Промяна на облика на уеб част

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Ако сте собственик на уеб страница, можете да конфигурирате уеб частите по няколко начина. От уеб браузъра можете да промените свойствата на дадена уеб част, като използвате страницата за поддръжка на уеб части. Можете да конфигурирате допълнително уеб частите, като използвате програма за уеб проектиране, съвместима с SharePoint, например Microsoft SharePoint Designer 2010.

За да научите повече за уеб части в SharePoint, вижте Общ преглед на уеб части налични в SharePoint Foundation 2010и Уеб части за изгледи и формуляри в SharePoint Designer 2010.

В тази статия

Промяна на свойствата на уеб част с помощта на екрана с инструменти

Отваряне и използване на страницата за поддръжка на уеб част

Общи свойства на уеб части

Облик

Оформление

Разширени

Промяна на свойствата на уеб компонентите, като се използва прозорец с инструменти

Може да промените атрибутите на уеб компонента, като присвоите стойности към свойствата на неговия уеб компонент. Всички уеб компоненти споделят множество от общи свойства, които ви позволяват да зададете атрибути за изгледа, оформлението и друга информация. Уеб компонентът може да имат свойства по избор, които се прилагат само върху този уеб компонент.

 1. В менюто Действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Редактиране на страница.

 2. Посочете уеб частта, щракнете върху стрелката надолу и след това щракнете върху Редактиране на уеб част.

 3. Общите свойства и свойствата по избор на уеб частта се показват в екрана с инструменти. Например, общите свойства, които можете да промените, могат да включват името, размера и други параметри на оформлението на уеб частта. Свойствата по избор са настройките, специфични за дадена уеб част.

  Забележка: Ако сте в личен изглед, разработчикът на уеб частта могат да имат ограничен по избор кои свойства могат да се променят за уеб компонента.

 4. За да запишете промените си и затворете екрана с инструменти, щракнете върху OK. За да видите промените, без да затваряте екрана с инструменти, щракнете върху Приложи.

Най-горе на страницата

Отваряне и използване на страницата за поддръжка на уеб части

Ако срещнете проблеми по отношение на уеб част или връзка с уеб част на страница, можете да използвате страницата за поддръжка на уеб части, за да изолирате и поправите проблема. За да използвате страницата за поддръжка на уеб части, трябва да имате съответните разрешения.

Съвет: Ако не сте сигурни кой уеб компонент или коя връзка с уеб компонент причинява проблем на вашата страница с уеб компонент, е добре да работите стъпка по стъпка, като затворите един по един уеб компонентите и след това прегледате страницата на уеб компонента (щракнете върху Назад към моята страница на уеб компонента), за да видите дали така е поправен проблемът. След като поправите проблемния уеб компонент, може да обмислите дали да не го върнете в начално състояние или да го изтриете.

 1. Отворете библиотеката с документи, която съдържа страницата.

 2. Посочете името на страницата, щракнете върху стрелката надолу и след това щракнете върху Редактиране на свойства.

 3. Щракнете върху Отваряне на тази страница на уеб компонент в изглед на поддръжка, за да се покаже страницата с поддръжка на уеб компонента.

  Забележка: За достъп до страницата за поддръжка на уеб част за страница, която не се съхранява в библиотека с документи, например началната страница на сайта, добавете съдържанието = 1 в края на URL адреса на страницата.

 4. Проверете дали сте в изгледа, който искате – личен или споделен. Ако трябва да превключите между изгледи, направете едно от следните действия:

  • Ако сте в личен изглед и искате да превключите в споделен, щракнете върху Превключване към споделен изглед.

  • Ако сте в споделен изглед и искате да превключите в личен, щракнете върху Превключване към личен изглед.

 5. Изберете един или повече уеб компонента и след това направете едно от следните действия:

  • За да преместите уеб част в галерията на страница с уеб части, щракнете върху затваряне.

  • За да изтриете персоналните стойности на свойствата и да върнете споделените стойности на свойствата на уеб частта, щракнете върху Начално състояние. Ще ви бъде поискано потвърждение, преди уеб частта да бъде върната в начално състояние.

  • За да изтриете окончателно уеб част от страницата, щракнете върху Изтрий. Ще ви бъде поискано потвърждение, преди уеб частта да бъде изтрита.

   Забележка: Ако свойството Разреши редактиране в личен изглед е поставена отметка, уеб част може да бъде изтрита само в споделен изглед.

 6. Когато приключите, щракнете върху Назад към страницата на уеб компонент.

  Забележка: Не можете да използвате страницата за поддръжка на уеб част, за да затворите, нулиране или изтриване на статична уеб част (тоест уеб компонент извън зоната на уеб компонента).

  За поддръжка на статична уеб част трябва да използвате програма за уеб проектиране, съвместима с SharePoint

Най-горе на страницата

Общи свойства на уеб части

Всички уеб части имат определен набор от общи свойства, управляващи облика, оформлението и разширените им характеристики.

Забележки:  Общите свойства на уеб частите, които виждате в екрана с инструменти, могат да бъдат различни от посоченото в този раздел по няколко причини:

 • За да видите секцията Разширени в екрана с инструменти, трябва да имате съответното разрешение.

 • За определен уеб компонент разработчик на уеб част може да е избрал да не показва едно или повече от тези общи свойства или може да сте избрали да създадете и показва допълнителни свойства, които не са изброени по-долу в разделите облик, оформлениеи Разширени на екрана с инструменти.

 • Възможно е някои разрешения и настройки на свойства да забранят или скрият свойства на уеб части.

Облик

Свойство

Описание

Титла

Указва заглавието на уеб частта, което се показва в нейната заглавна лента.

Височина

Указва височината на уеб частта.

Ширина

Указва ширината на уеб частта.

Състояние на хром

Указва дали уеб частта на целия се появява на страницата, когато потребителят отвори страницата. По подразбиране състоянието на хром е зададено на нормално и целия уеб частта се показва. Когато състоянието е зададено на намалено, се показва само в заглавната лента.

Тип на хром

Указва дали да се показват заглавната лента и границите на рамката на уеб частта.

Оформление

Свойство

Описание

Скрити

Указва дали уеб частта се вижда, когато потребителят отвори страницата. Ако квадратчето е отметнато, уеб частта се вижда само когато проектирате страницата и има суфикс (скрит) след заглавието.

Можете да скриете уеб част, ако искате да я използвате за предоставяне на данни на друга уеб част чрез връзка между тях, но не искате да се вижда.

Посока

Указва посоката на текста в съдържанието на уеб частта. Например, на арабски се пише отдясно наляво. На английски и на повечето други европейски езици се пише отляво надясно.

Зона

Указва зоната в страницата с уеб части, където е разположена уеб частта.

Забележка: Зоните в страницата с уеб части не се показват в списъчното поле, ако нямате разрешение да ги променяте.

Индекс на зона

Указва позицията на уеб частта в дадена зона, когато зоната съдържа повече от една уеб част.

За да зададете подреждането, въведете цяло положително число в текстовото поле.

Ако уеб частите в зоната са подредени отгоре надолу, стойност "0" означава, че уеб частта се показва най-отгоре в зоната. Ако уеб частите в зоната са подредени отляво надясно, стойност "1" означава, че уеб частта се показва в левия край на зоната.

Например когато добавите уеб част към празна зона, която е поръчали от горе надолу, индексът на зоната е 0. Когато добавите втори уеб компонент в долната част на зоната, индексът е 1. За да преместите втората уеб част в горната част на зоната, въведете 0и след това въведете 1 за първия уеб част.

Забележка: Всяка уеб част в зоната трябва да има уникална стойност на индекса на зона. Затова промяната на индекса на зона за текущата уеб част може да доведе до промяна на индекса на зона на други уеб части в зоната.

Най-горе на страницата

Разширено

Свойство

Описание

Позволяване на намаляване

Указва дали уеб частта може да бъде намалявана.

Позволи затваряне

Указва дали уеб частта може да бъде премахната от страницата с уеб части.

Позволи скриване

Указва дали уеб частта може да бъде скрита.

Разрешение за смяна на зоната

Указва дали уеб частта може да бъде преместена в друга зона.

Разрешаване на връзки

Указва дали уеб частта може да участва във връзки с други уеб части.

Разрешаване на редактиране в личен изглед

Указва дали свойствата на уеб частта могат да бъдат променени в личен изглед.

Режим на експортиране

Указва нивото на данните, които могат да бъдат експортирани от уеб частта. В зависимост от конфигурацията е възможно тази настройка да не бъде достъпна.

URL адрес на заглавие

Указва URL адреса на файл, съдържащ допълнителна информация за уеб частта. Файлът се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху заглавието на уеб частта.

Описание

Указва екранното пояснение, което се показва, когато задържите показалеца на мишката върху заглавието или иконата на уеб частта.

URL адрес на помощ

Задава местоположението на файл, съдържащ помощна информация за уеб частта. Помощната информация се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху командата помощ в менюто уеб част.

Режим на помощ

Указва как браузърът да показва помощно съдържание за уеб част.

Изберете едно от следните неща:

 • Модални Отваря отделен прозорец на браузъра, ако е възможно. Потребителят трябва да затворите прозореца преди да се върнете към уеб страницата.

 • Без режим Отваря отделен прозорец на браузъра, ако е възможно. Потребителят не трябва да затворите прозореца, преди да се върнете към уеб страницата. Това е стойността по подразбиране.

 • Навигиране На уеб страницата се отваря в текущия прозорец на браузъра.

Забележка: Въпреки че потребителските уеб части на Microsoft ASP.NET поддържат това свойство, темите от помощта по подразбиране се отварят само в отделен прозорец на браузъра.

URL адрес на изображение на икона на каталог

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано като икона на уеб частта в списъка с уеб части. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

URL адрес на изображение на икона на заглавие

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано в заглавната лента на уеб частта. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

Съобщение за грешка при импортиране

Указва съобщение, което се показва, ако възникне проблем при импортиране на уеб частта.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×