Показване на уеб страница в страница на SharePoint чрез добавяне на уеб частта за преглед на страници

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да използвате уеб частта за преглед на страници, за да покажете уеб страница, файл или папка на страница на SharePoint. Въвеждате хипервръзка, път до файла или път до папката, за да се свържете със съдържанието.

Забележки : 

 • Може да използвате уеб частта за преглед на страници само в браузър, който поддържа елемента HTML IFRAME.

 • Показването на файл или папка изисква Microsoft Internet Explorer.

В тази статия

Начини, по които може да използвате уеб частта за преглед на страници

Как уеб частта за преглед на страници показва уеб страницата в рамките на страницата на SharePoint

Добавяне на уеб компонент към страница

Задаване на уеб страница, папка или файл (свойства по избор)

Конфигуриране на общите свойства на уеб част

Облик

Оформление

Разширени

Начини, по които може да използвате уеб компонента за изглед на страница

Може да използвате уеб компонента за изглед на страница, за да покажете:

 • Предпочитания интернет източник на новини в секцията с резюме на новини на страницата на SharePoint.

 • Списък с активните файлове на работната група на сървъра, който искате да разглеждате редовно.

 • Често използван документ или електронна таблица.

Как уеб частта за преглед на страници показва уеб страницата в рамките на страницата на SharePoint

Свързаното съдържание на уеб частта за преглед на страници е изолирано от друго съдържание на страницата чрез елемента HTML IFRAME. Този елемент гарантира, че всички HTML елементи, които се показват като съдържание в уеб частта за преглед на страници, не са в конфликт с други HTML елементи на страницата. Например страницата с уеб части може вече да съдържа елемента HTML FORM и страницата няма да се показва правилно, ако свързаното съдържание също съдържа елемента HTML FORM, който не е в елемента HTML IFRAME.

Уеб частта за преглед на страници показва съдържанието асинхронно от останалата страница. Това означава, че може да видите и използвате други уеб части на страницата, ако на връзката й отнема много време, за да върне съдържанието.

Добавяне на уеб част към страница

За да редактирате страница, трябва да имате поне разрешенията на член на групата "Проектант" за сайта.

 1. От някоя страница, в лентата, щракнете върху раздела страница и след това щракнете върху командата Редактиране .
  изображение: командата ''редактиране'' на раздела ''редактиране''

  Забележка : Ако командата редактиране е забранена, е възможно да нямате разрешения да редактирате страницата. Обърнете се към вашия администратор.

 2. Щракнете върху страницата, където искате да добавите уеб част, щракнете върху раздела Вмъкване и след това щракнете върху Още уеб части.
  щракнете върху ''още уеб части''

 3. Под "категории" изберете категория, като например мултимедия и съдържание, изберете уеб частта, която искате да добавите към страницата, като например Редактор на съдържаниеи след това щракнете върху Добави.
  диалогов прозорец ''още уеб части''

  когато изберете уеб част, информация за уеб частта се показва.

 4. Когато сте готови с редактирането на страницата, щракнете върху раздела Страница и след това щракнете върху Запиши.

  Забележки : 

  • В SharePoint Foundation 2010потребителят уеб част на страницата е в категорията мултимедия и съдържание .

  • В Microsoft SharePoint Server 2010изглед на страница е в категорията Authoring уеб частта.

Задаване на уеб страница, папка или файл (свойства по избор)

За да редактирате свойствата на уеб частта за преглед на страници

 • Ако още не сте конфигурирали уеб частта за преглед на страници, в уеб частта за преглед на страници щракнете върху Отвори екрана с инструменти.

 • Посочете уеб частта, щракнете върху стрелката надолу и след това щракнете върху Редактиране на уеб част.

Свойствата на уеб частта се показват в екрана с инструменти. Можете да използвате следните описания, които ще ви помогнат да конфигурирате свойствата по избор на уеб частта:

Свойство

Описание

Уеб страница, Папка или група на Файл

Задава се видът на съдържанието, който искате да се показва в уеб частта за преглед на страници.

Изберете едно от следните неща:

 • Уеб страница     Изберете тази опция, ако искате да покажете дадена уеб страница като съдържание на уеб частта за преглед на страници. Тази опция автоматично отваря протокола за предаване на хипертекст (http://) в текстовото поле Връзка. Това е стойността по подразбиране.

 • Папка     Изберете тази опция, ако искате да покажете списък с файловете в дадена папка.

 • Файл     Изберете тази опция, за да покажете съдържанието на даден файл. Файлът се отваря или в отделен прозорец на браузъра, или вътре в уеб частта, ако приложението, което отваря файла, поддържа вградено активиране за този файл в прозореца на браузъра.

Връзка

Задава се хипервръзка, папка или файл, за да се установи връзка със съдържанието, което искате да се показва в уеб компонента за изглед на страница:

 • Ако сте избрали Уеб страница по-горе в този раздел, трябва да въведете валидна хипервръзка. Двата валидни протокола на хипервръзките, които може да използвате, са:

  • Протокол за пренасяне на хипертекст (http://)

  • Протокол за пренасяне на хипертекст с поверителност, който използва шифроване на слой със защитени сокети (SSL) (https://)

   Може да използвате абсолютен или относителен URL адрес. Но не може да използвате път до файл.

 • Ако сте избрали Папка по-горе в този раздел, трябва да въведете валидна локална или мрежова папка. Показването на папка изисква Microsoft Internet Explorer.

 • Ако сте избралиФайл по-горе в този раздел, трябва да въведете валиден път. Показването на файла изисква Microsoft Internet Explorer. Можете и да щракнете върху Преглед, за да намерите файла.

Конфигуриране на общите свойства на уеб част

Уеб частите имат определен набор от общи свойства, управляващи облика, оформлението и разширените им характеристики. Можете да промените свойствата на уеб частта в екрана с инструменти.

Забележка : Общите свойства на уеб части, които виждате в екрана с инструменти, могат да се различават от посоченото в този раздел по няколко причини:

 • За да видите секцията Разширени в екрана с инструменти, трябва да имате съответните разрешения.

 • Уеб част на разработчик може да сте избрали да не показвате едно или повече от тези общи свойства. Освен това разработчик на уеб частта за да създадете и показване на допълнителни свойства. Тези свойства по избор не може да се показват в разделите облик, оформление или Разширени на екрана с инструменти.

 • Възможно е някои разрешения и настройки на свойства да забранят или скрият свойства на уеб части.

Облик

Свойство

Описание

Заглавие

Указва заглавието на уеб частта, което се показва в нейната заглавна лента.

Височина

Указва височината на уеб частта.

Ширина

Указва ширината на уеб частта.

Състояние на хром

Указва дали цялата уеб част се показва на страницата, когато потребител я отвори. По подразбиране настройката за състояние на хрома е Нормален и се показва цялата уеб част. Само заглавната лента се показва, когато състоянието е зададено на Намален.

Тип на хром

Указва дали да се показват заглавната лента и границите на рамката на уеб частта.

Оформление

Свойство

Описание

Скрито

Указва дали уеб частта се вижда, когато потребител отвори страницата. Ако в квадратчето е поставена отметка, уеб частта се вижда само когато проектирате страницата и към заглавието й е добавено (Скрито).

Можете да скриете уеб част. Можете например да искате да я използвате за предоставяне на данни на друга уеб част чрез връзка между тях, но да не искате да се вижда.

Посока

Указва посоката на текста в съдържанието на уеб частта. Например на арабски се пише отдясно наляво. На английски и на повечето други европейски езици се пише отляво надясно. Тази настройка може да не е налична за всички видове уеб части.

Зона

Указва зоната в страницата, където е разположена уеб частта.

Забележка : Зоните в страницата не се показват в списъка, ако нямате разрешение да ги променяте.

Индекс на зона

Указва позицията на уеб частта в дадена зона, когато зоната съдържа повече от една уеб част.

За да зададете подреждането, въведете цяло положително число в текстовото поле.

Ако уеб частите в зоната са подредени отгоре надолу, стойност "1" означава, че уеб частта се показва най-отгоре в зоната. Ако уеб частите в зоната са подредени отляво надясно, стойност "1" означава, че уеб частта се показва в левия край на зоната.

Например когато добавите уеб част към празна зона, която е поръчали от горе надолу, индексът на зоната е 0. Когато добавите втори уеб компонент в долната част на зоната, индексът е 1. За да преместите втората уеб част в горната част на зоната, въведете 0и след това въведете 1 за първия уеб част.

Забележка : Всяка уеб част в зоната трябва да има своя собствена стойност на индекса на зона. Затова промяната на индекса на зона за текущата уеб част може да доведе до промяна на индекса на зона за други уеб части в зоната.

Разширено

Свойство

Описание

Разрешено намаляване

Указва дали уеб частта може да бъде намалявана.

Позволи затваряне

Указва дали уеб частта може да бъде премахната от страницата.

Позволи скриване

Указва дали уеб частта може да бъде скрита.

Разрешение за смяна на зоната

Указва дали уеб частта може да бъде преместена в друга зона.

Позволи връзки

Указва дали уеб частта може да участва във връзки с други уеб части.

Позволи редактиране в личен изглед

Указва дали свойствата на уеб частта могат да бъдат променени в личен изглед.

Режим на експортиране

Указва нивото на данните, които могат да бъдат експортирани от уеб частта. В зависимост от конфигурацията е възможно тази настройка да не бъде достъпна.

URL адрес на заглавие

Указва URL адреса на файл, който съдържа допълнителна информация за уеб частта. Файлът се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху заглавието на уеб частта.

Описание

Указва екранното пояснение, което се показва, когато задържите показалеца на мишката върху заглавието или иконата на уеб частта. Стойността на това свойство се използва, когато търсите уеб част чрез командата Търсене в менюто Намиране на уеб части от екрана с инструменти.

URL адрес на помощ

Указва местоположението на файл, който съдържа помощна информация за уеб частта. Помощната информация се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху командата Помощ в менюто на уеб частта.

Режим на помощ

Указва как браузърът да показва помощно съдържание за уеб част.

Изберете едно от следните неща:

 1. Режимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят трябва да затвори прозореца, преди да се върне към уеб страницата.

 2. Безрежимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят не трябва да затваря прозореца, преди да се върне към уеб страницата. Това е стойността по подразбиране.

 3. Навигиране Уеб страницата се отваря в текущия прозорец на браузъра.

Забележка : Въпреки че потребителските уеб части на Microsoft ASP.NET поддържат това свойство, темите от помощта по подразбиране на SharePoint се отварят само в отделен прозорец на браузъра.

URL адрес на изображение на икона в каталог

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано като икона на уеб частта в списъка с уеб части. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

URL адрес на изображение на икона на заглавие

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано в заглавната лента на уеб частта. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

Импортиране на съобщение за грешка

Указва съобщение, което се показва, ако възникне проблем при импортиране на уеб частта.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×