Уеб част за изображение

Можете да използвате уеб частта за изображение, за да добавите картина или графика към страница с уеб части. За по-лесно съгласуване на изображението с други уеб части на страницата, можете да контролирате вертикалното подравняване, хоризонталното подравняване и фоновия цвят на изображението в уеб частта за изображение, като промените свойствата й по избор в споделен изглед.

В тази статия

Начини, по които можете да използвате уеб частта за изображение

Начини за показване на изображение

Свързване на уеб част за изображение към друга уеб част

Свойства по избор на уеб частта за изображение

Общи свойства на уеб частите

Начини, по които можете да използвате уеб частта за изображение

Можете да използвате уеб частта за изображение за:

 • Добавяне на корпоративна емблема или емблема на проект към страница.

 • Показване на снимки на служители или продукти.

 • Придаване на по-привлекателен вид на страницата.

Най-горе на страницата

Начини за показване на изображение

Има два начина, по които можете да покажете изображение:

 • Като въведете път на файл или хипервръзка до файла с изображение в текстовото поле за свойството Връзка към изображение. В този случай изображението е статично и не се променя (освен ако не редактирате свойството).

 • Като свържете уеб частта за изображение към друга уеб част, която предоставя пътя на файла или хипервръзката. В този случай изображението може да бъде динамично и може да се промени в резултат на действие в другата уеб част, като например потребител, който избира ред в уеб част за списъчен изглед.

  Например можете да свържете уеб част за списъчен изглед, която съдържа контакти, към уеб част за изображение. Всеки път, когато изберете ред в уеб частта за списъчен изглед на контактите, която съдържа колона с хипервръзка към файл със снимка на този контакт, можете да видите снимката на контакта, показан в уеб частта за изображение.

Най-горе на страницата

Свързване на уеб част за изображение към друга уеб част

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 2. Щракнете върху менюто "Уеб част" Меню на уеб компонент и след това посочете Връзки.

 3. Посочете Получаване на изображение от и след това щракнете върху името на уеб частта, с която искате да се свържете.

Забележка: Ако свойството Връзка към изображение вече има стойност и свържете уеб частта за изображение към друга уеб част, свойството Връзка към изображение се игнорира. Ако уеб частта за изображение вече е свързана към друга уеб част и искате да зададете стойност за свойството Връзка към изображение, трябва първо да премахнете връзката.

Най-горе на страницата

Свойства по избор на уеб частта за изображение

Свойствата по избор на уеб частта за изображение са изброени по-долу.

Забележка: Не можете да преглеждате или редактирате никое от тези свойства по избор в персонален изглед.

Свойство

Описание

Връзка към изображение

Указва път на файл или хипервръзка към изображението, което искате да се показва в уеб частта за изображение.

В зависимост от браузъра, който използвате, поддържаните графични файлови формати са следните:

Графичен файлов формат

Тип на файла

Растерно изображение на Windows (BMP)

.bmp

Разширен Windows метафайл (EMF)

.emf

Формат за обмен на графики (GIF)

.gif

JPEG (формат на Joint Photographic Experts Group)

.jpg, .jpeg

Преносима мрежова графика (PNG)

.png

Възможно е свойството Връзка към изображение да не е налично, тъй като уеб частта за изображение е свързана към друга уеб част, която предоставя изображението.

Алтернативен текст

Задава текста, който да се показва, когато потребителят постави показалеца на мишката над изображението. Този текст се показва, когато изображението не е налично.

Вертикално подравняване на изображението

Позиционира изображението вертикално в уеб частта за изображение. Изберете една от следните възможности: Най-горе, В средата или Най-долу. Стойността по подразбиране е В средата.

Хоризонтално подравняване на изображение

Позиционира изображението хоризонтално в уеб частта за изображение. Изберете една от следните възможности: Вляво, В центъра или {b>Вдясно<b}. Стойността по подразбиране е В центъра.

Фонов цвят на уеб част:

Определя цвета на прозореца на уеб частта за изображение зад изображението. Цветът по подразбиране е фоновият цвят на текущата тема.

За да зададете цвят, щракнете върху Изображение на бутон отдясно на текстовото поле и след това направете едно от следните неща:

 • Изберете цвят в мрежата за цветове.

 • Въведете HTML име за цвят.

 • Въведете RGB стойност за цвят.

За да направите фоновия цвят еднакъв с темата на сайта, щракнете върху Прозрачен в диалоговия прозорец Фонов цвят на уеб част.

Най-горе на страницата

Общи свойства на уеб частите

Всички уеб части имат определен набор от общи свойства, управляващи облика, оформлението и разширените им характеристики.

Забележка:  Общите свойства на уеб частите, които виждате в екрана с инструменти, могат да бъдат различни от посоченото в този раздел по няколко причини:

 • За да видите секцията Разширени в екрана с инструменти, трябва да имате съответните разрешения.

 • За дадена уеб част е възможно разработчикът й да е избрал някои от тези общи свойства да не се показват или да е избрал да създаде и да се показват допълнителни свойства, които не са изредени по-долу в секциите Облик, Оформление и Разширени на екрана с инструменти.

 • Някои разрешения и настройки на свойства може да забранят или да скрият свойства на уеб частта.

Облик

Свойство

Описание

Заглавие

Указва заглавието на уеб частта, което се показва в нейната заглавна лента.

Височина

Указва височината на уеб частта.

Ширина

Указва ширината на уеб частта.

Състояние на хром

Указва дали цялата уеб част се показва на страницата, когато потребител отвори страницата с уеб части. По подразбиране състоянието на хрома е зададено на Нормален и се показва цялата уеб част. Когато състоянието е зададено на Намалено, се показва само заглавната лента.

Тип на хром

Указва дали да се показват заглавната лента и границите на рамката на уеб частта.

Оформление

Свойство

Описание

Скрито

Указва дали уеб частта се вижда, когато потребител отвори страницата с уеб части. Ако в квадратчето е поставена отметка, уеб частта се вижда само когато проектирате страницата и към заглавието й е добавено (Скрито).

Можете да скриете уеб част, ако искате да я използвате за предоставяне на данни на друга уеб част чрез връзка между тях, но не искате уеб частта да се вижда.

Посока

Указва посоката на текста в съдържанието на уеб частта. Например на арабски се пише отдясно наляво. На английски и на повечето други европейски езици се пише отляво надясно. Тази настройка може да не е налична за всички типове уеб части.

Зона

Указва зоната в страницата с уеб части, където е разположена уеб частта.

Забележка: Зоните в страницата с уеб части не се показват в списъчното поле, ако нямате разрешение да ги променяте.

Индекс на зона

Указва позицията на уеб частта в дадена зона, когато зоната съдържа повече от една уеб част.

За да зададете подреждането, въведете цяло положително число в текстовото поле.

Ако уеб частите в зоната са подредени отгоре надолу, стойност "1" означава, че уеб частта се показва най-отгоре в зоната. Ако уеб частите в зоната са подредени отляво надясно, стойност "1" означава, че уеб частта се показва в левия край на зоната.

Например, когато добавите уеб част в празна зона, подредена отгоре надолу, индексът на зона е 0. Когато добавите втора уеб част в долната част на зоната, нейният индекс на зона е 1. За да преместите втората уеб част най-отгоре в зоната, въведете 0, след което въведете 1 за първата уеб част.

Забележка: Всяка уеб част в зоната трябва да има уникална стойност на индекса на зона. Затова промяната на индекса на зона за текущата уеб част може да доведе до промяна на индекса на зона на други уеб части в зоната.

Напреднали

Свойство

Описание

Разрешено намаляване

Указва дали уеб частта може да бъде намалявана.

Позволи затваряне

Указва дали уеб частта може да бъде премахната от страницата с уеб части.

Позволи скриване

Указва дали уеб частта може да бъде скрита.

Разрешение за смяна на зоната

Указва дали уеб частта може да бъде преместена в друга зона.

Позволи връзки

Указва дали уеб частта може да участва във връзки с други уеб части.

Позволи редактиране в личен изглед

Указва дали свойствата на уеб частта могат да бъдат променени в персонален изглед.

Режим на експортиране

Указва нивото на данните, които могат да бъдат експортирани от уеб частта. В зависимост от конфигурацията е възможно тази настройка да не бъде достъпна.

URL адрес на заглавие

Указва URL адреса на файл, съдържащ допълнителна информация за уеб частта. Файлът се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху заглавието на уеб частта.

Описание

Указва екранното пояснение, което се показва, когато задържите показалеца на мишката върху заглавието или иконата на уеб частта. Стойността на това свойство се използва, когато търсите уеб част чрез командата Търсене в менюто Намиране на уеб части от екрана с инструменти в следните галерии с уеб части: "Сайт", "Виртуален сървър" и "Страница с уеб части".

URL адрес на помощ

Указва местоположението на файл, съдържащ помощна информация за уеб частта. Помощната информация се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху командата Помощ в менюто на уеб частта.

Режим на помощ

Указва как браузърът да показва помощно съдържание за уеб част.

Изберете една от следните възможности:

 • Режимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят трябва да затвори прозореца, преди да се върне към уеб страницата.

 • Безрежимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят не трябва да затваря прозореца, преди да се върне към уеб страницата. Това е стойността по подразбиране.

 • Навигиране Уеб страницата се отваря в текущия прозорец на браузъра.

Забележка: Въпреки че уеб частите на Microsoft ASP.NET по избор поддържат това свойство, темите от помощта на Windows SharePoint Services 3.0 по подразбиране се отварят само в отделен прозорец на браузъра.

URL адрес на изображение на икона в каталог

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано като икона на уеб частта в списъка с уеб части. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

URL адрес на изображение на икона на заглавие

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано в заглавната лента на уеб частта. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

Съобщение за грешка при импортиране

Указва съобщение, което се показва, ако възникне проблем при импортиране на уеб частта.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×