Представяне на данни в точкова или линейна диаграма

Точковите и линейните диаграми изглеждат по подобен начин особено когато точковата диаграма е показана със свързващи линии. Но все пак има голяма разлика в начина, по който всяка от тези диаграми изчертава данните по хоризонталната ос (известна също като оста х) и вертикалната ос (известна също като оста y).

Форматирана точкова диаграма
Тази форматирана точкова диаграма представя числови стойности по хоризонталната и вертикалната ос, като комбинира тези стойности в отделни точки от данни, показани на неравни интервали.
Форматирана линейна диаграма
Тази форматирана линейна диаграма разпределя данните на категорията (в този случай времеви интервал) равномерно по хоризонталната ос и всички данни с числова стойност равномерно по хоризонталната ос.

Преди да изберете някой от двата типа диаграми, може да искате да научите повече за разликите и да разберете кога е по-добре да се използва точкова диаграма вместо линейна, и обратно.

В тази статия

Научете за разликите между точковата и линейната диаграма

Разберете кога да използвате точкова или линейна диаграма

Преглед на типовете точкови и линейни диаграми

Създаване на точкова диаграма

Създаване на линейна диаграма

Записване на диаграма като шаблон

Научете за разликите между точковата и линейната диаграма

Основната разлика между точковата и линейната диаграма е в начина, по който изчертават данните по хоризонталната ос. Например, ако за създаване на точкова и линейна диаграма използвате данните от следния работен лист, можете да видите, че данните са разпределени по различен начин.

Картина на данните от работния лист за дневните валежи

В точкова диаграма стойностите на дневните валежи от колона A са показани като стойности x по хоризонталната ос (x), а стойностите на твърдите частици в атмосферата от колона B са показани като стойности по вертикалната ос (y). Често наричана xy диаграма, точковата диаграма никога не показва категории по хоризонталната ос.

Картина на точкова диаграма

Точковата диаграма винаги има две оси със стойности, като един набор от числови данни е показан по хоризонталната ос (на стойностите), а друг набор числови данни по вертикалната ос (на стойностите). Диаграмата представя пресечните точки на числовите стойности x и y, комбинирайки ги в отделни точки от данни. Тези точки от данни може да са разпределени равномерно или неравномерно по хоризонталната ос в зависимост от данните.

Първата точка от данни, която се вижда в точковата диаграма, има стойност y 137 (твърди частици в атмосферата) и стойност x, равна на 1,9 (дневен валеж). Тези числа изобразяват стойностите в клетки A9 и B9 от работния лист.

В линейната диаграма обаче, същите стойности за дневните валежи и твърдите частици в атмосферата са показани с две отделни точки от данни, които са равномерно разпределени по хоризонталната ос. Това се дължи на факта, че линейната диаграма има само една ос със стойности (вертикалната ос). Хоризонталната ос на линейната диаграма показва само равномерно разположени групи (категории) от данни. Тъй като в данните не са дадени категории, те са създадени автоматично, например, 1, 2, 3 и т. н.

Ето един добър пример кога не трябва да се използва линейна диаграма.

картина на линейна диаграма

Линейната диаграма разпределя категориите данни по хоризонталната ос (на категориите), а всички числови данни – по вертикалната ос (на стойностите).

Стойността y на твърдите частици в атмосферата, равна на 137 (клетка B9), и стойността на дневния валеж x, равен на 1,9 (клетка A9), са показани като отделни точки от данни в линейната диаграма. Нито една от тези точки от данни не е първата, която се показва в диаграмата – всъщност първата показана точка от данни за всяка серия от данни се отнася за стойностите на първия ред с данни в работния лист (клетка A2 и B2).

Тип на осите и разлики в мащабирането

Тъй като хоризонталната ос на точковата диаграма винаги е ос на стойностите, тя може да изобразява числови стойности или стойности за дати (като дни или часове), които се представят с числови стойности. За да има по-голяма гъвкавост при представянето на числовите стойности по хоризонталната ос, можете да промените опциите за мащабиране на тази ос по същия начин, по който можете да промените опциите за мащабиране по вертикалната ос.

Тъй като хоризонталната ос на линейната диаграма е ос на категориите, тя може да бъде само текстова ос или ос на дати. Текстовата ос показва само текст (данни, които на са числови, или числови категории, които не са стойности) на равномерно разположени интервали. Оста на датите показва датите в хронологичен ред на конкретни интервали или основни единици, като брой дни, месеци или години, дори ако данните в работния лист не са в този ред или в същите основни единици.

Възможностите за мащабиране на оста на категориите са ограничени в сравнение с тези на осите на стойностите. Наличните опции за мащабиране зависят също и от типа оси, които използвате.

Най-горе на страницата

Разберете кога да използвате точкова или линейна диаграма

Точковите диаграми най-често се използват за изобразяване и сравняване на числови стойности, като научни, статистически и инженерни данни. Тези диаграми са полезни при показване на съотношенията между числовите стойности в няколко серии данни и те могат да изчертаят две групи числа като една серия с координати xy.

Линейните диаграми могат да изобразяват непрекъснати данни в течение на времето, зададени спрямо обща скала, така че са идеални за показване на хода на данните през равни интервали или в течение на времето. В линейната диаграма категориите данните са разпределени равномерно по хоризонталната ос, а всички данни на стойностите са разпределени равномерно по вертикалната ос. Правилото в най-общи линии е – използвайте линейна диаграма, ако данните ви са с x стойност, която не е числова – за числови x стойности обикновено е по-добре да използвате точкова диаграма.

Помислете относно използването на точкова диаграма вместо линейна, ако искате да:

 • Промените мащаба на хоризонталната ос    Тъй като хоризонталната ос на точковата диаграма е ос на стойностите, са налични повече опции за мащабиране.

 • Използвате логаритмичен мащаб на хоризонталната ос    Можете да обърнете хоризонталната ос в логаритмична скала.

 • Покажете данни от работния лист, които включват двойки или групирани набори данни    В точковата диаграма можете да нагласите отделен мащаб на осите, така че да покажете повече информация за групираните стойности.

 • Покажете структурата на големи набори от данни    Точковите диаграми са полезни за илюстриране на структурата на данните, например за показване на линейни или нелинейни тенденции, групово струпване на стойности или изключения от нормалните стойности.

 • Сравните големи числа с много точки от данни без отчитане на времето    Колкото повече данни включвате в точковата диаграма, толкова по-добри са сравненията, които можете да направите.

Помислете относно използването на линейна диаграма вместо точкова, ако искате да:

 • Използвате текстови етикети по хоризонталната ос    Тези текстови етикети могат да представят равномерно разпределени стойности, като месеци, тримесечия или фискални години.

 • Използвате малък брой числови етикети по хоризонталната ос    Ако използвате малко, равномерно разположени числови етикети, които изобразяват времеви интервал, като например години, можете да използвате линейна диаграма.

 • Използвате времева скала по хоризонталната ос    Ако искате да покажете дати в хронологичен ред на конкретни интервали или основни единици, като брой дни, месеци или години, дори ако данните в работния лист не са в този ред или в същите основни единици, използвайте линейна диаграма.

Най-горе на страницата

Преглед на типовете точкови и линейни диаграми

Точковите диаграми могат да използват следните подтипове:

 • Точкова само с маркери    Този тип диаграма сравнява двойки от стойности. Използвайте точкова диаграма с маркери за данни, но без линии, когато използвате много точки от данни, а свързващи линии биха направили данните по-трудни за четене. Също така можете да използвате този тип диаграма, когато няма нужда да показвате връзката между точките от данни.

  точкова диаграма само с маркери

 • Точкова с гладки линии и точкова с гладки линии и маркери    Този тип диаграма показва гладка крива, която свързва точките от данни. Гладките линии могат да бъдат показани със или без маркери. Използвайте гладка линия без маркери, ако има много точки от данни.

  Точкова диаграма с гладки линии и точкова диаграма с гладки линии и маркери

 • Точкова с прави линии и точкова с прави линии и маркери    Този тип диаграма показва прави свързващи линии между точките от данни. Правите линии могат да бъдат показани със или без маркери.

  Точкова диаграма с прави линии и точкова диаграма с прави линии и маркери

Линейните диаграми могат да използват следните подтипове:

 • Линейна и линейна с маркери    Показани с маркери, обозначаващи отделните стойности на данните, или без маркери линейните диаграми са полезни за показване на тенденции във времето или подредени категории, особено когато има много точки от данни и редът, в който са представени, е важен. Ако има много категории или стойностите са близки, използвайте линейна диаграма без маркери.

  Линейна диаграма и линейна диаграма с маркери

 • Линейна с наслагване и линейна с наслагване с маркери    Независимо дали са с показани маркери, обозначаващи отделните стойности на данните, или не, линейните диаграми с наслагване могат да се използват за показване на тенденцията на приноса на всяка стойност във времето или по подредени категории. Тъй като не е лесно да се видят насложените линии, помислете дали да не използвате вместо тях друг вид линейна диаграма или площна диаграма с наслагване.

  Линейна диаграма с наслагване и линейна диаграма с наслагване с маркери

 • 100% линейна с наслагване и 100% линейна с наслагване с маркери    Независимо дали са с показани маркери, обозначаващи отделните стойности на данните, или не, 100% линейни диаграми с наслагване могат да се използват за показване на тенденцията на процента, който всяка стойност допринася във времето или по подредени категории. Ако има много категории или стойностите са близки, използвайте 100% линейна диаграма с наслагване без маркери.

  Съвет : За по-добро представяне на този тип данни помислете дали да не използвате вместо нея 100% площна диаграма с наслагване.

  100% линейна диаграма с наслагване и 100% линейна диаграма с наслагване с маркери

 • 3D линейна    3D линейните диаграми показват всеки ред или колона от данни като 3D лента. 3D линейната диаграма има хоризонтална ос, вертикална ос и ос на дълбочината, които можете да модифицирате.

  3d линейна диаграма

Най-горе на страницата

Създаване на точкова диаграма

Форматирана точкова диаграма

Е, как създадохме тази точкова диаграма? Следващата процедура ще ви помогне да създавате точкова диаграми със същия успех. За тази диаграма използвахме данните от примерния работен лист. Можете да копирате тези данни във вашия работен лист или да използвате свои собствени данни.

 1. Копирайте данните от примерния работен лист в един празен работен лист или отворете работния лист, съдържащ данните, които искате да изчертаете в точковата диаграма.

  Как да копирате примерни данни от работен лист

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

   Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от помощта
   Избиране на пример от помощта
  3. Натиснете CTRL+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Дневен валеж l

Твърди частици в атмосферат а

4,1

122

4,3

117

5,7

112

5,4

114

5,9

110

5,0

114

3,6

128

1,9

137

7,3

104

 1. Изберете данните, които искате да изчертаете в точковата диаграма.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Диаграми щракнете върху Точкова.

  Изображение на лентата на Excel

 3. Щракнете върху Точкова само с маркери.

  Съвет : За да видите името на всеки тип диаграма, можете да задържите мишката върху него.

 4. Щракнете върху област от диаграма.

  Това показва Инструменти за диаграма, които добавят Проектиране, Оформление и Форматиране.

 5. В раздела Проектиране, в групата Стилове на диаграми щракнете върху желания стил на диаграма, който искате да използвате.

  "Стилове на диаграми" на лентата на Excel

  За нашата точкова диаграма използвахме Стил 26.

 6. Щракнете върху заглавието на диаграмата и след това въведете желания текст.

  За нашата точкова диаграма въведохме Нива на твърдите частици в атмосферата при валеж.

 7. За да намалите размера на заглавието на диаграмата, щракнете с десния бутон върху него и въведете желания размер в полето Размер на шрифта в контекстното меню.

  За нашата точкова диаграма използвахме 14.

 8. Щракнете върху областта на диаграмата.

 9. В раздела Оформление, в групата Етикети щракнете върху Надписи на осите и след това направете следното:

  1. За да добавите надпис на хоризонталната ос, щракнете върху Надпис на основна хоризонтална ос и после – върху Надпис под оста.

  2. За да добавите надпис на вертикалната ос, щракнете върху Надпис на основна вертикална ос и после изберете типа надпис на вертикалната ос, който искате.

   За нашата точкова диаграма използвахме Завъртян надпис.

   Изображение на лентата на Excel

  3. Щракнете върху всеки надпис, въведете желания от вас текст и след това натиснете клавиша ENTER.

   За нашата точкова диаграма въведохме Дневен валеж за надписа на хоризонталната ос и Ниво на твърдите частици в атмосферата за надписа на вертикалната ос.

 10. Щракнете върху чертожна област на диаграмата или изберете Чертожна област от списъка с елементи на диаграма (раздел Оформление, група Текущата селекция, поле Елементи на диаграми ).

 11. В раздела Форматиране, в групата Стилове на фигури щракнете върху бутона Още Изображение на бутон , а след това щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

  За нашата точкова диаграма използвахме Недоловим ефект – Акцент 3.

  стилове на фигури в лентата на excel

 12. Щракнете върху областта на диаграмата.

 13. В раздела Форматиране, в групата Стилове на фигури щракнете върху бутона Още Изображение на бутон , а след това щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

  За нашата точкова диаграма използвахме Недоловим ефект – Акцент 1.

 14. Ако искате да използвате различни цветови теми от темата по подразбиране, приложена към работната ви книга, направете следното:

  1. В раздела Оформление на страниците, в групата Теми щракнете върху Теми.

   Изображение на лентата на Excel

  2. Под Вградени щракнете върху темата, която искате да използвате.

   За нашата линейна диаграма използвахме темата Офис.

Най-горе на страницата

Създаване на линейна диаграма

Форматирана линейна диаграма

Е, как създадохме тази линейна диаграма? Следващата процедура ще ви помогне да създавате линейни диаграми със същия успех. За тази диаграма използвахме данните от примерния работен лист. Можете да копирате тези данни във вашия работен лист или да използвате свои собствени данни.

 1. Копирайте данните от примерния работен лист в един празен работен лист или отворете работния лист, съдържащ данните, които искате да изчертаете в линейната диаграма.

  Как да копирате примерни данни от работен лист

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

   Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от помощта
   Избиране на пример от помощта
  3. Натиснете CTRL+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Дата:

Дневен валеж l

Твърди частици в атмосферат а

1.1.07

4,1

122

2.1.07

4,3

117

3.1.07

5,7

112

4.1.07

5,4

114

5.1.07

5,9

110

6.1.07

5,0

114

7.1.07

3,6

128

8.1.07

1,9

137

9.1.07

7,3

104

 1. Изберете данните, които искате да изчертаете в линейната диаграма.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Диаграми щракнете върху Линейна.

  Изображение на лентата на Excel

 3. Щракнете върху Линейна с маркери.

 4. Щракнете върху област от диаграма.

  Това показва Инструменти за диаграма, които добавят Проектиране, Оформление и Форматиране.

 5. В раздела Проектиране, в групата Стилове на диаграми щракнете върху желания стил на диаграма, който искате да използвате.

  "Стилове на диаграми" на лентата на Excel

  За нашата линейна диаграма използвахме Стил 2.

 6. В раздела Оформление, в групата Етикети щракнете върху Заглавие на диаграма и след това изберете Над диаграмата.

  Изображение на лентата на Excel

 7. Щракнете върху заглавието на диаграмата и след това въведете желания текст.

  За нашата линейна диаграма въведохме Нива на твърдите частици в атмосферата при валеж.

 8. За да намалите размера на заглавието на диаграмата, щракнете с десния бутон върху него и въведете желания размер в полето Размер в контекстното меню.

  За нашата линейна диаграма използвахме 14.

 9. В диаграмата щракнете върху легендата или я изберете от списък с елементи на диаграма (раздел Оформление, група Текущата селекция, поле Елементи на диаграми ).

 10. В раздела Оформление, в групата Етикети щракнете върху Легенда и след това щракнете върху желаната от вас позиция.

  За нашата линейна диаграма използвахме Покажи легендата горе.

 11. За да изчертаете едната от сериите данни по вторична вертикална ос, щракнете върху серията данни за валеж или я изберете от списък с елементи на диаграма (раздел Оформление, група Текущата селекция, поле Елементи на диаграми).

 12. В раздела Оформление, в групата Текущата селекция щракнете върху Форматиране на селекцията.

  Група ''Текущата селекция'' в лентата на Excel

 13. Под Опции на серията изберете Вторична ос и след това щракнете върху Затвори.

 14. В раздела Оформление, в групата Етикети щракнете върху Надписи на осите и след това направете следното:

  1. За да добавите надпис на основната вертикална ос, щракнете върху Надпис на основна вертикална ос и после изберете типа надпис на вертикалната ос, който искате.

   За нашата линейна диаграма използвахме Завъртян надпис.

  2. За да добавите надпис на вторичната вертикалната ос, щракнете върху Надпис на вторична вертикална ос и после изберете типа надпис на вертикалната ос, който искате.

   За нашата линейна диаграма използвахме Завъртян надпис.

  3. Щракнете върху всеки надпис, въведете желания от вас текст и след това натиснете клавиша ENTER.

   За нашата линейна диаграма въведохме Ниво на твърдите частици в атмосферата за надписа на основната вертикална ос и Дневен валеж за надписа на вторичната вертикална ос.

 15. Щракнете върху чертожна област на диаграмата или я изберете от списъка с елементи на диаграма (раздел Оформление, група Текущата селекция, поле Елементи на диаграми ).

 16. В раздела Форматиране, в групата Стилове на фигури щракнете върху бутона Още Изображение на бутон , а след това щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

  За нашата линейна диаграма използвахме Недоловим ефект – тъмен 1.

  стилове на фигури в лентата на excel

 17. Щракнете върху областта на диаграмата.

 18. В раздела Форматиране, в групата Стилове на фигури щракнете върху бутона Още Изображение на бутон , а след това щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

  За нашата линейна диаграма използвахме Недоловим ефект – Акцент 3.

 19. Ако искате да използвате различни цветови теми от темата по подразбиране, приложена към работната ви книга, направете следното:

  1. В раздела Оформление на страниците, в групата Теми щракнете върху Теми.

   Изображение на лентата на Excel

  2. Под Вградени щракнете върху темата, която искате да използвате.

   За нашата линейна диаграма използвахме темата Офис.

Най-горе на страницата

Записване на диаграма като шаблон

Ако искате да създадете друга диаграма като тази, която току що сте създали, можете да запишете диаграмата като шаблон и да използвате този шаблон като основа за други подобни диаграми.

 1. Щракнете върху диаграмата, която желаете да запишете като шаблон.

 2. В раздела Проектиране, в групата Тип щракнете върху Запиши като шаблон.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В полето Име на файл въведете име за шаблона.

  Съвет : Освен ако не зададете друга папка, файлът за шаблон (.crtx) ще се запише в папката "Диаграми" и шаблонът става достъпен под Шаблони и в двата диалогови прозореца – Вмъкване на диаграма (раздел Вмъкване, група Диаграми, Икона за стартиране на диалогов прозорец Изображение на бутон ) и Промяна на типа диаграма (разделПроектиране, група Тип, Промяна на типа диаграма).

  За повече информация как да приложите шаблон на диаграма, вижте Повторно използване на предпочитана от вас диаграма чрез шаблон на диаграма.

Забележка : Шаблонът на диаграма включва форматирането на диаграмата и съхранява използваните цветове при записването на диаграмата като шаблон. Когато използвате шаблон на диаграма за създаване на диаграма в друга работна книга, новата диаграма използва цветовете от шаблона, а не цветовете от темата на документа, която в момента е приложена към работната книга. За да използвате темите за цветове на документа вместо цветовете от шаблона на диаграма, щракнете с десния бутон върху област от диаграма и после изберете Възстанови, за да отговаря на стила в контекстното меню.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×