Подготовка на атрибутите на указателя за синхронизиране с Office 365 с помощта на инструмента IdFix

Тази тема съдържа подробни инструкции за изпълнението на инструмента, често срещаните грешки, на които може да се натъкнете, предлагани решения, примери и най-добри практики в ситуации, когато имате голям брой грешки.

Коригиране на грешки във вашия указател с помощта на ГПИ на IdFix

Изпълнете инструмента IdFix за Office 365, за да потърсите проблеми във вашия указател и след това да поправите грешките с помощта на ГПИ, както е описано в тази тема. Ако инструментът върне празна таблица, това означава, че не са били открити грешки. Ако има много проблеми във вашия указател, върнатите от инструмента грешки може да се прекалено много. Един от начините да се справите с това, е да коригирате първо всички грешки от един тип, след което да преминете към следващия тип.

 1. Преди да започнете с промените, прегледайте препоръките, предоставени от IdFix.

  Разгледайте списъка с грешки, върнат от IdFix. Можете да сортирате грешките по тип, като щракнете върху ERROR (ГРЕШКА) най-горе в колоната, в която са показани типовете грешки. Ако има няколко грешки, свързани с един и същ атрибут, грешките се комбинират в един ред. Когато е възможно, IdFix предоставя препоръка за корекция в колоната UPDATE (АКТУАЛИЗАЦИЯ). Корекцията се базира на проверка на другите атрибути, свързани с даден обект. Макар че тези препоръки обикновено са по-добри от това, което вече има в указателя, само вие можете да решите коя стойност е наистина точна.

  Ако IdFix има предложение за корекция на грешка от тип дублиране, корекцията се идентифицира с един от три възможни маркера в началото на стойността в колоната UPDATE (АКТУАЛИЗАЦИЯ), например [E]john.doe@contoso.com. Ако приемете предложението, маркерът няма да бъде вмъкнат в указателя при прилагането на промяната. Само стойността след маркера за предложението ще бъде приложена, например john.doe@contoso.com. Ако искате да приеме предложението, изберете съответното действие от колоната ACTION (ДЕЙСТВИЕ). Маркерите указват действията по следния начин:

  • [C]    Предложено действие COMPLETE (ГОТОВО). Стойността не се нуждае от редактиране.

  • [E]    Предложено действие EDIT (РЕДАКТИРАНЕ). Стойността трябва да се промени, за да се избегне конфликт с друга стойност в указателя.

  • [R]    Предложено действие REMOVE (ПРЕМАХВАНЕ). Стойността е SMTP прокси сървър на обект, за който не е разрешена поща, и вероятно може да бъде премахната безопасно.

 2. След като прочетете и разберете грешките, актуализирайте записа в колоната UPDATE (АКТУАЛИЗАЦИЯ) с вашите промени и след това в колоната ACTION (ДЕЙСТВИЕ) изберете какво искате IdFix да направи, за да приложи промяната. Може например за двама потребители proxyAddress да е идентифициран като дубликат. Само един потребител може да използва proxyAddress за доставяне на поща. За да коригирате това, в колоната ACTION (ДЕЙСТВИЕ) изберете COMPLETE (ГОТОВО) за потребителя с правилната стойност, а в колоната ACTION (ДЕЙСТВИЕ) за другия потребител изберете REMOVE (ПРЕМАХВАНЕ). По този начин ще премахнете атрибута proxyAddress от потребителя, към когото този proxyAddress не принадлежи, и няма да извършите никакви промени в потребителя, за когото този proxyAddress е правилен.

 3. Таблицата по-долу описва откриваните от IdFix грешки, посочва най-често предлаганите от инструмента корекции и в някои случаи дава примери как да коригирате грешките.

  Често срещани грешки и корекции, откривани от IdFix

  ГРЕШКА

  Описание на типа грешка

  Предложена корекция

  Пример

  character

  Недопустими знаци. Стойността съдържа недопустим знак.

  Предложената корекция на грешката, показана в колоната UPDATE (АКТУАЛИЗАЦИЯ), посочва стойността, от която е премахнат недопустимия знак.

  Завършващ интервал в края на валиден пощенски адрес е недопустим знак, например:

  "user@contoso.com "

  Въвеждащ интервал в началото на валиден пощенски адрес е недопустим знак, например:

  " user@contoso.com"

  Знакът ú е недопустим.

  duplicate

  Дублиран запис. Стойността има дубликат в обхвата на заявката. Всички дублирани стойности ще бъдат показани като грешки.

  Редактирайте или премахнете стойности, за да избегнете дублирането. Инструментът няма да ви предложи корекция за дубликатите. Вместо това трябва да изберете кой от дубликатите е правилният, и да изтриете останалите дублирани записи.

  format

  Грешка във форматирането. Стойността нарушава изискванията за формат за използването на атрибута.

  Предложената актуализация ще покаже стойността, от която са премахнати всички невалидни знаци. Ако няма невалидни знаци, колоните Update (Актуализация) и Value (Стойност) ще показват едно и също. Трябва да определите какво наистина искате в колоната Update (Актуализация). Инструментът няма да ви предложи корекция за всички грешки във форматирането.

  SMTP адресите например трябва да съответстват на RFC 2822 и mailNickName не може да започва или завършва с точка. За повече информация относно изискванията за формат на атрибутите на указателя вижте "Подготовка на обектите и атрибутите на указателя" в Подготовка за осигуряване на потребители чрез синхронизиране на справочен указател в Office 365.

  topleveldomain

  Домейн от най-високо ниво. Това се отнася за стойности, подложени на RFC 2822 форматиране. Ако домейнът от най-високо ниво не може да се маршрутизира в интернет, това ще бъде идентифицирано като грешка. Например SMTP адрес, завършващ на .local, не може да се маршрутизира в интернет и ще предизвика тази грешка.

  Променете стойността на домейн, който може да се маршрутизира в интернет, като например .com или .net.

  Променете myaddress@fourthcoffee.local на fourthcoffee.com или друг домейн, който може да се маршрутизира в интернет.

  За инструкции вижте Подготовка на домейн, който не може да се маршрутизира в интернет (като например .local домейн), за синхронизиране на справочен указател.

  domainpart

  Грешка в частта на домейна. Това се отнася за стойности, подложени на RFC 2822 форматиране. Ако частта на домейна от стойността е невалидна и не съответства на RFC 2822, ще бъде генерирана тази грешка.

  Променете стойността на такава, която съответства на RFC 2822. Проверете например дали стойността не съдържа интервали или недопустими знаци.

  Променете myaddress@fourth coffee.com на myaddress@fourthcoffee.com.

  domainpart_localpart

  Грешка в локалната част. Това се отнася за стойности, подложени на RFC 2822 форматиране. Ако локалната част от стойността е невалидна и не съответства на RFC 2822, ще бъде генерирана тази грешка.

  Променете стойността на такава, която съответства на RFC 2822. Проверете например дали стойността не съдържа интервали или недопустими знаци.

  Променете my”work”address@fourthcoffee.com на myworkaddress@fourthcoffee.com.

  length

  Грешка в дължината. Стойността нарушава ограничението за дължина на атрибута. Това възниква най-често, когато схемата на указателя е променена.

  Актуализацията, предложена от IdFix, ще съкрати стойността до приемливата дължина.

  Имайте предвид, че това може да доведе до нежелани резултати. Трябва да прегледате предложената корекция и да я промените, ако е необходимо, преди да щракнете върху Apply (Приложи).

  blank

  Грешка с празна или null стойност. Стойността нарушава ограничението за null на атрибутите за синхронизиране. Само няколко атрибута трябва да съдържат стойност.

  Ако е възможно, предложената актуализация ще използва стойностите на други атрибути, за да генерира вероятен заместител.

  mailmatch

  Това се отнася само за Office 365 Dedicated. Стойността не съответства атрибута mail.

  Предложената актуализацията ще бъде стойността на атрибута mail, предхождана от "SMTP:".

 4. За да коригирате грешка, изберете опция от падащия списък ACTION (ДЕЙСТВИЕ).

  Таблицата по-долу описва операциите от колоната ACTION (ДЕЙСТВИЕ), които можете да извършвате с атрибутите чрез инструмента IdFix. Ако оставите колоната ACTION (ДЕЙСТВИЕ) празна, инструментът IdFix няма да извърши действие за тази конкретна грешка в указателя.

  Операции, които можете да извършвате с помощта на IdFix

  ДЕЙСТВИЕ

  Описание на действието

  Пример

  COMPLETE

  Първоначалната стойност е приемлива и не трябва да се променя, въпреки че е идентифицирана като грешка.

  Двама потребители имат proxyAddress, идентифициран като дублиращ се. Само един потребител може да използва стойността за доставяне на поща. Изберете COMPLETE (ГОТОВО) за потребителя с правилната стойност.

  REMOVE

  Стойността на атрибута ще бъде изтрита от обекта източник. В случай на атрибут с няколко стойности, например proxyAddresses, само отделната показана стойност ще бъде изтрита.

  Двама потребители имат proxyAddress, идентифициран като дублиращ се. Само един потребител може да използва стойността за доставяне на поща. Изберете REMOVE (ПРЕМАХВАНЕ) за потребителя с дублираната стойност.

  EDIT

  Информацията от колоната UPDATE (АКТУАЛИЗАЦИЯ) ще бъде използвана за промяна на стойността на атрибута. Ако IdFix предлага валидна стойност в UPDATE (АКТУАЛИЗАЦИЯ), в колоната ACTION (ДЕЙСТВИЕ) изберете EDIT (РЕДАКТИРАНЕ) и преминете към следващата грешка. Ако не харесвате предложението, въведете нова стойност в колоната UPDATE (АКТУАЛИЗАЦИЯ), след което в колоната ACTION (ДЕЙСТВИЕ) изберете EDIT (РЕДАКТИРАНЕ).

  UNDO

  Тази опция е налична само ако сте извършили възстановяване от регистрационен файл на транзакциите. Ако изберете UNDO (ОТМЯНА), стойността на атрибута ще се възстанови с първоначалната стойност.

  FAIL

  Тази стойност се връща само ако стойност в колоната UPDATE (АКТУАЛИЗАЦИЯ) влиза в неизвестен конфликт с правила на AD DS. В този случай можете отново да редактирате стойността в колоната UPDATE (АКТУАЛИЗАЦИЯ), ако знаете каква е грешката. Може да се наложи да анализирате стойностите в обекта с помощта на ADSI Edit. За повече информация вижте ADSI Edit (adsiedit.msc).

 5. След като изберете ACTION (ДЕЙСТВИЕ) за грешка или група от грешки, щракнете върху Apply (Приложи). Когато щракнете върху Apply (Приложи), инструментът внася промените в указателя. Можете да посочите корекции за множество грешки, преди да щракнете върху Apply (Приложи), и IdFix ще промени всички тях едновременно.

 6. Изпълнете IdFix отново, за да се уверите, че корекциите ви не са довели до нови грешки. Можете да повторите тези стъпки толкова пъти, колкото е необходимо. Добра идея е да преминете през процеса няколко пъти, преди да стартирате синхронизирането.

Промяна на набора от правила, използван от IdFix

По подразбиране IdFix използва набора от правила за много клиенти, за да провери записите в указателя. Това е правилният набор от правила за повечето клиенти на Office 365. Ако обаче сте клиент на Office 365 със специализиран план или план, поддържащ ITAR (Регламенти за международен трафик на оръжие), можете да конфигурирате IdFix така, че да използва специализирания набор от правила. Ако не сте сигурни какъв тип клиент сте, спокойно можете да прескочите тази стъпка. За да зададете набора от правила като Dedicated (Специализиран), щракнете върху иконата на зъбно колело в лентата с менюта и след това щракнете върху Dedicated (Специализиран).

Промяна на обхвата на търсене, използван от IdFix

По подразбиране IdFix търси в целия указател. Вместо това, можете да конфигурирате инструмента да търси в конкретно поддърво, ако желаете. За да направите това, в лентата с менюта щракнете върху иконата за филтриране и въведете валидно поддърво.

Анулиране на промените с помощта на ГПИ на IdFix

Всеки път, когато щракнете върху Apply (Приложи), за да приложите промените, инструментът IdFix създава отделен файл, наричан регистрационен файл на транзакциите, който включва списък на извършените от вас промени. Можете да използвате регистрационния файл на транзакциите, за да анулирате единствено промените от най-скорошния регистрационен файл, в случай че сте допуснали грешка. Ако допуснете грешка, докато актуализирате, можете да отмените последно приложените промени, като щракнете върху Undo (Отмяна). Когато щракнете върху Undo (Отмяна), IdFix ще използва регистрационния файл на транзакциите, за да анулира единствено промените от най-скорошния регистрационен файл на транзакциите. За повече информация относно използването на регистрационния файл на транзакциите вижте Справка: Регистрационен файл на транзакциите в IdFix на Office 365.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×