Проверка за съвместимост с уеб: грешки в заявка

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Тази статия разглежда грешките в заявките, които може да възникнат, когато изпълнявате проверката за съвместимост, и предоставя информация, която може да ви помогне при отстраняване на грешките.

За обща информация за грешки в проверката за съвместимост вижте статията уеб съвместимост проверка на грешки от общ характер.

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

Текст на грешката    Заявката е несъвместима с уеб.

Какво означава    Трябва да проверите за проблеми със съвместимостта с уеб в заявката.

Какво да се направи    Създайте отново заявката с помощта на конструктора на заявки. За повече информация как да използвате конструктора на заявки за създаване на уеб заявка вижте Въведение в заявките.

Най-горе на страницата

ACCWeb102014

Текст на грешката    SQL е несъвместим с уеб.

Какво означава    Може да има много причини за получаването на тази грешка. Възможно е да правите едно от следните неща:

 • Препращате към обекти, несъвместими с уеб.

 • Препращате към изрази, несъвместими с уеб.

За повече информация как да създавате изрази вижте Създаване на израз.

Какво да се направи     Можете да използвате конструктора на уеб заявка за създаване на заявки, които са съвместими с уеб. За повече информация за проектиране на заявки за интернет вижте Въведение в заявките.

Най-горе на страницата

ACCWeb103013

Текст на грешката    Access не можа да преобразува заявката за използване в уеб, защото резултатите от заявката съдържат множество полета с едно и също име.

Какво означава    Множество полета имат едно и също име.

Какво да се направи    Потърсете дублирани имена на полета и ги сменете с различни имена.

Най-горе на страницата

ACCWeb103079

Текст на грешката    Несъответствие на типове в израз

Какво означава    Типовете в някоя от страните на съединението са несъвместими или сравняваните типове полета са несъвместими. Например текст и число не може да бъдат сравнявани или съединявани.

Какво да се направи    Убедете се, че страните на съединенията са съвместими. Например трябва да се съединява текст с текст и число с число. Ако не извършвате съединяване, проверете дали не сравнявате несъвместими типове полета.

Най-горе на страницата

ACCWeb103900

Текст на грешката    Access не можа да преобразува заявката за използване в уеб.

Какво означава    Access не може да публикува заявката, защото тя използва неподдържан тип на заявка, неподдържани изрази, неподдържани критерии или други функции, които не се поддържат в уеб.

Какво да се направи    Използвайте конструктора на заявки на Access, за да проектирате заявката отново.

Най-горе на страницата

ACCWeb103901

Текст на грешката    Дефиницията на заявката е невалидна и затова обектът на заявката не може да бъде създаден.

Какво означава    Сървърът не може да анализира заявката поради неочаквана грешка в дефиницията на заявката.

Какво да се направи    Използвайте конструкторите на Access, за да проектирате заявката отново.

Най-горе на страницата

ACCWeb103902

Текст на грешката    Access не може да преобразува заявката за използване в уеб, защото тя използва неподдържан тип на заявка, неподдържани изрази, неподдържани критерии или други функции, които не се поддържат в уеб.

Какво означава    Заявка съдържа изрази, които са несъвместими с уеб. Тази грешка може да възникне или поради ограничение на сървъра, или когато израз не може да се премести в сървъра.

Какво да се направи    Премахване на изрази, които не са съвместими с уеб. За повече информация относно изрази са валидни за заявки вижте Създаване на израз.

Най-горе на страницата

ACCWeb103903

Текст на грешката    Дефиницията на заявката е невалидна и затова обектът на заявката не може да бъде създаден.

Какво означава    Една от стойностите на атрибута е несъвместима с уеб.

Какво да се направи    Убедете се, че следните условия са зададени правилно:

 • В атрибута "Име" няма нито един от следните знаци:

Знак за равенство в началото

=

Точка

.

Удивителен знак

!

Квадратни скоби

[]

Водещи интервали

Непечатни знаци

Например: <Enter> или <TAB>

Някой от следните символи

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Атрибутът "Име" е с дължина между 1 и 64 знака.

 • Атрибут "Надпис": произволен низ, до 1024 знака.

Най-горе на страницата

ACCWeb103904

Текст на грешката    Access не можа да преобразува заявката за използване в уеб, защото съдържа подзаявка.

Какво означава    Заявката съдържа подзаявка. Подзаявките не се поддържат на сървъра.

Какво да се направи    Модифицирайте вашата заявка, така че да няма подзаявка.

Най-горе на страницата

ACCWeb103905

Текст на грешката    Access не можа да преобразува заявката за използване в уеб, защото тя разчита на друга заявка, която не е съвместима с уеб.

Какво означава    Заявката или съдържа вложена заявка като вход, който не може да бъде представен на сървъра, или съдържа входен източник, който не може да бъде намерен.

Какво да се направи   

 • Убедете се, че вложената заявка е валидна.

 • Използвайте конструкторите на заявки на Access, за да създадете валидна вложена заявка.

 • Убедете се, че таблицата източник на входни данни за заявка или заявката съществуват в базата данни.

Най-горе на страницата

ACCWeb103906

Текст на грешката    Дефиницията на заявката е невалидна и затова обектът на заявката не може да бъде създаден.

Какво означава    Не може да се намери таблицата или заявката източник на избраните или подреждане по колони.

Какво да се направи    Убедете се, че таблицата източник на входни данни за колона или заявката съществуват във вашата база данни на Access.

Най-горе на страницата

ACCWeb103907

Текст на грешката     Access не можа да преобразува заявката за използване в уеб, защото тя не съдържа полета в своите резултати.

Какво означава    В заявката не са избрани колони.

Какво да се направи    Изберете или задайте в заявката поне една изходяща колона.

Най-горе на страницата

ACCWeb103908

Текст на грешката     Access не можа да преобразува заявката за използване в уеб, защото тя показва твърде много полета в своите резултати.

Какво означава     Заявката източник има твърде много колони.

Какво да се направи     Това може да бъде трудно за коригиране и може да се наложи да прегледате таблиците източници. Една таблица не може да има повече от:

 • JET_ccolFixedMost фиксирани колони.

 • JET_ccolVarMost колони с променлива дължина.

 • JET_ccolTaggedMost маркирани колони.

Най-горе на страницата

ACCWeb103916

Текст на грешката    Access не можа да преобразува заявката за използване в уеб, защото тя разчита на клауза ORDER BY, която не се поддържа в уеб.

Какво означава    Вярно е едно или повече от следните твърдения:

 • Име на подреждане по елементи не е валидно.

 • Име на таблица източник не е валидно.

 • Редът на сортиране е настроен на опция, различна от възходящ или низходящ ред.

 • Изразът не е валиден.

Какво да се направи    Убедете се, че следните условия са зададени правилно:

 • В атрибута "Име" няма нито един от следните знаци:

Знак за равенство в началото

=

Точка

.

Удивителен знак

!

Квадратни скоби

[]

Водещи интервали

Непечатни знаци

Например: <Enter> или <TAB>

Някой от следните символи

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Атрибутът "Име" е с дължина между 1 и 64 знака.

 • Изразът е валиден израз.

Най-горе на страницата

ACCWeb103918

Текст на грешката     Access не можа да преобразува заявката за използване в уеб, защото тя задава тип JOIN, който не се поддържа в уеб.

Какво означава    Сървърът не поддържа заявки, които имат множество съединения между две таблици (съединения с много полета).

Какво да се направи    Убедете се, че съединенията използват само по едно поле на таблица.

Най-горе на страницата

ACCWeb103926

Тест за грешки    Access не можа да преобразува заявката за използвате в уеб, защото не задава от кои таблици да се избира.

Какво означава     Заявката няма входни таблици (липсва клауза FROM).

Какво да се направи    Убедете се, че вашата заявка има зададена входна колона.

Най-горе на страницата

ACCWeb103927

Текст на грешката    Access не можа да преобразува заявката за използване в уеб, защото резултатите от заявката съдържат множество полета с едно и също име.

Какво означава    Задали сте едно и също име за множество полета.

Какво да се направи    Потърсете дублирани имена на полета и ги сменете с различни имена.

Най-горе на страницата

ACCWeb103928

Текст на грешката    Access не можа да преобразува заявката за използване в уеб, защото някои от нейните параметри не можаха да бъдат преобразувани за използване в уеб.

Какво означава    Името или типът на параметъра са невалидни.

Какво да се направи    Уверете се, че името и типът на параметъра са валидни.

 • Атрибутът "Име" не трябва да съдържа:

Знак за равенство в началото

=

Точка

.

Удивителен знак

!

Квадратни скоби

[]

Водещи интервали

Непечатни знаци

Например: <Enter> или <TAB>

Някой от следните символи

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Атрибутът "Име" е с дължина между 1 и 64 знака.

Следните типове са валидни:

Текст (до 255 знака)

Числа

Булеви стойности

Дата и час

Валута

Най-горе на страницата

ACCWeb103930

Текст на грешката    Access не можа да преобразува заявката за използване в уеб, защото някои от нейните параметри се показват като резултантни полета или използват команди ORDER BY.

Какво означава    Заявката има параметър, който или е проектиран като скалар, или е използван в команда ORDER BY.

Това може да се случи, ако параметър се използва или като проектирана колона (пример: select param1 from Table1), или за подреждане (пример: select * from table 1 and order by field1= param).

Какво да се направи    Избягвайте използването на параметри, които са проектирана колона или колона за подреждане.

Най-горе на страницата

ACCWeb103938

Текст на грешката    Access не можа да преобразува заявката за използване в уеб.

Какво означава    Има две полета с едно и също име и Access не е в състояние да създаде валидни псевдоними за тях.

Какво да се направи    Потърсете дублирани имена на полета и ги сменете с различни имена.

Най-горе на страницата

ACCWeb103939

Текст на грешката    Access не можа да преобразува заявката за използване в уеб.

Какво означава    Заявката има псевдоним, който е по-дълъг от 64 знака.

Какво да се направи    Уверете се, че дължината на псевдонима, използван в заявката, е по-малка или равна на 64 знака.

Най-горе на страницата

ACCWeb103940

Текст на грешката    Access не можа да преобразува заявката за използване в уеб, защото тя задава тип JOIN, който не се поддържа в уеб.

Какво означава    Сървърът не поддържа заявки, които имат множество съединения в едни и същи две таблици (съединения с много полета).

Какво да се направи    Убедете се, че съединенията използват само по едно поле на таблица.

Най-горе на страницата

ACCWeb103942

Текст на грешката     Access не можа да преобразува заявката за използване в уеб, защото съдържа циклично съединение.

Какво означава    Съединенията между таблиците във вашата заявка причиняват кръгово съединение между таблиците, което не позволява на Access да преобразува заявката за използване в уеб.

Какво да се направи     Премахнете съединенията между таблиците, така че да се премахнат цикличните съединения.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×