Производителност и най-добри практики при мигриране към Office 365

Има много начини за мигриране на данни от локална организация на имейл към Microsoft Office 365. Когато планирате мигриране към Office 365, често срещан въпрос е как да подобрите производителността на мигрирането на данни и да оптимизирате скоростта на мигриране.

Забележка: Информацията за производителността, описана в тази тема, не се отнася за услугата Office 365 за специализирани абонаментни планове. За повече информация относно специализираните планове вижте Описания на услугите в специализираните планове на Office 365.

В тази тема

Общ преглед на мигрирането на имейл към Office 365

Office 365 поддържа няколко метода за мигриране на данните от имейла, календара и контактите от вашата съществуваща среда за съобщения към Office 365, както е описано в Начини за мигриране на множество имейл акаунти към Office 365.

За повече информация относно работата в мрежа и производителността в Office 365 вижте Планиране и настройка на производителността на мрежата за Office 365.

Често използвани методи за мигриране

Метод за мигриране

Описание

Ресурси

Мигриране чрез протокола за достъп до имейл чрез интернет (IMAP)

Можете да използвате центъра за администриране на Exchange или обвивката на Exchange за управление, за да мигрирате съдържанието на потребителските пощенски кутии от IMAP система за съобщения към техните пощенски кутии в Office 365. Това включва и мигриране на пощенските кутии от други хоствани имейл услуги, като например Gmail или Yahoo Mail.

Мигриране на пощенски кутии с IMAP достъп към Office 365

Преходна миграция

Чрез преходна миграция можете да мигрирате всички локални пощенски кутии към Office 365 за няколко дни. Използвайте преходна миграция, ако имате намерение да преместите цялата организация на имейл към Office 365 и да управлявате потребителските акаунти в Office 365. Можете да мигрирате най-много 2000 пощенски кутии от вашата локална организация на Exchange към Office 365, като използвате преходна миграция. Препоръчителният брой пощенски кутии обаче е 150   . Производителността намалява при по-голям брой от това. Контактите за поща и групите за разпространение от локалната организация на Exchange също се мигрират.

Преходна миграция към Office 365

Поетапна миграция

Можете да използвате поетапна миграция, ако имате намерение евентуално да мигрирате всички пощенски кутии на вашата организация към Office 365. Чрез поетапна миграция можете да мигрирате групи от локални пощенски кутии към Office 365 в рамките на няколко седмици или месеца.

Какво трябва да знаете за поетапната миграция на имейли към Office 365

Хибридно разполагане

Хибридното разполагане предлага на организациите възможността да разширят богатата на функции среда и административния контрол, които имат със своята съществуваща локална организация на Exchange, с облака. Хибридното разполагане предоставя безпроблемен изглед и усещане за една организация на Exchange между локалните Exchange Server 2013 или Microsoft Exchange Server 2010 и Office 365. Освен това хибридното разполагане може да служи като междинна стъпка към цялостното преместване към организация на Office 365.

Хибридни разполагания на Exchange Server 2013

Мигриране чрез друг разработчик

Има много инструменти, налични от други разработчици. Те използват характерни протоколи и подходи, за да извършат мигриране на имейла от имейл платформи като IBM Lotus Notes и Novell GroupWise.

Ето някои инструменти за мигриране на други разработчици и партньори, които могат да помогнат за мигрирания на Exchange от други платформи:

 • Binary Tree Доставчик на софтуер за мигриране и съвместно съществуване на съобщения на различни платформи, с продукти, които предоставят възможност за анализ и съвместно съществуване и мигриране между локални и онлайн корпоративни среди за незабавни съобщения и сътрудничество, базирани на IBM Lotus Notes и Domino, и Exchange и SharePoint.

 • BitTitan   Доставчик на решения за мигриране към Office 365.

 • Metalogix   Доставчик на решения за мигриране към Office 365 и SharePoint Online.

 • SkyKick Доставчик на автоматизирани решения за мигриране, за преместване на локални среди на Exchange, Gmail, POP3, IMAP, Lotus Notes към Office 365. Инструментите за цялостно мигриране помагат на партньорите в продажбите, планирането, мигрирането, управлението и във фазите на място на проекта за мигриране.

 • TransVault   Доставчик на решения за мигриране към Office 365.

Производителност за методите за мигриране

Таблицата по-долу сравнява наблюдаваните резултати за производителността при различните методи на мигриране, когато се мигрират пощенски кутии и данните от пощенските кутии към Office 365. Тези резултати се базират на вътрешно тестване и действителни мигрирания на клиенти към Office 365.

Важно: Поради различия в начина, по който се извършват мигриранията, и времето, когато се извършват, действителната скорост при вашето мигриране може да е по-висока или по-ниска.

Метод за мигриране

Ограничаване на потребителите на Office 365

Ограничаване на услугата за мигриране на Office 365

Ограничаване на ресурсите на Office 365 на базата на изправността

Наблюдавана средна пропускателна способност за един час и за един клиент (ако е приложимо)

IMAP миграция

Не

Да

Да

10 – 14 гигабайта (ГБ) (20 едновременно)

Преходна миграция

Не

Да

Да

10 – 14 ГБ (20 едновременно)

Поетапна миграция

Не

Да

Да

10 – 14 ГБ (20 едновременно)

Хибридна миграция

Не

Да

Да

10 – 14 ГБ за локален Exchange 2013 или 2010 CAS (услуга за репликация на пощенски кутии на Microsoft Exchange (MRSProxy услуга)), с 20 едновременни премествания 1

MAPI миграция чрез друг разработчик

Да

Не

Да

4 – 12 ГБ (20 едновременно) 2

Мигриране чрез уеб услугите на Exchange на друг разработчик

Не

Да

Да

5 – 10 ГБ (20 едновременно) 3

Качване на клиент (от .pst файлове на Outlook)

Да

Не

Да

0,5 ГБ

1Наблюдаваната пропускателна способност за преместване на една пощенска кутия е в диапазона 0,3 – 1,0 ГБ/час. Може да се постигне по-голяма пропускателна способност от 1000 МБ/час на пощенска кутия с мрежа, която може да поддържа по-малко от 2 процента време на намаляване на скоростта поради временни сривове и по-малко от 100 мсек. закъснение на мрежата. Могат да се използват едновременни миграции на повече пощенски кутии за постигане на по-високи скорости на миграция на данните. Пропускателната способност за преместване на една пощенска кутия ще се намали, когато локалният CAS сървър (MRSProxy услуга) е достигнал хардуерния си капацитет, ако пропускателната способност на мрежата не е достатъчна или закъснението на мрежата е твърде високо. Помислете за добавяне на още сървъри или временно подобряване на мрежовата връзка, за да увеличите скоростта на мигриране.

2Наблюдаваната пропускателна способност за една MAPI миграция е в диапазона 0,1 – 0,5 ГБ/час. Могат да се използват повече едновременни миграции за постигане на по-високи скорости на миграция на данните. Пропускателната способност за една MAPI миграция ще се намали, когато или локалните сървъри, или мрежата са надвишили капацитета си.

3Наблюдаваната пропускателна способност за една миграция чрез уеб услугите на Exchange е в диапазона 0,2 – 0,5 ГБ/час. Могат да се използват повече едновременни миграции за постигане на по-високи скорости на миграция на данните. Например при 20 едновременни миграции, общата пропускателна способност ще бъде в диапазона от 4 – 10 ГБ/час. Пропускателната способност за една миграция чрез уеб услугите на Exchange ще се намали, когато или локалните сървъри, или мрежата са надвишили капацитета си.

Фактори за производителността при мигриране

При миграцията на имейли има няколко често срещани фактора, които може да повлияят на производителността при мигриране.

Често срещани фактори за производителността при мигриране

Следващата таблица съдържа списък на често срещаните фактори, които влияят на производителността при мигриране. Повече подробности са включени в разделите, описващи отделните методи на мигриране.

Фактор

Описание

Пример

Източник на данни

Устройството или услугата, което/която хоства данните за мигриране. Възможно е за източника на данни да има много ограничения поради хардуерни спецификации, работно натоварване от крайни потребители и задачи за поддръжка на сървъра.

Gmail ограничава колко данни могат да бъдат извлечени за определен период от време.

Тип и плътност на данните

Поради уникалния характер на бизнеса на клиентите типът и комбинацията от елементи в пощенските кутии се различават значително.

Една 4-ГБ пощенска кутия с 400 елемента, всеки от които с по 10 мегабайта (МБ) прикачени файлове, ще се мигрира по-бързо от една 4-ГБ пощенска кутия със 100 000 по-малки елемента.

Сървър за мигриране

Много решения за мигриране използват сървър за мигриране от типа "jump box" или работна станция, за да извършат мигрирането.

Клиентите често използват виртуална машина с ниска производителност, за да хостват MRSProxy услугата за хибридно разполагане или за нехибридни миграции на клиентски компютри.

Ядро за мигриране

Ядрото за мигриране, отговарящо за извличане на данните от сървъра източник, конвертира данните, ако е необходимо. След това ядрото предава данни по мрежата и ги вкарва в пощенската кутия на Office 365.

MRSProxy услугата има собствени възможности и ограничения.

Локални мрежови устройства

Цялостната производителност на мрежата – от източника на данни до сървърите за клиентски достъп на Exchange Online – оказва влияние върху производителността при мигриране.

Конфигурация на защитната стена и спецификации на локалната организация.

Услуга на Office 365

Office 365 има вградена поддръжка и функции за управление на работното натоварване при мигриране.

Правилата за ограничаване на потребителите имат настройки по подразбиране и ограничават общата максимална скорост на прехвърляне на данните.

Фактори за производителността на мрежата

Този раздел описва най-добрите практики за подобряване на производителността на мрежата по време на мигрирането. Обсъждането има общ характер, тъй като най-голямо въздействие върху производителността на мрежата по време на мигриране оказват хардуерът на други производители и доставчиците на интернет (ISP).

Използвайте инструмента за анализ на Exchange, за да получите по-добро разбиране за мрежовата си връзка с Office 365. За да изпълните тестове с инструмента за анализ на Exchange в помощника за поддръжка и възстановяване, отидете на "Разширена диагностика > Exchange Online > Проверка на мрежовата връзка на Exchange Online > Да". Прочетете Коригиране на проблеми с Outlook и Office 365 чрез помощника за поддръжка и възстановяване за Office 365, за да научите повече за помощника за поддръжка и възстановяване.

Фактор

Описание

Най-добри практики

Капацитет на мрежата

Времето, необходимо за мигриране на пощенски кутии към Office 365, се определя от наличния и максималния капацитет на мрежата ви.

 • Идентифицирайте наличния капацитет на мрежата ви и определете максималния капацитет за качване.

 • Обърнете се към вашия доставчик на интернет, за да потвърдите каква е заделената ви пропускателна способност, както и да получите информация за ограниченията, като например общото количество данни, което може да бъде прехвърлено за определен период от време.

 • Използвайте инструментите за оценка на действителния капацитет на мрежата. Трябва да тествате цялостния поток данни от вашия локален източник на данни до сървърите на шлюза на центъра за данни на Microsoft.

 • Идентифицирайте други натоварвания в мрежата (например помощни програми за архивиране и планирана профилактика), които могат да повлияят на капацитета на мрежата ви.

Стабилността на мрежата

Бързата мрежа не винаги води до бързи миграции. Ако мрежата не е стабилна, прехвърлянето на данни отнема повече време, тъй като се налага коригиране на грешки. В зависимост от типа на мигрирането коригирането на грешки значително може да повлияе на производителността на мигриране.

Проблемите с мрежовия хардуер и драйверите често стават причини за проблеми със стабилността на мрежата. Свържете се със своите доставчици на хардуер, за да разберете мрежовите си устройства и да приложите най-новите, препоръчани от доставчика драйвери и актуализации на софтуера.

Закъснения на мрежата

Функционалността за откриване на прониквания, конфигурирана на защитната стена на мрежата, често води до значителни закъснения на мрежата и оказва влияние върху производителността при мигриране.

Мигрирането на данни към пощенски кутии на Office 365 разчита на вашата интернет връзка. Интернет закъсненията влияят върху цялостната производителност при мигриране.

Освен това потребителите в една и съща фирма е възможно да имат пощенски кутии в облака, които се намират в центрове за данни в различни географски местоположения. В зависимост от доставчика на интернет на клиента производителността при мигриране може да се различава.

 • Оценяването на закъсненията на мрежата за всички потенциални центрове за данни на Microsoft гарантира, че резултатът ще съответства. (Това също помага да се осигури съгласувана среда за работа на крайните потребители.) Свържете се с вашия доставчик на интернет за решаването на проблемите, свързани с интернет.

 • Добавете IP адресите за сървърите на центровете за данни на Microsoft към своя списък с разрешени адреси или прескочете защитната стена на мрежата за целия трафик, свързан с мигрирането. За повече информация относно диапазоните от IP адреси за Office 365 вижте Диапазони от URL и IP адреси за Office 365.

За по-задълбочен анализ на миграциите в рамките на вашата среда прегледайте нашата публикация в блога за анализ на преместването. Публикацията включва скрипт, който да ви помогне да анализирате исканията за преместване.

Ограничаване на Office 365

Office 365 използва различни механизми за ограничаване, за да гарантира защитата и достъпността на услугата. Следните три типа ограничаване може да повлияят на производителността при мигриране:

 • Ограничаване на потребителите

 • Ограничаване на услугата за мигриране

 • Ограничаване на ресурсите на базата на изправността

Забележка: Трите типа ограничаване на Office 365 не засягат всички методи за мигриране.

Ограничаване на потребителите на Office 365

Ограничаването на потребители засяга повечето инструменти за мигриране на други разработчици и метода за мигриране с качване на клиента. Тези методи за мигриране използват протоколи за клиентски достъп, като например заявка за отдалечена процедура (RPC) по HTTP протокола, за да мигрират данните за пощенските кутии към пощенските кутии на Office 365. Тези инструменти се използват за мигриране на данни от платформи като IBM Lotus Domino и Novell GroupWise.

Ограничаването на потребители е най-рестриктивният метод за ограничаване в Office 365. Тъй като ограничаването на потребители е настроено да работи срещу отделния краен потребител, всяко използване на ниво приложение лесно ще превиши правилата за ограничаване и ще доведе до по-бавно мигриране на данните.

Ограничаване на услугата за мигриране на Office 365

Ограничаването на услугата за мигриране засяга всички инструменти за мигриране към Office 365. Ограничаването на услугата за мигриране управлява едновременните миграции и разпределението на ресурсите за услугата за решенията за мигриране към Office 365.

Ограничаването на услугата за мигриране засяга миграциите, които се изпълняват с помощта на следните методи за мигриране:

 • IMAP миграция

 • Преходна миграция на Exchange

 • Поетапна миграция на Exchange

 • Хибридни миграции (премествания, базирани на MRSProxy услугата в хибридна среда)

Пример за ограничаването на услугата за мигриране е контролиране на броя на пощенските кутии, които се мигрират едновременно по време на прости миграции на Exchange и IMAP миграции. Стойността по подразбиране е 10. Това означава, че най-много 10 пощенски кутии от всички партиди за мигриране се мигрират в даден момент. Можете да увеличите броя едновременни миграции на пощенски кутии за партида за мигриране от контролния панел на Exchange или чрез Windows PowerShell. За да научите повече как да оптимизирате тази настройка, вижте управление на партиди за мигриране в Office 365.

Ограничаване на ресурсите на Office 365 на базата на изправността

Всички методи за мигриране подлежат на управление на ограничаването на наличността. Ограничаването на услугата на Office 365 обаче не влияе върху миграциите към Office 365 толкова, колкото другите типове ограничаване, описани по-горе.

Ограничаването на ресурсите на базата на изправността е най-малко агресивният метод за ограничаване. Той възниква за предотвратяване на проблем с наличността на услугата, който може да се отрази на крайните потребители и на критични операции на услугата.

Преди производителността на услугата да се влоши до положение, при което е засегната производителността на крайните потребители, ще бъдат стартирани хибридни миграции, докато производителността не бъде възстановена и услугата не се върне на ниво под прага за ограничаване.

Следват примери от статистическия отчет за миграция на Exchange. Той показва записите, регистриране при надвишаване на прага за ограничаване на услугата.

 • 1/25/2012 12:56:01 AM [BL2PRD0410CA012] Copy progress: 723/1456 messages, 225.8 MB (236,732,045 bytes)/416.5 MB (436,712,733 bytes).

  1/25/2012 12:57:53 AM [BL2PRD0410CA012] Move for mailbox '/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' is stalled because DataMoveReplicationConstraint is not satisfied for the database 'NAMPRD04DG031-db081' (agent MailboxDatabaseReplication). Failure Reason: Database edbf0766-1f2a-4552-9115-bb3a53a8380b doesn’t satisfy constraint SecondDatacenter. There are no available healthy database copies. Will wait until 1/25/2012 1:27:53 AM.

  1/25/2012 12:58:24 AM [BL2PRD0410CA012] Request is no longer stalled and will continue.

  6/30/2017 00:03:58 [CY4PR19MB0056] Relinquishing job because of large delays due to unfavorable server health or budget limitations with a request throttling state 'StalledDueToTarget_DiskLatency'.

Решение и практика   

Ако сте в подобна ситуация, изчакайте ресурсите на Office 365 да станат достъпни.

Фактори за производителността и най-добри практики при мигрирания към нехибридно разполагане

Този раздел описва факторите, които засягат миграциите, когато се използват методите за IMAP, преходна или поетапна миграция. Той също така посочва най-добрите практики, за да повишите производителността при мигриране.

Фактор 1: Източник на данни

Следващата таблица описва ефекта върху миграцията от сървърите източник във вашата текуща имейл организация и най-добрите практики за минимизиране на влиянието върху мигрирането.

Контролен списък

Описание

Най-добри практики

Производителност на системата

Извличането на данни е интензивна задача. Системата на източника трябва да има достатъчно ресурси, като например процесорно време и памет, за да се осигури оптимална производителност при мигрирането. По време на мигрирането системата на източника често е близо до пълния капацитет по отношение на обикновеното работно натоварване от крайните потребители. Ако ресурсите на системата са недостатъчни, допълнителното увеличаване на работното натоварване, което произлиза от мигрирането, може да повлияе на крайните потребители.

Наблюдавайте производителността на системата по време на теста за пилотно мигриране. Ако системата е натоварена, ви препоръчваме да избягвате агресивен график за мигриране за конкретната система поради потенциални проблеми със забавяне на миграцията и с наличността на услугата. Ако е възможно, подобрете производителността на системата на източника чрез добавяне на хардуерни ресурси и намаляване на натоварването на системата чрез преместване на задачи и потребители на други сървъри, които не са включени в мигрирането.

За повече информация вижте

Когато мигрирате локална организация на Exchange, в кяото има множество сървъри за пощенски кутии, препоръчваме ви да създадете потребителски списък за мигриране, който е равномерно разпределен между множество сървъри за пощенски кутии. Въз основа на производителността на отделните сървъри, списъкът може да бъде допълнително адаптиран, за да се увеличи пропускателната способност.

Например ако сървър A е с 50 процента повече свободни ресурси от сървър Б, е разумно да имате 50 процента повече потребители от сървър А в същата партида за мигриране. Подобни практики могат да бъдат приложени към други системи на източника. Изпълнявайте миграциите, когато сървърите имат максимално много свободни ресурси, като например след работно време или по време на уикенди и празници.

Задачи на сървъра

Други задачи на сървъра, които се изпълняват по време на мигрирането. Тъй като е най-добра практика да се извършва мигриране след работно време, често миграциите са в конфликт със задачи по поддръжката, като например архивиране на данните – които се изпълняват на вашите локални сървъри.

Прегледайте другите системни задачи, които е възможно да се изпълняват по време на мигрирането. Препоръчваме ви да изпълните миграция на данни, когато няма други използващи много ресурси задачи.

Забележка    За клиентите, които използват локално Exchange, често срещаните задачи на сървъра са решенията за архивиране и поддръжката на хранилището на Exchange.

Правила за ограничаване

Обща практика е да се защитават имейл системите с правила за ограничаване, които задават конкретни ограничения за това колко бързо и колко данни могат да бъдат извлечени от системата за определен период от време.

Проверете какви правила за ограничаване са разположени във вашата имейл система. Например пощата на Google ограничава колко данни могат да бъдат извлечени за определен период от време.

В зависимост от версията, в Exchange има правила, които ограничават достъпа на IMAP до локалния пощенски сървър (използван от IMAP миграции) и достъпа чрез протокола RPC по HTTP (използван от преходни миграции на Exchange и поетапни миграции на Exchange).

За да проверите настройките за ограничаване в организация на Exchange 2013, изпълнете кратката команда Get-ThrottlingPolicy. За повече информация вж. Управление на работното натоварване в Exchange.

За повече информация относно ограничаването на IMAP вижте Мигриране на пощенски кутии с IMAP достъп към Office 365

За повече информация за ограничаването на RPC по HTTP протокола вижте:

Фактор 2: Сървър за мигриране

IMAP, преходната и поетапната миграция са методи за мигриране чрез инициирано в облака извличане на данни, така че не е необходим специален сървър за мигриране. Хостовете с интернет ориентиран протокол (IMAP или RPC по HTTP протокол) обаче функционират като сървъра за мигриране за мигрирането на пощенски кутии и данните на пощенските кутии към Office 365. Следователно факторите за производителността при мигриране и най-добрите практики, описани в предишния раздел, за сървъра на източника на данни за текущата ви имейл организация, важат и за граничните интернет сървъри. За организации на Exchange 2007, Exchange Server 2010 и Exchange 2013 сървърът за клиентски достъп функционира като сървър за мигриране.

За повече информация вижте

Фактор 3: Ядро за мигриране

IMAP, преходната и поетапната миграции на Exchange се извършват с помощта на таблото за мигриране в центъра за администриране на Exchange. Това подлежи на ограничаване на услугата за мигриране към Office 365.

Решение и практика   

Клиентите сега могат да зададат едновременните миграции (например броя пощенски кутии за едновременно мигриране) с помощта на Windows PowerShell. По подразбиране е 20 пощенски кутии. След като сте създали партида за мигриране, можете да използвате следната кратка команда на Windows PowerShell, за да увеличите броя до максимум 100.

Set-MigrationEndPoint <Identity> –MaxConcurrentMigrations <value between 1 and 100>

За повече информация вижте Управление на партиди за мигриране в Office 365.

Забележка: Ако вашият източник на данни няма достатъчно ресурси, за да се справи с всички връзки, ви препоръчваме да избягвате много едновременни миграции. Започнете с малка стойност за едновременни миграции, например 10. Увеличавайте този брой, като същевременно наблюдавате производителността на източника на данни, за да избегнете проблеми с достъпа на крайните потребители.

Фактор 4: Мрежа

Тестове за проверка   

В зависимост от метода на мигриране можете да изпробвате следните тестове за проверка:

 • IMAP миграции    Попълнете пощенска кутия източник с примерни данни. След това от интернет (извън вашата локална мрежа) се свържете с пощенската кутия източник с помощта на стандартен IMAP имейл клиент, като например Microsoft Outlook, и след това измерете производителността на мрежата чрез определяне колко време е необходимо, за да се изтеглят всички данни от пощенската кутия източник. Пропускателната способност трябва да бъде подобна на тази, която потребителите могат да получат с помощта на инструмента за IMAP мигриране в Office 365, приемайки, че не съществуват други ограничения.

 • Преходна и поетапна миграция на Exchange    Попълнете пощенска кутия източник с примерни данни. След това от интернет (извън вашата локална мрежа) се свържете с пощенската кутия източник с Outlook с помощта на RPC по HTTP протокол. Уверете се, че се свързвате с помощта на режим на кеширане. Измерете производителността на мрежата чрез проверка колко време е необходимо, за да се синхронизират всички данни от пощенската кутия източник. Пропускателната способност трябва да бъде подобна на тази, която потребителите могат да получат с помощта на простите инструменти за мигриране на Exchange в Office 365, приемайки, че не съществуват други ограничения.

Забележка: Има някои странични фактори по време на действителната IMAP, поетапна или преходна миграция на Exchange. Действителната пропускателната способност обаче, трябва да бъде подобна на резултатите от тези тестове за проверка.

Фактор 5: услуга Office 365

Ограничаването на ресурсите на Office 365 на базата на изправността засяга миграции, които се извършват чрез вградените прости инструменти за мигриране на Office 365. Вижте раздела Ограничаване на ресурсите на Office 365 на базата на изправността.

Искания за преместване в услугата Office 365

За обща информация как да получите информация за състоянието за искания за преместване, вижте Преглед на свойствата на искания за преместване.

В услугата Office 365, за разлика от локалния Exchange Server 2010, опашката за мигриране и ресурсите за услугата, заделени за миграции, са споделени между клиентите. Това споделяне се отразява на начина на обработка на исканията за преместване на всеки етап от процеса на преместване.

Има два типа искания за преместване в Office 365:

 • Искания за преместване за прехвърляне към облака    Новите клиентски мигрирания се считат за искания за преместване за прехвърляне към облака. Тези искания имат обикновен приоритет.

 • Искания за вътрешно преместване между центрове за данни    Това са искания за преместване на пощенски кутии, инициирани от работните екипи на центровете за данни. Тези искания имат по-нисък приоритет, защото работата на крайните потребители не е засегната, ако искането за преместване се забави.

Потенциално въздействие и закъснения от искания за преместване със състояние "В ход" и "На опашка"

 • Искания за преместване на опашка    Това състояние указва, че преместването е поставено на опашката и чака да бъде поето от услугата за репликация на пощенски кутии на Exchange. За искания за преместване на Exchange 2003 потребителите все още имат достъп до своите пощенски кутии на този етап.

  Два фактора влияят върху това кои искания ще бъдат поети от услугата за репликация на пощенски кутии:

  • Приоритет    Исканията за преместване на опашката с по-висок приоритет се поемат преди исканията за преместване с по-нисък приоритет. Това помага да се гарантира, че исканията за преместване за мигриране на клиентите винаги се обработват преди исканията за вътрешно преместване от центровете за данни.

  • Позиция на опашката    Ако исканията за преместване имат един и същ приоритет, колкото по-рано искането попадне в опашката, толкова по-рано ще бъде поето от услугата за репликация на пощенски кутии. Тъй като е възможно да има различни клиенти, които извършват едновременно миграции на пощенски кутии, е нормално, че новите искания за преместване остават в опашката, преди да бъдат обработени.

   Често времето, което тези искания за пощенски кутии изчакват на опашката, преди да бъдат обработени, не се взима предвид по време на планирането на миграцията. Резултатът от това е, че за клиентите не е заделено достатъчно време, за да се изпълнят всички планирани миграции.

 • Искания за преместване в ход    Това състояние означава, че преместването все още е в ход. Ако това е онлайн преместване на пощенска кутия, потребителят все още ще има достъп до пощенската кутия. При офлайн преместване на пощенска кутия пощенската кутия на потребителя няма да бъде достъпна.

  След като искането за преместване на пощенска кутия е със състояние "В ход", приоритетът вече няма значение, и няма да се обработват нови искания за преместване, докато съществуващото искане за преместване със състояние "В ход" не завърши, дори и новото искане за преместване да има по-висок приоритет.

Най-добри практики

Планиране    Както беше споменато преди, тъй като потребителите на Exchange 2003 губят достъпа си по време на хибридна миграция, клиентите на Exchange 2003 обикновено са по-загрижени кога да планират миграциите и колко време ще отнемат те.

Когато планирате колко на брой пощенски кутии да мигрирате за определен период от време, имайте предвид следното:

 • Включете времето, което искането за преместване чака на опашката. Използвайте следната формула, за да го изчислите:

  (общ брой на пощенските кутии за мигриране) = ((общо време) – (средно време за изчакване)) * (пропускателна способност при мигриране),

  където пропускателната способност при мигриране е равна на общия брой на пощенските кутии, които могат да се мигрират за един час.

  Да кажем например, че имате интервал от шест часа, за да мигрирате пощенски кутии. Ако средното време за изчакване на опашката е един час и имате пропускателна способност при мигриране от 100 пощенски кутии за час, можете да мигрирате 500 пощенски кутии за шест часа: 500 = (6 – 1) * 100.

 • Започнете мигрирането по-рано от първоначално планираното, за да намалите времето на опашката. Когато пощенските кутии са на опашката, потребителите на Exchange 2003 все още имат достъп до своите пощенски кутии.

Определете времето за изчакване на опашката    Времето за изчакване на опашката винаги се променя, тъй като Microsoft не управлява графиците за мигриране на клиентите.

За да определи вероятното време за изчакване на опашката, клиентът може да се опита да планира тестово преместване няколко часа преди да започне действителното мигриране. След това, въз основа на наблюдаваното време, през което искането е било на опашката, клиентът може по-добре да прецени кога да стартира мигрирането и колко на брой пощенски кутии могат да бъдат преместени за определен период от време.

Например ако тестово мигриране е завършено четири часа преди началото на планираната миграция. Клиентът определя, че времето за изчакване на опашката за тестовото мигриране е около един час. След това клиентът трябва да обмисли стартиране на мигрирането един час по-рано от първоначално планираното, за да е сигурен, че има достатъчно време за изпълнение на всички миграции.

Инструменти на други разработчици за мигриране към Office 365

Инструменти на други разработчици се използват най-вече в сценарии за мигриране, които не включват Exchange, като например тези от Google Mail, IBM Lotus, Domino и Novell GroupWise. Този раздел се фокусира върху протоколите за мигриране, използвани от инструментите за мигриране на други разработчици, а не на действителните продукти и инструменти за мигриране. Следващата таблица съдържа списък на факторите, които важат за инструментите на други разработчици за сценариите за мигриране към Office 365.

Фактор 1: Източник на данни

Контролен списък

Описание

Най-добри практики

Производителност на системата

Извличането на данни е интензивна задача. Системата на източника трябва да има достатъчно ресурси, като например процесорно време и памет, за да се осигури оптимална производителност при мигрирането. По време на мигрирането системата на източника често е близо до пълния капацитет по отношение на обикновеното работно натоварване от крайните потребители. Ако ресурсите на системата са недостатъчни, допълнителното увеличаване на работното натоварване, което произлиза от мигрирането, може да повлияе на крайните потребители.

Наблюдавайте производителността на системата по време на теста за пилотно мигриране. Ако системата е натоварена, ви препоръчваме да избягвате агресивен график за мигриране за конкретната система поради потенциални проблеми със забавяне на миграцията и с наличността на услугата. Ако е възможно, подобрете производителността на системата на източника чрез добавяне на хардуерни ресурси и намаляване на натоварването на системата. Натоварването на системата може да бъде намалено чрез преместване на задачи и потребители на други сървъри, които не са включени в мигрирането.

За повече информация вижте

Когато мигрирате локална организация на Exchange където има множество сървъри за пощенски кутии, препоръчваме ви да създадете потребителски списък за мигриране, който е равномерно разпределен между множество сървъри за пощенски кутии. Въз основа на производителността на отделните сървъри, списъкът може да бъде допълнително адаптиран, за да се увеличи пропускателната способност.

Например ако сървър A е с 50 процента повече свободни ресурси от сървър Б, е разумно да имате 50 процента повече потребители от сървър А в същата партида за мигриране. Подобна практика може да бъде приложена към други системи на източника.

Изпълнявайте миграция, когато системата има максимално много свободни ресурси, като например след работно време или по време на уикенди и празници.

Задачи на сървъра

Други задачи на сървъра също обикновено се изпълняват по време на мигрирането. Тъй като е най-добра практика да се извършва мигриране след работно време, често миграциите са в конфликт с други задачи по поддръжката, които се изпълняват на вашите локални сървъри, като например архивиране на данните.

Прегледайте другите системни задачи, които се изпълняват по време на мигрирането. Препоръчваме ви да създадете свободен времеви интервал само за миграция на данните, когато няма задачи, изискващи много ресурси.

За локални потребители на Exchange често срещаните задачи са решенията за архивиране. За повече информация вж. Поддръжка на хранилището на Exchange.

Правила за ограничаване

Обща практика е да се защитават имейл системите с правила за ограничаване, които задават конкретни ограничения за това колко бързо и колко данни могат да бъдат извлечени от системата за определен период от време или чрез определен метод на мигриране.

Проверете какви правила за ограничаване са разположени във вашата имейл система. Например пощата на Google ограничава колко данни могат да бъдат извлечени за определен период от време.

В зависимост от версията, в Exchange има правила, които ограничават достъпа на IMAP до локалния пощенски сървър (използван от IMAP миграции) и достъпа чрез протокола RPC по HTTP (използван от преходни миграции на Exchange и поетапни миграции на Exchange).

За повече информация за ограничаването на IMAP вж. Съвети за оптимизиране на IMAP миграции.

За повече информация за ограничаването на RPC по HTTP протокола вижте:

За повече информация как да конфигурирате ограничаването на уеб услугите на Exchange, вижте Exchange 2010: Разбиране на правилата за ограничаване на клиенти.

Фактор 2: Сървър за мигриране

Повечето инструменти на други разработчици за мигриране към Office 365 се инициират от клиента и прехвърлят данни към Office 365. Тези инструменти обикновено изискват сървър за мигриране. За тези сървъри за мигриране се отнасят редица фактори, като производителност на системата, задачи на сървъра и правила за ограничаване на сървърите на източника.

Забележка: Някои решения за мигриране на други разработчици се хостват в интернет като услуги в облака и не изискват локален сървър за мигриране.

Решение и практика   

За да повишите производителността при мигриране при използване на сървър за мигриране, приложете същите най-добри практики като тези, които са описани в раздела Фактор 1: Източник на данни.

Фактор 3: Ядро за мигриране

За инструментите за мигриране на други разработчици най-често използваните протоколи са уеб услугите на Exchange и RPC по HTTP протоколът.

Уеб услуги на Exchange   

"Уеб услуги на Exchange" е препоръчителният протокол, който да се използва за мигриране към Office 365, тъй като поддържа големи партиди от данни и има по-добро ограничаване, ориентирано към услугите. В Office 365, когато се използват в режим на въплъщаване, миграциите чрез уеб услугите на Exchange не използват бюджетните ресурси на потребителя за уеб услугите на Exchange в Office 365, а копие на бюджетните ресурси:

 • Всички повиквания, включващи уеб услугите на Exchange и направени от един и същ акаунт на администратор, се изчисляват отделно от бюджета, приложен към този акаунт на администратор.

 • За всяка сесия на въплъщаване се създава статично копие на действителния бюджет на потребителя. Всички миграции за тази конкретна сесия ще използват това статично копие.

 • Ограничаването под въплъщаване е изолирано до всяка сесия за мигриране на потребители.

Най-добри практики   

 • Производителността при мигриране за клиенти, които използват инструменти за мигриране на други разработчици, използващи EWA въплъщаване, се конкурира с миграциите, базирани на уеб услугите на Exchange и използването на ресурсите на услугите от други клиенти. Следователно производителността при мигриране ще се различава.

 • Когато е възможно, клиентите трябва да използват инструменти за мигриране на други разработчици, които използват въплъщаване на уеб услугите на Exchange, защото така обикновено е по-бързо и по-ефективно, отколкото когато се използват клиентски протоколи, като напр. RPC по HTTP протокола.

RPC по HTTP протокол   

Много традиционни решения за мигриране използват RPC по HTTP протокола. Този метод е изцяло базиран на модела за клиентски достъп, като този на Outlook, и мащабируемостта и производителността са ограничени, тъй като услугата Office 365 ограничава достъпа, като се предполага, че използването е от потребител, а не от приложение.

Най-добри практики   

 • За инструментите за мигриране, които използват RPC по HTTP протокола, често срещана практика е да увеличите пропускателната способност при мигриране, като добавите още сървъри за мигриране и използвате няколко администраторски потребителски акаунта за Office 365. Чрез тази практика може да се получи паралелно вмъкване на данните и да се постигне по-висока пропускателна способност, защото всеки потребител администратор е предмет на ограничаването на потребителите на Office 365. Получихме отчети, че много корпоративни клиенти е трябвало да създадат повече от 40 сървъра за мигриране, за да получат пропускателна способност при мигриране от 20 – 30 ГБ/час.

 • Във фазата на разработване на инструмент за мигриране е от особена важност да се вземе предвид броят на RPC операциите, необходим, за да се мигрира съобщение. За да илюстрираме това, събрахме регистрационните файлове от услугите на Office 365 за две решения за мигриране на други разработчици (разработени от други фирми), използвани от клиенти за мигриране на пощенски кутии към Office 365. Сравнихме две решения за мигриране, разработени от други фирми. Сравнихме мигрирането на две пощенски кутии за всяко решение за мигриране и освен това направихме сравнение с качването на .pst файл в Outlook. Ето резултатите.

  Метод

  Размер на пощенска кутия

  Брой елементи

  Време за мигриране

  Общ брой RPC транзакции

  Средно закъснение на клиента (мсек.)

  AvgCasRPCProcessingTime (мсек.)

  Решение А (пощенска кутия 1)

  376,9 МБ

  4115

  4:24:33

  132 040

  48,4395

  18,0807

  Решение А (пощенска кутия 2)

  249,3 МБ

  12 779

  10:50:50

  423 188

  44,1678

  4,8444

  Решение Б (пощенска кутия 1)

  618,1 МБ

  4322

  1:54:58

  12 196

  37,2931

  8,3441

  Решение Б (пощенска кутия 2)

  56,7 МБ

  2748

  0:47:08

  5806

  42,1930

  7,4439

  Outlook

  201,9 МБ

  3297

  0:29:47

  15 775

  36,9987

  5,6447

  Имайте предвид, че времената за обработка на клиента и услугата са сходни, но за решение A са необходими много повече RPC операции за мигриране на данните. Тъй като всяка операция използва време за закъснение на клиента и за обработка на сървъра, решение A е много по-бавно за мигриране на едно и също количество данни в сравнение с решение Б и с Outlook.

Фактор 4: Мрежа

Най-добра практика   

За решенията за мигриране на други разработчици, които използват RPC по HTTP протокола, ето един добър начин да се измери потенциалната производителност на мигрирането:

 1. От сървъра за мигриране се свържете към пощенската кутия на Office 365 с Outlook с помощта на RPC по HTTP протокола. Погрижете се да не се свързвате с помощта на режим на кеширане.

 2. Импортирайте голям .pst файл с примерни данни в пощенската кутия в Office 365.

 3. Измерете производителността при мигриране, като засечете колко време е необходимо, за да качите .pst файла. Пропускателната способност при мигриране трябва да бъде подобна на тази, която потребителите могат да получат с помощта на инструмент за мигриране на друг разработчик, който използва RPC по HTTP протокола, като се приеме, че не съществуват други ограничения. Има странични фактори по време на действителното мигриране, така че производителността може да е малко по-различна.

Фактор 5: услуга Office 365

Ограничаването на ресурсите на Office 365 на базата на изправността засяга миграции, които се извършват чрез инструменти за мигриране на други разработчици. Вижте Ограничаване на ресурсите на Office 365 на базата на изправността за повече подробности.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×