Управление на партиди за мигриране в Office 365

Можете да използвате таблото за мигриране в центъра за администриране на Exchange (EAC) в Office 365, за да управлявате мигрирането на пощенски кутии към Office 365 чрез поетапна или преходна миграция на Exchange. Можете също да използвате таблото за мигриране, за да мигрирате съдържанието на пощенските кутии на потребителите от IMAP сървър локално към съществуващите пощенски кутии на Office 365. В таблото за мигриране се показва статистика за общата миграция, в допълнение към статистиката за конкретна партида за мигриране. Можете да създавате, започвате, спирате, задръжте на пауза и редактирате партиди за мигриране.

Съдържание   

Таблото за миграция

За достъп до таблото за миграция в центъра за администриране на Exchange, изберете Получатели > Мигриране. Следващата екранна снимка показва различни области на таблото за миграция, които можете да използвате, за да получите информация за мигрирането и да управлявате партидите за мигриране.

Табло за миграция

Обща статистика за мигрирането

Щракнете върху Състоянието за всички партиди, за да се покаже общата статистика за всички партиди за мигриране, които са създадени. В следващите полета се показва кумулативна информация за всички партиди за мигриране.

Поле

Описание

Общо пощенски кутии

Общият брой пощенски кутии от всички текущи партиди за мигриране.

Синхронизирани пощенски кутии

Броят пощенски кутии от всички партиди за мигриране, които са мигрирани успешно.

Финализирани пощенски кутии

Броят пощенски кутии от всички партиди за мигриране, които са финализирани. Финализиране възниква само когато използвате мигриране с отдалечено преместване при мигрирането на пощенски кутии между вашата локална организация на Exchange и Office 365 в хибридно разполагане на Exchange. Пощенските кутии може да бъдат финализирани, след като първоначалното синхронизиране е завършило успешно. За повече информация относно финализирането при миграции с отдалечено преместване вижте Complete-MigrationBatch.

Неуспешни пощенски кутии

Броят пощенски кутии от всички партиди за мигриране, за които финализирането е неуспешно.

Партиди за мигриране

Партидите за мигриране, които са създадени, са посочени в списъка в опашката за мигриране. Следващите колони показват информация за всяка партида за мигриране.

Колона

Описание

Име

Името на партидата за мигриране, което е дефинирано, когато е създадена.

Състояние

Състоянието на партидата за мигриране. Следва списък на различните състояния на партиди за мигриране, както и какво можете да правите с партиди за мигриране във всяко от тези състояния:

 • Спряна:    Партидата за мигриране е създадена, но все още не е стартирана. В това състояние можете да я стартирате, да я редактирате или да я изтриете.

 • Синхронизиране:    Партидата за мигриране е стартирана и пощенските кутии в партидата за мигриране се мигрират активно. Когато партидата за мигриране е в това състояние, можете да я спрете.

 • Спиране:    Веднага след като изпълните кратката команда Stop-MigrationBatch.

 • Спряна:    Партидата за мигриране е спряна и няма повече пощенски кутии от партидата, които да се мигрират. Когато една партида за мигриране е в това състояние, можете да я стартирате отново.

 • Стартиране:    Веднага след като изпълните кратката команда Start-MigrationBatch.

 • Завършване:    Веднага след като изпълните кратката команда Complete-MigrationBatch.

 • Премахване:    Веднага след като изпълните кратката команда Remove-MigrationBatch.

 • Синхронизирана:    Партидата за мигриране е завършена и няма повече пощенски кутии, които да се мигрират активно. Партида за мигриране в това състояние може да съдържа грешки, ако пощенските кутии не са мигрирани. За преходна миграция на Exchange и IMAP миграции с това състояние, локалните пощенски кутии и съответните пощенски кутии на Office 365 се синхронизират на всеки 24 часа по време на постъпково синхронизиране.

 • Завършена:    Партидата за мигриране е завършена.

 • Синхронизирана с грешки:    Партидата за мигриране е завършена, но някои пощенски кутии не са мигрирани успешно. Пощенски кутии, които са мигрирани успешно в партиди за мигриране с грешки, все пак се синхронизират на всеки 24 часа по време на постъпково синхронизиране.

Общо

Показва броя на пощенските кутии в партидата за мигриране.

Синхронизирани

Показва броя на пощенските кутии, които са мигрирани успешно.

Финализирани

Броят пощенски кутии в партидата за мигриране, които са финализирани. Финализиране се извършва само за партиди за мигриране с отдалечено преместване в хибридно разполагане на Exchange. За повече информация относно процеса на финализиране вижте Complete-MigrationBatch.

Неуспешно

Броят пощенски кутии в партидата за мигриране, за които миграцията е неуспешна. Можете да покажете информация за конкретни пощенски кутии, които съдържат грешки при мигрирането. За повече информация вижте Отчет за състоянието на потребителите за мигрирането.

Важно: Партиди за мигриране със състояние Синхронизирана   , за които няма дейност, инициирана от администратора (например администратор не е спирал и не е рестартирал партида за мигриране или редактирал партида за мигриране) през последните 90 дни, ще бъдат спрени, а след 30 дни по-късно – изтрити, ако няма по-нататъшни действия, предприети от администратора.

Таблото за миграция съдържа набор от команди, които можете да използвате за управление на партиди за мигриране. След като създадете партида за мигриране, можете да я изберете и след това да щракнете върху една от следващите команди. Ако партида за мигриране е в състояние, което не се поддържа от команда, командата или става неактивна, или не се показва, защото не е налична.

Команда

Описание

Нова Икона за добавяне

Създаване на нова партида за мигриране. Използвайте тази команда, за да мигрирате локални пощенски кутии към Office 365 (наричано още внедряване) или да мигрирате пощенски кутии на Office 365 обратно към вашата локална организация на Exchange в хибридно разполагане.

Редактиране  Икона за редактиране

Редактиране на съществуваща партида за мигриране. За поетапни миграции на Exchange и IMAP миграции можете да подадете различен CSV файл. Можете също да промените крайната точка за мигриране, използвана за партидата за мигриране. Можете да редактирате само партида за мигриране, която има състояние Създадена   .

Стартиране Икона за стартиране

Стартиране на партида за мигриране, която е създадена. След като партидата се стартира, състоянието се променя на Синхронизира се   .

Подновяване  Икона за стартиране

Подновяване на изпълнението на партида за мигриране, която е в пауза и е в състояние Спряна   . Ако има грешки за партида за мигриране, можете да я рестартирате с тази команда, и Office 365 ще се опита да мигрира пощенските кутии, които са неуспешни.

Пауза Икона ''Спри''

Спиране на партида за мигриране, която се изпълнява в момента или която е стартирана, но е в състояние На опашка   . Можете също да спрете партида за преходна мигрирация на Exchange или IMAP мигрирация, която е завършила фазата на синхронизация за започване и е в състояние на Синхронизирана. Това ще спре постъпковите синхронизации. Можете да подновите постъпкови синхронизации, като изберете партидата за мигриране и щракнете върху Подновяване.

Изтриване  Икона за изтриване

Изтривайте партида за мигриране, след като се уверите, че всички пощенски кутии в партидата за мигриране са мигрирани успешно. Уверете се също така, че пощата се маршрутизира директно към пощенските кутии, базирани на облака, след като сте конфигурирали своя MX запис да сочи към Office 365. Когато изтриете партида за мигриране, Office 365 изчиства всички записи, свързани с партидата за мигриране, и ги премахва от списъка.

Още Икона "Още опции"

Щракнете върху тази команда и след това щракнете върху Крайни точки за мигриране, за да създадете нови крайни точки за мигриране или да прегледате и редактирате съществуващи крайни точки за мигриране.

Обновяване Икона за обновяване

Обновявайте таблото за миграция, за да актуализирате информацията, показвана за общата статистика на миграцията, списъка на партидите за мигриране и статистиката за избраната партида за мигриране.

Статистика за партида за мигриране

Екранът с подробни данни в таблото за мигриране показва следната информация за избраната партида за мигриране.

Поле

Описание

Тип

Показва типа миграция на избраната партида за мигриране. Стойността в това поле показва и типа крайна точка за мигриране, свързана с партидата за мигриране.

 • "Outlook навсякъде" в Exchange    Партидата за мигриране е или преходна миграция на Exchange, или поетапна миграция на Exchange.

 • IMAP:    Партидата за мигриране е IMAP мигриране.

 • Мигриране с отдалечено преместване:    Партидата за мигриране е с отдалечено преместване за внедряване или дерегистриране в хибридно разполагане на Exchange.

Посока

Показва дали пощенските кутии се мигрират към Office 365, или към вашата локална организация на Exchange.

 • Внедряване    Показва, че пощенските кутии се мигрират към Office 365. Типове мигриране за внедряване са поетапна миграция, преходна миграция, IMAP миграции и миграции с отдалечено преместване за внедряване.

 • Дерегистриране    Показва, че пощенските кутии на Office 365 се мигрират към вашата локална организация на Exchange. Партидата за мигриране с отдалечено преместване за дерегистриране са единственият тип миграция за дерегистриране.

Състояние

Текущото състояние на избраната партида за мигриране.

 • Стартирана

 • Синхронизира се

 • Спряна

 • Синхронизирана

 • Синхронизирана с грешки

Вижте описанието на всяко от тези състояния по-горе.

Заявени

Броят на пощенските кутии, които трябва да се мигрират, в партидата за мигриране. Този брой съответства на броя на редовете в CSV файла за мигриране за миграции от вид IMAP, поетапна или с отдалечено преместване или на броя на локалните пощенски кутии в преходна миграция на Exchange.

Синхронизирани пощенски кутии

Броят на пощенските кутии от общия брой в партидата за мигриране, които са завършили успешно първоначално синхронизиране. Това поле се актуализира по време на мигрирането.

Финализирани

Броят на пощенските кутии от общия брой в партидата за мигриране, които са финализирани успешно. Финализиране се извършва само при миграции с отдалечено преместване за внедряване и дерегистриране.

Неуспешни пощенски кутии

Броят на пощенските кутии, за които е неуспешно първоначалното синхронизиране.

Показване на подробни данни

Щракнете върху Показване на подробни данни, за да покажете информация за състоянието за всяка пощенска кутия в партидата за мигриране. За повече информация вижте Отчет за състоянието на потребителите за мигрирането.

Създадена от

Имейл адресът на администратора на Office 365, който е създал партидата за мигриране.

Време на създаване

Датата и часът на създаване на партидата за мигриране.

Начален час

Датата и часът на стартиране на партидата за мигриране.

Час на първоначалното синхронизиране

Датата и часът, когато партидата за мигриране е завършила първоначално синхронизиране.

Продължителност на първоначалното синхронизиране

Времето, което е отнело изпълнението на първоначалното синхронизиране за всички пощенски кутии в партидата за мигриране.

Час на последно синхронизиране

Последният път, когато е рестартирана партидата за мигриране или за партидата е изпълнено постъпково синхронизиране. Както вече беше посочено, постъпково синхронизиране се извършва на всеки 24 часа за IMAP миграции и преходни миграции на Exchange.

Свързана крайна точка

Името на крайната точка за мигриране, която се използва от партидата за мигриране. Можете да щракнете върху Показване на подробни данни, за да видите настройките на крайните точки за мигриране. Можете също да редактирате настройките, ако в момента не се изпълнява никоя от партидите за мигриране, използващи крайната точка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×