Терминологичен речник на Excel

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

3-D

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

О

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

3-D

Най-горе на страницата

3D препратка

Препратка към диапазон, който обхваща два или повече работни листове в работна книга.

3D стени и под

Областите, ограждащи много типове 3D диаграма, които дават измерение и граници на диаграмата. Две стени и един под се показват в зона, заключена между осите.

A

Най-горе на страницата

активиране на

За провеждане на лист с диаграма или лист активния или избрана, на листа. Листа, който активирате определя кои раздели се показват. За да активирате лист, щракнете върху раздела на лист в работната книга.

активна клетка

Избраната клетка, в която са въведени данни, когато започнете да въвеждате. Само една клетка е активен в даден момент. Активната клетка е ограничена от тежко граница.

активен лист

Листа, върху който работите в работна книга. Името на раздела на активния лист е получер.

адрес

Пътят до обект, документ, файл, страница или друго местоположение. Адрес може да бъде URL (уеб адрес) или UNC път (мрежови адрес) и могат да включват определено местоположение в даден файл, като например Word показалец или диапазон от клетки Excel.

алтернативна папка за начално стартиране

Папка, папката, която съдържа работни книги или други файлове, които искате да се отваря автоматично, когато стартирате Excel и шаблони, които искате да са налични, когато създавате нови работни книги.

алтернативна папка за начално стартиране

Папка, папката, която съдържа работни книги или други файлове, които искате да се отваря автоматично, когато стартирате Excel и шаблони, които искате да са налични, когато създавате нови работни книги.

аргумент

Стойностите, които функция използва, за да извършвате операции или изчисления. Типът аргумент функция използва е специфична за функцията. Често срещани аргументи, които се използват във функции включват числа, текст, препратки към клетки и имена.

array

Използва се за изграждане на единична формули, които дават множество резултати или които работят в група от аргументи, които са подредени в редове и колони. Диапазон за масив споделя обща формула; масив от константи е група от константи, използвани като аргумент.

формула за масив

Формула, която извършва множество изчисления в един или повече набори от стойности и връща един резултат или множество резултати. Формули за масиви, които са затворени между фигурните скоби {} и се въвеждат чрез натискане на CTRL + SHIFT + ENTER.

асоцииран отчет с обобщена таблица

Отчет с обобщена таблица, която предоставя източник на данни за отчета с обобщена диаграма. Тя се създава автоматично, когато създадете нов отчет с обобщена диаграма. Когато промените оформлението на някой от двата отчета, другото също се променя.

Икона на Expando за секцията ''Позволяване''

Вграден набор от формати на клетки (например размера на шрифта, шарки и подравняване), които можете да приложите към диапазон от данни. Excel определя нивото на обобщаване и подробности в избрания диапазон и съответно прилага форматите.

ос

Линия граничещи с графична област от диаграма, използвана като рамка за отчитане за измерване. Оста y обикновено вертикалната ос и съдържа данни. Оста x е обикновено хоризонталната ос и съдържа категории.

B

Най-горе на страницата

базовия адрес

Относителен път, който Excel използва за адреса на получателя, когато вмъквате хипервръзка. Това може да бъде интернет адрес (URL), пътя до папка на твърдия диск или път към папка в мрежа.

граница

Декоративна линия, които могат да бъдат приложени към клетки на работен лист или обекти, като диаграми, картини или текстови полета. Граници отличават, подчертават или групирате елементи.

C

Най-горе на страницата

изчисляема колона

В таблица на Excel изчисляема колона използва Единична формула, която се настройва за всеки ред. Тя автоматично се разширява да включите допълнителни редове, така че формулата незабавно се разширява за тези редове.

изчисляемо поле (база данни)

Поле в набора от резултати от заявка, която показва резултата на израз, вместо данни от база данни.

изчисляемо поле (отчет с обобщена таблица)

Поле в отчет с обобщена таблица или отчет с обобщена диаграма, която използва формула можете да създадете. Изчисляеми полета може да извършва изчисления с помощта на съдържанието на други полета в отчета с обобщена таблица или отчет с обобщена диаграма.

изчисляем елемент

Елемент в поле в обобщена таблица или обобщена диаграма полето, което използва формула, можете да създадете. Изчисляеми елементи може да извършва изчисления с помощта на съдържанието на други елементи в същото поле на отчет с обобщена таблица или отчет с обобщена диаграма.

оста на категориите

Ос на диаграмата, която представлява категорията за всяка точка от данни. Показва произволни текстови стойности като Трим1, трим2 и Трим3; не можете да преглеждате мащабирана числови стойности.

"категория"

Поле, което се показва в областта за категория на отчета с обобщена диаграма. Елементи в поле за категория се показват като етикети по оста на категориите.

клетка

Поле, създадена от пресечната точка на ред и колона в работен лист или таблица, в която въвеждате информация.

препратка към клетка

Набор от координати, която клетка заема в работен лист. Например препратката към клетката, която се появява в пресечната точка на колона B и ред 3 е B3.

сертифициращ орган

Търговска организация или група в рамките на фирма, която използва инструменти, като Microsoft сертификат Server да се осигури цифрови сертификати този софтуер фирми могат да използват да подписват макроси и потребителите да използвате за подписване на документи.

хронология на промените

В споделена работна книга, която поддържа информация за промените, направени в последните сесии за редактиране. Информацията включва името на лицето, което прави всяка промяна, когато е направена промяна и какви данни е променен.

област от диаграма

Цялата диаграма и всичките й елементи.

лист с диаграма

Лист в работна книга, която съдържа само диаграма. Лист с диаграма е полезно, когато искате да видите диаграма или отчет с обобщена диаграма отделно от данни в работен лист или отчет с обобщена таблица.

поле на колона

Поле, което е присвоена ориентация на колона в отчет с обобщена таблица. Елементите, свързани с поле за колони се показват като етикети на колони.

заглавие на колона

Областта оцветени в началото на всеки екран колона с данни, която съдържа името на полето.

заглавие на колона

Плъзгане или номериран сивата зона в началото на всяка колона. Щракнете върху заглавието на колоната, за да изберете цялата колона. За да увеличите или намалите ширината на колона, плъзнете линията отдясно на заглавието на колоната.

критерии за сравнение

Набор от условия за търсене, която се използва за намиране на данни. Критерии за сравнение могат да бъдат серия от знаци, които искате да съвпадат, например "Northwind Traders" или израз, като например "> 300."

оператор за сравнение

Знак, който се използва в критерии за сравнение за сравняване на две стойности. Шест стандарти са = равно на, > по-голямо от < по-малко от, > = по-голямо или равно на, < = по-малко от или равно на и <> не е равно на.

условен формат

Формат, например оцветяване или шрифта цвят на клетка, който Excel прилага автоматично към клетки, ако указано условие е вярно.

консолидиране на таблица

Таблицата с комбинирани резултати, който се появява в областта на местоназначението. Excel създава консолидацията таблица чрез прилагане на сумиращата функция, която сте избрали за източник област стойностите, които указвате.

константа

Стойността, която не се изчислява. Например числото 210 и текстът "Тримесечна печалба" са константи. Израз, или стойността, резултат от израз, не е константа.

ограничения

Ограниченията се поставя Solver проблем. Можете да приложите ограниченията за настройваеми клетки, целевата клетка или други клетки, които са свързани директно или косвено към целевата клетка.

област на копиране

Клетките, които можете да копирате когато искате да поставите данните в друго местоположение. След като копирате клетки, преместващата се граница се появява около тях, за да посочи, че те са копирани.

критерий

Задаване на условия, които указвате, за да ограничите кои записи да бъдат включени в резултата от заявка. Например, следният критерий избира записи, за която е по-голямо от 30 000 стойността за полето поръчка сума: сума на поръчка > 30000.

екран критерии

Областта на прозореца, който показва критериите, използвани за ограничаване на записите, включени в резултат набор от вашата заявка.

текуща област

Блок от запълнени клетки, който включва текущо избраната клетка или клетки. Регион разширява във всички посоки до първия празен ред или колона.

потребителско изчисление

Метод за обобщаване на стойностите в областта за данни на отчет с обобщена таблица с помощта на стойностите в други клетки в областта за данни. Използвайте Покажи данните като списък в диалоговия прозорец поле от обобщена таблица за поле за данни, за да създадете потребителски изчисления.

D

Най-горе на страницата

формуляр с данни

Диалогов прозорец, който показва един пълен запис в даден момент. Можете да използвате формуляри за данни за добавяне, промяна, намиране и изтриване на записи.

етикет на данни

Етикет, който предоставя допълнителна информация за маркер на данни, който представя една точка данни или стойност, която произлиза от клетка на лист с данни.

маркер на данни

Лента, област, точка, сегмент или друг символ в диаграма, която представя една точка данни или стойност, която произлиза от клетка на лист с данни. Маркери за свързани данни в диаграма представлява серия от данни.

екран за данни

Областта на прозореца, който показва резултата набор от вашата заявка.

точки от данни

Отделните стойности, които се изчертават в диаграма. Точки от данни, свързани с изграждат на серия от данни. Точки от данни са представени с ленти, колони, линии, сегменти, точки и други фигури. Тези фигури се наричат маркери за данни.

област на данните

Диапазон от клетки, които съдържат данни и който е ограничена от празни клетки или граници на лист с данни.

серия от данни

Свързани данни точки, които се изчертават в диаграма и произлизат от листа с данни на редове или колони. Всяка серия от данни в диаграма има уникален цвят или шарка. Можете да изобразите една или повече серии от данни в диаграма. Кръговите диаграми имат само една серия данни.

серия от данни

Свързани данни точки, които се изчертават в диаграма. Всяка серия от данни в диаграма има уникален цвят или шарка и се представя в легендата на диаграмата. Можете да изобразите една или повече серии от данни в диаграма. Кръговите диаграми имат само една серия данни.

източник на данни

Съхранен набор от информация за "източник", използвана за свързване към база данни. Източник на данни може да включва името и местоположението на сървъра за база данни, името на драйвера за база данни и информация, която се нуждае от базата данни, когато влезете в.

драйвер на източник на данни

Програмен файл използва за свързване към определена база данни. Всяка база данни програма или управление на системата изисква различен драйвер.

таблица с данни

Диапазон от клетки, който показва резултатите от заместване различни стойности в една или повече формули. Има два типа на таблици с данни: един въвеждане таблици и два входа таблици.

таблица с данни в диаграми

Мрежа, които могат да се добавят към някои диаграми и съдържа числови данни, използвани за създаване на диаграма. Таблицата с данни обикновено е свързан с хоризонталната ос на диаграмата и замества отметки по хоризонталната ос.

проверка на данни

Функция на Excel, които можете да използвате, за да дефинирате ограничения за какви данни може да или трябва да бъдат въведени в дадена клетка и да се покаже съобщения, които Подканвай потребителите за правилните записи и уведомяване на потребителите за неправилни записи.

база данни

Събиране на данни, свързани с определена тема или предназначение. В рамките на база данни информация за определен обект, например служители или ред, се категоризират в таблици, записи и полета.

DDE разговор

Взаимодействието между две приложения, които общувате и обмен на данни чрез специални функции и код, известно като динамичен обмен на данни (DDE).

стартиране на работната книга по подразбиране

Нов, незаписани работната книга, която се показва, когато стартирате Excel. Стартиране на работната книга по подразбиране се показва само ако не сте добавили други работни книги в папката XLStart.

шаблон на работна книга по подразбиране

Book.xlt шаблона, които създавате, за да промените формата по подразбиране за нови работни книги. Excel използва шаблона, за да създадете празна работна книга, когато стартирате Excel или създаване на нова работна книга без Задаване на шаблон.

шаблон на работен лист по подразбиране

Sheet.xlt шаблона, които създавате, за да промените формата по подразбиране на нови работни листове. Excel използва шаблона за създаване на празен работен лист, когато добавяте нов работен лист в работна книга.

зависимостите

Клетките, съдържащи формули, които препращат към други клетки. Например, ако клетката D10 съдържа формулата = B5, клетка D10 е зависима клетка B5.

област местоназначение

Диапазонът от клетки, които сте избрали да се държат обобщени данни в консолидация. Област местоназначение може да бъде в същия работен лист като източник на данни или в друг работен лист. Работен лист може да съдържа само един консолидирането.

подробни данни

За автоматични междинни суми и структури на работен лист, върнатите редове или колони, които са групирани, като обобщени данни. Подробните данни е обикновено съседни и или над или отляво на обобщени данни.

отвесни линии

В реда и област диаграми линии, които се простират от данни сочат към оста на категориите (x). Полезни в Площните диаграми за изясняване на мястото, където завършва един маркер за данни и следващата започва.

падащо списъчно поле

Контрола в меню, лента с инструменти или диалогов прозорец, който показва списък с опции, когато щракнете върху малката стрелка до списъчното поле.

поле за стойност

Поле от списък източник, таблица или база данни, която съдържа данни, които са обобщени в отчет с обобщена таблица или отчет с обобщена диаграма. Поле за стойност обикновено съдържа числови данни, например суми от статистика или продажби.

областта "стойности"

Част от отчет с обобщена таблица, който съдържа обобщени данни. Стойностите във всяка клетка на областта на стойностите представят Резюме на данни от източник на записи или редове.

E

Най-горе на страницата

вградена диаграма

Диаграма, която се поставя в работен лист, а не в отделен лист с диаграма. Вградените диаграми са полезни, когато искате да прегледате или отпечатате диаграма или отчет с обобщена диаграма с неговите изходни данни или друга информация в работен лист.

отсечки на грешка

Обикновено се използва в статистически или научни данни, отсечки на грешката показва потенциални грешка или степента на съмнения спрямо всеки маркер за данни в една серия.

Добавка на Excel

Компоненти, които могат да бъдат инсталирани на вашия компютър, за да добавите команди и функции на Excel. Тези добавка програми са специфични за Excel. Други добавките, които са налични за Excel или Office са добавки за Component Object Model (COM).

Бутон "Споделяне", когато е избрано "Календар" в горната навигационна лента.

Известен преди като списък на Excel, можете да създадете, формат и разгъване на таблица на Excel, за да организирате данните във вашия работен лист.

израз

Комбинация от оператори, имена на полета, функции, литерали и константи, който се оценява една стойност. Изрази може да зададете критерии (като например сума на поръчка > 10000) или извършване на изчисления на стойности на полета (например цена * количество).

външни данни

Данните, които се съхранява в база данни, като Access, dBASE или SQL Server, който е отделен от заявката и програмата, от което сте започнали заявка.

външни данни

Данните, които се съхраняват извън Excel. Примерите включват бази данни, създадени в Access, dBASE, SQL Server или на уеб сървър.

диапазон от външни данни

Диапазон от данни, която е въведена в работен лист, но, която произхожда извън Excel, като например база данни или текстов файл. В Excel можете да форматирате данните или да я използвате в изчисления, както бихте други данни.

външна препратка

Препратка към клетка или диапазон в лист в друга работна книга на Excel, или препратка към дефинирано име в друга работна книга.

?

Най-горе на страницата

поле (база данни)

Категория информация, например фамилно име или поръчка размер, която се съхранява в таблица. Когато Query показва набора резултати в прозореца нейните данни, поле се представя като колона.

поле (отчет с обобщена таблица)

В обобщена таблица или обобщена диаграма отчет, категория на данните, които са извлечени от поле в данните източник. Отчети с обобщени таблици имат ред, колона, страница и полета за данни. Отчети с обобщени диаграми имат серия, категория, страница и полета за данни.

Печат на пликове

Частичен изглед на джинджифилова в долния десен ъгъл на селекцията. Когато посочите манипулатора за запълване, показалецът се промени на черен кръст.

филтър

За да покажете само редовете в списък, които отговарят на зададени от вас условия. Можете да използвате командата Автофилтриране, за да показва редове, които отговарят на един или повече конкретни стойности, изчислени стойности или условия.

шрифт

Графичен дизайн, приложени към всички цифри, символи и буквени знаци. Нарича тип или шрифт. Arial и най-новите са примери за шрифтове. Шрифтовете обикновено са с различни размери, като например 10 пункта и различни стилове, например получер.

формула

Поредица от стойности, препратките към клетки, имена, функции или оператори в клетка, че заедно създаде нова стойност. Формула винаги започва със знак за равенство (=).

лента за формули

Лента в горната част на прозореца на Excel, която използвате за въвеждане или редактиране на стойности или формули в клетки или диаграми. Показва константна стойност или формула, съхранени в активната клетка.

Формула палитра

Инструмент, който ви помага да създаване или редактиране на формула и също предоставя информация за функциите и техните аргументи.

функция (Microsoft Query)

Израз, който връща стойност въз основа на резултатите от изчислението. Заявка за предполага, че източници на данни поддържа функциите Avg, брой, Max, Min и сума. Някои източници на данни може да не поддържа всички тези или може да поддържа допълнителни функции.

функция (Office Excel)

Предварително написана формула, която отвежда стойност или стойности, извършва операция и връща стойност или стойности. Използвайте функции, за да опрости и съкрати формули в работния лист, особено тези, които извършват продължителни или сложни изчисления.

G

Най-горе на страницата

Търсене на цел

Метод за намиране на определена стойност за клетка чрез настройване на стойността на една друга клетка. Когато цел търсене, Excel променя стойността в клетка, която задавате, докато формула, която зависи от тази клетка връща желания от вас резултат.

мрежа

Набор от пресичащи се линии, използвани за подравняване на обекти.

линии на мрежата в диаграми

Можете да добавяте линии в диаграма, която да го направите по-лесно да видите и оценка на данни. Линии на мрежата да разширите от отметките по оста Чертожна площ.

група

В структура или отчет с обобщена таблица, един или повече подробните редове или колони, които са съседни и подчинени обобщен ред или колона.

H

Най-горе на страницата

линии високо-ниско

В 2D линейни диаграми, линиите, които преминават от най-голямото към най-ниската стойност във всяка категория. Линии високо-ниско често се използват в борсови диаграми.

Работен лист "Хронология"

Отделен лист, който се показват проследените промени в споделена работна книга, включително името на лицето, което прави промяната, къде и кога е направена тя, какви данни са изтрити или заместени и как са разрешени конфликтите.

I

Най-горе на страницата

идентификатор

Име на поле, използвано в израз. Например стойност на поръчките е идентификатор (името на полето) за поле, което съдържа ред суми. Можете да използвате израз (например цена * количество) вместо идентификатор.

неявна пресечна точка

Препратка към диапазон от клетки, а не на единична клетка, която се изчислява като една клетка. Ако клетка C10 съдържа формулата = B5: B15 * 5, Excel умножава стойността в клетка B10 по 5, тъй като клетки B10 и C10 са в същия ред.

индекс

Компонент на база данни, която ускорява търсене на данни. Когато има таблица с индекс, данните в таблицата могат да бъдат намерени чрез я търсите в индекса.

вътрешно съединение

В заявка по подразбиране на типа на съединението между две таблици, където са избрани само записи, които имат същите стойности в Съединени полета. Две съответстващи записи от всяка таблица са комбинирани и показват като един запис в набора от резултати.

входна клетка

Клетката, в която всеки за въвеждане на стойност от таблица с данни е заместен. Коя да е клетка в работен лист може да бъде входна клетка. Въпреки че входната клетка не е нужно да е част от таблицата с данни, формули в таблици с данни трябва да препращат към входната клетка.

Вмъкване на ред

В таблица на Excel, специален ред, който улеснява въвеждането на данни. Ред за вмъкване е посочено от звездичка.

Internet Explorer

Уеб браузър, който интерпретира HTML файлове, форматира ги в уеб страници и ги показва на потребителя. Можете да изтеглите Internet Explorer от уеб сайта на Microsoft в http://www.microsoft.com.

елемент

Подкатегория на едно поле в отчетите с обобщена таблица и обобщена диаграма. Например полето "Месец" може да имат елементи като "Януари", "Февруари," и т.н.

итерация

Повторно изчисляване на работен лист, докато конкретно числово условие е изпълнено.

J

Най-горе на страницата

присъединяване

Връзка между няколко таблици, където записи от свързани полета, които отговарят на са комбинирани и показват като един запис. Записи, които не отговарят може да се включват или изключват, в зависимост от типа на съединението.

линия на съединение

В Query линия, която свързва полета между две таблици и показва заявката, как са свързани данните. Типа на съединението показва кои записи са избрани за набор от резултати от заявката.

линия на съединение

В заявка линия, която свързва полета между две таблици и показва как се свързани данните. Типа на съединението показва кои записи са избрани за набор от резултати от заявката.

Двустранно подравняване

За да коригирате хоризонтална разредка, така че текстът се подравнява равномерно по лявото и дясното поле. Обосноваващи текст създава гладки краища на редовете от двете страни.

L

Най-горе на страницата

легенда

Прозорец, в който са дефинирани шарките или цветовете, които са присвоени на серия от данни или категории в диаграма.

ключове на легендата

Символи в легенди, които се показват на модели и цветове, зададени на серията от данни (или категории) в диаграма. Ключове на легендата се показват отляво на елементи на легендата. Форматиране на легенда ключ също формати на маркер за данни, който е свързан с нея.

заключено поле или запис

Състоянието на запис, полето или друг обект в база данни, която позволява да се разглеждат, но не промени (само за четене) в заявка.

M

Най-горе на страницата

свързан диапазон

Диапазон в XML списък, който е бил свързан с елемент в XML карта.

матрица

Правоъгълен масив от стойности или диапазон от клетки, които се комбинират с други масива или диапазона до производството на множество суми или продукти. Excel има предварително дефинирани матрични функции, които може да доведе до суми или продукти.

обединена клетка

Единична клетка, която е създаден чрез обединяване на две или повече избрани клетки. Препратката към обединената клетка е горната лява клетка в първоначално избрания диапазон.

Microsoft Excel контрола

Основна Excel контрола, различни от ActiveX контрола.

Помощ на Microsoft Visual Basic

За да получите помощ за Visual Basic в Excel, в раздела разработчик , в групата код щракнете върху Visual Basicи след това под менюто " помощ ", щракнете върху Помощ за Microsoft Visual Basic.

подвижна средна стойност

Поредица от средни стойности изчислен от части от една серия от данни. В диаграма, подвижна средна стойност изглажда промените в данните, показвайки шарка или тенденция повече ясно.

преместващата се граница

Анимиран граница, която се появява около диапазон в работния лист, който е бил изрязан или копиран. За да отмените преместващата се граница, натиснете ESC.

надписи на категория с много нива

Етикети на категории в диаграма, въз основа на данни от работен лист, автоматично се показват на повече от един ред в йерархия. Например заглавието продукти може да се показва над ред със заглавия на тофу, ябълки и круши.

N

Най-горе на страницата

name

Дума или низ от знаци, която представлява клетка, диапазон от клетки, формула или константна стойност. Използвайте лесен за разбиране имена, например продукти, да се отнася за трудно да се разбере диапазон, като например продажби! C20:C30.

Поле за "Име"

Полета в левия край на лентата за формули, който идентифицира избраната клетка, елемент на диаграма или графичен обект. За да наименувате клетка или диапазон, въведете името в полето Име и натиснете ENTER. За да преминете към и изберете наименувана клетка, щракнете върху името му в полето Име.

несъседна селекция

Избор на две или повече клетки или диапазони, които не се докосва. Когато изчертаването на несъседни в диаграма, се уверете, че комбинираните селекции образуват правоъгълна фигура.

данни източник, различни от OLAP

Основните данни за отчет с обобщена таблица или обобщена диаграма, който идва от източник, различни от OLAP база данни. Тези източници включват релационни бази данни, таблици в работни листове на Excel и бази данни на текстов файл.

O

Най-горе на страницата

ObjectLink

OLE формат на данните в, който описва свързан обект, идентифициращ класа, името на документа и име на обект. Всеки от тези елементи от данни е низ, завършващ с нулев символ.

офлайн файл с кубове

Файл създавате на вашия твърд диск или в мрежата за съхраняване OLAP източник на данни за отчет с обобщена таблица или обобщена диаграма. Офлайн файлове за кубове ви позволяват да продължат да работят, когато не сте свързани с OLAP сървър.

OLAP

Технология за бази данни, която е оптимизирана за изпълнение на заявки и отчети, вместо обработка на транзакции. OLAP данните са организирани йерархично и съхраняват в кубове вместо в таблици.

OLAP доставчик

Набор от софтуер, който предоставя достъп до определен вид OLAP база данни. Този софтуер може да включва драйвер на източник на данни и други клиентски софтуер, който е необходимо да се свържете към база данни.

операнд

Елементите от двете страни на оператора във формула. В Excel операндите могат да са стойности, препратки към клетки, имена, етикети и функции.

оператор

Знак или символ, който указва типа на изчислението, за да се направи в израз. Има математически, за сравнение, Логически и оператори за препратки.

външно съединение

В заявка са избрани съединение, където всички записи от една таблица, дори ако няма съответстващи записи в друга таблица. Записи, които отговарят са комбинирани и показват като такъв. Записите, които нямат съвпадения в друга таблица са показани празни.

външно съединение

Присъединяване към в кои всички записи от една таблица са избрани, дори ако няма съответстващи записи в друга таблица. Записи, които отговарят са комбинирани и показват като такъв. Записите, които нямат съвпадения в друга таблица са показани празна.

структура; контур

В кои редове или колони на детайли са групирани данни, така че да можете да създавате отчети на обобщени данни в работен лист. Структурата може да обобщаване на цял работен лист или на избраната част от него.

структуриране на данни

Данните, които се съдържат в структура на работен лист. Структуриране на данни включва както обобщени и подробни редове или колони от структура.

символи на структура

Символи, който използвате за промяна на изгледа на работен лист на структуриран. Можете да скривате или показвате подробни данни като натиснете знака плюс, минус и числата 1, 2, 3 или 4, показваща, че структурно ниво.

OwnerLink

OLE формат на данните в, който описва вграден обект, идентифициращ класа, името на документа и име на обект. Всеки от тези елементи от данни е низ, завършващ с нулев символ.

P

Най-горе на страницата

нова страница

Разделител, който разделя работен лист на отделни страници за печат. Excel вмъква автоматични знаци за нова страница въз основа на размера на хартията, настройките на полетата мащаба, както и позициите на всеки ръчен край на страници, които можете да вмъкнете.

.

Изглед на работен лист, който показва области за печат и местоположението на знаци за нова страница. Областта за печат се показва в бяло, автоматичен край на страници се показват като пунктирани линии и ръчно поставените знаци за нова се появяват като плътни линии.

параметър

В Excel можете да Добавяне, промяна или премахване на параметри, за да определите кои клетки да се редактират вижда данните в лист на Excel Services. Когато записвате работната книга, промените автоматично се отразяват в сървъра.

параметризирана заявка

Задава тип заявка, която при изпълнение пита за стойности (критерии) да се използва за избиране на записите за на резултатите, така че същата заявка може да се използва за извличане на различен резултат.

парола

Един начин да защитите вашия работен лист или работна книга. Когато защитавате елементи на работен лист или работна книга с парола, е много важно, че да запомните паролата. Без него няма начин за премахване на защитата на работна книга или работен лист. Винаги трябва да използвате сигурни пароли, които комбинират главни и малки букви, цифри и символи. Слаби пароли не се смесват тези елементи. Сигурна парола: Y6dh! et5. Слаба парола: House27. Използвайте сигурна парола, която можете да запомните, така че не е нужно да я запишете.

област за поставяне

Местоназначение за данни, които са изрязани или копирани с помощта на клипборда на Office.

област за обобщена таблица

Областта от работния лист, в която плъзгате полета на обобщена таблица или обобщена диаграма за промяна на оформлението на отчета. На нов отчет пунктирана синя структури показват обобщени област в работния лист.

Обобщена диаграма "категория"

Поле, което се присвоява на ориентация на категория в отчет с обобщена диаграма. В диаграма категориите обикновено се появяват по оста x или хоризонталната ос на диаграмата.

отчет с обобщена диаграма

Диаграма, която предоставя интерактивен анализ на данни, като отчет с обобщена таблица. Можете да променяте изгледи на данни, вижте различни нива на детайлизация или реорганизиране на оформлението на диаграмата, като плъзгате полета и с показване или скриване на елементи в полета.

Серия поле от обобщена таблица

Поле, което се присвоява на ориентация на серия в отчет с обобщена диаграма. В диаграма серия са представени в легендата.

Данни в обобщена таблица

В отчет с обобщена таблица, обобщените данни, която се пресмята от полетата на източник на списък или таблица.

Общи суми на обобщена таблица

Общи суми за всички клетки в ред или всички клетки в дадена колона с отчет с обобщена таблица. Стойностите в общата сумарния ред или колона се изчисляват с помощта на един и същ сумиращата функция, използвани в областта за данни на отчет с обобщена таблица.

Списък с обобщена таблица

Microsoft Office уеб компонент, който ви позволява да създадете структура, подобна на отчет с обобщена таблица на Excel. Потребителите могат да прегледате списъка с обобщена таблица в уеб браузър и променете оформлението му по начин, подобен на отчет с обобщена таблица на Excel.

отчет с обобщена таблица

Интерактивни, кръстосано таблични отчет на Excel, който обобщава и анализира данни, например записи от база данни, от различни източници, включително тези, които са външни за Excel.

отчет с обобщена таблица

Интерактивни, кръстосано таблични отчет на Excel, който обобщава и анализира данни, например записи от база данни, от различни източници, включително тези, които са външни за Excel.

Междинна сума на обобщена таблица

Ред или колона, която използва обобщаваща функция за показване на общата сума на елементи на подробни данни в поле в обобщена таблица.

чертожна област

В 2D диаграма, зоната, ограничена от оси, включително всички серии от данни. В 3D диаграма, зоната, ограничена от оси, включително серия от данни, имената на категориите, отметки и надписи на оси.

пункт

Единица на полетата, равно на 1/72 от инча.

предшестващите

Клетки, които са посочени от формула в друга клетка. Например, ако клетката D10 съдържа формулата = B5, клетка B5 е водещи към клетка D10.

първичен ключ

Едно или повече полета, които еднозначно идентифицира всеки запис в таблица. По същия начин, че регистрационен номер идентифицира кола първичният ключ еднозначно идентифицира запис.

област за печат

Един или повече диапазони от клетки, която вие определяте да отпечатате, когато не искате да отпечатате целия работен лист. Ако работният лист включва област за печат, се отпечатва само областта за печат.

заглавия за печат

Ред или колона етикети, които се печатат най-горе, или от лявата страна на всяка страница върху отпечатания работен лист.

полета за свойства

Независими атрибути, свързани с елементи или членове, в OLAP куба. Например ако елементи за град размера и населението свойства, съхранени в куб на сървъра, отчет с обобщена таблица може да показва размера и населението на всеки град.

защитавам

За да направите настройките за работен лист или работна книга, които пречат на потребителите да виждат или да получат достъп до определени елементи на работен лист или работна книга.

филтър за отчет

Поле, което се използва за филтриране на подмножество от данни в обобщена таблица или обобщена диаграма отчет в една страница за по-нататъшно оформление и анализ. Можете да покажете резюме на всички елементи във филтър за отчет, или показване на един елемент в даден момент, която филтрира данните за всички други елементи.

Q

Най-горе на страницата

query

В Query или Access средство за намиране на записите, които отговарят на зададен въпрос, вие задавате за данните, съхранявани в база данни.

заявка за канал

Използване на заявка за канал в DDE разговор между приложението местоназначение и конкретна заявка (например Query1) в заявката. За да използвате заявка за канал, трябва да вече отворен прозорец на заявка, се използва система канал.

проектиране на заявки

Всички елементи, включени в прозореца на заявката, например таблици, критерии, реда, в който са подредени полета и т.н. Проектиране указва дали е включено автоматично заявка и дали можете да редактирате данните източник.

R

Най-горе на страницата

диапазон

Две или повече клетки в лист. Клетките в диапазон могат да бъдат съседни или несъседни.

само за четене

Настройка, която позволява файла, за да се четат или копират, но не променя или записан.

запис

Събиране на информация за определен човек, място, събитие или нещо. Когато Query показва набора резултати в екрана с данни, запис се представя като ред.

обновяване (диапазон от външни данни)

За да актуализирате данните от външен източник на данни. Всеки път, когато обновявате данни, ще видите най-новата версия на информацията в базата данни, включително всякакви промени, направени в данните.

обновяване (отчет с обобщена таблица)

За да актуализирате съдържанието на отчет с обобщена таблица или обобщена диаграма, за да отразят промени в базовия източник на данни. Ако отчетът е базиран на външни данни, обновяването се изпълнява базовата заявка за извличане на нови или променени данни.

регресионен анализ

Форма на статистически анализ, използван за прогнозиране. Регресионен анализ оценява връзката между променливите, така че дадена променлива може да бъдат прогнозирани от една или повече променливи.

относителна препратка

Формула посочени адреса на клетката, въз основа на относителната позиция на клетката, съдържаща формулата и клетката. Ако копирате формулата, препратката се настройва автоматично. Относителна препратка под формата A1.

отдалечена препратка

Препратка към данни, съхранени в документ от друга програма.

шаблон за отчет

Шаблон на Excel (.xlt файл), който включва един или повече заявки или отчети с обобщени таблици, които са базирани на външни данни. Когато записвате шаблон за отчет, Excel записва дефиницията на заявката, но не съхранявате заявените данни в шаблона.

група резултати

Набор от записи, върната, когато стартирате заявка. Можете да видите резултата набор от заявка в заявка, или можете да се върнете набора резултати в работен лист на Excel за по-нататъшен анализ.

Заглавие на ред

Номериран сивия областта отляво на всеки ред. Щракнете върху заглавието на реда, за да изберете целия ред. За да увеличите или намалите височината на ред, плъзнете линия под заглавието на реда.

етикетите на редовете

Поле, което е присвоена ориентация на ред в отчет с обобщена таблица.

стойност R квадрат

Число от 0 до 1, която показва каква е разликата между оценената стойностите за линията на тенденцията съответстват на вашите действителни данни. Линия на тенденцията е най-надеждни, когато стойността му R квадрат е на или близо до 1. Известен също като коефициента на корелация.

S

Най-горе на страницата

сценарий

Именуван набор от стойности за въвеждане, които можете да заместите в модел на работен лист.

SCROLL lock

С scroll lock включено клавишите със стрелки превъртете активния лист, а не да активирате друга клетка. За да включите scroll lock или изключване, натиснете клавиша SCROLL LOCK.

секция; раздел

Всяка комбинация от работен лист, изглед и да изберете, когато създавате отчет на сценарий. Отчет може да съдържа няколко раздела.

Изберете

За да маркирате клетка или диапазон от клетки в работен лист. Избраните клетки ще бъдат засегнати от следващата команда или действие.

бутон ''избери всички''

Сив правоъгълник в горния ляв ъгъл на лист с данни, където се срещат заглавия на редове и колони. Щракнете върху този бутон, за да изберете всички клетки в лист с данни.

ос на сериите

Ос на диаграмата, която представя измерението дълбочината в истинска тримерна диаграма. Показва имената на серия като произволни текстови стойности; не можете да преглеждате мащабирана числови стойности.

поле за серия

Поле, което се показва в областта за серията на отчет с обобщена диаграма. Елементи в поле за серия са изброени в легендата и дава имената на отделна серия от данни.

линии за сериите

В 2D стълбовидна с наслагване и колонни диаграми, линии, които свързват маркерите за данни във всяка серия от данни, които се използват да подчертаете разликата в измерване между всяка серия.

споделена работна книга

Работна книга, настроен да позволява множество потребители в мрежата да видите и промените в същото време. Всеки потребител, който записва работната книга може да вижда промените, направени от други потребители.

клетка с едно назначение

Клетка, която е свързана с неповтарящи елемент в XML карта.

sort_order

Възможност за подреждане на данни на базата на тип стойност или данни. Можете да сортирате данни по азбучен ред, по цифри или по дата. Ред на сортиране Използвайте възходящ (1 до 9, от А до я) или низходящ (9: 1, от я до А) ред.

области източник

Диапазони от клетки, които консолидиране в областта местоназначение указвате. Източник на области може да бъде във всеки работен лист в работна книга, в други работни книги, отворен или затворен или на Lotus 1-2-3 работни листове.

данни източник

Списъка или таблицата, използвана за създаване на отчет с обобщена таблица или обобщена диаграма. Източник на данни могат да се вземат от таблица на Excel или диапазон, външна база данни или куб или друг отчет с обобщена таблица.

SQL

Езикът, използван за извличане, актуализиране и управление на данни. Когато създавате заявка, заявката използва SQL да създаде съответния SQL ИЗБЕРЕТЕ отчет. Ако знаете SQL, можете да видите или промените ИЗБЕРЕТЕ SQL команда.

стандартен шрифт

Шрифта на текста по подразбиране за работни листове. Стандартен шрифт определя шрифта по подразбиране за стила на клетки нормален.

обобщени данни

За автоматични междинни суми и структури на работен лист всички редове или колони, които обобщават данните. Обобщени данни обикновено е съседни на и под подробни данни.

сумираща функция

Тип на изчисление, който комбинира източник на данни в отчет с обобщена таблица или консолидацията таблица, или когато вмъквате автоматични междинни суми в списък или база данни. Примери за обобщаващи функции включват Sum, Count и Average.

система на канали

Използва в DDE разговор между приложения да получите информация за системата, като например текущата връзки, отворете заявки и състоянието на приложението местоназначение.

T

Най-горе на страницата

екран на таблица

Областта на прозореца на заявката, която показва таблици в заявка. Всяка таблица показва полетата, от който можете да извличате данни.

шаблон

Работна книга, които създавате и използвате като основа за други подобни работни книги. Можете да създавате шаблони за работни книги и работни листове. Шаблона по подразбиране за работни книги се нарича Book.xlt. Шаблонът за работни листове по подразбиране се нарича Sheet.xlt.

текстово поле

Правоъгълен обект в работен лист или диаграма, в който можете да въведете текст.

отметки и надписи на отметки

Отметките са малки линии за измерване, подобно на отдели върху линийка, които се пресичат дадена ос. Отметки идентифициране на категории, стойности или серии в диаграмата.

заглавия в диаграми

Описателен текст, който автоматично се подравнява с ос или центрирано в горната част на диаграма.

сумарен ред

Специален ред в таблица на Excel, която предоставя селекция от агрегатни функции, полезни за работа с числови данни.

общи суми

Един от пет изчисление типове заявки определя за вас: Sum, Avg, Count, Min и Max.

проследяващи стрелки

Стрелки, които показват връзката между активната клетка и свързаните клетки. Проследяващи стрелки са синьо, когато посочите от клетка, която предоставя данни към друга клетка и червено, ако клетката съдържа стойност за грешка, например #DIV/0!.

линия на тренда

Графично представяне на тенденции в серия от данни, като например линия наклонена нагоре, за да представи увеличаване на продажбите в продължение на месеци. Линии на тренда се използват за изследване на проблеми при прогнозите, наричан още регресионен анализ.

етикет на линия на тенденцията

По желание текст за линията на тенденцията, включително регресионното уравнение или подвижна средна стойност или и двете. Етикет на линия на тенденцията може да бъде форматирана и преместени; не може да бъде размер.

Н

Най-горе на страницата

ленти нагоре надолу

В линейните диаграми с няколко серии от данни ивици, които показват разликата между точки от данни в първата и последната серия.

V

Най-горе на страницата

стойност

Текст, дата, номер или логически вход, който завършва на условие, което трябва да отговаря на поле за търсене или филтриране. Например в полето автор с условие < b > равенство/< b > трябва да съдържат стойност, например < b > Мартин/< b >, за да бъдат завършени.

ос на стойностите

Ос на диаграма, която показва мащабирана числови стойности.

върхове

Черно, квадрат, draggable точки, които се появяват в краищата и пресичането на линии или криви в някои автофигури (например свободни форми, драсканици и криви) при редактирането на точки на автофигурата.

върхове

Черно, квадрат, draggable точки, които се появяват в краищата и пресичането на линии или криви в някои автофигури, например свободни форми, драсканици и криви.

изглед

Набор от дисплея и настройките за печат, които можете да наименувате и се прилагат към работна книга. Можете да създадете повече от един изглед на една и съща работна книга, без да запишете отделно копие на работната книга.

W

Най-горе на страницата

Уеб заявка

Заявка, която извлича данни, записани във вашия интранет или интернет.

условен анализ

Процес на промяна на стойностите в клетките, за да видите как тези промени се отразяват върху резултатите от формулите в работния лист. Например различни лихвения процент, който се използва в таблица на амортизация за определяне на размера на плащанията.

работна книга

Електронна таблица програма файл, който създавате в Excel. Работна книга съдържа работни листове на редовете и колоните, по които можете да въведете и изчисляване на данни.

работен лист

Основен документ, който използвате в Excel за съхраняване и работа с данни. Наричан още електронна таблица. Работен лист се състои от клетки, които са организирани в колони и редове; работен лист винаги се съхранява в работна книга.

файл на работна област

Файл, който записва показване на информация за отворени работни книги, така че да можете по-късно да подновите работата със същия прозорец размер, области за печат, увеличаването на екрана и настройки за показване. Работна област файл не съдържа работни книги, самите.

World Wide Web

Система за навигация в интернет или чрез колекция от работни книги и други документи на Office, свързани с хипервръзки и намират на мрежов дял, интранет или интернет. Когато използвате уеб браузър, уеб се появява като колекция от текст, картини, звуци и цифрови филми.

обтичане

В текст, за да преминете на нов ред с текст автоматично при достигане на граница или обект и да продължите текста на нов ред.

X

Най-горе на страницата

XML

Extensible Markup Language (XML): Сбита форма на стандартни обобщени Markup Language (SGML), която позволява на разработчиците да създават персонализирани тагове, които предлагат гъвкавост в организирането и представянето на информация.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×