Създаване или персонализиране на тип съдържание на сайт

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Тази статия обяснява как да създадете и персонализирате типове съдържание на сайт.

За да създадете типове съдържание на сайт, трябва да имате пълно управление за този сайт. За да създадете типове съдържание на сайт от най-високо ниво в колекция от сайтове, трябва да бъдете администратор на колекцията от сайтове.

В тази статия

Информация за типовете съдържание на сайта и наследяване

Създаване на тип съдържание на сайт

Добавяне на шаблон на документ към тип съдържание

Направете промени в колоните за тип съдържание

Добавяне на работен поток към тип съдържание

Направете само за четене от тип съдържание

Задаване на правила за управление на информацията за тип съдържание

Промяна на настройките на информационен панел на документа за тип съдържание

Управление на конвертирането на документа за тип съдържание на сайт

Изтриване на тип съдържание на сайт

Свързани задачи

За типовете съдържание на сайт и наследяването

Типовете съдържание са организирани йерархично, което позволява един тип съдържание да наследи характеристиките си от друг тип съдържание. Това дава възможност категории документи да споделят атрибути в рамките на организацията и същевременно позволява на екипите да персонализират тези атрибути за определени списъци или сайтове.

Типовете съдържание първоначално се дефинират централно в галерията с типове съдържание на сайт за даден сайт. Типовете съдържание, които са дефинирани на ниво сайт, се наричат типове съдържание на сайт. Те са налични за употреба във всички подсайтове на сайта, за който са били дефинирани. Например ако даден тип съдържание е дефиниран в галерията с типове съдържание на сайт за сайта на най-високо ниво в колекцията от сайтове, той е наличен за използване в списъци и библиотеки на всички сайтове от тази колекция от сайтове. Типове съдържание на сайт могат да се добавят индивидуално към списъци и библиотеки и да се персонализират за употреба в тях. Когато даден екземпляр на тип съдържание на сайт се добави към списък или библиотека, той се нарича тип съдържание на списък. Типовете съдържание на списък са наследници на типовете съдържание на сайт, от които са създадени.

Когато дефинирате нов потребителски тип съдържание на сайт в галерията с типове съдържание на сайт за даден сайт, в началото избирате като отправна точка вече съществуващ родителски тип съдържание на сайт в галерията с типове съдържание на сайт. Създаденият от вас нов тип съдържание на сайт наследява всички атрибути на своя родителски тип съдържание на сайт, например неговите шаблони на документи, настройката "само за четене", работните потоци и колоните. След като създадете този нов тип съдържание на сайт, можете да променяте тези атрибути. Винаги, когато правите промени в типове съдържание на сайт, можете да зададете дали искате тези промени да се прилагат към дъщерните типове съдържание на сайт или към типове съдържание на списък, които наследяват атрибутите си от тези типове съдържание на сайт. Само атрибутите, които дъщерните типове съдържание на сайт или типовете съдържание на списък споделят с родителския тип съдържание, могат да се актуализират. Ако някой дъщерен тип съдържание на сайт е персонализиран с допълнителни атрибути, които родителският тип съдържание на сайт не притежава (например допълнителни колони), тези персонализирания не се заместват при актуализирането на дъщерния тип съдържание на сайт. Промените, които правите в тип съдържание на сайт, не засягат родителския тип съдържание на сайт, в който е бил създаден типът съдържание на сайт.

Най-горе на страницата

Създаване на тип съдържание на сайт

 1. Отидете на сайта, за който искате да създадете нов тип съдържание на сайт.

 2. В менюто Действия за сайта щракнете върху Настройки на сайта.

 3. Под Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. Щракнете върху Създаване.

 5. В страницата Нов тип съдържание на сайт, в раздела Име и описание въведете име и описание за новия тип съдържание на сайт.

 6. В списъка Избор на родителски тип съдържание от изберете групата, от която искате да изберете новия тип съдържание.

  Групата "Специални типове съдържание" съдържа типове съдържания, които променят поведението на списъка или библиотеката ви, когато се добавят.

 7. В списъка Съдържание от родителски тип изберете родителския тип съдържание, на който искате да се базира вашият собствен тип съдържание.

  Списъкът на съдържанието от родителски тип е различен в зависимост от опцията, която изберете на предишна стъпка.

 8. В раздела Групиране изберете дали искате да съхранявате новия тип съдържание на сайта в съществуваща, или в нова група.

 9. Щракнете върху OK.

 10. Показва се информацията за съдържанието на сайта за вашия нов тип съдържание. Може да изберете опции на тази страница, за да дефинирате вашия нов тип съдържание. За информация как да персонализирате вашия тип съдържание на сайт вижте другите раздели в тази тема.

Най-горе на страницата

Добавяне на шаблон на документ към тип съдържание

Можете да асоциирате шаблон на документ само с тип съдържание на документ (всеки тип съдържание, извлечен от родителския тип съдържание на документа). Като свържете шаблона на документа с тип съдържание, можете да осигурите, че когато авторите създават нови документи от този тип съдържание, всички документите са базирани на един и същ шаблон.

Например организацията ви може да използва конкретен шаблон на документ за правни договори. Ако асоциирате този шаблон на документ с типа съдържание, който организацията ви използва при правни договори, то всички нови правни договори, създадени с използването на този тип съдържание, ще са базирани на този шаблон на документ за правен договор.

 1. Отидете в сайта, за който искате да промените тип съдържание на сайт.

 2. В менюто Действия за сайта щракнете върху Настройки на сайта.

 3. Под Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. Щракнете върху името на типа съдържание на сайт, който искате да промените.

  Забележка: Ако имената на типовете съдържание на сайт не са хипервръзки, това означава, че този сайт наследява своите типове съдържание на сайт от друг сайт и типът съдържание на сайт ще трябва да се актуализира в този сайт.

 5. Под Настройки щракнете върху Разширени настройки.

 6. Ако шаблонът на документа, който искате да използвате, е записан някъде във вашия сайт, щракнете върху Въведете URL адрес на съществуващ шаблон на документ и след това въведете URL адреса на шаблона, който искате да използвате.

  Можете да използвате URL АДРЕС, който е спрямо местоположение на папка на сайт или ресурс. Шаблони за документи може да се съхранява в някой от двата сайта ресурс по подразбиране http://Server име/сайт/документ библиотека име/формуляри/Content Type име / или местоположението на библиотека, която е била създадена специално за съхраняване на шаблони за документи.

  Следващата таблица предоставя примери на типове на URL адреси, които можете да използвате. Примерите предполагат, че съществува ресурсна папка по подразбиране на шаблон на документ (папката, съдържаща файловете за типове съдържание на сайта), разположена в http://име на сървър/сайт/име на библиотека с документи/формуляри/име на тип съдържание/, и че шаблонът на документа е с име Docname.doc.

Тип на URL адрес

Пример

Относителен път до сайт

Име на сървър/сайт/име на библиотека/формуляри/Docname.doc

Относителен път на ресурсната папка

Docname.doc

 1. Ако искате да качите шаблона на документа, който искате да използвате, в раздела Шаблон за документи, щракнете върху Качване на нов шаблон на документ и след това щракнете върху Преглед. В диалоговия прозорец Избор на файл преминете към местоположението на файла, който искате да използвате, изберете го и след това щракнете върху Отваряне.

 2. В раздела Актуализиране на сайтове и списъци, под Да се актуализират всички типове съдържание, които се наследяват от този тип? щракнете върху Да, ако искате да актуализирате всички типове съдържание, които се наследяват от този тип съдържание с шаблона на документа.

 3. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Извършване на промени в колони за тип съдържание

Може да зададете свойствата или метаданните, които искате да съберете за елемент от определен тип съдържание, като добавите колоните към типа съдържание на сайт. Например вашата организация може да иска да проследи определен набор от метаданни за всичките й заявки за закупуване, например номер на акаунт, номер на проект и ръководител на проект. Ако добавите колони за номер на акаунт, номер на проект и ръководител на проект към типа съдържание на заявката за закупуване, потребителите ще бъдат подканяни да предоставят метаданните за елементите от този тип съдържание.

Има няколко начина, по които можете да промените колоните за даден тип съдържание. Можете:

Добавяне на колона

 1. Отидете в сайта, за който искате да промените тип съдържание на сайт.

 2. В менюто Действия за сайта щракнете върху Настройки на сайта.

 3. Под Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. Щракнете върху името на типа съдържание на сайт, който искате да промените.

  Забележка: Ако имената на типовете съдържание на сайт не са хипервръзки, това означава, че този сайт наследява своите типове съдържание на сайт от друг сайт и типът съдържание на сайт ще трябва да се актуализира в този сайт.

 5. Под Колони щракнете върху Добавяне от съществуващи колони на сайт.

 6. В раздела Избор на колони под Избор на колони от щракнете върху стрелката, за да изберете групата, от която искате да добавите колона.

 7. Под Налични колони щракнете върху колоната, която искате да добавите, и след това изберете Добави, за да преместите колоната в списъка Колони за добавяне.

 8. За да добавите допълнителни колони, повторете стъпки 6 и 7.

 9. В раздела Актуализиране на типове съдържание на сайтове и списъци, под Да се актуализират всички типове съдържание, които се наследяват от този тип? щракнете върху Да, ако искате да актуализирате всички типове съдържание, които се наследяват от този тип съдържание на сайт.

Най-горе на страницата

Премахване на колона

 1. Отидете в сайта, за който искате да промените тип съдържание на сайт.

 2. В менюто Действия за сайта щракнете върху Настройки на сайта.

 3. Под Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. Щракнете върху името на типа съдържание на сайт, който искате да промените.

  Забележка: Ако имената на типовете съдържание на сайт не са хипервръзки, това означава, че този сайт наследява своите типове съдържание на сайт от друг сайт и типът съдържание на сайт ще трябва да се актуализира в този сайт.

 5. Под Колони щракнете върху името на колоната, която искате да премахнете от типа съдържание.

 6. Щракнете върху бутона Премахни и след това щракнете върху OK, когато бъдете запитани дали искате да премахнете колоната от типа съдържание.

  Забележка: Бутонът Премахни може да не е наличен за всички колони, асоциирани с типа съдържание.

Най-горе на страницата

Промяна в реда на колоните

 1. Отидете в сайта, за който искате да промените тип съдържание на сайт.

 2. В менюто Действия за сайта щракнете върху Настройки на сайта.

 3. Под Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. Щракнете върху името на типа съдържание на сайт, който искате да промените.

  Забележка: Ако имената на типовете съдържание на сайт не са хипервръзки, това означава, че този сайт наследява своите типове съдържание на сайт от друг сайт и типът съдържание на сайт ще трябва да се актуализира в този сайт.

 5. Под Колони щракнете върху Ред на колони.

 6. В раздела Ред на колоните щракнете върху стрелката до колоната, която искате да прередите в колоната Позиция от горе, а после изберете номера на подреждане, който искате.

 7. В раздела Актуализиране на сайтове и списъци, под Да се актуализират всички типове съдържание, които се наследяват от този тип? щракнете върху Да, ако искате да актуализирате всички типове съдържание, които се наследяват от този тип съдържание на сайт.

Най-горе на страницата

Задаване на колона като задължителна, опционална или скрита

 1. Отидете в сайта, за който искате да промените тип съдържание на сайт.

 2. В менюто Действия за сайта щракнете върху Настройки на сайта.

 3. Под Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. Щракнете върху името на типа съдържание на сайт, който искате да промените.

  Забележка: Ако имената на типовете съдържание на сайт не са хипервръзки, това означава, че този сайт наследява своите типове съдържание на сайт от друг сайт и типът съдържание на сайт ще трябва да се актуализира в този сайт.

 5. Под Колони щракнете върху името на колоната, която искате да направите задължителна.

 6. В раздела Настройки на колона направете едно от следните неща:

  • За да изисквате потребителите да задават информация за колона, щракнете върху Задължително.

  • За да направите опционално задаването на информация за колона, щракнете върху По желание.

  • За да скриете колона, така че да не се появява във формулярите "Създаване", "Редактиране" или "Показване" за типа съдържание, щракнете върху Скрито.

  • В раздела Актуализиране на типове съдържание на сайтове и списъци, под Да се актуализират всички типове съдържание, които се наследяват от този тип? щракнете върху Да, ако искате да актуализирате всички типове съдържание, които се наследяват от този тип съдържание на сайт.

 7. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Добавяне на работен поток към тип съдържание

Работни потоци дават възможност да укажете на бизнес процес за елементи и документи в даден сайт. Организациите могат да използват работни потоци да автоматизират и управляват определени общи бизнес процеси, например одобрение на документи или прегледайте. Чрез добавяне на работен поток към тип съдържание, можете да помогнете да се гарантира, че всички елементи от този тип съдържание подлежат на последователни бизнес процеси. Ако е добавен работен поток към тип съдържание, този работен поток да стартира за отделни елементи от този тип съдържание.

Забележка: Можете да добавите работен поток към тип съдържание само ако работният поток е разположен за вашия сайт или работна област. Ако работните потоци не са на разположение, се обърнете към вашия централен администратор.

 1. Отидете в сайта, за който искате да промените тип съдържание на сайт.

 2. В менюто Действия за сайта щракнете върху Настройки на сайта.

 3. Под Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. Щракнете върху името на типа съдържание на сайт, който искате да промените.

  Забележка: Ако имената на типовете съдържание на сайт не са хипервръзки, това означава, че този сайт наследява своите типове съдържание на сайт от друг сайт и типът съдържание на сайт ще трябва да се актуализира в този сайт.

 5. Под Настройки щракнете върху Настройки на работния поток.

 6. Щракнете върху Добавяне на работен поток.

 7. В страницата Добавяне на работен поток, в раздела Работен поток щракнете върху шаблона на работния поток, който искате да използвате.

 8. В раздела Име въведете уникално име за работния поток.

 9. В раздела Списък със задачи задайте списъка със задачи, който ще използвате с работния поток.

  Забележки: 

  • Можете да използвате списъка със задачи по подразбиране или да създадете нов. Ако използвате списъка със задачи по подразбиране, участниците в работния поток могат да намират и преглеждат лесно задачите си, като използват изгледа Моите задачи в списъка със задачи.

  • Създайте нов списък със задачи, ако задачите за този работен поток включват или разкриват поверителни или конфиденциални данни, които искате да запазите отделно от общия списък със задачи.

  • Създайте нов списък със задачи, ако организацията ви има многобройни работни потоци или работните потоци включват многобройни задачи. В такъв случай можете да създадете списъци със задачи за всеки работен поток.

 10. В раздела Списък с хронологии изберете списъка с хронологии, който да използвате с този работен поток. Списъкът с хронологии показва всички събития, които възникват по време на всеки екземпляр на работния поток.

  Забележка: Можете да използвате списъка по подразбиране Хронология или да създадете нов. Ако организацията ви има многобройни работни потоци, можете да създадете отделен списък с хронологии за всеки работен поток.

 11. В раздела Опции за начало задайте как, кога и от кого се стартира работният поток.

  Забележка: Определени опции може да не са налични, ако не се поддържат от шаблона на работния поток, който сте избрали.

 12. В раздела Актуализиране на типове съдържание на сайтове и списъци щракнете върху Да, ако искате да добавите този работен поток към всички типове съдържание, наследени от този тип съдържание.

 13. Щракнете върху OK или Напред.

 14. На страницата Персонализиран работен поток изберете допълнителните опции, които искате, и след това щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Задаване на тип съдържание само за четене

 1. Отидете в сайта, за който искате да промените тип съдържание на сайт.

 2. В менюто Действия за сайта щракнете върху Настройки на сайта.

 3. Под Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. Щракнете върху името на типа съдържание на сайт, който искате да промените.

  Забележка: Ако имената на типовете съдържание на сайт не са хипервръзки, това означава, че този сайт наследява своите типове съдържание на сайт от друг сайт и типът съдържание на сайт ще трябва да се актуализира в този сайт.

 5. Под Настройки щракнете върху Разширени настройки.

 6. В раздела Само за четене под Трябва ли този тип съдържание да е само за четене? щракнете върху Да.

 7. В раздела Актуализиране на сайтове и списъци, под Да се актуализират всички типове съдържание, които се наследяват от този тип? щракнете върху Да, ако искате да актуализирате всички типове съдържание, които се наследяват от този тип съдържание на сайт.

 8. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Задаване на правила за управление на информацията за тип съдържание

Можете да приложите съществуващи правила за колекция сайтове към тип съдържание на сайт. Като алтернатива можете да създадете нови правила за управление на информацията , която се отнася само за конкретен тип съдържание.

Прилагане на правила за колекция от сайтове към тип съдържание на сайт

Ако за вашия сайт вече са създадени правила за управление на информацията като правила за колекция от сайтове, можете да ги приложите към отделни типове съдържание на сайт.

 1. Отидете в сайта, за който искате да промените тип съдържание на сайт.

 2. В менюто Действия за сайта щракнете върху Настройки на сайта.

 3. Под Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. Щракнете върху името на типа съдържание на сайт, който искате да промените.

  Забележка: Ако имената на типовете съдържание на сайт не са хипервръзки, това означава, че този сайт наследява своите типове съдържание на сайт от друг сайт и типът съдържание на сайт ще трябва да се актуализира в този сайт.

 5. Под Настройки щракнете върху Настройки на правила за управление информацията.

 6. Под Задаване на правилата щракнете върху Използвайте правила от колекция от сайтове и изберете правилата, които искате да приложите.

 7. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Създаване на нови правила за управление на информацията за тип съдържание

Можете да дефинирате правила за управление на информацията, които се прилагат само за конкретен тип съдържание на сайт. Ако създадете правила за управление на информацията по този начин, не може да използвате повторно тези правила за други типове съдържание, сайтове, списъци или библиотеки.

 1. Отидете в сайта, за който искате да промените тип съдържание на сайт.

 2. В менюто Действия за сайта щракнете върху Настройки на сайта.

 3. Под Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. Щракнете върху името на типа съдържание на сайт, който искате да промените.

  Забележка: Ако имената на типовете съдържание на сайт не са хипервръзки, това означава, че този сайт наследява своите типове съдържание на сайт от друг сайт и типът съдържание на сайт ще трябва да се актуализира в този сайт.

 5. Под Настройки щракнете върху Настройки на правила за управление информацията.

 6. Под Задаване на правилата щракнете върху Дефиниране на правила и след това щракнете върху OK.

 7. В страницата Редактиране на правила, в раздела Име и административно описание въведете кратко описание за правилата, които създавате.

  Забележка: Когато дефинирате правила за тип съдържание на списък, името на типа съдържание на списъка става име на правилата. Можете да задавате уникални имена само на правила за управление на информацията, които са дефинирани в списъка "Правила на колекция от сайтове".

 8. В раздела Инструкция за правилото въведете описателна инструкция, която обяснява целта на правилото за потребителите. Тази инструкция се показва на потребителите, когато отварят документи или елементи, които са предмет на правилото. Тя трябва да обяснява кои функции на правилото се прилагат към съдържанието или каква специална обработка се изисква за съдържанието. Инструкцията за правилото може да бъде дълга до 512 знака.

 9. В следващите раздели изберете функциите на отделното правило, което искате да добавите към вашите правила за управление на информацията.

  За повече информация за конфигурирането на характеристиките на отделните правила за управление на информацията вж. връзките, показани под Вж. също.

 10. Когато завършите избирането на опции за функциите на отделно правило, което искате да добавите към тези правила за управление на информацията, щракнете върху OK, за да приложите функциите на правилата.

Най-горе на страницата

Промяна на настройките на информационния панел на документа за тип съдържание

Информационният панел на документа, който се показва в следните програми на Microsoft Office 2010: Word, Excel и PowerPoint, разрешава на потребителите да преглеждат и променят свойствата на типа съдържание за документ, записан в сървър за управление на документи, директно в програмата от Office, която използват, за да редактират документа. Например, ако типът съдържание на документа за определена библиотека има колона "Състояние", потребителите могат да прегледат свойството "Състояние" в информационния панел на документа в Word, когато редактират документа. Те могат освен това да използват информационния панел на документа за промяна на стойността на свойството "Състояние" от "Чернова" на "Окончателно". Когато документът се записва в сървъра, това свойство се актуализира автоматично в колоната "Състояние" за библиотеката.

 1. Отидете в сайта, за който искате да промените тип съдържание на сайт.

 2. В менюто Действия за сайта щракнете върху Настройки на сайта.

 3. Под Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. Щракнете върху името на типа съдържание на сайт, който искате да промените.

  Забележка: Ако имената на типовете съдържание на сайт не са хипервръзки, това означава, че този сайт наследява своите типове съдържание на сайт от друг сайт и типът съдържание на сайт ще трябва да се актуализира в този сайт.

 5. Под Настройки щракнете върху Настройки на информационния панел на документа.

 6. В раздела Шаблон на информационния панел на документа направете едно от следните неща:

  • За да използвате шаблон по подразбиране, който показва свойствата (колоните), които са дефинирани за типа съдържание, щракнете върху Използвай шаблона по подразбиране за приложения на Microsoft Office.

  • За да използвате съществуващ шаблон, щракнете върху Използване на съществуващ персонализиран шаблон (URL, UNC или URN), а после въведете пътя към местоположението на шаблона.

  • За да качите съществуващ потребителски шаблон (XSN), щракнете върху Качване на съществуващ персонализиран шаблон (XSN) за използване, а после щракнете върху Преглед, за да намерите шаблона, който искате да използвате.

   Забележка: Ако планирате да качите шаблона по този начин, трябва да премахнете URL адреса за публикуване от шаблона в InfoPath, преди да публикувате и качите шаблона.

  • За да създадете потребителски панел в InfoPath, щракнете върху Създаване на нов персонализиран шаблон.

   Забележка: Ако изберете тази опция, InfoPath стартира и показва шаблона по подразбиране, който можете да персонализирате, за да създадете потребителски панел.

 7. В секцията Показвай винаги Задайте дали искате информационният панел на документа да се показва автоматично, когато документите с този тип съдържание първо се отварят или записват в рамките на програма на Office 2010 .

 8. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Управление на конвертиранията на документи за тип съдържание на сайт

Администраторите на сайт могат да разрешат конвертирането на документ, така че крайните потребители могат да конвертират документи от един тип на файл в друг формат. Конвертирането на документ за типове съдържание на сайт също разрешава на администраторите на сайта да конфигурират типове съдържание, които да съхраняват настройки, дефиниращи кои конвертори са налични и как тези конвертори работят с документи от този тип съдържание. В приложението са включени няколко конвертора на документи, а организацията ви може да има също и допълнителни потребителски конвертори. След като конвертирането на документа се разреши в централното администриране, конверторите са достъпни по подразбиране за всички типове съдържание на сайт, които могат да се използват в библиотеката с документи. Това включва следните типове съдържание:

 • Типове съдържание на документ, например "Базова страница", "Документ", "Формуляр" и "Картина"

 • Типове съдържание за оформление на страница, например "Страница на статия", "Страница за пренасочване" и "Страница с приветствие"

Конверторите, които са разрешени, са налични за крайните потребители, когато изберат документ от даден тип съдържание и след това щракнат върху Конвертиране на документот контекстното меню. Само конверторът или конверторите, специфични за типа файл на документа, (например .docx) се съдържат в списъка.

Ако има много конвертори за един тип на файл, например XML, може да предпочетете да редактирате списъка от конвертори, така че потребителите да виждат само конверторите, които съответстват на документи от този тип съдържание. Можете също да променяте опциите на конфигуриране за конвертор. За всяка от тези ситуации можете да използвате следните стъпки, за да направите промени в конверторите на документи.

 1. В началната страница на колекцията от сайтове, в менюто Действия за сайта щракнете върху Настройки на сайта.

 2. Под Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 3. Щракнете върху името на типа съдържание на сайт, за който искате да управлявате конвертирането на документ.

 4. Под Настройки щракнете върху Управление на конвертиране на документ за този тип съдържание.

  Забележка: Конверторите на документи са налични само за типовете съдържание на документ.

 5. Изчистете отметката от квадратчето за всеки конвертор, който не искате да се показва на крайните потребители. Уверете се, че всички конвертори, които искате да използвате, са избрани, а после щракнете върху Приложи.

 6. Ако конверторът, който искате да използвате, има опция Конфигуриране до него, можете да щракнете върху нея, за да дефинирате нови настройки на конвертирането.

Най-горе на страницата

Изтриване на тип съдържание на сайт

Възможно е да не да можете да изтриете тип съдържание на сайт, ако се използва в сайта.

 1. Отидете в сайта, за който искате да изтриете тип съдържание на сайт.

 2. В менюто Действия за сайта щракнете върху Настройки на сайта.

 3. Под Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. Щракнете върху името на типа съдържание на сайт, който искате да изтриете.

  Забележка: Ако имената на типовете съдържание на сайт не са хипервръзки, това означава, че този сайт наследява своите типове съдържание на сайт от друг сайт и типът съдържание на сайт ще трябва да се актуализира в този сайт.

 5. Под "Настройки" щракнете върху Изтриване на типа съдържание на сайта.

 6. Когато бъдете попитани дали искате да изтриете типа съдържание на сайт, щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Сродни задачи

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×