Персонализиране на настройките по подразбиране за вашата бази данни

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да персонализирате различни настройки за настолни бази данни на Access, като щракнете върху файл > Опции > Настройки на клиента. Настройките, които правите от тази категория се отнасят за всички Access настолна база данни файлове в компютъра си.

Забележка: Ако използвате Access 2007, щракнете върху Бутона Microsoft Office > Опции на Access > Разширени , за да видите тези опции и настройки.

Забележка: Тази статия не се отнася за уеб приложенията на Access – вид база данни, която проектирате с Access и публикувате онлайн.

Какво искате да направите?

Персонализиране на поведението на курсора и клавишите

Задаване на опции за показване на функции

Промяна на опциите за печат

Задаване на общи опции за вашата база данни

Персонализиране на разширени опции за вашето приложение

Задаване на опции за езиково определено показване

Персонализиране на поведението на курсора и клавишите

Използвайте следните опции, за да зададете поведението на курсора при използването на определени клавиши. За информация как да зададете поведението на курсора езиково определени вижте раздела за движение на курсора в Задаване на опции за езиково определено показване по-нататък в тази статия.

За да зададете поведението на курсора след натискане на клавиша ENTER:

Опция

Описание

Не премествай

Задържа курсора в текущото поле.

Следващото поле

Премества курсора в следващото поле. По подразбиране следващото поле се намира или отдясно, или отляво на текущото поле, в зависимост от това как е зададена посоката на текста. Тази настройка се избира по подразбиране.

Следващия запис

Премества курсора в текущото поле на следващия запис. Когато разглеждате множество записи, следващият запис е записът непосредствено под текущия запис.

За да зададете поведението на курсора във формуляри и листове с данни, когато използвате ENTER, TAB и клавишите със стрелки, изберете опция от раздела Поведение при въвеждане на поле:

Опция

Описание

Избери цялото поле

Избира цялото поле, когато курсорът влезе в това поле.

Отиди в началото на полето

Премества се в началото на полето, когато курсорът влезе в това поле.

Отиди в края на полето

Премества се в края на полето, когато курсорът влезе в това поле.

Персонализиране на поведението на курсора при използване на клавишите със стрелки с помощта на опциите Поведение на клавиш със стрелка:

фокусиран изглед на опциите за движение чрез клавишите със стрелки

Опция

Описание

Следващото поле

Премества курсора в следващото или в предишното поле, след като натиснете клавишите със стрелки НАЛЯВО или НАДЯСНО, в зависимост от вашите езикови настройки.

Следващия знак

Премества курсора върху следващия или предишния знак в поле, след като натиснете клавишите със стрелки НАЛЯВО или НАДЯСНО.

Курсорът спира на първото/последното поле

Когато е избрано, предотвратява преместването на курсора от първото или последното поле към предишния или следващия запис чрез клавишите за стрелки НАЛЯВО или НАДЯСНО.

Нагоре

Задаване на опции за показване на функции

Можете да персонализирате следните настройки, за да покажете полезни функции, като анимации и ленти на състоянието, от опциите в Показване.

Опция

Описание

Показвай този брой последни бази данни

Задава или променя броя на последно използваните файлове, които се показват в екрана Последно използвана база данни.

Бърз достъп до този брой последни бази данни

Задаване или промяна на броя на последно използваните файлове, които се появяват под Опции в изгледа Backstage. Обърнете внимание, че тази опция е налична за Access 2013 и по-нови версии.

Показвай този брой незакачени скорошни папки

Задаване или промяна на броя на незакачени скорошни папки, които се показват в екрана Последно използваната база данни . Обърнете внимание, че тази опция е налична за Access 2013 и по-нови версии.

Не показвай Backstage при отваряне и записване на файлове

Скрива изгледа Backstage при отваряне или записване на файлове. Обърнете внимание, че тази опция е налична за Access 2013 и по-нови версии.

Лента на състоянието

Показва лентата на състоянието в дъното на прозореца на Access.

Показвай анимации

Включва анимирани функции, като например анимираното вмъкване на нови колони в листове с данни.

Показвай етикети за действие на листове с данни

Етикети за действие се показва във вашите бази данни.

Показвай етикети за действие във формуляри и отчети

Показва етикети за действие на формуляри и отчети.

Показване в проект на макрос - колона с имена

Access 2007 само. Показва колоната Име на макрос в конструктора на макроси. Можете също да покажете или скриете тази колона, като щракнете върху Имената на макросите в групата Покажи/Скрий на раздела проектиране . имайте предвид, че ако изключите тази опция, но след това отваряте макрос (в изглед за проектиране), който съдържа имената на макросите, ще бъде скрита колона видими. Тази настройка се прилага към всички бази данни, но можете да използвате командата Имена на макроси , за да изключите тази настройка за текущия макрос.

Показване в проект на макрос - колона за условия

Access 2007 само. Показва командата условия в конструктора на макроси. Можете също да покажете или скриете тази колона, като щракнете върху условия в групата Покажи/Скрий на раздела проектиране . имайте предвид, че ако изключите тази опция, но и след това отворете макрос (в изглед за проектиране), който съдържа едно или повече условия, скрита колона ще се вижда. Тази настройка се прилага към всички бази данни, но можете да използвате командата условия , за да изключите тази настройка за текущия макрос.

Нагоре

Промяна на опциите за печат

Можете да зададете полетата по подразбиране с помощта на опциите под "Отпечатване". Можете също да персонализирате настройката на страниците и опциите за отпечатване преди отпечатването на отчет или лист с данни.

Опция

Описание

Ляво поле

Променя лявото поле по подразбиране за листове с данни, модули и нови формуляри и отчети. Можете да използвате стойностите в диапазона от 0 до ширината или височината на отпечатаната страница. За да промените полетата в щракнете върху съществуващи формуляри и отчети, щракнете върху раздела файл , печат, щракнете върху печат отново и след това Задайте опциите в полето печат диалоговия прозорец.

Дясно поле

Променя дясното поле по подразбиране за листове с данни, модули и нови формуляри и отчети. Можете да използвате стойностите в диапазона от 0 до ширината или височината на отпечатаната страница. За да промените полетата в съществуващи формуляри и отчети, щракнете върху раздела файл , щракнете върху печат, щракнете отново върху печат и след това щракнете върху Настройка на страниците в диалоговия прозорец печат .

Горно поле

Променя горното поле по подразбиране за листове с данни, модули и нови формуляри и отчети. Можете да използвате стойностите в диапазона от 0 до ширината или височината на отпечатаната страница. За да промените полетата в съществуващи формуляри и отчети, щракнете върху файл раздела печат, щракнете отново върху печат и след това щракнете върху Настройка на страниците в диалоговия прозорец печат .

Долно поле

Променя долно поле по подразбиране за листове с данни, модули и нови формуляри и отчети. Можете да използвате стойностите в диапазона от 0 до ширината или височината на отпечатаната страница. За да промените полетата в съществуващи формуляри и отчети, щракнете върху файл раздела печат, щракнете отново върху печат и след това щракнете върху Настройка на страниците в диалоговия прозорец печат .

Забележка: За да промените полетата в съществуващи формуляри и отчети с помощта на Access 2007, щракнете върху Бутона Microsoft Office и използвайте командата " Настройка на страниците ".

Нагоре

Задаване на общи опции за вашата база данни

Използвайте някои от следните опции, за да персонализирате поведението на Access, когато изпълнявате някои общи задачи:

Опция

Описание

Показвай грешки в потребителския интерфейс за добавки

Тази опция се намира под раздела Общи и може да е полезна, ако сте разработчик. Изберете опцията, позволяваща на Access да показва грешките в кода за персонализиране на потребителския интерфейс.

Обратна връзка със звук

Възпроизвежда наличните звуци, които са свързани със събития в програма на Microsoft Office, като отваряне, записване и отпечатване на файлове и показване на съобщения за грешки. Звуците, присвоени на различните събития, могат да бъдат променени в диалоговия прозорец Свойства на звуците в контролния панел на Windows. Ако отметнете или изчистите квадратчето Обратна връзка със звук в една програма на Office, опцията се включва или изключва за всички други програми на Office. За да промените звука, който е свързан с едно събитие, отворете папката "Звуци" в контролния панел на Windows. За да могат да се възпроизведат повечето звуци, вашият компютър трябва да има звукова платка.

Използвай форматиране с четирицифрена година

Тази база данни Задава формата за година по подразбиране да е с четири цифри (гггг) за текущо отворената база данни.

Забележка: Тази настройка заменя настройката Всички бази данни за текущо отворената база данни.

Всички бази данни: Задава формата за година по подразбиране да е с четири цифри (гггг) за всички бази данни.

При стартирането на Access отваряй последно използваната база данни

Тази опция се намира в раздела Разширени . Когато това е избрана, Access отваря последно използваната база данни вместо да се покаже страницата на Microsoft Access . Има два режима на отваряне на последно използваната база данни: споделена отваря последно използваната база данни за споделени използвайте. Това е настройката по подразбиране. Изключителен отваря последно използваната база данни за изключително ползване от един потребител.

Заключване на записите по подразбиране

Тези опции са разположени под раздела Разширени .

Без заключване Оставя записите отворени за редактиране.

Всички записи Заключва всички записи в отворения формуляр или лист с данни и освен това заключва записите във всички базови таблици. Записите остават заключени, докато обектите са отворени.

Редактиран запис Заключва само записа, който редактирате.

Нагоре

Задаване на опции за действията търсене и заместване

Задайте търсене и търсене/заместване поведение с помощта на следните опции в секцията Редактиране .

Опция

Описание

Бързо търсене

Извършва търсене в текущото поле и съпоставя цялото поле с низа за търсене.

Общо търсене

Извършва търсене във всички полета и съпоставя всяка част от поле.

Начало на търсенето в полетата

Извършва търсене в текущото поле и съпоставя с началните знаци в полето.

Нагоре

Задаване на опции за показване на съобщения за потвърждение

Използвайте следните опции, за да зададете кое съобщение се показва, когато се извършат определени действия на потребител.

Опция

Описание

Промени на записи

Показва съобщение за потвърждение всеки път, когато променяте запис.

Изтриване на документи

Показва съобщение за потвърждение всеки път, когато изтривате обект на база данни.

Заявки за действие

Показва съобщение за потвърждение всеки път, когато изпълнявате заявка за действие за добавяне, актуализиране, изтриване или създаване на таблица в база данни на Access

Нагоре

Персонализиране на разширени опции за вашето приложение

Опция

Описание

Отваряне на бази данни с използване на заключване на ниво записи

Прави заключването на ниво запис да е настройка по подразбиране за текущо отворената база данни. Изчистването на това квадратче прави заключването на ниво страница да е настройка по подразбиране за отворената база данни. Изборът, който правите, се прилага към данни във формуляри, листове с данни и код, който използва обект от тип набор записи за циклично изпълнение в записите. Тази опция не се прилага към заявки за действие или код, който извършва групови операции с помощта на SQL команди.

Време на изчакване на OLE/DDE (сек.)

Контроли на интервал, след което Access повтори неуспешен опит за OLE или DDE. Валидни стойности: 0-300. Стойност по подразбиране: 30.

Интервал на обновяване (сек)

Броят на секундите, след което Access автоматично актуализира записи в изглед на лист с данни или формуляр. Валидни стойности: 0-32, 766. Стойност по подразбиране: 60. Стойност 0 не позволява актуализации.

Брой повторни опити за актуализация

Колко пъти Access се опитва да запишете променен запис, който е заключен от друг потребител. Валидни стойности: 0-10. Стойност по подразбиране: 2.

ODBC интервал на обновяване (сек.)

Интервал, след което Access автоматично обновява данните, събрана чрез връзка с ODBC. Тази настройка става валидна само когато базата данни се споделя в мрежа. Валидни стойности: 0-32, 766. Стойност по подразбиране: 1500. Нулева стойност не позволява актуализации.

Актуализиране на опитване (мсек)

Броя на милисекундите, след което Access се опитва да запишете на променен запис, който е заключен от друг потребител. Валидни стойности: 0-1, 000. Стойност по подразбиране: 250.

DDE операции

Игнорирай исканията на DDE разрешава на Access да игнорира исканията на DDE от други приложения.

Разреши обновяване на DDE разрешава на Access да актуализира DDE връзки през интервала, зададен в полето Интервал на обновяване (сек).

Аргументи на командния ред

Въведете аргументи, които се изпълняват, когато стартирате Access или отваряте база данни на Access.

Метод на шифроване

Тези две опции са налични в Access 2010 и по-нови версии.

Използвай наследени шифроване (подходящо за обратна съвместимост и многопотребителска бази данни): използвайте метода за шифроване на стари, намерен в Access 2007.

Използване на стандартни шифроване (защита на по-висока): инструмент за шифроване в Access 2010 и по-нови версии комбинира и подобрява на две по-големи инструменти – кодиране и база данни на пароли. Когато използвате парола на база данни за шифроване на база данни, направете всички данни не се чете от други инструменти и сила на потребителите да въведете парола, за да използват базата данни. Шифроване, приложени в Access 2010 и по-нови версии използва по-силен алгоритъм, отколкото е бил използван в по-ранните версии на Access.

Тема по подразбиране

Щракнете върху Преглед, за да изберете тема по подразбиране, тема за шрифтове или цветове за вашата база данни.

Нагоре

Задаване на опции за езиково определено показване

Можете да намерите тези опции под секцията Редактиране .

Опция

Описание

Посока по подразбиране

Отляво надясно: Задава новите обекти да се показват в посока отляво надясно, което е обичайно за потребители на английски и европейски езици. Например тази настройка показва първото поле в таблица, започвайки в най-лявата колона, и добавя нови полета отдясно на колоната и поставя полето за номер на записа и бутоните за навигация в изглед на лист с данни в долния ляв ъгъл.

Отдясно наляво: Задава новите обекти да се показват в посока отдясно наляво, което е обичайно за потребители, използващи езици от Близкия изток. Например тази настройка показва първото поле в таблица, започвайки в най-дясната колона, и добавя нови полета отляво на колоната и поставя полето за номер на записа и бутоните за навигация в изглед на лист с данни на таблица в долния десен ъгъл.

Движение на курсора

Логически: Задава преместването на курсора в двупосочен текст да става в зависимост от посоката на срещнатия език. Например, когато използвате клавишите със стрелки, за да се премествате през арабски и след това през английски текст в едно и също изречение, точката на вмъкване се движи в посока отдясно наляво през арабския текст и след това започва от най-левия знак на английската дума, като продължава движението си в посока отляво надясно.

Визуално: Задава преместването на курсора в двупосочен текст да става чрез преместване на следващия съседен знак. Например при използване на клавишите със стрелки за преместване отдясно наляво в арабски текст и след това в английски текст в едно и също изречение, точката на вмъкване се премества в посока отдясно наляво през арабския текст и след това продължава от най-десния знак на английската дума, като напредва в посока отдясно наляво.

Използвай календар Хижри

Когато е на разположение, можете да изберете опцията, за да базирате съответната препратка за дата по лунния календар. Ако опцията не е избрана, база данни използва григорианския календар.

Забележка: Access предлага да изберете тип календар, когато първоначално създавате база данни и не променяте тази настройка.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×