Работа със съдържание и структура на сайт

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да използвате страницата "Съдържание и структура на сайт", за да управлявате и съдържанието, и структурата на колекцията си от сайтове на SharePoint. В Microsoft Office SharePoint Server 2007 навигацията се генерира динамично от йерархията на колекцията от сайтове. Това означава, че когато променяте структурата на сайта (например ако преместите подсайт), тази промяна се осъществява навсякъде в навигацията на сайта. Мястото, където се появява сега елементът в навигацията на сайта, отразява новото местоположение на основния подсайт. Действията, които предприемате на тази страница, включват повече от промяната на структурата на сайта. Можете да управлявате съдържанието, като изпълнявате други действия върху списъците и елементи на списъците. Например можете да извличате, да вкарвате, да публикувате и да копирате елементи.

Важно: 

 • В началото на октомври 2018 съдържание и структура е е прекратено в SharePoint Online. Настройките на връзката към страницата на SiteManager.aspx ще бъде премахнат от SharePoint Online и директен достъп ще бъде ограничено до администраторите на колекция от сайтове до март 2019.

 • Ви препоръчваме да използвате файл преместване и копиране за управление на съдържание на сайт и структура. За повече информация вижте Копиране на файлове и папки между OneDrive и SharePoint сайтове.

За да се гарантира, че интерфейсът за страницата "Съдържание и структура на сайта" ще ви е добре познат, той е проектиран така, че да е подобен на Windows Explorer. Можете да видите йерархията на колекцията от сайтове в навигационния екран като дървовиден изглед, вляво от страницата "Съдържание и структура на сайта". Вдясно елементите са изредени в екрана със списък.

Забележка: За да имате достъп до страницата "Съдържание и структура на сайта", трябва да имате минимум от разрешения за сътрудничество.

Какво искате да направите?

Отиди на страницата "Съдържание и структура на сайт"

За действията

Избор на няколко елемента

Копиране на елементи

Преместване на елементи

Изтриване на елементи

Показване или скриване на свързани ресурси

За отчетите на "Съдържание и структура на сайта"

Преглед на отчети

Отиди на страницата "Съдържание и структура на сайта"

Можете да отидете на страницата "Съдържание и структура на сайта" чрез менюто Действия за сайт. Ако сте на най-горното ниво на сайта си, ще видите елементите на менюто, изброени в менюто Действия за сайт. Ако сте в подсайт, можете да навигирате до страницата "Настройки на сайта", и после да преминете към страницата "Съдържание и структура на сайта".

Забележка: В другите процедури в тази тема се приема, че знаете как да отидете на страницата "Съдържание и структура на сайта".

 1. Щракнете върху Действия за сайта и после щракнете върху Управление на съдържание и структура.

 2. Ако Управление на съдържание и структура не е в списъка, изпълнете следните стъпки:

  1. Посочете към Настройки на сайта, щракнете върху Модифициране на всички настройки на сайта, а после под Администриране на колекция от сайтове щракнете върху Отиди на най-горното ниво на настройки на сайта.

  2. Под Администриране на сайта щракнете върху Съдържание и структура.

 3. Показва се страницата "Съдържание и структура на сайт".

 4. За да се върнете към страницата Настройки на сайта, в лентата с инструменти на списъка щракнете върху Настройкии след това щракнете върху Настройки на сайта.

Най-горе на страницата

За действията

Предлага се контекстно меню, което можете да използвате, за да изпълнявате типични действия за всеки елемент на страницата – както в навигационния екран, така и в екрана на списъци. От контекстното меню можете да изпълнявате типични Windows SharePoint Services 3.0 действия, които можете да изпълнявате където и да е другаде в потребителския интерфейс. Можете да използвате функции за публикуване като извличане, отказ от извличания, предаване за одобрение или публикуване на елементи. В допълнение, можете да преструктурирате колекцията от сайтове, като премествате, копирате или изтривате рекурсивно подсайтовете. Когато съдържанието се копира, премества или изтрива, връзките, свързани с това съдържание, също се актуализират.

Действията за елемент, които са разрешени в страницата "Съдържание и структура на сайт", са контекстно чувствителни и зависят от състоянието на елемента. Например ако елементът е извлечен, действието за извличане не е разрешено. Действията, които са разрешени, зависят от контекста за защита на текущия потребител. Освен дали някое действие е разрешено за дадена функция, действията, които са разрешени или дори показани, зависят от други фактори, като типа на списъка, в който се съдържа елементът, или от това, дали определени функции, като публикуване, са разрешени в колекцията от сайтове.

Действието за анулиране на извличания, което ви позволява да отмените действието за извличане за отделен потребител на единичен или множество елементи, възстановява елементите в състоянието, в което те са били, когато са били последно извлечени. Типичен сценарий е, когато служител забрави да вкара обратно файлове, преди да излезе в отпуска. Ръководителят може да използва действието за анулиране на извличания, за да освободи файловете.

Забележка: Това действие е налично само от страницата "Управление на съдържание и структура" и само ако имате подходящите разрешения.

Най-горе на страницата

Избор на повече от един елемент

На страницата "Съдържание и структура на сайта" всяко действие, което можете де изпълните върху единичен елемент, можете да изпълните и върху множество елементи, като първо изберете елементите, а след това изберете действие.

 1. В страницата "Съдържание и структура на сайта", до Тип щракнете върху бутона Избери всички елементи.

  • Изчистете елементите, които не искате да включите.

  • За да изберете единичен елемент, отметнете квадратчето до елемента.

 2. Щракнете върху Действия и после щракнете върху действието, което искате да изпълните.

Най-горе на страницата

Копиране на елементи

Можете да копирате цели подсайтове или списъци в друг подсайт в йерархията на колекцията от сайтове, а можете и да копирате отделни елементи от списък във всеки съвместим списък. Не е възможно обаче да се използва действието копиране, за да се дублира елемент от списък в същия списък.

След като изпълните действието за копиране, навигацията на сайта се актуализира за всички навигационни компоненти и ще отрази, че подсайтовете, списъците или елементите от списъци са и в двете местоположения.

 1. На страницата "Съдържание и структура на сайта" изберете елемент или множество елементи, които да се копират.

 2. Щракнете върху Действия и после щракнете върху Копирай.

 3. В диалоговия прозорец Копиране изберете местоназначение и после щракнете върху OK.

 4. Елементите на източника се проверяват, за да се уверите, че е съвместима с контейнера на местоназначението. Ако проверка определя:

  • Елементът е съвместим, той ще се копира и ще бъде показана страницата "Съдържание и структура на сайта".

  • Елементът е несъвместим, се появява съобщение за грешка и той няма да бъде копиран.

Най-горе на страницата

Преместване на елементи

Можете да премествате отделни елементи от списък или цял подсайт в друг подсайт, в рамките на колекцията от сайтове. Подсайт може да бъде преместен директно под най-горното ниво в йерархията на колекцията от сайтове или под друг подсайт в йерархията. Когато премествате подсайт, цялото му съдържание се премества. Не можете обаче да премествате само списък (например само библиотека за документи) в друг подсайт.

Понеже навигацията се генерира динамично от йерархията на колекцията от сайтове, когато премествате подсайт или елемент, навигационните компоненти се актуализират автоматично, така че новото местоположение за елемента или подсайта се отразява в навигацията.

Можете да използвате действието за преместване, за да препроектирате сайта си. Може например да ви е нужно да построите отново навигацията за сайта си или да преместите подсайт за даден отдел, защото е бил реорганизиран така, че да е под различна група.

 1. На страницата "Съдържание и структура на сайта" изберете елемента или множеството елементи, които ще се преместват.

 2. Щракнете върху Действия и после щракнете върху Премести.

 3. В диалоговия прозорец Преместване изберете местоназначение и после щракнете върху OK.

 4. Елементите на източника се проверяват, за да се осигури, че са съвместими с контейнера на местоназначението. Ако проверката установи, че:

  • Елементът е съвместим, той ще бъде преместен и ще бъде показана страницата Съдържание и структура на сайта.

  • Елементът е несъвместим, се появява съобщение за грешка и той няма да бъде преместен.

Най-горе на страницата

Изтриване на елементи

Тази функция позволява на администратора на сайта да го реорганизира, без да е принуден да изтрива всеки елемент поотделно. От йерархията на колекцията от сайтове може да се изтриват цели подсайтове или отделни елементи.

Ако кошчето е активирано за сайта, елементите от списъка ще могат да бъдат възстановени, след като са били изтрити. Изтриването на подсайт обаче е драстично действие. Целият клон се изтрива постоянно, дори ако кошчето е активирано.

Забележка: Ако целта ви е да не показвате подсайт или страница в навигацията на сайта, не трябва да изтривате сайта. Вместо това, трябва да отидете на страницата "Опции за навигация" и да използвате функцията Скрий.

 1. На страницата "Съдържание и структура на сайта", в дървовидния изглед, посочете към подсайта, който искате да изтриете, и после щракнете върху стрелката, която се появява.

 2. В менюто, което се появява, щракнете върху Изтрий.

 3. Появява се предупредителен диалогов прозорец със съобщението Изтриването на избраните сайтове ще изтрие за постоянно цялото съдържание и потребителска информация. Всички подсайтове в този сайт също ще бъдат загубени завинаги.

 4. В предупредителния диалогов прозорец щракнете върху Да.

 5. Понеже това е продължителна операция, показва се уеб страницата Изпълнение на операция "Изтриване".

 6. Когато операцията завърши, браузърът автоматично зарежда страницата "Управление на съдържанието и структурата".

Най-горе на страницата

Показване или скриване на свързани ресурси

Използвайте тази функция, за да определите ресурсите, които се викат от елемента. Ресурси са всички елементи, използвани от страницата, включително оформление на страници, изображения, листове с каскадни стилове (CSS), връзки от страницата към други страници, връзки към страниците вътре от колекцията от сайтове и връзки към, или от, тази страница. Идентифицирането на свързаните ресурси за елемент е особено полезно, ако например трябва да изтриете изображение. Като определите зависимостите за това изображение, можете да актуализирате връзките или ресурсите, които са необходими.

Тази функция показва едновременно свързаните ресурси само за един елемент. Ако нямате избран елемент, когато щракнете върху Покажи свързаните ресурси, се избира първият елемент в екрана със списък. Когато изберете друг елемент в списъка, се показват ресурсите за него.

За да се покажат свързаните ресурси   

 1. На страницата "Съдържание и структура на сайта", в лентата с инструменти за списък, щракнете върху Покажи свързаните ресурси.

 2. Показва се екранът Ресурси, свързани с.

 3. Ако не сте избрали елемент, отчетът ще се изпълни за елемента, който би бил пръв, ако списъкът е сортиран по азбучен ред.

За да се скрият свързаните ресурси   

 1. На страницата "Съдържание и структура на сайта", в лентата с инструменти за списък, щракнете върху Скрий свързаните ресурси.

 2. Екранът Ресурси, свързани с не се показва.

Най-горе на страницата

За отчетите на "Съдържание и структура на сайта"

Когато инсталирате Office SharePoint Server 2007, се предлагат седем отчета. Когато изберете даден отчет, се връщат всички елементи, които съответстват на филтъра в текущия сайт и всички подсайтове под текущия.

Забележка: За да определите контейнера за елемента в отчет, можете да посочите към колоната с имена и пътят се показва в лентата за състояние на браузъра.

Ако имате подходящи разрешения на сайта си, можете да създавате или да редактирате отчети, за да ги направите специфични за вашата ситуация или среда. Например авторите може да имат трудности да намерят всички страници, върху които работят навсякъде в колекцията от сайтове. Като се изпълни отчет, те могат да намерят всички елементи и после, от изгледа на отчета, те могат да изпълняват действия върху елементите по същия начин, както в изгледа Всички документи.

Понеже отчетите са елементи в списък, след като създадете нов отчет, той автоматично се разполага там. Също, понеже отчетите са елементи от списък, те могат да се контролират по версия, така че те трябва да се проверяват, преди да могат да се редактират.

Преглед на отчети

 1. За да прегледате отчетите, изберете един от следните методи:

  • На страницата "Съдържание и структура на сайта", в менюто Изглед изберете отчет.

  • Щракнете върху Действия за сайта, посочете към Преглед на отчети и после изберете отчет.

 2. Отчетът се отваря на страницата "Съдържание и структура на сайта".

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×