Редактор – вашият помощник за писане.

Редакторът проверява вашия документ или имейл съобщение за правописни и граматически грешки и прави предложения за прецизирането му.

Редакторът може да намира правописни грешки, граматически грешки и проблеми в стила на писане, докато пишете в Word или Outlook. Редакторът маркира грешките, докато въвеждате: червените вълнообразни линии са за правопис, синьото двойно подчертаване е за граматика, а златистите пунктирани линии са за местата, за които редакторът прави предложения за помощ при писане.

Пълната функционалност на редактора е налична само ако имате абонамент за Office 365.

Екранът „Общ преглед на редактора“ е нова функционалност, която е добавена, и към момента е достъпна само за участниците в Office Insiders.

Редакторът проверява за правописни грешки докато въвеждате или когато проверявате целия си документ, получавате резюме с подчертаните правописни корекции, необходими за документа. Изберете корекцията Правописна проверка в прозореца на редактора, за да коригирате правописните грешки във вашия документ. Когато видите червена вълнообразна линия под дадена дума, щракнете с десния бутон върху тази дума и изберете едно от предложенията, за да коригирате грешката.

Показване на правописна грешка в документ на Word

 • Предложенията при проверка на правописа са придружени от синоними (ако има такива), за да ви помогнат да изберете най-подходящата дума, отговаряща на това, което искате да кажете. 

 • Ако щракнете върху стрелката от контекстното меню, се виждат следните опции:

  1. Изберете Прочитане на глас, ако желаете да чуете текущото предложение.

  2. Изберете Промени всички, ако искате да заместите с текущото предложение всички екземпляри на същата правописна грешка в текущия документ.

  3. Изберете Добавяне към автокоригиране за предложение, с което искате редакторът винаги да замества думата, която е намерил. (Можете също да отидете в Опции за автокоригиране от контекстното меню. За повече информация как да използвате опциите, вижте Избор на опции за автокоригиране.)

 • За да добавите думата към речника по подразбиране, така че редакторът да спре да я маркира като сгрешена, щракнете върху Добави към речника.

 • За да прескочите думата в този документ или имейл, без да я добавяте в правописния речник, изберете Игнорирай всички.

 • За да видите повече информация и всички възможни действия за отстраняване на правописни грешки, изберете Вижте повече, за да отворите екрана Редактор. В екрана "Редактор"

  1. В горната част на екрана "Редактор" се вижда подробно обяснение на граматическата грешка .

  2. Изречението с граматическа грешка може да ви бъде прочетено, като изберете иконата на високоговорител. Ако преди да изберете иконата на високоговорител, изберете част от изречението в това текстово поле, ще бъде прочетена само тази част.

  3. Всяко предложение за граматика в екрана е разделен бутон. Изберете основния бутон на разделения бутон, за да изберете това предложение и да го вмъкнете в документа. Друг начин е да изберете бутона със стрелка на разделения бутон, за да отворите подменю, съдържащо следните допълнителни действия, които можете да предприемете с това предложение: Може да чуете всяко предложение, прочетено на глас – изберете Четене на глас – а също така да го чуете прочетено буква по буква – изберете Произнеси буква по буква.

Редакторът проверява за граматически грешки докато въвеждате или когато проверявате (като натиснете F7) целия си документ, получавате резюме с подчертаните граматически корекции, необходими за документа. Изберете корекциите Граматика в прозореца на редактора, за да коригирате граматически грешки във вашия документ. Когато видите синьо двойно подчертаване, щракнете с десния бутон върху думата или фразата, за да научите повече.

Показване на граматическа грешка

 • Граматическите предложения са придружени с кратко описание, което да ви помогне да вземете информирано решение дали и как да решите проблема. 

 • Ако щракнете върху стрелката от контекстното меню, се виждат следните опции:

  1. Изберете Четене на глас, за да чуете избраното предложение.

  2. За да игнорирате думата или фразата и да преминете към следващата, изберете Игнорирай веднъж

  3. Изберете Не проверявай за този проблем, за да игнорирате тази грешка този път за целия документ.

  4. За да видите по-подробно обяснение на граматическата грешка, както и примери за писане, изберете Вижте повече, за да отворите екрана Редактор. В екрана "Редактор"

   • В горната част на екрана може да видите подробно обяснение на граматическата грешка.

   • Изречението с граматическа грешка може да ви бъде прочетено, като изберете иконата на високоговорител. Ако преди да изберете иконата на високоговорител, изберете част от изречението в това текстово поле, ще бъде прочетена само тази част.

   • Всяко предложение за граматика в екрана е разделен бутон. Изберете основния бутон на разделения бутон, за да изберете това предложение и да го вмъкнете в документа. Друг начин е да изберете бутона със стрелка на разделения бутон, за да отворите подменю, съдържащо следните допълнителни действия, които можете да предприемете с това предложение: Може да чуете всяко предложение, прочетено на глас – изберете Четене на глас – а също така да го чуете прочетено буква по буква – изберете Произнеси буква по буква.

Редакторът проверява за стил и други по-сложни проблеми при писане и показва думата или фразата със златисто пунктирано подчертаване. Щракнете с десния бутон върху подчертаната дума или фраза и помислете за някое от алтернативните предложения или когато правите проверка (като натиснете F7) на целия си документ ще получите резюме, в което са осветени всички необходими подобрения на текста на вашия документ.

Забележка: Златните пунктирани линии в момента са налични само за английски и испански език.

Показване на грешка в стила на писане

Предложенията за стил на писане са придружени с кратко описание, което да ви помогне да вземете информирано решение дали и как да решите проблема. 

Редакторът проверява за следните неща:

 • Сложни думи*

 • Съкращения*

 • Клишета*

 • Неофициален език*

 • Двойно отрицание*

 • Жаргон*

 • Номинализации

 • Страдателен залог*

 • Страдателен залог с неизвестно действащо лице (няма налични предложения)*

 • Многословие

 • Думи в разделен инфинитив* (повече от една)

 • Език, свързан с рода*

 • Думите, изразяващи неопределеност*

 • Жаргон*

 • Оксфордска запетая*

 • Пунктуация, задължителна при кавички*

 • Интервал между изреченията*

Важно: Разрешаването на опциите за стил е в опциите на Проверка, където избирате настройките на Граматика и други в падащия списък Стил на писане. Вижте Как да промените настройките за проверка на редактора по-долу.

 • Всяко предложение за стил на писане в контекстното меню е бутон за разделяне. Изберете основния бутон на бутона за разделяне, за да изберете това предложение и да го вмъкнете в документа. Като алтернатива можете да изберете бутона със стрелка на бутона за разделяне, за да отворите подменю, която съдържа следните допълнителни действия, които можете да предприемете с това предложение:

  1. Изберете Четене на глас, за да чуете избраното предложение

  2. За да игнорирате проблема в стила и да преминете към следващия, изберете Игнорирай веднъж.

  3. Изберете Не проверявай за този проблем, за да игнорирате тази грешка този път за целия документ.

 • За да видите по-подробно обяснение на проблема в стила на писане, както и примери за писане, изберете Вижте повече, за да отворите екрана Редактор. В екрана "Редактор"

  1. В горната част на екрана "Редактор" се вижда подробно обяснение на предложението за стил на писане.

  2. Изречението с проблема в стила на писане може да ви бъде прочетено, като изберете икона на високоговорител. Ако преди да изберете иконата на високоговорител, изберете част от изречението в това текстово поле, ще бъде прочетена само тази част.

  3. Всяко предложение за стил на писане в екрана е бутон за разделяне. Изберете основния бутон на бутона за разделяне, за да изберете това предложение и да го вмъкнете в документа. Като алтернатива можете да изберете бутона със стрелка на бутона за разделяне, за да отворите подменю, която съдържа следните допълнителни действия, които можете да предприемете с това предложение:

  4. Всяко предложение може да ви бъде прочетено на глас (като изберете Четене на глас), както и да бъде произнесено буква по буква (като изберете Произнеси буква по буква).

За да научите подробно за грешките и предложенията за стила на писане, вижте Избор на опции за граматика и стил на писане.

Проверка на целия документ с общ преглед на редактора

Общият преглед на редактора представя разбивка по вида на наличните във вашия документ грешки и ви дава възможност да изберете да коригирате грешките по най-подходящия за вас начин.

 1. В Word проверете целия си документ, като натиснете F7 или като изберете Провери документа в раздела Преглед.

  Показва "Провери документа" под раздела "Преглед"
 2. Екранът на редактора ви показва общ преглед на броя и вида на грешките (правопис, граматика и стил), открити в документа.

  Показващ "Общ преглед на проблемите от проверката"
 3. Ако щракнете върху дадена категория, ще коригирате само тези проблеми в документа.

Може да видите всички правописни и граматически грешки, както и проблемите в стила на писане, докато пишете в Word или Outlook 2016. Редакторът маркира грешките по време на въвеждане: червените вълнообразни линии са за правопис, синьото двойно подчертаване е за граматиката и за стил на писане.

Редакторът проверява за правописни грешки, докато въвеждате. Когато видите червена вълнообразна линия под дадена дума, щракнете с десния бутон върху думата и изберете едно от предложенията, за да коригирате грешката.

Показване на контекстното меню за правописна грешка
 • Предложенията при проверка на правописа са придружени от синоними (ако има такива), за да ви помогнат да изберете най-подходящата дума, отговаряща на това, което искате да кажете. 

 • Ако щракнете върху стрелката от контекстното меню, се виждат следните опции:

  1. Изберете Четене на глас, ако желаете да чуете текущото предложение.

  2. Изберете Добавяне към автокоригиране за предложение, с което искате редакторът винаги да замества думата, която е намерил. (Можете също да отидете в Опции за автокоригиране от контекстното меню. За повече информация как да използвате опциите, вижте Избор на опции за автокоригиране.)

 • За да добавите думата към речника по подразбиране, така че редакторът да спре да я маркира като сгрешена, щракнете върху Добави към речника.

 • За да прескочите думата в този документ или имейл, без да я добавяте в правописния речник, изберете Игнорирай всички.

 • За да видите повече информация и всички възможни действия за отстраняване на правописни грешки, изберете Вижте повече, за да отворите екрана Редактор.

  Забележка: Екранът "Редактор" е наличен само в Word.

Редакторът проверява за граматически грешки докато въвеждате или когато проверявате (като натиснете F7) целия си документ, получавате резюме с подчертаните граматически корекции, необходими за документа.

Показване на контекстното меню за граматическа грешка

 • Предложенията за граматика са придружени с кратки обяснения точно над тях в контекстното меню, които да ви помогнат да вземете информирано решение дали и как да решите проблема.

 • Ако щракнете върху стрелката от контекстното меню, се виждат следните опции:

  1. Изберете Четене на глас, за да чуете избраното предложение.

  2. За да игнорирате думата или фразата и да преминете към следващата, изберете Игнорирай веднъж

  3. За да видите по-подробно обяснение на граматическата грешка, както и примери за писане, изберете Вижте повече, за да отворите екрана Редактор.

   Забележка: Екранът "Редактор" е наличен само в Word.

Вж. също

Ръчно изпълнение на програмата за проверка на правописа и граматиката

 • Правописната проверка е налична за 89 езика.

 • Контекстно-зависимата правописна проверка е налична за 7 езика (английски, испански, френски, немски, португалски (Бразилия), италиански, норвежки)

 • Граматичната проверка е налична на 22 езика (7-те езика по-горе плюс руски, японски, нидерландски, датски, фински, шведски, португалски [Европейски], полски, арабски, чешки, турски, корейски, китайски [опростен], китайски [традиционен], унгарски)

 • Помощникът за писане (златиста пунктирана линия) е наличен само за английски и испански език.

В Word променяте настройките за проверка с помощта на диалоговия прозорец Настройки за граматика. Можете да изберете различните настройки на граматиката и стила, в зависимост от това кои настройки подхождат на вашия документ по най-добрия начин.

Забележка: По подразбиране опциите за проверка на редактора са зададени на Граматика и други и в тях са избрани опциите за стил "Многословие" и "Номинализации".

 1. Изберете Файл > Опции > Проверка, за да отворите опциите за проверка.

 2. Под Когато се коригира правопис и граматика в Word изберете Настройки.

  Менюто Стил на писане в диалоговия прозорец Настройки за граматика предлага две опции: Граматика или Граматика и други. Можете да изберете едната от тези опции в зависимост от настройките, с които искате да работите.

 3. Изберете Граматика и други, за да използвате опциите за стил.

  Превъртете надолу, за да видите всички предлагани опции, и изберете или изчистете всички правила, които искате граматическата проверка да маркира или да игнорира. Всички направени от вас промени в тези настройки се прилагат по отношение на всички документи или елементи, които редактирате, а не само спрямо документа, в който работите в момента.

  Съвет: За да се върнете към настройките на проверка по подразбиране на редактора, изберете Нулиране на всички.

В Outlook редакторът може да маркира думи или фрази за проблеми в граматиката или стила, докато пишете имейл, и да предостави предложения, с които да решите проблема. За да използвате услугите за проверка в редактора,

 1. създайте или отворете елемент.

 2. Изберете Файл и изберете Опции.

 3. Изберете Поща, след което изберете върху Опции на редактора....

 4. Изберете Проверка.

 5. Под Когато се коригира правопис в Outlook направете следното:

  • Изберете Маркиране на граматически грешки, докато въвеждате. Това маркира грешките в граматиката (сини) и стила (златисти), докато въвеждате.

  • Изберете Настройки.

   Менюто Стил на писане в диалоговия прозорец Настройки за граматика предлага две опции: Граматика или Граматика и други. Можете да изберете едната от тези опции в зависимост от настройките, с които искате да работите.

  • Изберете Граматика и други, за да използвате опциите за стил.

   Превъртете надолу, за да видите всички предлагани опции, и изберете или изчистете всички правила, които искате граматическата проверка да маркира или да игнорира. Всички направени от вас промени в тези настройки се прилагат по отношение на всички документи или елементи, които редактирате, а не само спрямо документа, в който работите в момента.

   Съвет: За да се върнете към настройките на проверка по подразбиране на редактора, изберете Нулиране на всички.

 6. Изберете OK.

Клавишни комбинации

В документа използвайте Alt+подчертаната буква, за да изберете командата от списъка.

В прозореца на редактора използвайте само подчертаната буква, за да изберете командата.

Вж. също

Избор на опции за стил на писане и граматика в Office 2016

Проверка на правописа и граматиката в Office 2010 и по-нови версии

Избор на опции за стил и граматика в Office 2013 и по-стари версии

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×