Опции за обобщена таблица

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Използвайте диалоговия прозорец Опции за обобщена таблица, за да контролирате различните настройки за отчет с обобщена таблица.

Име    Показва името на обобщената таблица. За да промените името, щракнете върху текста в полето и редактирайте името.

Оформление и форматиране

Раздел за оформления

Обедини и центрирай клетките с етикети    Изберете, за да обедините клетки за външни елементи на редове и колони, така че да можете да центрирате елементите хоризонтално и вертикално. Изчистете, за да подравните елементите вляво във външни полета на редове и колони, отгоре на групата елементи.

При уплътнена форма – с отстъп на етикетите на редовете     За да създадете отстъп за редове в областта на етикети на редове, когато отчетът с обобщена таблица е в уплътнен формат, изберете ниво на отстъп от 0 до 127.

Покажи полетата в областта за филтри на отчета     Изберете Надолу и после встрани, за да покажете първо полетата в областта за филтри на отчета отгоре надолу като полета, както полетата са добавени към нея, преди да се заемете с друга колона. Изберете Встрани и после надолу, за да покажете първо полетата в областта на филтъра на отчета отляво надясно, както полетата са добавени към нея, преди да се заемете с друг ред.

Полета на филтъра за отчет за всяка колона     Преди да се заемете с друга колона и ред, въведете или изберете броя на показваните полетата, базиран на настройката на Покажи полетата в областта за филтри на отчета.

Секция за форматиране

При грешни стойности показвай     Отметнете това квадратче и след това въведете текста, като например "Невалиден", който искате да се показва в клетката вместо съобщение за грешка. Изчистете това квадратче, за да се показва съобщение за грешка.

За празни клетки показвай     Отметнете това квадратче и въведете текста, като например "Празно", който искате да се показва в клетката вместо празна клетка.

Автопобиране на ширината на колоните при обновяване     Изберете, за да нагласите колоните на обобщената таблица, да се нагаждат автоматично към размера на най-широкия текст или числова стойност. Изчистете, за да запазите текущата ширина на колоните на обобщената таблица.

Съхранявай форматирането на клетките при актуализиране    Изберете, за да запишете оформлението и форматирането на отчета с обобщена таблица, така че да се използват всеки път, когато извършвате операция в обобщената таблица. Изчистете, за да не записвате оформлението и форматирането на отчета с обобщена таблица и за да прибягвате до оформлението и форматирането по подразбиране всеки път, когато извършвате операция в обобщената таблица.

Общи суми и филтри

Секция за общи суми

Показвай общите суми за редовете    Отметнете или изчистете, за да покажете или скриете колоната Обща сума до последната колона.

Показвай общите суми за колоните    Отметнете или изчистете, за да покажете или скриете реда Обща сума отдолу на отчета с обобщена таблица.

Секция за филтри

Включвай в междинните суми филтрираните елементи на страницата    Изберете или изчистете, за да включите или изключите филтрираните в отчета елементи в междинните суми.

Забележка : OLAP източникът на данни трябва да поддържа синтаксиса на MDX израз за междинно избиране.

Отбелязвай общите суми със *    Изберете или изчистете, за покажете или скриете звездичка до общите суми. Звездичката указва, че видимите стойности, които се показват и които се използват, когато Excel изчислява обща сума, не са единствените суми, използвани в изчислението.

Забележка : Тази опция е налична само ако OLAP източникът на данни не поддържа синтаксиса на MDX израз за междинно избиране.

Разреши няколко филтъра за поле    Изберете, за да включите всички стойности, включително тези, които са скрити чрез филтриране, когато Microsoft Office Excel изчислява междинни суми и общите суми. Изчистете, за да включите само показаните елементи, когато Excel изчислява междинни суми и общите суми.

Забележка : Тази настройка е налична само за не-OLAP източник на данни.

Секция за сортиране

Използвай потребителски списъци при сортиране    Отметнете или изчистете, за да разрешите или забраните използването на потребителски списъци, когато Excel сортира списъци. Изчистването на това квадратче за отметка може също да подобри производителността, когато сортирате големи количества данни.

Показване

Секция за показване

Показвай бутоните за разгъване/свиване    Изберете, за да покажете бутоните плюс и минус, които използвате за разгъване и свиване на етикети на редове или колони. Изчистете, за да скриете бутоните плюс и минус, които използвате за разгъване и свиване на етикети на редове или колони. Може да поискате да скриете бутоните плюс и минус, когато отпечатвате отчет с обобщена таблица или когато показвате отчет с обобщена таблица само за преглед.

Показвай контекстуални пояснения    Изберете, за да покажете пояснения, които показват информация за стойност, ред или колона за поле или стойност на данни. Изчистете, за да скриете поясненията, които показват информация за стойност, ред или колона за поле или стойност на данни.

Показвай свойствата в пояснения    Изберете или изчистете, за да покажете или скриете пояснения, показващи информация за свойство на поле.

Забележка : Тази настройка е налична само за OLAP източник на данни.

Показвай надписите на полетата и падащите менюта на филтрите    Изберете или изчистете, за да покажете или скриете надписите на обобщената таблица най-отгоре в отчета с обобщена таблица и за да филтрирате падащите стрелки в етикети на редове или колони.

Класическо оформление на обобщена таблица    Изберете или изчистете, за да разрешите или забраните плъзгане на полета в и от отчет с обобщена таблица.

Забележка : Тази опция не позволява съвместимост с предишни версии на отчети с обобщени таблици. За повече информация вижте работа с различни формати на обобщена таблица в Office Excel.

Показване на елементи без данни в редове    Изберете или изчистете, за да покажете или скриете елементи на редове, които нямат стойности.

Забележка : Тази настройка е налична само за OLAP източник на данни.

Показвай елементите без данни в колони    Изберете или изчистете, за да покажете или скриете елементи на колони, които нямат стойности.

Забележка : Тази настройка е налична само за OLAP източник на данни.

Показвай етикетите на елементите, когато няма полета в областта на стойностите    Изберете или изчистете, за да покажете или скриете етикети на елементи, когато те нямат полета в областта за стойности.

Забележка : Това квадратче за отметка е приложимо само за отчети с обобщена таблица, създадени преди Office Excel 2007.

Показвай изчислените членове от OLAP сървъра     Изберете или изчистете, за да покажете или скриете изчислените членове в измерение. Това квадратче за отметка не засяга изчислените измервания.

Забележка : Тази настройка е налична само за OLAP източник на данни.

Секция за списък с полета

Следващите две опции са взаимно изключващи се.

Сортиране от А до Я    Изберете, за да сортирате полетата в списъка с полета на обобщената таблица в нарастващ азбучен ред на сортиране.

Забележка : Тази настройка не е налична за OLAP източник на данни.

Сортиране по реда на източниците на данни    Изберете, за да сортирате полетата в списъка с полета на обобщената таблица в реда, определен от външния източник на данни.

Забележка : Тази настройка не е налична за OLAP източник на данни.

Печат

Отпечатвай бутоните за разгъване/свиване, когато са показани в обобщена таблица    Изберете или изчистете, за да покажете или скриете бутоните за разгъване и свиване, когато отпечатвате отчет с обобщена таблица. Това квадратче за отметка не е достъпно, ако квадратчето за отметка Показвай бутоните за дълбочина е изчистено в раздела Показване на този диалогов прозорец.

Повтаряй етикетите на редовете на всяка отпечатвана страница    Изберете или изчистете, за да повторите текущите етикети на елементи на областта за етикети на редове, за всяка една отпечатвана страница на отчета с обобщена таблица.

Задаване на заглавия за печат    Изберете или изчистете, за да разрешите или забраните повтаряне на ред и заглавки на колони на полета и етикети на колони елемент на всяка отпечатвана страница на отчет с обобщена таблица.

Забележка : За действително отпечатване на етикетите, все още трябва да въведете стойности в полетата Повтаряни редове отгоре или колони да се повтаря в ляво под секцията заглавия за печат в раздела лист на диалоговия прозорец Настройка на страниците . (В раздела Оформление на страница, в групата Настройка на страниците щракнете върху Печат на заглавия.

Данни

Секция за данни в обобщена таблица

Записвай източника на данни заедно с файла    Изберете или изчистете, за да записвате или да не записвате данните от външния източник на данни заедно с работната книга.

Забележка : Тази настройка не е налична за OLAP източник на данни.

Разреши подробно разгъване    Изберете или изчистете, за да разрешите задълбочаване до подробни данни от източника на данни с последващо показване на данните в нов работен лист.

Забележка : Тази настройка не е налична за OLAP източник на данни.

Обновявай данните при отваряне на файла    Изберете или изчистете, за да обновявате или да не обновявате данните при отваряне на работна книга на Excel, която съдържа отчет с обобщена таблица.

Забележка : Тази настройка не е налична за OLAP източник на данни.

Запази елементите, изтрити от раздела за източник на данни

Брой на връщаните елементите за поле    За да зададете броя на елементите за всяко едно поле, които временно да се кешират заедно с работната книга, изберете едно от следните неща:

  • Автоматично     Броят по подразбиране на уникалните елементи за всяко поле.

  • Няма    Няма уникални елементи за всяко поле.

  • Максимум     Максималният брой на уникални елементи за всяко поле. Можете да зададете до 1 048 576 елемента.

Забележка : Тази настройка не е налична за OLAP източник на данни.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×