Планиране на сайтове и управление на потребители

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Формулата за успешни сайтове и Честит потребители е добре планирана и устойчив подход към управлението на сайта и потребител. Ето някои основни задачи и понятия, можете да използвате за планиране на сайтове и управление на потребители за вашата организация.

Управление на сайтове и колекции от сайтове

Колекция от сайтове е група от сайтове на SharePoint, които имат един и същ собственик и използват общи административни настройки, например разрешения. Колекциите от сайтове са йерархични и винаги включват един сайт от най-високо ниво и други сайтове под него.

Йерархична диаграма на колекция от сайтове, показваща сайт на най-високо ниво и подсайтове.

Екипният сайт и другите сайтове, които създавате под него, са достъпни само за потребители, които каните, като им давате разрешение за сайта. С помощта на екипен сайт членовете на вашата организация, екип или група могат да се свързват помежду си и да си сътрудничат при работа върху документи и други файлове, да публикуват известия, да планират събрания, да поддържат задачи, да проследяват проблеми или елементи на действия, да съхраняват информация в списъци и др. В екипния сайт можете също да създавате различни подсайтове от налични шаблони на сайтове.

В голяма организация е нещо обичайно средата на SharePoint Online да включва няколко колекции от сайтове, като всяка има множество сайтове под себе си. В резултат на това е възможно да искате да делегирате управлението на сайтовете или колекциите от сайтове на различни хора в организацията. Моделът на разрешения в SharePoint ви помага, като ви позволява да присвоявате разрешения на различни роли, известни като администратор на колекция от сайтове, собственик на сайт и други роли, за които ще научите по-късно.

Като администратор на колекцията от сайтове вие имате ниво на разрешение Пълен контрол за колекцията от сайтове. Това означава, че можете да добавяте или изтривате сайтове или да променяте настройките за всеки сайт в колекция от сайтове. Освен това можете да преглеждате, добавяте, изтривате или променяте цялото съдържание в тези сайтове.

Типични отговорности на администратора на колекция от сайтове

Ако сте администратор на колекцията от сайтове за вашия сайт на SharePoint Online, вашите отговорности могат да включват следното:

 • Да служите като човек за връзка между вашите потребители и глобалния администратор на Office 365 или администратора на SharePoint Online.

 • Да решавате кой може да има достъп до важно съдържание, съхранено в сайтове на SharePoint Online (за конфигурирането на разрешения на ниво колекция от сайтове).

 • Да решавате кои функции да направите достъпни за хората, които ще използват сайтовете във вашата колекция от сайтове.

 • Да предоставяте техническа поддържа за хората, които използват вашата колекция от сайтове.

 • Да избирате резервен администратор за вашата колекция от сайтове.

 • Да създавате нови сайтове.

 • Да преглеждате, изтривате или възстановявате елементи от кошчето на колекцията от сайтове.

 • Да създадете и персонализирате публичния уеб сайт.

 • Да помагате с администриране на определени функции, например:

  • Да включвате или изключвате наличните функции на колекцията от сайтове.

  • Да създавате или персонализирате типове съдържание на сайт.

  • Да задавате регионалните настройки.

Забележка: Може да се наложи да работите с вашия администратор на SharePoint Online за управление на колекции от сайтове (ако не сте и този човек). За повече информация за отговорности на администратора на SharePoint Online вижте управление на колекции от сайтове и общи настройки в центъра за администриране на SharePoint.

Администраторът на SharePoint Online може да изпълнява следните задачи:

 • Създаване, изтриване и управление на колекции от сайтове.

 • Разпределяне и следене на паметта за колекции от сайтове.

 • Предоставяне на достъп до администраторите на колекции от сайтове.

 • Задаване на сайта по подразбиране на SharePoint.

 • Планиране за многоезични сайтове.

 • Управление на потребителските профили.

 • Планиране и управление на компоненти, например управлявани метаданни.

 • Включване или изключване на външното споделяне.

Типични отговорности на собственика на сайт

Ако сте собственик на сайт, имате ниво на разрешение Пълен контрол за сайта и вашите отговорности може да включват следното:

 • Създаване и управление на сайтове.

 • Управление на функциите и настройките на сайта, например изглед и усещане.

 • Записване на сайта като шаблон.

 • Управление на колоните на сайта и типовете съдържание на сайта.

 • Изтриване на сайта.

 • Регулиране на регионалните и езикови настройки.

 • Добавяне на приложения към сайтовете.

В зависимост от размера на вашата организация и обема на съдържанието, което планирате във вашите сайтове, може да искате да създадете подсайтове, за да организирате съдържанието. Сайтовете в колекция от сайтове са подредени в йерархия. Когато създавате сайтове под сайта от най-високо ниво, вие създавате тази йерархия. Можете да създавате подсайтове под вашия екипен сайт, както и да създавате допълнителни подсайтове под тези сайтове.

Забележка:  Администраторът на SharePoint Online създава сайта от най-високо ниво на колекцията от сайтове и назначава друг администратор на колекцията от сайтове. Собствениците на сайтове могат да създават подсайтове.

Диаграма на йерархията на сайт

Има много възможни начини, които можете да изберете, за да организирате подсайтове. Например можете да изберете да създадете подсайтове:

 • По екипи или отдели

 • По функционално предназначение

 • По категории на съдържанието

 • По проекти

 • По клиенти

 • По нива на разрешение или конфиденциалност (ако например имате информация, достъпът до която трябва да бъде ограничен, може да искате да я изолирате в отделен сайт)

Отделете известно време, за да обмислите колко сайта искате, и логиката, по която искате да ги организирате. Може да намерите за полезно да създадете диаграма на йерархията на сайта, която да ви помогне да организирате планирането. Можете бързо да скицирате диаграма на лист хартия или табло, но може да поискате да създадете по-официална диаграма с помощта на някои от йерархичните фигури, предлагани като SmartArt в Microsoft Word или Microsoft PowerPoint. Това ще ви даде диаграма, която можете да запишете и цитирате, както и да модифицирате по-късно.

Освен това помислете за предназначението на всеки сайт. Това ще ви помогне да определите какви шаблони на сайтове искате да използвате за създаване на нови сайтове. SharePoint Online съдържа редица шаблони на сайтове, от които можете да избирате, когато създавате нов сайт. Като изберете шаблон за сайт, който е проектиран с конкретно предназначение, можете да дадете на потребителите мощен старт в тяхната работа. Ако например искате да създадете справочен сайт, който членовете на екипи могат да използват за бързо споделяне или актуализиране на информация за проект, можете да стартирате, като изберете wiki сайт, защото този шаблон е проектиран за този тип комуникация.

Забележка: Администратор на SharePoint Online управлява лични сайтове (сайтове на "Моят сайт"). Лични сайтове са концентратори, където потребителите могат да мрежа с колеги и проследяване на информация. Като администратор на колекция от сайтове не можете да контролирате лични сайтове. Вместо това всеки потребител е администратор на свои собствени "Моят сайт". За повече информация относно планирането на моите сайтове вижте управление на колекции от сайтове и общи настройки в центъра за администриране на SharePoint.

Списък с шаблони на сайтове

Следващият списък съдържа поддържаните шаблони на сайтове и описание на всеки от тях. Използвайте този списък, за да решите кои типове сайтове са най-добри за вашата организация.

 • Основен център за търсене    Сайт за осигуряване на среда за търсене. Този сайт включва страници за резултати от търсенето и разширено търсене.

 • Блог сайт за лице или екип за публикуване на идеи, наблюдения и експертизи, които посетителите на сайта могат да коментират.

 • Център за бизнес разузнаване    Сайт за представяне на съдържание, свързано с бизнес разузнаване, в SharePoint Online.

 • Сайт на общност    Сайт за участие в обсъждания на общност.

 • Център за откриване сайт за управление на запазването, търсенето и експортирането на съдържание, свързано с юридически въпроси и изследвания.

 • Център за документи    Сайт за централно управление на документи във вашето предприятие.

 • Център за търсене на корпоративен сайт за доставяне на опит за търсене. Началната страница включва поле за търсене с два раздела: един за общо търсене и друг за търсене на информация за хора. Можете да добавите и персонализирате раздели, за да се фокусират върху други обхвати на търсене или типове резултати.

 • Сайт за проект    Сайт за управление и сътрудничество по проект.

 • Център за записи    Сайт, създаден за управление на записи. Ръководителите на записи могат да конфигурират таблицата за маршрутизиране, за да насочват входящите файлове към определени местоположения. Този сайт ви позволява също да управлявате дали записите могат да бъдат изтривани или променяни след добавянето им към хранилището.

 • Сайт за работен поток на SAP    Сайт за работен поток на SAP, който комбинира всички бизнес задачи на потребителите. Можете да добавяте други уеб части, свързани с този работен поток.

 • Екипен сайт    Сайт за екипи за бързо организиране, създаване и споделяне на информация. Предоставя библиотека с документи и списъци за управление на известия, календари, задачи и обсъждания.

 • Хранилище на процеси на Visio    Сайт за екипи за бързо преглеждане, споделяне и съхраняване на диаграми на процеси на Visio. Предоставя версии на библиотека с документи за съхраняване на диаграми на процеси и списъци за управление на известия, задачи и преглед на обсъжданията.

Ръководство

Ръководството е набор от правила, роли, отговорности и процеси, които ръководят, насочват и контролират как бизнес отделите и техническите екипи на една организация да се кооперират, за да постигнат своите бизнес цели. По отношение на вашата колекция от сайтове на SharePoint Online, планът за ръководство може да бъде справочник, който ви помага да планирате ролите, отговорностите и правилата, необходими за поддържане на колекция от сайтове. Това може да включва между другото следните съображения:

 • Архитектура на информацията, включваща уеб страници, документи, списъци и данни

 • Поддържане на дейности, включително управление на потребителски акаунти

 • Правила за поставяне на търговска марка и персонализиране

 • Обучение

Важно е да подготвя план за управление за вашата организация. Като участва в разработването на план за управление, можете да помогнете идентифициране на собственост за бизнес и технически екипи, определяне кой е отговорен за кои области на системата. За повече информация за разработване на план за управление вижте най-добри практики за създаване и управление на екипни сайтове.

Забележка:  Може да се наложи да работите с вашия администратор на SharePoint Online за управлението на потребителите. Например администраторът на SharePoint Online управлява потребителските профили.

Потребителски акаунти в Office 365

Глобалният администратор добавя нови потребители към Office 365 с помощта на центъра за администриране на Office 365, който е порталът за управление на потребители и конфигуриране на услуги. Когато добавя нов потребител, глобалният администратор прави следното:

 • Задава дали този потребител да може също да има достъп до центъра за администриране

 • Задава географското местоположение на потребителя

 • Избира типа на потребителския лиценз

 • Създава потребителско име и парола за потребителя

Потребители на екипни сайтове

Можете да добавяте потребители към вашия екипен сайт и да задавате разрешения за потребителите. Нивата на разрешение и членството в групи на SharePoint могат да се намерят под Настройки. Сега обаче Office 365 създава група за защита, наречена Всички без външни потребители, която съдържа всички от указателя на Office 365 (с изключение на хората, които са външни за организацията ви и които са поканени чрез функцията за външно споделяне). На тази група за защита автоматично се дава достъп като "Член" в SharePoint Online. Това означава, че потребителите, които добавяте към справочния указател на Office 36, могат да редактират сайтове, списъци и библиотеки по подразбиране.

Нива на разрешение и членство в групи

Нивата на разрешение са колекции от права в SharePoint Online, които позволяват на потребителите да изпълняват набор от свързани задачи. Например нивото на разрешение "Четене" включва разрешенията "Преглед на елементи", "Отваряне на елементи", "Преглед на страници" и "Преглед на версии" (наред с другите), като всички те са необходими за преглеждане на страници, документи и елементи в сайт на SharePoint. Разрешенията може да бъдат включени в повече от едно ниво на разрешение.

Не препоръчваме да присвоявате нива на разрешение директно на отделни потребители, защото това може да направи много трудно да се проследява и управлява кой има достъп до сайтовете. Понякога е необходимо, но трябва да се прави възможно най-рядко, за да се избегне усложняването. Вместо това присвоявайте разрешения на групи и след това причислявайте отделените потребители към подходящи групи. Групата е набор от потребители, който е дефиниран на ниво колекция от сайтове за лесно управление на разрешенията. На всяка група се присвоява ниво на разрешение по подразбиране. Например някои от основните групи по подразбиране на SharePoint включват следните нива на разрешение:

Група

Ниво на разрешение

Собственици

Пълен контрол

Посетители

Четене

Членове

Сътрудничество


Всеки с разрешение "Пълен контрол" може да създава потребителски групи.

Забележка:  Когато присвоявате нива на разрешение на групи на SharePoint на ниво колекция от сайтове, по подразбиране всички сайтове и съдържанието на сайтовете наследяват тези нива на разрешение. Това поведение по подразбиране се нарича наследяване на разрешения. Вие можете да определите дали да се задават уникални разрешения при създаването на подсайт, или да се прекъсне наследяването на разрешения на сайт, списък, библиотека или елемент.

Тъй като нивото на разрешение на един потребител определя какво вижда той и до какво той има достъп в сайта, трябва да обмислите внимателно неговото членство в група. Например потребител, който е отговорен за създаване и персонализиране на сайтове, трябва да бъде член най-малко на групата "Проектант". От друга страна потребител, който има нужда само да чете и да изтегля съдържание, има нужда да бъде член само на групата "Посетители".

Резервен администратор на колекция от сайтове

Допълнителен администратор сайтове могат да се определят от администратор на колекцията от сайтове. Като администратор на колекция от сайтове можете да добавите друг администратор на колекция от сайтове или да промените администраторът на колекцията сайтове, чрез страницата за настройки. За повече информация за тази задача вижте управление на администраторите на колекция.

Като администратор на колекция за SharePoint Online може да се наложи да управлявате функции на колекцията от сайтове и нивата на сайта. Тези задачи могат да включват активиране или Дезактивиране на функции в зависимост от вашия план за управление. За повече информация вижте Разрешаване или забраняване на функции на колекцията сайтове. Вижте също и управление на кошчето на колекция от сайтове на SharePoint.

Върнете се в SharePoint Online планиране ръководство за Office 365 Enterprise и Midsize.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×