат на часа като 9:46.

 • Текстово поле

 • Поле за израз

 • Контрола за избор на дата

Забележки : 

 • Формати за данни, които имат звездичка ще се актуализира, за да отрази в текущия формат, зададен от системните настройки на потребителя.

 • Ако изберете езикова променлива, различна от английски (САЩ), някои формати за дата ще бъдат недостъпни, когато потребителите попълват формуляри с помощта на уеб браузър. Например формата на датата 14-mars-01 не се поддържа в езиковата променлива на френски (Белгия).

Най-горе на страницата

Съображения за съвместимост

Когато проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър, някои опции за форматиране на данни са недостъпни.

Най-горе на страницата

Задаване на формат на дата или час

Въпреки че можете да зададете форматирането на данни за няколко типа данни, можете да укажете начина на показване на дати и часове само за контроли за избор на дата, контроли текстово поле или израз контроли, които имат дата, час или дата и час.

Забележка : Когато проектирате шаблон на формуляр в InfoPath, можете да изберете определен режим на съвместимост за проектиране на шаблон на формуляр, съвместим с браузър. Когато шаблон за формуляр, съвместим с браузър е публикуван до сървър, изпълняващ InfoPath Forms Servicesи след това браузър, формуляри, базирани на шаблона за формуляр може да се преглеждат в уеб браузър. Шаблони за формуляри, съвместими с браузър не поддържат показването на датата и часа в една и съща контрола. За да покажете датата и часа в две отделни контроли, вижте процедурата "Показва датата и часа в отделни контроли" в края на тази процедура.

 1. Щракнете двукратно върху избор на дата, текстово поле или контрола на поле за израз чиито данни искате да форматирате.

 2. В диалоговия прозорец Свойства на контрола направете едно от следните неща:

  • Ако работите с контрола текстово поле или контрола за избор на дата, щракнете върху раздела Данни.

  • Ако работите с контрола поле за израз, щракнете върху раздела Общи.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За контрола на текстово поле или контрола за избор на дата Уверете се, че списъкът на тип на данните показва съответния тип данни и след това щракнете върху формат.

  • За контрола поле за израз Уверете се, че списъкът на форматиране като показва съответния тип данни и след това щракнете върху формат.

 4. В диалоговия прозорец формат на типа на данните направете едно от следните неща:

  • За да форматирате контролата, за да покажете само датата, изберете стила на показване, които искате в списъка Показване на дата по следния начин .

  • За да форматирате контролата, за да покажете само времето, изберете стила на показване, които искате в списъка Показване на часа като този .

  • За да форматирате контрола за показване на дата и час, изберете стила на показване за дата в списъка Показване на дата по следния начин и след това изберете стила на показване за време в списъка Показване на часа като този .

   Забележка : Стилове на показване, които имат звездичка ще се актуализира, за да отрази в текущия формат, зададен от системните настройки на потребителя.

 5. За да промените локалните настройки за дата и час, изберете страната или региона, които искате, от списъка Местоположение.

Шаблони за формуляри, съвместими с браузър не поддържат показването на датата и часа в една и съща контрола. Използвайте следната процедура, за да покажете датата и часа в отделни контроли:

Показване на датата и часа в отделни контроли

Преди да започнете, уверете се, че вашият шаблон на формуляр съдържа две контроли и че и двете контроли са обвързани едно и също поле в източника на данни.

 1. Щракнете двукратно върху контролата за избор на дата, текстово поле или поле за израз, която желаете да използвате, за да покажете датата.

 2. В диалоговия прозорец Свойства на контрола направете едно от следните неща:

  • Ако работите с контрола текстово поле или контрола за избор на дата, щракнете върху раздела Данни.

  • Ако работите с контрола поле за израз, щракнете върху раздела Общи.

 3. Уверете се, че списъкът на тип данни показва Дата и час типа на данните и след това щракнете върху формат.

 4. В списъка Показвай датата така, в диалоговия прозорец Формат за дата и час изберете стила на показване, който желаете.

 5. В списъка Показвай часа така щракнете върху (Не показвай часа).

 6. Щракнете върху OK два пъти.

 7. Щракнете двукратно върху контролата за избор на дата, текстово поле или поле за израз във вашия шаблон за формуляр, която желаете да използвате, за да покажете часа.

 8. В диалоговия прозорец Свойства на контрола направете едно от следните неща:

  • Ако работите с контрола текстово поле или контрола за избор на дата, щракнете върху раздела Данни.

  • Ако работите с контрола поле за израз, щракнете върху раздела Общи.

 9. Уверете се, че списъкът на тип данни показва дата и час типа на данните и след това щракнете върху формат.

 10. В списъка Показвай датата така в диалоговия прозорец Формат на дата и час щракнете върху (Не показвай датата).

 11. В списъка Показвай часа така изберете стила на показване, който желаете.

 12. За да промените локалните настройки за дата и час, изберете страната или региона, които искате, от списъка Местоположение.

  Забележка : Ако изберете езикова променлива, различна от "Английски (САЩ)", някои формати за дати ще бъдат неналични, когато потребителите попълват формуляри чрез използване на уеб браузър. Например форматът за дата 14-mars-01 не се поддържа в езиковата променлива "Френски (Белгия)". За да се уверите, че не използвате формат за дата, който не се поддържа, стартирайте проверката за съвместимост, преди да публикувате шаблона за формуляр.

Най-горе на страницата

Задайте броя на десетичните знаци

Можете да зададете броя на десетичните позиции, които се показват само за контроли текстови полета, които имат данни от тип decimal или поле за контроли за изрази, които са форматирани като десетично число. Промяна на броя на десетичните позиции засяга само показаната стойност а не стойността, която е записана в източника на данни.

 1. Щракнете двукратно върху контрола текстово поле или контрола на поле за израз чиито данни искате да форматирате.

 2. В диалоговия прозорец Свойства на контрола направете едно от следните неща:

  • Ако използвате контрола текстово поле, щракнете върху раздела " данни ".

  • Ако използвате контрола поле за израз, щракнете върху раздела Общи .

 3. Направете едно от следните неща:

  • За текстово поле Уверете се, че списъкът на тип на данните показва съответния тип данни и след това щракнете върху формат.

  • При поле за израз се уверете, че списъкът Форматиране показва съответния тип данни, а след това щракнете върху Форматиране.

 4. В списъка след десетичния знак , под други опциинаправете едно от следните неща:

  • За да покажете фиксиран брой десетични, изберете броя на десетичните позиции, които искате.

  • За да покажете броя на десетичните позиции, която потребителят въвежда в контролата, щракнете върху автоматично.

Най-горе на страницата

Промяна как отрицателните числа се показват

Можете да укажете как отрицателните числа се показват само за контроли текстови полета, които имат тип данни десетично или цяло число, или на поле за израз контроли, които са форматирани да показват десетично или цяло число.

 1. Щракнете двукратно върху контрола текстово поле или контрола на поле за израз чиито данни искате да форматирате.

 2. В диалоговия прозорец Свойства на контрола направете едно от следните неща:

  • Ако работите с контрола текстово поле, щракнете върху раздела " данни ".

  • Ако работите с контрола поле за израз, щракнете върху раздела Общи.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За текстово поле Уверете се, че списъкът на тип на данните показва съответния тип данни и след това щракнете върху формат.

  • При поле за израз се уверете, че списъкът Форматиране показва съответния тип данни, а след това щракнете върху Форматиране.

 4. В списъка Показване на отрицателните числа като този , под други опцииизберете стила на показване, който искате.

Най-горе на страницата

Добавяне или премахване на форматиране за процент за число

Можете да форматирате контрола текстово поле или контрола поле за израз, така че числата, които потребителите въвеждат в полето се показват като процент. Това форматиране засяга и начина на показване на стойности във формуляр и как се записват стойности. Това означава, че всяка стойност, която е въведен в контрола с форматиране за процент ще бъде третиран като стойност на процент.

Забележки : 

 • InfoPath не добавя символи за процент към числа, форматирани като процент. За да добавите символ за процент към етикета на контрола, щракнете там, където искате символът за процент да се показва и след това въведете %.

 • Можете да добавите форматиране за процент само към контроли текстови полета, които имат тип данни десетични числа или към израз контроли, които са форматирани като десетично число.

 1. Щракнете двукратно върху контрола текстово поле или контрола на поле за израз чиито данни искате да форматирате.

 2. В диалоговия прозорец Свойства на контрола направете едно от следните неща:

  • Ако използвате контрола текстово поле, щракнете върху раздела " данни ".

  • Ако използвате контрола поле за израз, щракнете върху раздела Общи .

 3. Направете едно от следните неща:

  • За текстово поле Уверете се, че списъкът на тип на данните показва съответния тип данни и след това щракнете върху формат.

  • При поле за израз се уверете, че списъкът Форматиране показва съответния тип данни, а след това щракнете върху Форматиране.

 4. В диалоговия прозорец Десетичен формат направете едно от следните неща:

  • За да форматирате числото като процент, щракнете върху Процент.

  • За да премахнете форматиране за процент, щракнете върху число.

Най-горе на страницата

Добавяне или премахване на символ за групиране в число

Можете да добавите символ за групиране само за контроли текстови полета, които имат тип данни десетично или цяло число или поле за контроли за изрази, които са форматирани като десетично или цяло число. В зависимост от езиковата променлива, която избирате разделителят може да разделя повече или по-малко от три цифри. Добавяне или премахване на символ за групиране засяга само показваната стойност, а не стойността, която е записана в източника на данни.

 1. Щракнете двукратно върху контрола текстово поле или контрола на поле за израз чиито данни искате да форматирате.

 2. В диалоговия прозорец Свойства на контрола направете едно от следните неща:

  • Ако използвате контрола текстово поле, щракнете върху раздела " данни ".

  • Ако използвате контрола поле за израз, щракнете върху раздела Общи .

 3. Направете едно от следните неща:

  • За текстово поле Уверете се, че списъкът на тип на данните показва съответния тип данни и след това щракнете върху формат.

  • При поле за израз се уверете, че списъкът Форматиране показва съответния тип данни, а след това щракнете върху Форматиране.

 4. В диалоговия прозорец Формат на данните в тип направете едно от следните неща:

  • За да добавите символ за групиране на номера, изберете използване на символ за групиране на цифрите квадратчето за отметка под други опции.

  • За да премахнете символ за групиране броя, отметка в квадратчето използване на символ за групиране на цифрите , под други опции.

Най-горе на страницата

Добавяне или премахване на символ за валута

Можете да добавяте символи за валута само за контроли текстови полета, които имат тип данни десетично или цяло число или поле за контроли за изрази, които са форматирани като десетично или цяло число. Добавяне или премахване на символ за валута засяга само показваната стойност, а не стойността, която е записана в източника на данни.

 1. Щракнете двукратно върху контрола текстово поле или контрола на поле за израз чиито данни искате да форматирате.

 2. В диалоговия прозорец Свойства на контрола направете едно от следните неща:

  • Ако използвате контрола текстово поле, щракнете върху раздела " данни ".

  • Ако използвате контрола поле за израз, щракнете върху раздела Общи .

 3. Направете едно от следните неща:

  • За текстово поле Уверете се, че списъкът на тип на данните показва съответния тип данни и след това щракнете върху формат.

  • При поле за израз се уверете, че списъкът Форматиране показва съответния тип данни, а след това щракнете върху Форматиране.

 4. В диалоговия прозорец Формат на данните в тип направете едно от следните неща:

  • За да добавите символ за валута, щракнете върху валутаи след това в списъка валута , изберете типа на валута, която искате да покажете.

  • За да премахнете валутен символ, щракнете върху число.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×