Уеб компонент за изображение

Може да използвате уеб компонент за изображение, за да добавите картина или графика към страницата с уеб компоненти. За да координирате по-лесно изображенията с другите уеб компоненти на страницата, може да контролирате вертикално, хоризонтално подравняване, цвета на фона на изображението в уеб компонента за изображението, като модифицирате свойствата му по избор в споделен изглед.

В тази статия

Начини, по които можете да използвате уеб частта за изображение

Начини за показване на изображение

Свързване на уеб част за изображение към друга уеб част

Свойства по избор на уеб частта за изображение

Общи свойства на уеб частите

Начини, по които може да използвате уеб компонент за изображение

Може да използвате уеб компонента за изображение, за да:

 • Добавите емблема на фирма и проект към страница.

 • Покажете снимки на служители или продукти.

 • Направите визията на страницата по-привлекателна.

Най-горе на страницата

Начини, по които може да показвате изображение

Има няколко начина, по които може да показвате изображение:

 • Въведете пътя до файла или хипервръзката до файла на изображението в текстовото поле на свойството Връзка към изображение. В такъв случай изображението е статично и не се променя (освен ако не редактирате свойството).

 • Свържете уеб компонента за изображението към друг уеб компонент, който предоставя пътя до файла или хипервръзката. В такъв случай изображението ще бъде динамично и може да се промени вследствие на действие в друг уеб компонент, например потребител, който избира редица в уеб компонент за преглед на списък.

  Например може да свържете уеб компонента за преглед на списък, който съдържа контакти към уеб компонента за изображението. При всяко избиране на ред в уеб компонента за преглед на списък на контакти, който съдържа снимка на контакта, може да видите снимката на контакта, която се показва в уеб компонента за изображението.

Най-горе на страницата

Свързване на уеб част за изображение към друга уеб част

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 2. Щракнете върху менюто "Уеб част" Меню на уеб компонент и след това посочете Връзки.

 3. Посочете към Получаване на изображение от и след това щракнете върху името на уеб компонента, с който искате да се установи връзка.

Забележка: Ако свойството Връзка към изображение вече има стойност и свържете уеб компонента за изображението към друг уеб компонент, свойството Връзка към изображение се игнорира. Ако уеб компонентът за изображението е вече свързан към друг уеб компонент и искате да зададете стойност за свойството Връзка към изображение трябва първо да премахнете връзката.

Най-горе на страницата

Свойства по избор на уеб компонента за изображението

Свойствата по избор на уеб компонента за изображението са изброени по-долу.

Забележка: Не можете да преглеждате или редактирате никое от тези свойства по избор в персонален изглед.

Свойство

Описание

Връзка към изображение

Задава път към файла или хипервръзка към изображението, което искате да се показва в уеб компонента за изображението.

В зависимост от браузъра, който използвате, поддържаните файлови формати на графиките включват следните.

Файлов формат на на графики

Тип на файла

Растерен файл на Windows (BMP)

.bmp

Windows Enhanced Metafile (EMF)

.emf

Graphics Interchange Format (GIF)

.gif

Joint Photographic Experts Group (JPEG)

.jpg, .jpeg

Portable Network Graphics (PNG)

.png

Свойството Връзка към изображение може да не е налично, тъй като уеб компонентът е свързан към друг уеб компонент, който предоставя изображението.

Алтернативен текст

Задава се текстът, който се показва, когато потребителят постави показалеца на мишката върху изображението. Този текст се появява, когато изображението не е налично.

Вертикално подравняване на изображение

Изображението се поставя вертикално в рамките на уеб компонента за изображението. Изберете едно от следните: Отгоре, В средата или Отдолу. Стойността по подразбиране е В средата.

Хоризонтално подравняване на изображение

Изображението се поставя хоризонтално в рамките на уеб компонента за изображението. Изберете едно от следните: Ляво, Център или Дясно. Стойността по подразбиране е Център.

Цвят на фона на уеб компонента

Определя се цветът на прозореца на уеб компонента за изображението зад изображението. Цветът по подразбиране е цветът на фона на текущата тема.

За да зададете цвят, щракнете върху Изображение на бутон отдясно на текстовото поле и след това направете едно от следните неща:

 • Изберете цвят в цветовата мрежа.

 • Въведете HTML името на цвета.

 • Въведете RGB стойност на цвета.

За да направите цвета на фона същия като темата на сайта, щракнете върху Прозрачен в диалоговия прозорец Цвят на фона на уеб компонента.

Най-горе на страницата

Общи свойства на уеб части

Всички уеб части имат определен набор от общи свойства, управляващи облика, оформлението и разширените им характеристики.

Забележка:  Общите свойства на уеб частите, които виждате в екрана с инструменти, могат да бъдат различни от посоченото в този раздел по няколко причини:

 • За да видите секцията Разширени в екрана с инструменти, трябва да имате съответните разрешения.

 • За дадена уеб част е възможно разработчикът й да е избрал някои от тези общи свойства да не се показват или да е избрал да създаде и да се показват допълнителни свойства, които не са изредени по-долу в секциите Облик, Оформление и Разширени на екрана с инструменти.

 • Възможно е някои разрешения и настройки на свойства да забранят или скрият свойства на уеб части.

Облик

Свойство

Описание

Заглавие

Указва заглавието на уеб частта, което се показва в нейната заглавна лента.

Височина

Указва височината на уеб частта.

Ширина

Указва ширината на уеб частта.

Състояние на хром

Указва дали цялата уеб част се показва на страницата, когато потребител отвори страницата с уеб части. По подразбиране състоянието на хрома е зададено на Нормален и се показва цялата уеб част. Когато състоянието е зададено на Намалено, се показва само заглавната лента.

Тип на хром

Указва дали да се показват заглавната лента и границите на рамката на уеб частта.

Оформление

Свойство

Описание

Скрито

Указва дали уеб частта се вижда, когато потребител отвори страницата с уеб части. Ако в квадратчето е поставена отметка, уеб частта се вижда само когато проектирате страницата и към заглавието й е добавено (Скрито).

Можете да скриете уеб част, ако искате да я използвате за предоставяне на данни на друга уеб част чрез връзка между тях, но не искате да се вижда.

Посока

Указва посоката на текста в съдържанието на уеб частта. Например, на арабски се пише отдясно наляво. На английски и на повечето други европейски езици се пише отляво надясно. Тази настройка може да не е налична за всички типове уеб части.

Зона

Указва зоната в страницата с уеб части, където е разположена уеб частта.

Забележка: Зоните в страницата с уеб части не се показват в списъчното поле, ако нямате разрешение да ги променяте.

Индекс на зона

Указва позицията на уеб частта в дадена зона, когато зоната съдържа повече от една уеб част.

За да зададете подреждането, въведете цяло положително число в текстовото поле.

Ако уеб частите в зоната са подредени отгоре надолу, стойност "1" означава, че уеб частта се показва най-отгоре в зоната. Ако уеб частите в зоната са подредени отляво надясно, стойност "1" означава, че уеб частта се показва в левия край на зоната.

Например, когато добавите уеб част в празна зона, подредена отгоре надолу, индексът на зона е 0. Когато добавите втора уеб част в долната част на зоната, нейният индекс на зона е 1. За да преместите втората уеб част най-отгоре в зоната, въведете 0, след което въведете 1 за първата уеб част.

Забележка: Всяка уеб част в зоната трябва да има уникална стойност на индекса на зона. Затова промяната на индекса на зона за текущата уеб част може да доведе до промяна на индекса на зона на други уеб части в зоната.

Напреднали

Свойство

Описание

Разрешено намаляване

Указва дали уеб частта може да бъде намалявана.

Позволи затваряне

Указва дали уеб частта може да бъде премахната от страницата с уеб части.

Позволи скриване

Указва дали уеб частта може да бъде скрита.

Разрешение за смяна на зоната

Указва дали уеб частта може да бъде преместена в друга зона.

Позволи връзки

Указва дали уеб частта може да участва във връзки с други уеб части.

Позволи редактиране в личен изглед

Указва дали свойствата на уеб частта могат да бъдат променени в личен изглед.

Режим на експортиране

Указва нивото на данните, които могат да бъдат експортирани от уеб частта. В зависимост от конфигурацията е възможно тази настройка да не бъде достъпна.

URL адрес на заглавие

Указва URL адреса на файл, съдържащ допълнителна информация за уеб частта. Файлът се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху заглавието на уеб частта.

Описание

Указва екранното пояснение, което се показва, когато задържите показалеца на мишката върху заглавието или иконата на уеб частта. Стойността на това свойство се използва, когато търсите уеб част чрез командата Търсене в менюто Намиране на уеб части от екрана с инструменти в следните галерии с уеб части: "Сайт", "Виртуален сървър" и "Страница с уеб части".

URL адрес на помощ

Указва местоположението на файл, съдържащ помощна информация за уеб частта. Помощната информация се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху командата Помощ в менюто на уеб частта.

Режим на помощ

Указва как браузърът да показва помощно съдържание за уеб част.

Изберете едно от следните неща:

 • Режимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят трябва да затвори прозореца, преди да се върне към уеб страницата.

 • Безрежимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят не трябва да затваря прозореца, преди да се върне към уеб страницата. Това е стойността по подразбиране.

 • Навигиране Уеб страницата се отваря в текущия прозорец на браузъра.

Забележка: Въпреки че уеб частите на Microsoft ASP.NET по избор поддържат това свойство, темите от помощта на Windows SharePoint Services 3.0 по подразбиране се отварят само в отделен прозорец на браузъра.

URL адрес на изображение на икона в каталог

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано като икона на уеб частта в списъка с уеб части. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

URL адрес на изображение на икона на заглавие

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано в заглавната лента на уеб частта. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

Импортиране на съобщение за грешка

Указва съобщение, което се показва, ако възникне проблем при импортиране на уеб частта.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×