Преобразуване на пощенски кутии на Exchange 2007 в потребители с разрешена поща

След като изпълните поетапна миграция, преобразувайте пощенските кутии в потребители с разрешена поща, така че пощенските кутии автоматично да могат да се свързват с пощенската кутия в облака.

Защо да преобразувате пощенските кутии в потребители с разрешена поща

Ако сте завършили поетапна миграция на Exchange за мигриране на локалните пощенски кутии на Exchange 2007 на вашата организация към Office 365 и искате да управлявате базирани на облака потребители от вашата локална организация, като използвате Active Directory, трябва да преобразувате локалните пощенски кутии в потребители с разрешена поща (MEU). Защо? Две неща се случват след мигриране на пощенска кутия към облака чрез поетапна миграция на Exchange:

 • Потребителят има локална пощенска кутия и пощенска кутия в облака.

 • Пощата, изпратена до локалната пощенска кутия на потребителя, се препраща до пощенската му кутия в облака. Това се случва, защото по време на мигрирането свойството TargetAddress в локалната пощенска кутия се попълва с адреса за отдалечено маршрутизиране на пощенската кутия в облака. Това означава, че потребителите трябва да се свържат към техните пощенски кутии в облака за достъп до имейла си.

Това поведение води до два проблема:

 • Ако потребител използва Microsoft Outlook, за да отваря пощенската си кутия, услугата за автоматично откриване все още се опитва да се свърже с локалната пощенска кутия и потребителят няма да може да се свърже с пощенската си кутия в облака. Ако има потребители, които не са мигрирани в облака, не можете да насочите своя CNAME запис за автоматично откриване към облака, докато не се мигрират всички потребители.

 • Ако дадена организация спре да използва Exchange, след като всички локални пощенски кутии са мигрирани в облака, информацията за потребителя, свързана със съобщения, в пощенската кутия в облака ще бъде загубена. Инструментът за синхронизиране на справочен указател на Microsoft Online Services (DirSync) премахва данни (например адреси на прокси сървъри) от обекта на пощенската кутия в облака, защото локалната пощенска кутия вече не съществува и DirSync не може да я съпостави със съответната пощенска кутия в облака.

Решението е да преобразувате локалната пощенска кутия в потребител с разрешена поща във вашата локална организация, след като пощенската кутия на потребителя е мигрирана в облака. Когато преобразувате локална пощенска кутия в потребител с разрешена поща:

 • Адресите на прокси сървърите от пощенска кутия, базирана на облака, се копират в новия потребител с разрешена поща; ако спрете да използвате Exchange, тези адреси на прокси сървъри все още се запазват в Active Directory.

 • Свойствата на потребителя с разрешена поща позволяват на DirSync да съпоставя потребителя с разрешена поща със съответната му пощенска кутия в облака.

 • Услугата за автоматично откриване използва потребителя с разрешена поща, за да свърже Outlook с пощенската кутия в облака, след като потребителят създаде нов профил в Outlook.

Скриптове на PowerShell за създаване на потребители с разрешена поща

Можете да използвате скриптовете по-долу, за да събирате информация за пощенските кутии в облака и да преобразувате пощенските кутии на Exchange 2007 в потребители с разрешена поща.

Следващият скрипт събира информация от вашите пощенски кутии в облака и я записва в CSV файл. Първо, изпълнете този скрипт.

Копирайте скрипта по-долу и му дайте име на файл ExportO365UserInfo.ps1.

Param($migrationCSVFileName = "migration.csv")
function O365Logon
{
#Check for current open O365 sessions and allow the admin to either use the existing session or create a new one
$session = Get-PSSession | ?{$_.ConfigurationName -eq 'Microsoft.Exchange'}
if($session -ne $null)
{
$a = Read-Host "An open session to Office 365 already exists. Do you want to use this session? Enter y to use the open session, anything else to close and open a fresh session."
if($a.ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Using existing Office 365 Powershell Session." -ForeGroundColor Green
return
}
$session | Remove-PSSession
}
Write-Host "Please enter your Office 365 credentials" -ForeGroundColor Green
$cred = Get-Credential
$s = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
$importresults = Import-PSSession -Prefix "Cloud" $s
}
function Main
{
#Verify the migration CSV file exists
if(!(Test-Path $migrationCSVFileName))
{
Write-Host "File $migrationCSVFileName does not exist." -ForegroundColor Red
Exit
}
#Import user list from migration.csv file
$MigrationCSV = Import-Csv $migrationCSVFileName
#Get mailbox list based on email addresses from CSV file
$MailBoxList = $MigrationCSV | %{$_.EmailAddress} | Get-CloudMailbox
$Users = @()
#Get LegacyDN, Tenant, and On-Premise Email addresses for the users
foreach($user in $MailBoxList)
{
$UserInfo = New-Object System.Object
$CloudEmailAddress = $user.EmailAddresses | ?{($_ -match 'onmicrosoft') -and ($_ -cmatch 'smtp:')}
if ($CloudEmailAddress.Count -gt 1)
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress[0].ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
Write-Host "$user returned more than one cloud email address. Using $CloudEmailAddress" -ForegroundColor Yellow
}
else
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress.ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
}
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name LegacyExchangeDN -Value $user.LegacyExchangeDN
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudEmailAddress -Value $CloudEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name OnPremiseEmailAddress -Value $user.PrimarySMTPAddress.ToString()
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name MailboxGUID -Value $user.ExchangeGUID
$Users += $UserInfo
}
#Check for existing csv file and overwrite if needed
if(Test-Path ".\cloud.csv")
{
$delete = Read-Host "The file cloud.csv already exists in the current directory. Do you want to delete it? Enter y to delete, anything else to exit this script."
if($delete.ToString().ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Deleting existing cloud.csv file" -ForeGroundColor Red
Remove-Item ".\cloud.csv"
}
else
{
Write-Host "Will NOT delete current cloud.csv file. Exiting script." -ForeGroundColor Green
Exit
}
}
$Users | Export-CSV -Path ".\cloud.csv" -notype
(Get-Content ".\cloud.csv") | %{$_ -replace '"', ''} | Set-Content ".\cloud.csv" -Encoding Unicode
Write-Host "CSV File Successfully Exported to cloud.csv" -ForeGroundColor Green
}
O365Logon
Main

Следващият скрипт преобразува локалните пощенски кутии на Exchange 2007 в потребители с разрешена поща. Изпълнете този скрипт, след като сте изпълнили скрипта за събиране на информация от пощенските кутии в облака.

Копирайте скрипта по-долу в .txt файл и след това запишете файла и му дайте име на файл Exchange2007MBtoMEU.ps1.

param($DomainController = [String]::Empty)
function Main
{
#Script Logic flow
#1. Pull User Info from cloud.csv file in the current directory
#2. Lookup AD Info (DN, mail, proxyAddresses, and legacyExchangeDN) using the SMTP address from the CSV file
#3. Save existing proxyAddresses
#4. Add existing legacyExchangeDN's to proxyAddresses
#5. Delete Mailbox
#6. Mail-Enable the user using the cloud email address as the targetAddress
#7. Disable RUS processing
#8. Add proxyAddresses and mail attribute back to the object
#9. Add msExchMailboxGUID from cloud.csv to the user object (for offboarding support)
if($DomainController -eq [String]::Empty)
{
Write-Host "You must supply a value for the -DomainController switch" -ForegroundColor Red
Exit
}
$CSVInfo = Import-Csv ".\cloud.csv"
foreach($User in $CSVInfo)
{ Write-Host "Processing user" $User.OnPremiseEmailAddress -ForegroundColor Green
Write-Host "Calling LookupADInformationFromSMTPAddress" -ForegroundColor Green
$UserInfo = LookupADInformationFromSMTPAddress($User)
#Check existing proxies for On-Premise and Cloud Legacy DN's as x500 proxies. If not present add them.
$CloudLegacyDNPresent = $false
$LegacyDNPresent = $false
foreach($Proxy in $UserInfo.ProxyAddresses)
{
if(("x500:$UserInfo.CloudLegacyDN") -ieq $Proxy)
{
$CloudLegacyDNPresent = $true
}
if(("x500:$UserInfo.LegacyDN") -ieq $Proxy)
{
$LegacyDNPresent = $true
}
}
if(-not $CloudLegacyDNPresent)
{
$X500Proxy = "x500:" + $UserInfo.CloudLegacyDN
Write-Host "Adding $X500Proxy to EmailAddresses" -ForegroundColor Green
$UserInfo.ProxyAddresses += $X500Proxy
}
if(-not $LegacyDNPresent)
{
$X500Proxy = "x500:" + $UserInfo.LegacyDN
Write-Host "Adding $X500Proxy to EmailAddresses" -ForegroundColor Green
$UserInfo.ProxyAddresses += $X500Proxy
}
#Disable Mailbox
Write-Host "Disabling Mailbox" -ForegroundColor Green
Disable-Mailbox -Identity $UserInfo.OnPremiseEmailAddress -DomainController $DomainController -Confirm:$false
#Mail Enable
Write-Host "Enabling Mailbox" -ForegroundColor Green
Enable-MailUser -Identity $UserInfo.Identity -ExternalEmailAddress $UserInfo.CloudEmailAddress -DomainController $DomainController
#Disable RUS
Write-Host "Disabling RUS" -ForegroundColor Green
Set-MailUser -Identity $UserInfo.Identity -EmailAddressPolicyEnabled $false -DomainController $DomainController
#Add Proxies and Mail
Write-Host "Adding EmailAddresses and WindowsEmailAddress" -ForegroundColor Green
Set-MailUser -Identity $UserInfo.Identity -EmailAddresses $UserInfo.ProxyAddresses -WindowsEmailAddress $UserInfo.Mail -DomainController $DomainController
#Set Mailbox GUID. Need to do this via S.DS as Set-MailUser doesn't expose this property.
$ADPath = "LDAP://" + $DomainController + "/" + $UserInfo.DistinguishedName
$ADUser = New-Object -TypeName System.DirectoryServices.DirectoryEntry -ArgumentList $ADPath
$MailboxGUID = New-Object -TypeName System.Guid -ArgumentList $UserInfo.MailboxGUID
[Void]$ADUser.psbase.invokeset('msExchMailboxGUID',$MailboxGUID.ToByteArray())
Write-Host "Setting Mailbox GUID" $UserInfo.MailboxGUID -ForegroundColor Green
$ADUser.psbase.CommitChanges()
Write-Host "Migration Complete for" $UserInfo.OnPremiseEmailAddress -ForegroundColor Green
Write-Host ""
Write-Host ""
}
}
function LookupADInformationFromSMTPAddress($CSV)
{
$Mailbox = Get-Mailbox $CSV.OnPremiseEmailAddress -ErrorAction SilentlyContinue
if($Mailbox -eq $null)
{
Write-Host "Get-Mailbox failed for" $CSV.OnPremiseEmailAddress -ForegroundColor Red
continue
}
$UserInfo = New-Object System.Object
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name OnPremiseEmailAddress -Value $CSV.OnPremiseEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudEmailAddress -Value $CSV.CloudEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudLegacyDN -Value $CSV.LegacyExchangeDN
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name LegacyDN -Value $Mailbox.LegacyExchangeDN
$ProxyAddresses = @()
foreach($Address in $Mailbox.EmailAddresses)
{
$ProxyAddresses += $Address
}
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name ProxyAddresses -Value $ProxyAddresses
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name Mail -Value $Mailbox.WindowsEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name MailboxGUID -Value $CSV.MailboxGUID
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name Identity -Value $Mailbox.Identity
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name DistinguishedName -Value (Get-User $Mailbox.Identity).DistinguishedName
$UserInfo
}
Main

Стъпки за настройка за преобразуване на локални пощенски кутии в потребители с разрешена поща

Следвайте тези стъпки, за да завършите процеса.

 1. Копирайте ExportO365UserInfo.ps1, Exchange2007MBtoMEU.ps1 и CSV файла, използван за изпълнение на партидата за мигриране, в една и съща директория на вашия локален сървър.

 2. Преименувайте CSV файла за мигрирането на migration.csv.

 3. . В обвивката на Exchange за управление изпълнете следната команда: Скриптът предполага, че CSV файлът е в същата директория и се нарича migration.csv.

  .\ExportO365UserInfo.ps1

  Ще получите подкана да използвате съществуващата сесия или да отворите нова сесия.

 4. Въведете n и натиснете Enter, за да отворите нова сесия.

  Скриптът се изпълнява и след това записва файла Cloud.csv в текущата работна директория.

 5. Въведете идентификационните данни на администратор за вашата организация, базирана на облака, и след това щракнете върху OK.

 6. В нова сесия на обвивката на Exchange за управление изпълнете следната команда: Тази команда предполага, че ExportO365UserInfo.ps1 и Cloud.csv се намират в една и съща директория.

  .\Exchange2007MBtoMEU.ps1 <FQDN of on-premises domain controller>

  Например:

  .\Exchange2007MBtoMEU.ps1 DC1.contoso.com

  Сценарият преобразува локалните пощенски кутии в потребители с разрешена поща за всички потребители, включени в Cloud.csv.

 7. Уверете се, че новите потребители с разрешена поща са създадени. В "Потребители и компютри на Active Directory" направете следното:

  1. Щракнете върху "Действие > Търсене"

  2. Щракнете върху раздела на Exchange

  3. Изберете Показвай само получатели на Exchange и след това изберете Потребители с външен имейл адрес.

  4. Щракнете върху Намери сега.

  Пощенските кутии, които са преобразувани в потребители с разрешена поща, са изброени под Резултати от търсенето.

 8. Използвайте "Потребители и компютри на Active Directory", "ADSI редактиране" или Ldp.exe, за да се уверите, че следните свойства на потребителите с разрешена поща са попълнени с правилната информация.

  • legacyExchangeDN

  • mail

  • msExchMailboxGuid

  • proxyAddresses

  • targetAddress

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×