Управление на партиди за мигриране в Office 365

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да използвате таблото за мигриране в Office 365 центъра за администриране на Exchange (EAC) за управление на мигрирането на пощенски кутии към Office 365 използвате преходната или поетапна миграция на Exchange. Можете също да използвате таблото за мигриране, за да мигрирате съдържанието на потребителските пощенски кутии от локален IMAP сървър към съществуващи Office 365 пощенски кутии. Таблото за мигриране показва статистики за общата миграция освен статистики за определена партида. Можете да създавате, започнете, спрете, пауза и редактиране на партиди за мигриране.

Съдържание   

Таблото за мигриране

За да получите достъп до таблото за мигриране в EAC, избор на получатели > мигриране. Следните екрана идентифицира различни области на таблото за мигриране, които можете да използвате, за да получите информация за мигриране и управление на партиди за мигриране.

Табло за миграция

Обща статистика за миграция

Щракнете върху състояние за всички папки , за да покажете обща статистика за всички партиди за мигриране, които са били създадени. Следните полета показват кумулативно информация за всички партиди за мигриране.

Поле

Описание

Общо пощенски кутии

Общият брой пощенски кутии от всички текущата партиди за мигриране.

Синхронизирана пощенски кутии

Броят на пощенски кутии от всички партиди за мигриране, които са успешно мигрирани.

Финализиран пощенски кутии

Броят на пощенски кутии от всички партиди за мигриране, които са приключили. Финализиране възниква само когато използвате отдалечен премести миграция за мигриране на пощенски кутии между вашата локална организация на Exchange и Office 365 в хибридно разполагане на Exchange. Пощенски кутии може да бъде завършен след първоначалната синхронизация е завършило успешно. За повече информация за finalizations в отдалечен премести мигрирания вижте Като завършена-MigrationBatch.

Неуспешно пощенски кутии

Броят на пощенски кутии от всички партиди за мигриране за кои миграция е неуспешно.

Партиди за мигриране

Партиди за мигриране, създадени са изброени в опашката за мигриране. Следните колони показват информация за всяка партида за мигриране.

Колона

Описание

Name

Името на партидата за мигриране, която е определено, когато тя е създадена.

Състояние

Състоянието на партидата за мигриране. Следва списък на различни състояние щати за партиди за мигриране, както и какво можете да правите с партиди за мигриране във всяка от тези държави:

 • Спря:    Партидата за мигриране е бил създаден, но тя не е започнал. В това състояние можете да започнете, да редактирате или да я изтриете.

 • Синхронизирането:    Началото на партидата за мигриране и пощенски кутии в партидата за мигриране мигриране е активно. Когато партида за мигриране в това състояние, можете да го спрете.

 • Спиране:    Веднага след като изпълните кратката команда Стоп-MigrationBatch .

 • Спря:    Партидата за мигриране е спрян и няма повече пощенски кутии от партидата се мигрира. Когато партида за мигриране в това състояние, можете да го рестартирате.

 • Стартиране:    Веднага след като изпълните кратката команда Start-MigrationBatch .

 • Завършване:    Веднага след като изпълните кратката команда Complete-MigrationBatch .

 • Премахването:    Веднага след като изпълните кратката команда Remove-MigrationBatch .

 • Синхронизирали:    Партидата за мигриране завърши, и няма пощенски кутии за мигриране е активно. Партида за мигриране в това състояние може да съдържа грешки, ако не са мигрирани пощенски кутии. За преходна миграция на Exchange и IMAP мигриране с това състояние локални пощенски кутии и пощенските кутии на съответните Office 365 се синхронизират на всеки 24 часа по време на постъпкова синхронизация.

 • Завършен:    Партидата за мигриране е завършена.

 • Синхронизира с грешки:    Партидата за мигриране завърши, но някои пощенски кутии не миграция. Пощенски кутии, които са успешно мигрирани в партиди за мигриране с грешки все още са синхронизирани на всеки 24 часа по време на постъпкова синхронизация.

Обща сума

Показва броя на пощенски кутии в партидата за мигриране.

Синхронизирани

Показва броя на пощенските кутии, които са успешно мигрирани.

Финализиран

Брой на пощенските кутии в партидата за мигриране, които са приключили. Финализиране се извършва само за партиди за мигриране за отдалечен премести миграции в хибридно разполагане на Exchange. За повече информация за процеса на финализиране вижте Като завършена-MigrationBatch.

Неуспешно

Броят на пощенски кутии в партидата за мигриране, за който миграцията е неуспешна. Можете да покажете информация за конкретни пощенски кутии, които имат грешки при мигриране. За повече информация вижте отчет за състоянието на мигрирането потребители.

Важно : Партиди за мигриране със състоянието на синхронизирани    , които имат няма дейност, иницииран от администратор (например не администратор е спрян и рестартирали партида за мигриране или редактирани партида за мигриране) през последните 90 дни ще бъде спрян и след това изтрит 30 дни по-късно, ако няма по-нататъшни действия от администратора.

Таблото за мигриране съдържа набор от команди, които можете да използвате за управление на партиди за мигриране. След създаването на партида за мигриране, можете да го изберете и след това щракнете върху една от следните команди. Ако партида за мигриране е в състояние състояние, което не се поддържа от команда, командата е недостъпно или не се показва, защото е недостъпен.

Команда

Описание

Нов Икона за добавяне

Създаване на нова партида за мигриране. Използвайте тази команда за мигриране на локални пощенски кутии към Office 365 (наричана също внедряване) или да мигрирате пощенските кутии за Office 365 вашата локална организация на Exchange в хибридно разполагане.

Редактиране на Икона за редактиране  

Редактиране на съществуваща партида за мигриране. За поетапна миграция на Exchange и IMAP мигриране можете да изпратите различни CSV файл. Можете също да промените крайна точка за мигриране, използвана за партидата за мигриране. Можете да редактирате само партида за мигриране, която е в състояние на създадено   .

Стартиране Икона за стартиране

Стартиране на партида за мигриране, който е бил създаден. След като партидата се стартира, състоянието се променя на Синхронизиране   .

Автобиография Икона за стартиране  

Автобиография в управлението на партида за мигриране, която е в пауза и е в състояние на прекъсване   . Ако има грешки за партида за мигриране, можете да го рестартирате с тази команда и Office 365 ще се опита да мигрирате пощенски кутии, които е неуспешно.

Пауза Икона ''Спри''

Спиране на партида за мигриране, която се изпълнява в момента или които се стартира, но е в състояние на Queued   . Можете също да спрете преходна партида за мигриране на Exchange или партида за мигриране на IMAP, който е завършил синхронизация етап на започване и е в състояние на синхронизирани. Това ще спре точкови синхронизации. Можете да възобновите точкови синхронизации партидата за мигриране и щракнете върху възобнови.

Изтриване Икона за изтриване  

Изтриване на партида за мигриране, след като се уверите, че всички пощенски кутии в партидата за мигриране успешно мигрирани. Също така се уверете, че поща се маршрутизират директно към пощенските кутии, базирани на облак, след като сте конфигурирали вашия MX записа да сочи към Office 365. Когато изтриете партида за мигриране, Office 365 изчиства всички записи, свързани с партидата за мигриране и я премахва от списъка.

Още Икона "Още опции"

Щракнете върху тази команда и след това щракнете върху крайни точки на мигриране за създаване на нови крайни точки на мигриране или изглед и редактиране на съществуващи крайни точки на мигриране.

Обновяване Икона за обновяване

Обновяване на таблото за мигриране, за да актуализирате информацията, показвана за обща статистика за миграция, списъкът на партиди за мигриране и статистика избрания за партида за мигриране.

Статистика за партидата за мигриране

Екрана с подробни данни в таблото за мигриране показва следната информация за избраната партида.

Поле

Описание

Тип

Показва вида на мигрирането на партидата за мигриране на избрания. Стойността на това поле също показва типа на крайна точка за мигриране, свързани с партидата за мигриране.

 • Обменят Outlook навсякъде:    Партидата за мигриране е мигриране на Exchange или поетапно мигриране на Exchange.

 • IMAP:    Партидата за мигриране е на IMAP мигриране.

 • Дистанционно преместване миграция:    Партидата за мигриране е внедряване или offboarding отдалечен премести миграция в хибридно разполагане на Exchange.

Посока

Показва, ако са се мигрират пощенски кутии към Office 365 или към вашата локална организация на Exchange.

 • Внедряване    Показва, че пощенски кутии са се мигрират към Office 365. Внедряване миграция типове са поетапна миграция, преходна миграция, IMAP мигриране и внедряване отдалечен премести миграции.

 • Offboarding    Показва, че Office 365 пощенски кутии са се мигрират към вашата локална организация на Exchange. Offboarding отдалечен премести мигрирания са единственият вид offboarding миграция.

Състояние

Текущото състояние на партидата за мигриране на избрания.

 • Stopeed

 • Синхронизирането

 • Спрян

 • Синхронизирани

 • Синхронизирани с грешки

Вижте предишния описание на всяка от тези държави.

Искано

Брой на пощенските кутии за бъде мигрирана в партидата за мигриране. Този брой съответства на броя на редовете в CSV файла за мигрирането за IMAP, организирани, или отдалечен премести мигрирания или броя на локални пощенски кутии в мигриране на Exchange.

Синхронизирана пощенски кутии

Броят на пощенски кутии от общия брой в партидата за мигриране, които успешно завършихте първоначалната синхронизация. Това поле се актуализира по време на мигрирането.

Финализиран

Брой на пощенските кутии от общия брой в партидата за мигриране, които са приключили успешно. Финализиране се появява само в внедряване и offboarding отдалечен премести миграции.

Неуспешно пощенски кутии

Броят на пощенските кутии, които не е първоначалната синхронизация.

Показване на подробни данни

Щракнете върху Показване на подробни данни за показване на състоянието на информация за всяка пощенска кутия в партидата за мигриране. За повече информация вижте отчет за състоянието на мигрирането потребители.

Създадено от

Имейл адреса на администратора на Office 365 , който е създал партидата за мигриране.

Създаване на време

Дата и час на създаване на партидата за мигриране.

Начален час

Дата и час кога е стартирал партидата за мигриране.

Първоначалната синхронизация време

Датата и часа, когато партидата за мигриране завърши първоначалното синхронизиране.

Продължителност на първоначалното синхронизиране

Период от време за завършване на първоначалната синхронизация за всички пощенски кутии в партидата за мигриране.

Час на последно синхронизиране

За последен път партидата за мигриране се рестартира или за последен път този постъпкова синхронизация е изпълнена за папката. Както предварително посочено, постъпкова синхронизация възниква на всеки 24 часа за IMAP мигриране и преходна миграция на Exchange.

Свързани крайна точка

Името на крайна точка за мигриране, която се използва от партидата за мигриране. Можете да щракнете върху Показване на подробни данни за да видите настройките за крайна точка за мигриране. Можете също да редактирате настройките, ако никой от партиди за мигриране, с помощта на крайната точка в момента се изпълняват.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×