Уеб част за изглед на страница

Можете да използвате уеб частта за преглед на страници, за да покажете уеб страница, файл или папка на страница с уеб части. Въведете хипервръзка, път към файл или име на папка, които ще послужат за свързване със съдържанието.

Забележки: 

 • Можете да използвате уеб частта за преглед на страници само в браузър, който поддържа HTML елемента IFRAME.

 • Показването на файл или папка изисква Microsoft Internet Explorer.

В тази статия

Начини, по които можете да използвате уеб частта за преглед на страници

Как уеб частта за преглед на страници показва уеб страница на страница с уеб части

Свойства по избор на уеб частта за преглед на страници

Общи свойства на уеб частите

Начини, по които можете да използвате уеб частта за преглед на страници

Можете да използвате уеб частта за преглед на страници, за да покажете:

 • Предпочитан интернет източник на новини в специална секция за резюме на новините на страница с уеб части.

 • Списък с активни файлове на работна група, съхранявани на мрежов сървър, които искате да преглеждате периодично.

 • Често използван документ или електронна таблица.

Най-горе на страницата

Как уеб частта за преглед на страници показва уеб страница на страница с уеб части

Свързаното съдържание на уеб частта за преглед на страници е изолирано от останалото съдържание на страницата с уеб части чрез HTML елемента IFRAME. Този елемент гарантира, че всички HTML елементи, показани като съдържание в уеб частта за преглед на страници, не са в конфликт с други HTML елементи на страницата с уеб части. Например страницата с уеб части може вече да съдържа HTML елемент FORM и страницата няма да се показва правилно, ако свързаното съдържание също съдържа HTML елемент FORM, който не е в HTML елемента IFRAME.

Уеб частта за преглед на страници показва съдържанието асинхронно спрямо останалата част на страницата. Това означава, че можете да преглеждате и да използвате други уеб части на страницата, в случай че е необходимо много време на връзката да върне съдържанието.

Най-горе на страницата

Свойства по избор на уеб частта за преглед на страници

Свойствата по избор на уеб частта за преглед на страници са изброени по-долу.

Забележка: Не можете да преглеждате или редактирате никое от тези свойства по избор в персонален изглед.

Свойство

Описание

Група Уеб страница, Папка или Файл

Указва типа съдържание, което искате да покажете в уеб частта за преглед на страници.

Изберете една от следните възможности:

 • Уеб страница     Изберете тази опция, ако искате да покажете дадена уеб страница като съдържание на уеб частта за преглед на страници. Тази опция автоматично въвежда протокола за предаване на хипертекст (http://) в текстовото поле Връзка и скрива бутона Преглед, ако е видим. Това е стойността по подразбиране.

 • Папка     Изберете тази опция, ако искате да покажете списък с файловете в дадена папка. Тази опция скрива бутона Преглед, ако е видим.

 • Файл     Изберете тази опция, за да покажете съдържанието на даден файл. Тази опция също така показва бутона Преглед под текстовото поле Връзка. Файлът се отваря или в отделен прозорец на браузъра, или вътре в уеб частта, ако приложението, което отваря файла, поддържа вградено активиране за този файл в прозореца на браузъра.

Връзка

Указва хипервръзка, папка или файл за свързване със съдържанието, което искате да се показва в уеб частта за преглед на страници.

 • Ако изберете Уеб страница по-горе, трябва да въведете валидна хипервръзка. Двата валидни протокола за хипервръзка, които можете да използвате, са:

  • Протокол за предаване на хипертекст (HTTP протокол) (http://)

  • Протокол за предаване на хипертекст с поверителност, който използва шифроване чрез слой със защитени сокети (SSL) (https://)

   Можете да използвате абсолютен или относителен URL адрес. Не можете обаче да използвате път към файл.

 • Ако изберете Папка по-горе, трябва да въведете валидна локална или мрежова папка. Показването на папка изисква Microsoft Internet Explorer.

 • Ако изберете Файл по-горе, трябва да въведете валиден път към файл. Показването на файл изисква Microsoft Internet Explorer. Можете също да щракнете върху Преглед, за да намерите файла.

Най-горе на страницата

Общи свойства на уеб частите

Всички уеб части имат определен набор от общи свойства, управляващи облика, оформлението и разширените им характеристики.

Забележка:  Общите свойства на уеб частите, които виждате в екрана с инструменти, могат да бъдат различни от посоченото в този раздел по няколко причини:

 • За да видите секцията Разширени в екрана с инструменти, трябва да имате съответните разрешения.

 • За дадена уеб част е възможно разработчикът й да е избрал някои от тези общи свойства да не се показват или да е избрал да създаде и да се показват допълнителни свойства, които не са изредени по-долу в секциите Облик, Оформление и Разширени на екрана с инструменти.

 • Някои разрешения и настройки на свойства може да забранят или да скрият свойства на уеб частта.

Облик

Свойство

Описание

Заглавие

Указва заглавието на уеб частта, което се показва в нейната заглавна лента.

Височина

Указва височината на уеб частта.

Ширина

Указва ширината на уеб частта.

Състояние на хром

Указва дали цялата уеб част се показва на страницата, когато потребител отвори страницата с уеб части. По подразбиране състоянието на хрома е зададено на Нормален и се показва цялата уеб част. Когато състоянието е зададено на Намалено, се показва само заглавната лента.

Тип на хром

Указва дали да се показват заглавната лента и границите на рамката на уеб частта.

Оформление

Свойство

Описание

Скрито

Указва дали уеб частта се вижда, когато потребител отвори страницата с уеб части. Ако в квадратчето е поставена отметка, уеб частта се вижда само когато проектирате страницата и към заглавието й е добавено (Скрито).

Можете да скриете уеб част, ако искате да я използвате за предоставяне на данни на друга уеб част чрез връзка между тях, но не искате уеб частта да се вижда.

Посока

Указва посоката на текста в съдържанието на уеб частта. Например на арабски се пише отдясно наляво. На английски и на повечето други европейски езици се пише отляво надясно. Тази настройка може да не е налична за всички типове уеб части.

Зона

Указва зоната в страницата с уеб части, където е разположена уеб частта.

Забележка: Зоните в страницата с уеб части не се показват в списъчното поле, ако нямате разрешение да ги променяте.

Индекс на зона

Указва позицията на уеб частта в дадена зона, когато зоната съдържа повече от една уеб част.

За да зададете подреждането, въведете цяло положително число в текстовото поле.

Ако уеб частите в зоната са подредени отгоре надолу, стойност "1" означава, че уеб частта се показва най-отгоре в зоната. Ако уеб частите в зоната са подредени отляво надясно, стойност "1" означава, че уеб частта се показва в левия край на зоната.

Например, когато добавите уеб част в празна зона, подредена отгоре надолу, индексът на зона е 0. Когато добавите втора уеб част в долната част на зоната, нейният индекс на зона е 1. За да преместите втората уеб част най-отгоре в зоната, въведете 0, след което въведете 1 за първата уеб част.

Забележка: Всяка уеб част в зоната трябва да има уникална стойност на индекса на зона. Затова промяната на индекса на зона за текущата уеб част може да доведе до промяна на индекса на зона на други уеб части в зоната.

Напреднали

Свойство

Описание

Разрешено намаляване

Указва дали уеб частта може да бъде намалявана.

Позволи затваряне

Указва дали уеб частта може да бъде премахната от страницата с уеб части.

Позволи скриване

Указва дали уеб частта може да бъде скрита.

Разрешение за смяна на зоната

Указва дали уеб частта може да бъде преместена в друга зона.

Позволи връзки

Указва дали уеб частта може да участва във връзки с други уеб части.

Позволи редактиране в личен изглед

Указва дали свойствата на уеб частта могат да бъдат променени в персонален изглед.

Режим на експортиране

Указва нивото на данните, които могат да бъдат експортирани от уеб частта. В зависимост от конфигурацията е възможно тази настройка да не бъде достъпна.

URL адрес на заглавие

Указва URL адреса на файл, съдържащ допълнителна информация за уеб частта. Файлът се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху заглавието на уеб частта.

Описание

Указва екранното пояснение, което се показва, когато задържите показалеца на мишката върху заглавието или иконата на уеб частта. Стойността на това свойство се използва, когато търсите уеб част чрез командата Търсене в менюто Намиране на уеб части от екрана с инструменти в следните галерии с уеб части: "Сайт", "Виртуален сървър" и "Страница с уеб части".

URL адрес на помощ

Указва местоположението на файл, съдържащ помощна информация за уеб частта. Помощната информация се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху командата Помощ в менюто на уеб частта.

Режим на помощ

Указва как браузърът да показва помощно съдържание за уеб част.

Изберете една от следните възможности:

 • Режимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят трябва да затвори прозореца, преди да се върне към уеб страницата.

 • Безрежимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят не трябва да затваря прозореца, преди да се върне към уеб страницата. Това е стойността по подразбиране.

 • Навигиране Уеб страницата се отваря в текущия прозорец на браузъра.

Забележка: Въпреки че уеб частите на Microsoft ASP.NET по избор поддържат това свойство, темите от помощта на Windows SharePoint Services 3.0 по подразбиране се отварят само в отделен прозорец на браузъра.

URL адрес на изображение на икона в каталог

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано като икона на уеб частта в списъка с уеб части. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

URL адрес на изображение на икона на заглавие

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано в заглавната лента на уеб частта. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

Съобщение за грешка при импортиране

Указва съобщение, което се показва, ако възникне проблем при импортиране на уеб частта.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×