Създаване на списък с възможности за избор с помощта на списъчно поле или разгъващ се списък

Създаване на списък с възможности за избор с помощта на списъчно поле или разгъващ се списък

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато въвеждате данни формуляри в настолни бази данни на Access, тя може да бъде по-бързо и по-лесно да изберете стойност от списък, отколкото да се запомнят стойност за въвеждане. Списък с възможности също помага да се гарантира, че стойността, въведена в поле е подходящо. Списъчна контрола може да се свърже към съществуващи данни, или че може да показва фиксирани стойности, които въвеждате, когато създавате контролата. Четете по-нататък да научите повече за списъка с контроли за формуляри и как да създадете и персонализирате ги.

Забележка: Тази статия не се отнася за уеб приложенията на Access.

Какво искате да направите?

Получаване на повече информация за типовете контроли на списъчни полета

Създаване на списъчно поле или разгъващ се списък с помощта на съветник

Създаване на списъчно поле или разгъващ се списък чрез добавяне на справочно поле към формуляр

Създаване на списъчно поле или разгъващ се списък без помощта на съветник

Редактиране на списък със стойности, докато формулярът е отворен в изглед за формуляри

Персонализиране на списъчно поле или разгъващ се списък

Получаване на повече информация за типовете контроли на списъчни полета

Access предоставя две списъчни контроли за формуляри – списъчното поле и разгъващия се списък.

Списъчно поле    Контролата списъчно поле показва списък със стойности или възможности за избор. Списъчното поле съдържа редове с данни и обикновено е оразмерено така, че винаги да се виждат няколко реда. Редовете могат да имат една или повече колони, които може да се показват със или без заглавия. Ако списъкът има повече редове, отколкото могат да бъдат показани в контролата, Access показва в контролата плъзгач. Потребителят е ограничен до възможностите за избор, дадени в списъчното поле; той не може да въвежда стойности в списъчното поле.

Списъчно поле

Разгъващ се списък    Контролата разгъващ се списък предоставя по-компактен начин за представяне на списък с възможности за избор; списъкът е скрит, докато щракнете върху падащата стрелка. Разгъващият се списък освен това ви дава възможност да въведете стойност, която липсва в списъка. По този начин разгъващият се списък комбинира функциите на текстово поле и списъчно поле.

Използване на разгъващ се списък (падащ списък)

1. Щракнете върху стрелката, за да се покаже падащият списък.

2. Щракнете върху опция в падащия списък.

Списъчните полета и Разгъващите се списъци могат да бъдат обвързани или необвързана контроли. Тези контроли да търсене на стойности в фиксиран списък, въведете себе си или те могат да търсене на стойности в таблица или заявка. За да създадете обвързано списъчно поле или разгъващ се списък, който търси стойности в таблица или заявка, уверете се, че формулярът е базиран на източник на записи , който включва външен ключ поле или справочно поле. Това дава възможност да създадете релации, които са необходими за свързване на данните в списъчно поле или разгъващ се списък на данните във формуляра.

Създаване на списъчно поле или разгъващ се списък с помощта на съветник

 1. Щракнете с десния бутон върху формуляра в навигационния екран и след това щракнете върху Режим на проектиране.

  Забележка: Тази процедура предполага, че формулярът е обвързан с таблица или заявка. Някои от стъпките отпадат, ако формулярът е необвързан. За да проверите дали формулярът е обвързан с таблица или заявка, натиснете F4, да се покаже списъкът със свойствата. Полето на свойството Източник на записи в раздела Данни на списъка със свойствата показва таблицата или заявката, с която е обвързан формулярът.

 2. В раздела проектиране , в групата контроли Уверете се, че е избрано Използване четирите изображение на бутон .

 3. Щракнете върху инструмента Списъчно поле изображение на бутон или Разгъващ се списък Изображение на бутон .

 4. Във формуляра щракнете там, където искате да поставите списъчното поле или разгъващия се списък.

  • В зависимост от вашия избор, се стартира съветникът за списъчни полета или съветникът за разгъващ се списък.

 5. Когато съветникът попита как искате да получите стойностите за контролата, направете едно от следните неща:

  • Ако искате да покажете текущите данни от източник на записи, щракнете върху Искам списъчното поле/разгъващият се списък да търси стойностите в таблица или заявка.

  • Ако искате да покажете фиксиран списък със стойности, който рядко ще се променя, щракнете върху Аз ще въведа стойностите, които желая.

  • Ако искате контролата да извършва търсене, вместо да служи като инструмент за въвеждане на данни, щракнете върху Търси запис в моя формуляр, базиран на стойността, избрана от мен в моето списъчно поле/разгъващ се списък. Това създава необвързана контрола с вграден макрос, който извършва търсене на базата на стойността, въведена от потребителя.

 6. Следвайте инструкциите, за зададете как да се показват стойностите.

 7. Ако изберете една от първите две опции на първата страница на съветника, съветникът ще ви попита какво искате Access да направи, когато изберете стойност. Направете едно от следните неща:

  • За да създадете необвързана контрола, щракнете върху Запомни стойността, за да мога да я използвам по-късно. Това означава, че Access ще запази избраната стойност, докато потребителят я промени или затвори формуляра, но няма да я запише в таблица.

  • За да създадете обвързана контрола, щракнете върху Съхрани стойността в това поле и изберете полето, с което искате да обвържете контролата.

 8. Щракнете върху Напред и въведете етикет за контролата. Този етикет ще се появи до контролата.

 9. Щракнете върху Готово.

Създаване на списъчно поле или разгъващ се списък чрез добавяне на справочно поле към формуляр

Можете да създадете обвързано списъчно поле или разгъващ се списък чрез добавяне на справочно поле към формуляр.

 1. Създайте справочно поле в таблица. Справочното поле може или да бъде многозначно, или да съдържа една стойност.

  За повече информация за създаването на справочни полета вж. статията Добавяне или променяне на поле за справка, което ви позволява да съхранявате повече от една стойност.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Създайте нов формуляр, базиран на източник на записи, който съдържа справочно поле. Например в навигационния екран изберете таблица или заявка, която съдържа справочното поле, и след това в раздела Създаване, в групата Формуляри щракнете върху Формуляр изображение на бутон .

   Access автоматично създава разгъващ се списък за справочното поле.

  • Добавете списъчно поле или разгъващ се списък към формуляр:

   1. В изглед за проектиране отворете формуляр, базиран на източник на записи, който съдържа справочното поле.

   2. Ако екранът Списък на полетата не е показан, натиснете Alt+F8, за да го покажете.

   3. Щракнете двукратно върху справочното поле или го плъзнете от екрана Списък на полетата във формуляра. Access автоматично създава разгъващ се списък, обвързан с полето.

    Съвет: За да промените разгъващ се списък в списъчно поле (или обратно), щракнете с десния бутон върху контролата, щракнете върху Промени в в контекстното меню и след това щракнете върху желания тип контрола.

Създаване на списъчно поле или разгъващ се списък без помощта на съветник

Когато създавате списъчно поле или разгъващ се списък, без да използвате съветник, трябва да зададете сами много от свойствата на контролата. Ако искате повече информация за конкретно свойство, щракнете върху съответното поле на свойството и натиснете F1.

 1. Отворете формуляр в изглед за проектиране.

 2. В раздела Проектиране, в групата Контроли се погрижете Използване на съветници за контроли да не е избрано.

  изображение на бутон

 3. Щракнете върху инструмента Списъчно поле изображение на бутон или Разгъващ се списък Изображение на бутон .

 4. Щракнете веднъж във формуляра, за да създадете контрола с размери по подразбиране, или щракнете и плъзнете, докато контролата придобие желаните размери.

 5. Докато контролата все още е избрана, натиснете F4, за да отворите нейния списък със свойства.

 6. Задайте свойствата Тип източник на редове и Източник на редове, като се ръководите от следващата таблица:

За да направите това...

настройване на свойството "Тип източник на редове" на...

и настройване на свойството "Източник на редове", както следва:

Показване на стойности от таблица или заявка или резултатите от SQL команда

Таблица/Заявка

В падащия списък изберете таблицата или заявката, съдържаща стойностите, които искате да се покажат в списъчното поле или разгъващия се списък.

–или–

Въведете SQL команда.

–или–

В раздела данни на списъка със свойства щракнете върху Бутон на конструктор да отворите конструктора на заявки. За повече информация за създаването на заявка вижте статията на Създаване на проста заявка за избиране.

Показване на фиксиран списък със стойности

Списък със стойности

Въведете списък с фиксирани стойности, разделени с точка и запетая (;). Например Изток;Запад;Север;Юг

–или–

В раздела Данни на списъка със свойствата щракнете върху Бутон на конструктор , за да отворите диалоговия прозорец Редактиране на елементи от списък, и след това въведете елементи в отделните редове.

Показване на списък на полетата от таблица или заявка

Списък на полетата

В падащия списък изберете таблицата или заявката, съдържаща имената на полетата, които искате да се покажат в списъчното поле или разгъващия се списък.

 1. Ако искате в контролата да се покаже повече от една колона, щракнете върху полето на свойството Брой колони и въведете желания брой колони. Задайте свойството Ширина на колони, за да настроите ширината на колоните. За повече информация за всяко свойство поставете курсора в полето на свойството и натиснете F1.

 2. Ако искате Access да съхрани избраната стойност, щракнете върху полето на свойството Източник за контролата и изберете полето, с което искате да обвържете списъчното поле или разгъващия се списък.

Редактиране на списък със стойности, докато формулярът е отворен в изглед за формуляри

Ако свойството Тип източник на редове на списъчното поле или разгъващия се списък е настроено на Списък със стойности, можете да редактирате списъка със стойности, докато формулярът е отворен в изглед за формуляри, избягвайки по този начин нуждата от превключване в изглед за проектиране или изглед на оформление, отваряне на списъка със свойствата и редактиране на свойството Източник на редове за контролата всеки път, когато трябва да правите промени в списъка.

Забележка: За да редактирате списъка със стойности, свойството Разреши редактиране на списък със стойности за списъчното поле или разгъващия се списък трябва да бъде настроено на Да.

Редактиране на списък със стойности в изглед за формуляри

Когато вашият курсор влезе в списъчно поле или разгъващ се списък (като щракнете върху полето или влезете в него с клавиша за табулация), под списъка се показва бутон.

Разгъващ се списък с бутон ''Редактиране на списък''

 1. Щракнете върху бутона, за да отворите диалоговия прозорец Редактиране на елементи от списък.

 2. Редактирайте елементите от списъка, като поставяте всеки елемент в отделен ред.

 3. За да изберете стойност по подразбиране за нови записи, щракнете върху падащата стрелка в полето Стойност по подразбиране и след това щракнете върху желаната стойност.

 4. Щракнете върху OK.

Забраняване на редактирането на списъка със стойности в изглед за формуляри

 1. Щракнете с десния бутон върху формуляра в навигационния екран и щракнете върху Режим на проектиране или Изглед на оформление.

 2. Щракнете върху контролата, за да я изберете, и след това натиснете F4, за да покажете списъка със свойствата.

 3. В раздела Данни на списъка със свойствата настройте свойството Разреши редактиране на списък със стойности на Не.

 4. Щракнете върху Файл и след това върху Запиши или натиснете Ctrl+S Изображение на бутон .

Задаване на друг формуляр за редактиране на списъка със стойности

По подразбиране Access предоставя вграден формуляр за редактирането на списъка със стойности. Ако имате друг формуляр, който предпочитате да използвате за тази цел, можете да въведете името на формуляра в свойството Формуляр за редактиране на елементи от списък по следния начин:

 1. Щракнете с десния бутон върху формуляра в навигационния екран и след това щракнете върху Режим на проектиране или Изглед на оформлениев контекстното меню.

 2. Щракнете върху контролата, за да я изберете, и след това натиснете F4, за да покажете списъка със свойствата.

 3. В раздела Данни на списъка със свойствата щракнете върху падащата стрелка в полето на свойството Формуляр за редактиране на елементи от списък.

 4. Щракнете върху формуляра, който искате да използвате за редактиране на списъка със стойности.

 5. Щракнете върху Файл и след това върху Запиши или натиснете Ctrl+S Изображение на бутон .

Персонализиране на списъчно поле или разгъващ се списък

Когато формулярът е отворен в изглед за проектиране, уверете се, че списъчното поле или разгъващият се списък са избрани, и след това натиснете F4, за да отворите списъка със свойствата за контролата. След това направете едно от следните неща:

 • Променяне на реда на сортиране в списъчно поле или разгъващ се списък    Ако използвате съветник за създаването на списъчното поле или разгъващ се списък, Access автоматично сортира редовете на списъка по първата видима колона. Ако искате да зададете друг ред на сортиране или ако сте настроили свойството Източник на редове на контролата на записана заявка, използвайте следната процедура:

  • Щракнете върху раздела Данни и след това щракнете върху полето на свойството Източник на редове.

  • В раздела Данни на списъка със свойствата щракнете върху Бутон на конструктор , за да отворите конструктора на заявки.

  • В реда Сортиране за колоната, която искате да сортирате, задайте желания ред на сортиране.

 • Обвързване на колона от списъчно поле или разгъващ се списък   

  В полето на свойството Обвързана колона на списъчното поле или разгъващия се списък задайте число, което съответства на позицията на колоната в списъчното поле или разгъващия се списък. Например въведете 1, за да обвържете първата колона в списъчното поле или разгъващия се списък с лежащото в основата поле, зададено в свойството Източник за контролата. Когато броите колоните, отчитайте и скритите колони.

  Ако настроите свойството Обвързана колона на 0, Access записва индекса на списъка вместо стойността от някоя от колоните. Това е полезно, ако искате да съхраните поредица от номера вместо списъка от стойности.

 • Скриване на колона в списъчно поле или разгъващ се списък във формуляр   

  • В полето на свойството Ширина на колони въведете 0 за колоната или колоните, които искате да скриете.

   Нека например да имате обвързан двуколонен разгъващ се списък, който има колона "ИД на доставчик" с ширина 0,5" и колона "Име на доставчик" с ширина 2". Колоната "ИД на доставчик" е първата колона в списъка, така че свойството Ширина на колони е настроено на 0,5";2". За да скриете колоната "ИД на доставчик", настройте свойството Ширина на колони на 0";2". Колоната "ИД на доставчик" все още може да бъде обвързана колона, въпреки че е скрита.

 • Забележка: В разгъващ се списък първата видима колона се показва в текстовото поле на разгъващия се списък, когато списъкът не е показан. Например колоната "Име на доставчик" в предишния пример ще бъде показана, защото колоната "Име на доставчик" е скрита. Ако колоната "Име на доставчик" не беше скрита, би се показала тя вместо колоната "Име на доставчик".

 • Добавяне на заглавия на колони към разгъващ се списък във формуляр   

  • В полето на свойството Заглавия на колони щракнете върху Да, за да покажете заглавията на на колоните. Заглавията в разгъващите се списъци се показват само когато списъкът е отворен.

   Ако разгъващ се списък или списъчно поле се основава на източник на записи, Access използва имената на полетата от източника на записи, като заглавия на колони. Ако разгъващ се списък или списъчно поле се базира на списък с фиксирани стойности, Access използва първите n елементи на данни от списък със стойности (свойствотоИзточник редове) като заглавия на колони, където n = набор в свойството Брой колони .

 • Изключване на функцията за запълване по време на въвеждане за разгъващ се списък във формуляр   

  • В полето на свойството Автоматично разширяване щракнете върху Не.

   Когато свойството Автоматично разширяване е настроено на Не, трябва да изберете стойност от списъка или да въведете цялата стойност.

 • Задаване на ширината на списъчното поле от разгъващ се списък във формуляр   

  • В полето на свойството Ширина на списъка въведете желаната ширината, като използвате текущата мерна единица (зададена в контролния панел на Windows). За да използвате мерна единица, различна от тази по подразбиране, добавете я към стойността. Например въведете 2 см . Уверете се, че оставяте достатъчно място за плъзгача.

   Списъчното поле от разгъващия се списък може да бъде по-широко от текстовото поле, но не може да бъде по-тясно. Настройката по подразбиране (Автоматично) задава една и съща ширина за текстовото и за списъчното поле.

 • Задаване на максималния брой редове, които ще се показват в разгъващ се списък във формуляр   

  • В полето на свойството Редове в списъка въведете число.

   Ако действителният брой на редовете надхвърля числото, зададено в свойството Редове в списъка, в разгъващия се списък се показва вертикален плъзгач.

 • Ограничаване на записите в разгъващ се списък до елементите в списъчната част на разгъващия се списък във формуляр   

  • В полето на свойството Ограничаване до списъка щракнете върху Да.

   Забележка: 

  • Ако първата колона, показана в разгъващ се списък, не е обвързаната колона, Access ограничава записите до списъка дори ако свойството Ограничаване до списъка е настроено на Не.

  • Ако свойството Ограничаване до списъка е настроено на Не, когато въведете запис, който не е в списъка, ако разгъващият се списък е обвързан, записът се записва в лежащото в основата поле, но не се добавя към списъка. За да добавите нови записи към списъка, използвайте свойството При липса в списък и събитието Липсва в списъка.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×