Общ преглед на аналитичната обработка онлайн (OLAP)

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Аналитичната обработка онлайн – On-Line Analytical Processing (OLAP) е начин за организиране на големи бизнес бази данни и поддържане на бизнес разузнаване. OLAP базите данни са разделени в един или няколко куба и всеки куб е организиран и проектиран от администратора на куба, за да отговаря на начина, по който извличате и анализирате данни, така че да е по-лесно да създавате и използвате нужните ви отчети с обобщени таблици и обобщени диаграми.

В тази статия

Какво е бизнес разузнаване?

Какво е аналитична обработка онлайн (OLAP)?

OLAP функции в Excel

Софтуерни компоненти, които трябва да имате достъп до OLAP източници на данни

Разлики в характеристиките между OLAP и не-OLAP източник на данни

Какво е бизнес разузнаване?

Бизнес анализаторът често иска да получи мащабна картина на бизнеса, за да види по-общите тенденции, базирани на общи данни и да види тези тенденции категоризирани по всякакъв брой променливи. Бизнес разузнаването е процесът на извличане на данни от OLAP база данни с последващото им анализиране, за получаване на информация, която можете да използвате за да вземате обосновани бизнес решения и предприемане на действие. Например OLAP и бизнес разузнаването помагат да се отговори на следните типове въпроси за бизнес данни:

  • Какво е отношението на общата сума на продажбите за всички продукти за 2007 г. в сравнение с общата сума на продажбите за от 2006 г.?

  • Какви е вашата доходност към текущата дата, сравнена със същия период за изминалите пет години?

  • Колко пари са похарчили през последната година клиентите над 35-годишна възраст и как се е променило това поведение с времето?

  • Колко продукти са продадени в две точно определени страни/региони този месец, в сравнение със същия месец през последната година?

  • За всяка възрастова група от клиенти, какъв е статистическият анализ на доходността (както процентите на разликите, така и общата сума) по категории продукти?

  • Намиране на най-добрите и най-слабите продавачи, пласьори, търговци, клиенти, съдружници или купувачи.

Най-горе на страницата

Какво е аналитична обработка онлайн (OLAP)?

OLAP базите данни улесняват заявките на бизнес разузнаването. OLAP е технология за бази данни, която е оптимизирана за правене на заявки и отчети, вместо за обработка на транзакции. Източникът на данни за OLAP са базите данни за онлайн обработка на транзакции (OLTP), които обикновено се съхраняват в големи хранилища на данни. OLAP данните произлизат от тези хронологични данни и се събират в структури, които позволяват сложен анализ. OLAP данните са организирани също така йерархично и се съхраняват в кубове вместо в таблици. Съществува сложна технология, която използва многомерни структури, за да предостави бърз достъп до данните за анализ. Тази организация позволява на отчетите с обобщени таблици или с обобщени диаграми лесно да показват сумарни стойности от високо ниво, като общи суми на продажби за цялата страна или за регион, както и да показват подробности за местата, където продажбите са особено силни или слаби.

OLAP базите данни са предназначени да ускорят извличането на данни. Тъй като обобщените стойности се изчисляват от OLAP сървъра вместо от Microsoft Office Excel, когато създавате или променяте отчет, до Excel трябва да се изпращат по-малко данни. Този подход ви позволява да работите с много по-големи обеми от данни източник, отколкото бихте могли, ако данните бяха организиран в традиционна база данни, където Excel извлича всички отделни записи и след това изчислява обобщените стойности.

OLAP базите данни съдържат два основни типа данни: измервания (количества), които са числови данни – количествата и средните стойности, които използвате, за да вземате обосновани бизнес решения, и размерности, които са категориите, които използвате за организиране на тези количества. OLAP базите данни помагат за организиране на данни по много нива на изчерпателност, като използвате същите категории, с които сте запознати от анализирането на данни.

Следващите раздели описват всеки компонент по-подробно:

Куб     Структурата на данните, която събира измерванията по нива и йерархии за всяко от измеренията, които искате да анализирате. Кубовете комбинират няколко измерения, например време, място и продукт, с обобщени данни, например стойности за продажби или наличности. Кубовете на са "кубове" в точния математически смисъл, понеже те нямат непременно равни страни. Те обаче са подходяща метафора за едно сложно понятие.

Измервания     Набор от стойности в куба, които се базират на колона в таблицата на факти на куба и които са обикновено числови стойности. Измерванията са основните стойности в куба, които се обработват предварително, събират се и се анализират. Често срещани примери включват продажби, печалби, приходи и разходи.

Член     Елемент в йерархия, представящ едно или повече копия на данни. Член може да бъде или уникален, или неуникален. Например 2007 и 2008 представят уникални членове в година нивото на измерение за време, докато "януари" представя неуникални членове в нивото на месеците тъй като може да има повече от един "януари" в измерението на времето, ако то съдържа данни за повече от една година.

Изчисляем член     Член на размерност, чиято стойност се изчислява по време на изпълнение с помощта на израз. Стойностите на изчисляемите членове може да произлизат от други стойности на членове. Например изчисляемият член "Печалба" може да бъде определен чрез изваждане на стойността на члена "Разходи" от стойността на члена "Продажби".

Измерение     Набор от една или няколко организирани йерархии от нива в куба, които потребителят разбира и използва като основата за анализ на данни. Например едно географско измерение може да включва нива за страна/регион, щат/провинция и град. Или пък измерението на времето би могло да включва йерархия с нива за година, тримесечие, месец и ден. В отчет с обобщена таблица или обобщена диаграма всяка йерархия става набор от полета, които вие можете да разтегнете и свиете, за да разкривате по-ниски или по-високи нива.

Йерархия     Логическа дървовидна структура, която организира членовете на измерение, така че всеки член има един родителски член и нула или повече дъщерни членове. Дъщерният член в следващото по-ниско ниво в йерархията е непосредствено свързан с текущия член. Например в йерархия на времето, съдържаща нивата "Тримесечие", "Месец" и "Ден", "Януари" е дъщерен на Трим1. Родителят е член в следващото по-високо ниво в йерархията, който е непосредствено свързан с текущия член. Стойността на родителя обикновено е консолидация на стойностите на всички негови дъщерни членове. Например в йерархия на времето, която съдържа нивата "Тримесечие", "Месец" и "Ден", Трим1 е родителят на "Януари".

Ниво     Вътре в йерархията, данните могат да са организирани в по-ниски и по-високи нива на детайлност, като например нива за "Година", "Тримесечие", "Месец" и "Ден" в йерархията на времето.

Най-горе на страницата

OLAP функции в Excel

Извличане на OLAP данни     Можете да се свържете към OLAP източници на данни, точно както правите към други външни източници на данни. Можете да работите с бази данни, които са създадени с OLAP услугите на Microsoft SQL Server версия 7.0, Microsoft SQL Server Analysis Services версия 2000 и версия на услугите за анализ на Microsoft SQL Server 2005, Microsoft OLAP продукти за сървър. Excel може да работи и с OLAP продукти на трети лица, които са съвместими с OLE-DB за OLAP.

Можете да показвате OLAP данните само като отчет с обобщена таблица или отчет с обобщена диаграма или в функция за работен лист конвертира от отчет с обобщена таблица, но не като диапазон от външни данни. Можете да запишете отчети с OLAP обобщени таблици и отчети с обобщени диаграми в отчета шаблони и можете да създадете връзка за данни на Office (ODC) файлове (.odc), за да се свържете към OLAP бази данни за OLAP заявки. Когато отворите ODC файл, Excel показва празен отчет с обобщена таблица, която е готов да оформите.

Създаване куб файлове за използване офлайн     Можете да създавате офлайн куб файлове (.cub) с подмножество от данните в база данни на OLAP сървър. Използвайте офлайн куб файловете, за да работите с OLAP данни, когато не сте свързани към вашата мрежа. Един куб ви позволява да работите с по-големи обеми от данни в отчет с обобщена таблица или обобщена диаграма, отколкото по друг начин, и ускорява извличането на данните. Можете да създавате файлове за кубове само ако използвате OLAP доставчик, като например Microsoft SQL Analysis Services Server версия 2005, който поддържа тази функция.

Действия на сървъра     Действието на сървъра е незадължителна, но полезна функция, която администраторът на OLAP куба може да дефинира за сървър, който използва куб член или измерват като параметри в заявка, за да получи подробности в Куба или да стартира друго приложение, като например браузър. Excel поддържа URL адрес, отчет, редове, задълбочаване и разширяване към подробни действия на сървъра, но не поддържа собственост, отчет и набор от данни.

Водещи показатели на представянето     KPI е специално изчисляемо измерване, което е определено в сървъра, който ви позволява да следите "водещи показатели на представянето" включително състояние (текущата стойност отговаря ли конкретни number?) и тенденция (каква е стойността над time?). Когато те се показват, сървърът може да изпрати свързани икони, които са подобни на новия икона на Excel, задайте да посочи над или под състояние нива (например леката икона на стоп) или дали дадена стойност е популярен нагоре или надолу (например икона на посока стрелка).

Форматиране на сървър     Куб администраторите могат да създават мерки и изчисляеми членове с цвят, форматиране на шрифт и правила за условно форматиране, които могат да бъдат означени като общо, стандартно бизнес правило. Например Сървърният формат за приход може да е числов формат за валута, зелен цвят на клетката, ако стойността е по-голяма или равна на 30 000 и червено, ако стойността е по-малко от 30 000 и стила на шрифта на получер, ако стойността е по-малко от 30 000 и редовно, ако е по-голяма малка или равна на 30 000. За повече информация вижте проектиране на оформлението и формата на отчет с обобщена таблица.

Език за показване на Office     Администраторът на куба може да определи преводи за данни и грешки на сървъра за потребители, които имат нужда да виждат информацията на обобщената таблица на друг език. Тази функция е дефинирана като свойство на файл за свързване и регионалната настройката на компютъра на потребителя трябва да съответства на езика за показване.

Най-горе на страницата

Софтуерни компоненти, от които се нуждаете за достъп до OLAP източници на данни

OLAP доставчик     За да настроите OLAP източници на данни за Excel, една от следните OLAP доставчици трябва:

  • Microsoft OLAP доставчик     Excel съдържа драйвер на източник на данни и клиентския софтуер, който ви е нужен за достъп до бази данни, създадени с "OLAP услуги на Microsoft SQL Server" версия 7.0, "OLAP услуги на Microsoft SQL Server" версия 2000 (8.0) и "Услуги за анализ на Microsoft SQL сървър" версия 2005 (9.0).

  • OLAP доставчици трети лица     За другите OLAP продукти трябва да инсталирате допълнителни драйвери и клиентски софтуер. За да използва функциите на Excel за работа с OLAP данни, продуктът на третите лица трябва да отговаря на стандарта OLE-DB за OLAP и да бъде съвместим с Microsoft Office. За информация за инсталирането и използването на OLAP доставчик трето лице се обърнете към вашия системен администратор или към доставчика на вашия OLAP продукт.

Бази данни на сървър и куб файлове     Клиентският софтуер за OLAP на Excel поддържа връзки към два типа OLAP бази данни. Ако една база данни на OLAP сървър е достъпна от вашата мрежа, можете непосредствено да извличате от нея данни източник. Ако имате офлайн файл с кубове, съдържащ OLAP данни или файл за дефиниция за куб, можете да се свържете с този файл и да извличате от него данни източник.

Източници на данни     Източникът на данни ви дава достъп до всички данни в OLAP база данни или офлайн куб файл. След като създадете OLAP източник на данни, можете да базирате върху него отчети и да връщате OLAP данните на Excel във формата на отчет с обобщена таблица или с обобщена диаграма, или във функция, преобразувана от отчет с обобщена таблица.

Microsoft Query     Можете да използвате заявка за извличане на данни от външна база данни като Microsoft SQL или Microsoft Access. Не трябва да използвате заявка за извличане на данни от OLAP обобщена таблица, която е свързана към файл за куб. За повече информация вижте Използване на Microsoft Query за извличане на външни данни.

Най-горе на страницата

Разлики във функциите при OLAP и не-OLAP данни източник

Ако работите с отчети с обобщени таблици и обобщени диаграми и от OLAP данни източник, и от други типове данни източник, ще забележите някои разлики във функциите.

Извличане на данни     OLAP сървърът връща нови данни в Excel всеки път, когато промените оформлението на отчета. С други типове на външен източник на данни можете заявка за всички данни източник едновременно или можете да зададете опции за заявката само когато показвате отчет на различни елементи от поле за филтър. Също така имате няколко други опции за обновяване на отчета.

В отчетите на базата на OLAP данни източник нямате достъп до настройките за полето за филтър на отчет, фоновата заявка и настройката за оптимизиране на паметта.

Забележка: Оптимизиране памет настройката липсва също за OLEDB източници на данни и за отчети с обобщени таблици въз основа на диапазон от клетки.

Типове полета    Данни от OLAP източник, измерение полета може да се използва само като ред (серия), колона (на категориите) или полета за страници. Полетата може да се използва само като полета. За други типове данни източник всички полета може да се използва във всяка част на отчет.

Достъп до подробни данни     При OLAP данни източник, сървърът определя какви нива на подробност са налични и изчислява обобщените стойности, така че подробните записи, от които се съставят обобщените стойности, може да не са достъпни. Сървърът обаче може да предостави полета за свойства, които можете да покажете. Другите типове данни източник нямат полета за свойства, но можете да показвате подробности за стойностите на полета с данни и за елементи, и да показвате елементи без данни.

OLAP полетата за филтър на отчет може да нямат елемент Всички и командата Показване на страници от филтър за отчет да е недостъпна.

Начален ред за сортиране    При OLAP данни източник, елементите първо се появяват в реда, в който ги връща OLAP сървърът. Тогава можете да сортирате или да пренареждате ръчно елементите. За другите типове данни източник елементите в нов отчет първо се появяват сортирани във възходящ ред по име на елемент.

Изчисления     OLAP сървърите предоставят обобщени стойности директно за отчет, така че не можете да променяте сумиращите функции за полетата за стойности. За други типове данни източник можете да Променяне на сумиращата функция за поле за стойност и да използвате няколко обобщаващи функции за същото поле за стойност. Можете да създадете изчисляеми полета или изчисляеми елементи в отчети с OLAP източник на данни.

Междинни суми     В отчети с OLAP данни източник не можете да променяте сумиращата функция за междинни суми. При другите типове данни източник можете да променяте сумиращите функции за междинни суми и да показвате или скривате междинните суми за всички полета на редове и колони.

При OLAP данни източник можете да включвате или изключвате скритите елементи, когато изчислявате междинни суми и крайни общи суми. При другите типове данни източник можете да включвате в междинните суми скритите елементи от полетата за филтър на отчет, но скритите елементи в другите полета са изключени по подразбиране.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×