Проектиране на информационен панел на документ с помощта на InfoPath

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Тази статия дава разяснения как да се използва Microsoft Office InfoPath за проектиране на информационен панел на документ, който е свързан с документи за Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 и Microsoft Office PowerPoint 2007.

В тази статия

Разбиране на информационните панели на документи

Проектиране на информационен панел на документ

Създаване или редактиране на информационен панел на документ по избор за тип съдържание на SharePoint

Добавяне към документ на информационен панел на документ по избор

Разбиране на информационните панели на документи

Информационният панел на документ, който се показва в документите на Office Word 2007, Office Excel 2007 и Office PowerPoint 2007, дава възможност на потребителите да преглеждат и да променят свойствата за отделен файл или за тип съдържание, който е записан на сървър за управление на документи, като например сайт на работна област на документи или библиотека, базирани на Windows SharePoint Services 3.0. Тези свойства, известни още като метаданни, представляват подробни данни за файла и го описват или идентифицират. Потребителите могат да използват тези свойства, за да организират, идентифицират и търсят документи.

Информационният панел на документа е Microsoft Office InfoPath 2007 форма, която се съдържа и показва в рамките на документ. Не е нужно InfoPath, инсталиран на компютъра, за да видите информационен панел на документ в документ на 2007 Microsoft Office system , но трябва Office InfoPath 2007 за проектиране или персонализиране на информационни панели на документи. Например ако искате да персонализирате информационния панел на документа да показвате данни от външен ресурс – например уеб услуга, трябва да използвате Office InfoPath 2007 , за да проектирате този информационен панел на документа.

Като персонализирате информационния панел на документа, можете също да добавите бизнес логиката, като проверка на данни, или да добавяте потребителски свойства, които са важни за вашата организация. Освен това като създадете част за шаблон да съдържа общи полета, можете да организирате ефективно повторно използване на информационни панели на документи в различни Издание на Office 2007 типове документи във вашата организация.

Най-горе на страницата

Проектиране на информационен панел на документ

Когато проектирате информационен панел на документ, можете да го използвате с множество документи от Office Word 2007, Office Excel 2007и Office PowerPoint 2007, или можете да проектирате няколко информационни панели на документа. Например ако определени документи са асоциирани с конкретен проект, може да искате да използвате уникални полета за информационни панели на документите, които се използват само в тези документи.

Дори ако вашата организация използва няколко информационни панели на документи, всеки може да съдържа няколко общи свойства. За да лесно да използвате повторно общи свойства, когато проектирате информационен панел на документ, можете да използвате части за шаблон. Със създаването и използването на части шаблони, можете да осигурите това, че метаданните за вашата организация са съгласувани по тон, структура и поведение. Например вашата организация може да изисква всеки информационен панел на документ да съдържа поле, наречено длъжност като допълнение към автор. Като проектирате част на шаблон, който използва тези общи полета, лесно можете да използвате повторно частта за шаблон в няколко информационни панели на документа.

Следната процедура описва начина на проектиране на информационен панел на документ за използване в документи на Издание на Office 2007.

 1. В менюто Файл щракнете върху Проектиране на шаблон за формуляр.

 2. В Проектиране на нов , в диалоговия прозорец Проектиране на шаблон за формуляр щракнете върху Шаблон за формуляр.

 3. В галерията Базиран на щракнете върху Празен и след това върху OK. Това дава възможност на InfoPath да определи източника на данни според това как сте проектирали шаблона.

  Можете също да базирате вашия шаблон за формуляр на XML документ или XML схема, като например свойства на Dublin Core. В допълнение можете да проектирате вашия шаблон за формуляр чрез уеб услуга, база данни или настройки в библиотека за връзка с данни. Можете да намерите информация за проектиране на формуляри за шаблони, базирани на източник на данни, в секцията Вж. също.

 4. Проектиране на шаблон за формуляр, който ще използвате като информационен панел на документ.

  Като създадете част за шаблон, която съдържа общи полета, можете да координирате ефективното повторно използване на информационни панели на документи в различни типове документи на Издание на Office 2007 в рамките на вашата организация. Ако сте създали част за шаблон и сте я добавили към прозореца на задачитеКонтроли, можете да вмъкнете частта за шаблон във вашия шаблон за формуляр чрез следната процедура.

  1. В шаблона за формуляр поставете курсора, там където искате да вмъкнете частта за шаблон.

  2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

  3. Под По избор в списъка Вмъкване на контроли щракнете върху името на частта за шаблон, която искате да вмъкнете.

   Частта за шаблон се показва в контролата на секция в шаблон на формуляр. Можете да разпознаете частта за шаблон в шаблон на формуляр, защото думите секция (част за шаблон: име) се появяват като етикет за секцията, където име е името на файла на частта за шаблон.

   етикет на шаблон за формуляр, показващ, наличието на част за шаблон

 5. Преименуване на изгледа по подразбиране и всички останали изгледи в шаблона за формуляр.

  Как?

  1. В менюто изглед щракнете върху Управление на изгледи.

  2. В прозореца на задачите Изгледищракнете върху изгледа, който искате да преименувате, и след това върху Преглед на свойствата.

  3. Изберете раздела Общи.

  4. В полето Име на изгледа въведете ново име на изгледа.

  Забележка: Дори ако вашият шаблон за формуляр съдържа само един изглед, трябва да му дадете удобно име, като Свойства по избор, тъй като името на изгледа ще се появи в списъка Изгледи на свойства и опции , когато се преглежда в информационния панел на документ в даден документ.

 6. Публикуване на информационен панел на документ в споделена мрежа.

  Как?

  1. В менюто Файл щракнете върху Публикувай.

  2. В съветника за публикуване щракнете върху Към място в мрежата и след това изберете Напред.

  3. На следващата страница на съветника щракнете върху Преглед.

  4. Намерете папката от споделената мрежа, където искате да публикувате шаблона за формуляр, и после щракнете върху OK.

  5. На следващата страница на съветника проверете дали пътят и името на шаблона за формуляр в Името на шаблона за формуляр са правилни и след това щракнете върху Следващ.

  6. На следващата страница на съветника ако имате алтернативен път до тази споделена мрежова папка, като например публичен локатор на еднородни ресурси (URL), въведете пътя в полето и след това щракнете върху напред.

  7. На следващата страница на съветника щракнете върху Публикуване.

   На последната страница на съветника ще получите потвърждение дали вашият шаблон за формуляр е успешно публикуван.

  Можете също така да публикувате информационния панел на документ в сайт на SharePoint. Информация за публикуването в сайт на SharePoint можете да намерите в секцията Вж. също.

Най-горе на страницата

Създаване или редактиране на информационен панел на документ по избор за тип съдържание на SharePoint

Когато създавате тип съдържание на сайт, базирано на типа съдържание на документ или на типа съдържание на колоните на Dublin Core , което е налично на сървъри, изпълняващи Microsoft Office SharePoint Server 2007 , автоматично се създава информационен панел на документ за проследяване на свойствата на сайта на SharePoint. Можете да използвате Office InfoPath 2007 за персонализиране на този тип информационен панел на документ по същия начин, по който персонализирате всеки шаблон за формуляр на InfoPath. Например, можете да персонализирате информационния панел на документ, като направите едно или няколко от следните неща:

 • Добавете функции катопроверка на данни или условно форматиране.

 • Добавете вторична връзка с данни към информационния панел на документ и след това добавете контроли, които показват данни от полетата в източника на данни.

 • Създайте нов изглед и след това добавете част за шаблон, съдържаща общи полета, които вашата организация може да използва за проследяване на данни.

  Забележка: Когато един информационен панел на документ е базиран на схема на типа съдържание на SharePoint, не можете да персонализирате този панел, като добавите полета, които не са част от тази схема. За да добавите или премахнете полета от схемата на типа съдържание, трябва да добавите или премахнете колони от типа съдържание.

Създаване или редактиране на информационен панел на документ по избор

 1. В менюто Файл щракнете върху Проектиране на шаблон за формуляр.

 2. В Проектиране на нов , в диалоговия прозорец Проектиране на шаблон за формуляр щракнете върху Шаблон за формуляр.

 3. В списъка Базиран на щракнете върху XML или схема и после върху OK.

  Забележка: Не отмятайте квадратчето Разреши само функции за браузър, тъй като информационният панел на документ се показва само като част от документ на Издание на Office 2007 , а не като част от уеб страница.

 4. В съветника за източник на данни въведете URL адреса на сървъра на SharePoint и после щракнете върху Следващ.

 5. В списъка Избиране на списък или уеб щракнете върху името на желания тип съдържание и след това върху Следващ.

 6. Щракнете върху Готово.

  Отваря се информационният панел на документа за схемата на типа съдържание.

 7. Направете желаните промени в информационния панел на документа и след това запишете шаблона за формуляр.

  Забележка: Тъй като информационният панел на документа е базиран на схемата на типа съдържание, която е главният източник на данни за шаблона за формуляр, не можете да персонализирате информационния панел на документа чрез добавяне на полета, които не са част от схемата. За да добавите или премахнете полета от информационния панел на документа чрез добавяне на нови полета към схемата на типа съдържание, трябва да добавите или премахнете колони от типа съдържание.

 8. В менюто Файл щракнете върху Публикувай.

 9. В съветника за публикуване щракнете върху Като шаблон за информационен панел на документа за тип съдържание на сайт на SharePoint или на списък (препоръчва се) и после щракнете върху Следващ.

  Забележка: Като шаблон за информационен панел на документа за тип съдържание на сайт на SharePoint или на списък (препоръчва се) се появява само на тази страница на съветника, ако сте щракнали върху XML или схема в стъпка 3.

 10. На следващата страница на съветника щракнете върху Публикуване.

  На последната страница на съветника ще получите потвърждение дали вашият шаблон за формуляр е успешно публикуван.

Най-горе на страницата

Добавяне към документ на информационен панел на документ по избор

След създаването на информационен панел на документа, трябва да го свържете с документ, преди да можете да го използвате. За да направите това, трябва първо да активирате раздела " разработчик " в лентата в програми, където искате да използвате информационния панел на документа. След това можете да укажете местоположението на информационния панел на документа с помощта на URL, UNC или URN път на файл. Освен това можете да изберете да показва информационния панел на документа по подразбиране, когато документът се отваря. Можете също да изберете дали свойствата по избор, които сте създали са видими по подразбиране, когато документът се отваря.

Следната процедура описва начина за свързване на информационен панел на документ с даден документ в Office Word 2007, Office Excel 2007 или Office PowerPoint 2007.

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , след което щракнете върху Опции за Име на програма, където Име на програма е името на програмата, с която работите. Например, щракнете върху Опции за Word.

 2. В диалоговия прозорец Опции за Име на програма щракнете върху Популярни, отменете квадратчето Показвай раздела "Разработчик" в лентата и после щракнете върху OK.

  Лентата е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent

 3. Щракнете върху раздела Разработчик в лентата на Office Fluent и след това върху Панел на документа.

 4. В диалоговия прозорец Информационен панел на документа, в Задайте шаблон по избор (URL, UNC или URN) въведете местоположението на информационния панел на документа, който искате да добавите към документа.

 5. За да покажете по подразбиране свойствата по избор във вашия документ, в списъка Показвай по подразбиране щракнете върху Свойствата по избор.

 6. За да се покаже по подразбиране информационният панел на документа, отменете квадратчето Винаги показвай информационния панел на документа при отваряне на документ и първоначално записване.

В допълнение към преглед или промяна на свойствата в информационни панели на документи в документи за Office Word 2007, Office Excel 2007и Office PowerPoint 2007, в Office Word 2007 потребителите могат да добавят свойства от информационния панел на документа като контроли на свойства в самия документ. Например няколко екземпляра на адреса на фирма могат да се добавят като контроли на свойства в документ. Тези контроли на свойства ще се актуализира, когато информацията в информационния панел на документа се промени.

Повече информация за добавянето на свойства към документ на Office Word 2007 можете да намерите в секцията Вж. също.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×