Проверка за съвместимост с уеб: грешки в схема

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Тази статия разглежда грешките в схемите, които може да възникнат, когато изпълнявате проверката за съвместимост, и предоставя информация, която може да ви помогне при отстраняване на грешките.

За обща информация за грешки в проверката за съвместимост вижте статията уеб съвместимост проверка на грешки от общ характер.

Използвайте съветника за справки за създаване или модифициране на справочно поле

ACCWeb105003

ACCWeb105012

ACCWeb105018

ACCWeb107000

ACCWeb107001

ACCWeb107002

ACCWeb107003

ACCWeb107004

ACCWeb107005

ACCWeb107006

ACCWeb107007

ACCWeb107008

ACCWeb107009

ACCWeb107010

ACCWeb107011

ACCWeb107012

ACCWeb107013

ACCWeb107014

ACCWeb107015

ACCWeb107016

ACCWeb107017

ACCWeb107018

ACCWeb107019

ACCWeb107020

ACCWeb107021

ACCWeb107022

ACCWeb107023

ACCWeb107024

Използване на съветника за справки за създаване или модифициране на справочно поле

Много грешки в схема са причинени от проблеми със справочни полета. Тези процедури обясняват как да стартирате съветника за справки в табличен изглед, за да коригирате тези проблеми чрез създаване или модифициране на справочно поле.

Създаване на справочно поле в изглед на лист с данни

 1. Отворете таблицата, в която искате да добавите справочно поле, и изберете последната колона с етикет Щракнете, за да добавите.

 2. Щракнете върху стрелката до Щракнете, за да добавите и след това щракнете върху Справка и релация.

 3. Следвайте стъпките на съветника за справки, за да създадете нужното справочно поле.

Модифициране на справочно поле в изглед на лист с данни

 1. Отворете таблицата и изберете справочното поле, което искате да модифицирате.

 2. Направете едно от следните неща:

  • В раздела Полета, в групата Свойства щракнете върху Модифициране на търсенето.

  • Щракнете с десния бутон върху справочното поле и след това щракнете върху Модифициране на търсенето.

 3. Следвайте стъпките на съветника за справки, за да решите вашия конкретен проблем.

ACCWeb105003

Текст на грешката    Типът на данните за колони за справки за списъци със стойности трябва да бъде "Text", за да бъде съвместим с уеб.

Какво означава    Посочената справка използва списък, който не се поддържа в уеб база данни. Списъкът със стойности трябва да бъде обвързан с текстова колона на сървъра.

Какво да се направи    Отворете таблицата в изглед за проектиране и променете типа на данните на справочното поле на текстов. Ако изгледът за проектиране не е наличен, изтрийте справочното поле и след това използвайте съветника за справки, за да го създадете отново.

Най-горе на страницата

ACCWeb105012

Текст на грешката    Източниците на редове за справки с клауза клаузи са несъвместим с уеб.

Какво означава    Посоченото справочно поле използва заявка, съдържаща клауза WHERE, която не се поддържа в уеб.

Какво да се направи    Отворете таблицата в изглед за проектиране и премахнете клаузата WHERE от свойството на източника на редове на съответното справочно поле. Ако изгледът за проектиране не е наличен, изтрийте справочното поле и след това използвайте съветника за справки, за да го създадете отново.

Най-горе на страницата

ACCWeb105018

Текст на грешката    Първичен ключ, който е справка, е несъвместим с уеб.

Какво означава    Посочената таблица има първичен ключ, който е справочно поле, което препраща към друга таблица, която не се поддържа в уеб.

Какво да се направи    Отворете таблицата в изглед за проектиране и променете свойството "Тип на контролата" за справочното поле на TextBox (в раздела "Справка"). След това отворете прозореца за релации и изтрийте всички релации, в които справочното поле е от страната "много" на релацията (стрелката сочи навън от справочното поле).

Ако изгледът за проектиране и прозорецът за релации са недостъпни, направете следното:

 1. Създайте нова празна база данни (не уеб база данни).

 2. Импортирайте нужните таблици от първоначалната база данни в новата база данни.

 3. Направете нужните промени в новата база данни.

 4. В първоначалната база данни изтрийте таблиците и след това ги импортирайте от новата база данни.

Най-горе на страницата

ACCWeb107000

Текст на грешката    Типът на данните за поле е несъвместим с уеб.

Какво означава    Посоченото поле има тип на данните, който не се поддържа в уеб, например OLE Обект.

Какво да се направи    Създайте отново поле с един от поддържаните типове данни:

 • Текст

 • Число

 • Валута

 • Да/не

 • Дата/час

 • Изчисляемо поле

 • Прикачен файл

 • Хипервръзка

 • Memo

 • Търсене

Най-горе на страницата

ACCWeb107001

Текст на грешката    Съставните индекси са несъвместими с уеб..

Какво означава    Посочената таблица има съставен първичен ключ (ключ, състоящ се от повече от едно поле). За уеб таблица можете да използвате като първичен ключ само поле с автоматично номериране. Не може да използвате съставни индекси в уеб.

Какво да се направи    Ако е използван съставен индекс за първичен ключ, създайте за посочената таблица първичен ключ с автономериране. След това създайте правило за проверка на запис, за да се уверите, че данните в първоначалните полета са уникални.

Най-горе на страницата

ACCWeb107002

Текст на грешката    Таблица с повече от едно поле за прикачен файл е несъвместима с уеб.

Какво означава    Посочената таблица съдържа повече от едно поле за прикачен файл, което причинява отказ по време на операция за публикуване и следователно е несъвместима с уеб.

Какво да се направи    Обсъдете съхраняването на всички прикачени файлове за всеки запис в едно поле за прикачен файл. Ако имате нужда от повече от едно поле за прикачен файл за всеки запис, за всяко допълнително поле за прикачен файл създайте нова таблица, съдържаща само полето за прикачен файл и полето "ИД", и след това свържете новата таблица и първоначалната таблица с помощта на съветника за справки.

Най-горе на страницата

ACCWeb107003

Текст на грешката    Израз в изчисляемо поле има входно поле от тип, несъвместим с уеб, например автономериране, Memo или двоично число.

Какво означава    Посоченото изчислявемо поле използва изчисление, което приема като вход поле, което не се поддържа в уеб.

Какво да се направи    Настройте изчислението, така че всички входни полета да имат един от следните поддържани типове данни:

 • Текст

 • Число

 • Валута

 • Да/не

 • Дата/час

 • Изчисляемо поле

Най-горе на страницата

ACCWeb107004

Текст на грешката    Типът на данните на резултата от изчисляема колона е несъвместим с уеб.

Какво означава    Резултатът от изчислението за посоченото поле има тип на данните, който не се поддържа в уеб.

Какво да се направи    Създайте отново изчисляемото поле, така че полученият тип на данните да е един от следните поддържани типове данни:

 • Текстови

 • Число

 • Валута

 • Да/не

 • Дата/час

Най-горе на страницата

ACCWeb107005

Текст на грешката    Таблица с повече от 220 полета е несъвместима с уеб.

Какво означава    Посочената таблица съдържа повече от 220 полета. Не може да публикувате таблица с повече от 220 полета.

Какво да се направи    Създайте нова таблица, която да съдържа допълнителните полета. След това използвайте съветника за справки, за да създадете ново поле, което свързва новата таблица със съществуващата таблица.

Най-горе на страницата

ACCWeb107006

Текст на грешката    Име на таблица е запазено име и е несъвместимо с уеб.

Какво означава    Посоченото име на таблица е запазено за използване от SharePoint и не се поддържа в уеб.

Какво да се направи    Избягвайте използването на следните запазени имена на таблици:

 • UserInfo

 • Lists

 • Docs

 • WebParts

 • ComMd

 • Webs

 • Workflow

 • WFTemp

 • Solutions

 • Report Definitions

 • MSysASO

Най-горе на страницата

ACCWeb107007

Текст на грешката    Непубликувани таблици със справки към публикувани таблици са несъвместими с уеб.

Какво означава    Посочената таблица още не е публикувана и съдържа справочно поле, което сочи към публикувана таблица, което ще попречи на публикуването.

Какво да се направи    Публикувайте непубликуваната таблица, без да добавяте справка. За да направите това, можете да синхронизирате уеб базата данни. След като новата таблица е публикувана, създайте желаната справка в другата публикувана таблица.

Най-горе на страницата

ACCWeb107008

Текст на грешката    Формати по избор са несъвместими с уеб

Какво означава    Посоченото поле има формат по избор за валута, който не се поддържа в уеб.

Какво да се направи    Използвайте за полето стандартен формат на валута. Задайте за полето формат "Валута" или "Евро" с помощта на падащия списък "Форматиране".

Най-горе на страницата

ACCWeb107009

Текст на грешката    Само на едно от свойствата "Разреши нулева дължина" и "Задължително" може да бъде зададена стойност "True", за да бъде съвместимо с уеб.

Какво означава    И на двете свойства "Разреши нулева дължина" и "Задължително" на посоченото поле са зададени стойности "True".

Какво да се направи    Уверете се, че най-много едно от посочените свойства е зададено на "True". Можете да използвате изглед за проектиране, за да промените тези свойства.

Най-горе на страницата

ACCWeb107010

Текст на грешката    Стойността на свойство трябва да бъде "Не", за да бъде съвместима с уеб.

Какво означава    Свойството "Само добавяне" на посоченото поле с хипервръзка е настроено на "Да", което не се поддържа в уеб.

Какво да се направи    Променете свойството "Само добавяне" на "Не".

Най-горе на страницата

ACCWeb107011

Текст на грешката    Стойността по подразбиране трябва да бъде празна, за да бъде съвместима с уеб.

Какво означава    Посоченото справочно поле има стойност по подразбиране в заявка за справка или в списък, разрешаваща множество стойности, което не се поддържа в уеб.

Какво да се направи    Уверете се, че:

 • Няма стойност по подразбиране, зададена за заявката за справка; или

 • Няма стойност по подразбиране, зададена за заявката за справка, разрешаваща множество стойности

Най-горе на страницата

ACCWeb107012

Текст на грешката    Стойността по подразбиране трябва да бъде празна, за да бъде съвместима с уеб.

Какво означава    Посоченото поле с хипервръзка има стойност по подразбиране, която не се поддържа в уеб.

Какво да се направи    Премахнете стойността по подразбиране за полето с хипервръзка.

Най-горе на страницата

ACCWeb107013

Текст на грешката    Стойността на свойството не е съвместима с уеб.

Какво означава    Свойството "Формат" на посоченото числово поле е настроено на нещо различно от "Общ числов", "Процент" или "Стандартен". Само тези формати се поддържат в уеб.

Какво да се направи    Променете формата на полето на "Общ числов", "Процент" или "Стандартен".

Най-горе на страницата

ACCWeb107014

Текст на грешката    Таблицата трябва да има първичен ключ и той трябва да бъде число с размер на полето "Long", за да бъде съвместима с уеб.

Какво означава    Посочената таблица има един от следните проблеми:

 • Таблицата няма първичен ключ.

 • Типът на данните на първичния ключ не е числов.

 • Размерът на полето на първичния ключ не е Long.

Какво да се направи    Променете съществуващия първичен ключ в изглед за проектиране, така че да има правилния тип данни и размер на полето; или създайте нов първичен ключ за таблица с помощта на данни от тип AutoNumber. Ако изгледът за проектиране не е наличен, създайте нова таблица и добавете към нея колоните от първоначалната таблица; след това премахнете първоначалната таблица.

Най-горе на страницата

ACCWeb107015

Текст на грешката    Стойността на свойството трябва да бъде "False", за да бъде съвместима с уеб.

Какво означава    Свойството "Уникално" на посоченото поле Memo е настроено на "True", което не се поддържа в уеб.

Какво да се направи    Променете стойността на свойството "Уникално" на "False".

Най-горе на страницата

ACCWeb107016

Текст на грешката    Стойността на свойството трябва да бъде "False", за да бъде съвместима с уеб.

Какво означава    Свойството "Уникално" на посоченото поле "Да/Не" е настроено на "True".

Какво да се направи    Променете стойността на свойството "Уникално" на "False".

Най-горе на страницата

ACCWeb107017

Текст на грешката    Стойността на свойството трябва да бъде "False", за да бъде съвместима с уеб.

Какво означава    Свойството "Уникално" на посоченото поле за хипервръзка е настроено на "True", което не се поддържа в уеб.

Какво да се направи    Променете стойността на свойството "Уникално" на "False".

Най-горе на страницата

ACCWeb107018

Текст на грешката    Обвързаната колона трябва да бъде настроена на първичния ключ на таблицата и трябва да бъде първата колона, за да бъде съвместима с уеб.

Какво означава    Посоченото справочно поле има един от следните проблеми:

 • Обвързана колона е настроена на поле, различно от първичния ключ на таблицата източник.

 • Обвързана колона не е първата колона на справката.

Какво да се направи    Използвайте съветника за справки, за да модифицирате справочното поле.

Най-горе на страницата

ACCWeb107019

Текст на грешката    Стойността на свойството трябва да бъде "Да", за да бъде съвместима с уеб.

Какво означава    Свойството "Ограничаване до списъка" на посоченото справочно поле е настроено на "Не", но справочното поле не е списък с единични стойности, и следователно настройката на свойството не е съвместима с уеб.

Какво да се направи    Използвайте съветника за справки, за да модифицирате справочното поле. Изберете квадратчето за отметка Ограничаване до списъка, когато съветникът го покаже.

Най-горе на страницата

ACCWeb107020

Текст на грешката    Стойността на свойството трябва да бъде празна, за да бъде съвместима с уеб.

Какво означава    Свойството "Дъщерни полета на връзката" на посоченото поле не е празно и следователно не е съвместимо с уеб.

Какво да се направи    Отворете таблицата в изглед за проектиране и изчистете свойството "Дъщерни полета на връзката". След това настройте свойството "Име на подлист с данни" на [Автоматично] или [Няма]. Ако изгледът за проектиране не е наличен, в изглед на лист с данни, в раздела Начало, в групата Записи щракнете върху Повече, посочете Подлист с данни и след това щракнете върху Премахни.

Най-горе на страницата

ACCWeb107021

Текст на грешката    Стойността на свойството трябва да бъде празна, за да бъде съвместима с уеб.

Какво означава    Свойството "Основни полета на връзката" на посоченото поле не е празно и следователно не е съвместимо с уеб.

Какво да се направи    Отворете таблицата в изглед за проектиране и изчистете свойството "Основни полета на връзката". След това настройте свойството "Име на подлист с данни" на [Автоматично] или [Няма]. Ако изгледът за проектиране не е наличен, в изглед на лист с данни, в раздела Начало, в групата Записи щракнете върху Повече, посочете Подлист с данни и след това щракнете върху Премахни.

Най-горе на страницата

ACCWeb107022

Текст на грешката    Стойността на свойството трябва да бъде празна или настроена на "Автоматично", за да бъде съвместима с уеб.

Какво означава    Свойството "Име на подлист с данни" на посоченото поле не е настроено на [Автоматично] или [Няма] и следователно не съвместимо с уеб.

Какво да се направи    Отворете таблицата в изглед за проектиране и настройте свойството "Име на подлист с данни" на [Авто] или [Няма]. Ако изгледът за проектиране не е наличен, в изглед на лист с данни, в раздела Начало, в групата Записи щракнете върху Повече, посочете Подлист с данни и след това щракнете върху Премахни.

Най-горе на страницата

ACCWeb107023

Текст на грешката    Стойността на свойството трябва да бъде зададена като съвместима с уеб.

Какво означава    Свойството "Ширина на колона" на посоченото справочно поле е празно и следователно не е съвместимо с уеб.

Какво да се направи    Отворете таблицата в изглед за проектиране и задайте стойност за "Ширина на колона" (в раздела за свойства на справката). Или, изберете колоната в изглед на лист с данни и в раздела Полета , в групата Свойства щракнете върху Модифициране на търсенето. Следвайте стъпките в съветника за справки.

Най-горе на страницата

ACCWeb107024

Текст на грешката    Автономерирането не се поддържа за други полета, освен за първичен ключ.

Какво означава    Посоченото поле използва данни от тип "Автономериране", но не е първичен ключ на таблицата и е следователно не е съвместимо с уеб.

Какво да се направи    Променете типа на данните на полето на числов. Можете да заобиколите проблема, като използвате макроси с данни, за да постигнете подобна функционалност. Променете в изглед за проектиране полето с това свойство на първичен ключ, или променете типа на данните на числов.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×