Мигриране на други типове пощенски кутии с IMAP достъп към Office 365

Като част от процеса на разполагане на Office 365, можете да изберете да мигрирате съдържанието на пощенските кутии на потребителите от IMAP имейл услуга (Internet Mail Access Protocol – протокол за достъп до интернет поща) към Office 365.

Търсите команди на Windows PowerShell за общи IMAP мигрирания? Вижте Използване на PowerShell за извършване на IMAP миграция към Office 365

Задачи за мигриране за IMAP пощенски кутии

Забележки: 

Ето задачите, които трябва да изпълните, когато сте готови да започнете с мигрирането на своите IMAP пощенски кутии:

Office 365 се нуждае от името на изходната имейл система, която понякога се нарича сървър, от която искате да мигрирате пощенски кутии. Има много начини да получите името на своята имейл система. Най-лесният начин е чрез имейл клиент, който е свързан към вашата имейл система. В тази задача се описва как да получите името на системата чрез Outlook Web App. Ако вашият имейл клиент не е описан тук, обърнете се към поддръжката на своята изходна имейл система.

Получаване на името на изходната ви имейл система с помощта на TE102821288

 1. В Outlook Web App, на лентата с инструменти щракнете върху Настройки Бутон за настройки на Office 365 > Опции > Поща > Акаунти > POP и IMAP. Под информацията за своя акаунт ще видите връзка Настройки за POP и IMAP достъп. Името на вашия IMAP сървър е в списъка под настройката за IMAP.

  Показва връзката за настройки на POP или IMAP достъп

  Вижте Използване на POP или IMAP за свързване към акаунти за Office 365 за фирми или Microsoft Exchange за повече информация за IMAP връзките в Office 365.

Стъпките, които се следват, за да се създаде списъкът с пощенски кутии за мигриране, зависят от това как получавате достъп до пощенските кутии. Трябва да имате достъп до пощенските кутии на потребителите, за да можете да ги мигрирате към Office 365. Ето два начина, по които можете да получите достъп до пощенските кутии:

Създаване на списъка с пощенски кутии на потребителите, когато знаете паролите на потребителите, или ще нулирате паролите

За тази задача създавате файл за мигрирането, съдържащ списък с пощенските кутии, които да бъдат мигрирани към Office 365. В инструкциите използваме Excel, защото това е на-лесният начин за създаване на файл за мигрирането. Можете да използвате Excel 2013, Excel 2010 или Excel 2007.

Когато създавате файла за мигрирането, трябва да знаете паролата на всяка пощенска кутия, която трябва да мигрирате. Приемаме, че не знаете потребителските пароли, така че вероятно ще трябва да присвоите временни пароли (като нулирате паролите) за всички пощенски кутии по време на мигрирането.

Не е нужно да мигрирате всички пощенски кутии наведнъж. Можете да го направите на партиди, ако желаете. Можете да включите до 50 000 пощенски кутии (един ред за всеки потребител) в своя файл за мигрирането, който може да бъде до 10 МБ.

За повече информация вижте CSV файлове за партиди за IMAP мигриране.

 1. Отидете в изходната си имейл система (тази, от която мигрирате) и се придвижете до списъка с пощенски кутии, които искате да мигрирате.

  Бихме ви предоставили точните стъпки, ако можехме, но има толкова много различни имейл системи, че ще трябва да ги разберете сами. Когато намерите списъка с пощенски кутии, не затваряйте този прозорец.

 2. Отидете в центъра за администриране на Office 365.

 3. Отидете на Потребители > Активни потребители. Следете колоната Потребителско име. Ще използвате тази информация след минута. Също така дръжте отворена страницата на центъра за администриране на Office 365.

  Колоната "Потребителско име" в центъра за администриране на Office 365
 4. Стартирайте Excel.

 5. Използвайте следващата екранна снимка като шаблон, за да създадете файла за мигриране в Excel. Започнете със заглавията в ред 1. Уверете се, че те отговарят на картината точно и не съдържат интервали. Точните имена на заглавията са:

  • EmailAddress в клетка A1.

  • UserName в клетка B1.

  • Password в клетка C1.

   Заглавия на клетките във файла за мигриране на Excel
 6. След това въведете имейл адреса, потребителското име и паролата за всяка пощенска кутия, която искате да мигрирате. Въвеждайте по една пощенска кутия на ред:

  • Колона A е имейл адресът на пощенската кутия в Office 365. Той се показва в колоната Потребителско име под Потребители > Активни потребители в центъра за администриране на Office 365.

  • Колона B е името за влизане – например branimira или често branimira@contoso.com – за пощенската кутия на потребителя в изходната имейл система.

   Забележка: Много имейл системи използват целия имейл адрес като име за влизане. Обърнете внимание също, че ако използвате същия домейн в Office 365 и своята изходна имейл система, колоните A и B могат да бъдат еднакви.

  • Колона C е паролата за пощенската кутия на потребителя.

   Завършен примерен файл за мигриране

   Ако не знаете паролите на потребителите, ще трябва да ги смените с пароли, които знаете, а след това да въведете тези пароли във файла за мигрирането. Това е неудобно за потребителите, но няма заобиколно решение, освен ако вашата изходна имейл система не поддържа идентификационни данни на администратор.

   Ако искате потребителите да имат достъп до изходната имейл система, можете да разпространите новите пароли за нея, след като мигрирането приключи. Ще се занимаем с разпространяването на новите пароли, след като мигрирането приключи.

 7. Нулирайте паролите и отбележете новите пароли в своя файл за мигрирането. Точните стъпки зависят от изходната имейл система. Вероятно ще можете да намерите опцията за нулиране на парола, когато прегледате имейл акаунта на потребителя.

 8. Запишете файла като CSV файл и затворете Excel.

  Показва опцията за записване като CSV в Excel

За тази задача създавате файл за мигрирането, съдържащ списък с пощенските кутии, които да бъдат мигрирани към Office 365. Най-лесният начин за създаване на файла за мигрирането е с помощта на Excel, така че в тези инструкции използваме Excel. Можете да използвате Excel 2013, Excel 2010 или Excel 2007.

Когато създавате файл за мигрирането в тази задача, можете да въведете своите идентификационни данни на администратор на пощенска кутия и потребителските имена, като използвате специален формат. Това ви позволява да имате достъп до пощенските кутии на потребителите, без да знаете или да нулирате паролите на потребителите. Предоставяме формата, използван от Exchange, Dovecot и Mirapoint IMAP сървъри. Ако вашата изходна имейл система не е в този списък и не знаете правилния формат, все още имате възможност да нулирате паролите на потребителите. Пропуснете тази задача и отидете на Създаване на списъка с пощенски кутии на потребителите, когато знаете паролите на потребителите, или чрез нулиране на паролите.

Не е нужно да мигрирате всички пощенски кутии на Gmail наведнъж. Можете да ги мигрирате на партиди, ако желаете. Можете да включите до 50 000 пощенски кутии (един ред за всеки потребител) в своя файл за мигрирането. Файлът може да бъде до 10 МБ.

 1. Отидете в изходната си имейл система (тази, от която мигрирате) и се придвижете до списъка с пощенски кутии, които искате да мигрирате. Бихме ви предоставили точните стъпки, ако можехме, но има толкова много различни имейл системи, че ще трябва да разберете тези стъпки сами. Когато намерите списъка с пощенски кутии, не затваряйте този прозорец, за да можете да правите справка в него.

 2. Отидете в центъра за администриране на Office 365.

 3. Отидете на Потребители > Активни потребители. Следете колоната Потребителско име. Ще използвате тази информация след минута. Също така дръжте отворена страницата на центъра за администриране на Office 365.

  Колоната "Потребителско име" в центъра за администриране на Office 365
 4. Стартирайте Excel.

 5. Използвайте следващата екранна снимка като шаблон, за да създадете файла за мигриране в Excel. Започнете със заглавията в ред 1. Уверете се, че те отговарят на екранната снимка точно и не съдържат интервали. Точните имена на заглавията са:

  • EmailAddress в клетка A1.

  • UserName в клетка B1.

  • Password в клетка C1.

   Заглавия на клетките във файла за мигриране на Excel
 6. След това въведете имейл адреса, потребителското име и паролата за всяка пощенска кутия, която искате да мигрирате. Въвеждайте по една пощенска кутия на ред.

  • Колона A е имейл адресът на пощенската кутия в Office 365 на потребителя. Той се показва в колоната Потребителско име под Потребители > Активни потребители в центъра за администриране на Office 365.

  • Колона B е комбинация от името на администратора на пощенската кутия и потребителското име, което е специфично за вашата изходна имейл система. Вижте Как се форматират идентификационните данни на администратор на пощенска кутия за различни IMAP сървъри за инструкции за форматиране.

  • Колона C е паролата за акаунта на администратора на пощенската кутия.

 7. Запишете файла като CSV файл и след това затворете Excel.

  Завършен примерен файл за мигриране

Форматиране на идентификационните данни на администратор на пощенска кутия за различни IMAP сървъри

Във файла за мигриране всяка клетка в колоната UserName се състои от две обединени имена: потребителското име на лицето, чийто имейл се мигрира, и потребителското име на акаунта на администратора на пощенската кутия. Поддържаният формат за идентификационните данни на администратора на пощенската кутия е различен в зависимост от вашата изходна имейл система. Ето форматите за няколко типа изходни имейл системи.

Microsoft Exchange

Ако извършвате мигриране на имейл от IMAP версията за Exchange, използвайте формата Домейн/Администратор_ПотребителскоИме/Потребител_ПотребителскоИме за атрибута UserName във файла за мигриране. Да речем, че извършвате мигриране на имейл от Exchange за Бранимира Тасева, Явор Костов, Момчил Николов, Благородна Стоянова и Веселин Илиев. Имате акаунт на администратор на пощенска кутия, за който потребителското име е mailadmin и паролата е P@ssw0rd. Ето как би изглеждал файлът за мигрирането:

Примерен файл за мигриране за Exchange
Dovecot

Изходни имейл системи, като напр. Dovecot IMAP сървър, които поддържат слоя за просто удостоверяване и защита (Simple Authentication and Security Layer – SASL), използват формата Потребител_ПотребителскоИме*Администратор_ПотребителскоИме. Да речем, че мигрирате имейл от Dovecot IMAP сървър с идентификационни данни на администратора на пощенската кутия mailadmin и P@ssw0rd. Ето как би изглеждал файлът за мигрирането:

Примерен файл за мигриране за Dovecot
Mirapoint

Ако извършвате мигриране на имейла от сървър за съобщения на Mirapoint, използвайте формата #потребител@домейн#Администратор_ПотребителскоИме#. Да речем, че мигрирате имейл с идентификационни данни на администратора на пощенската кутия mailadmin и P@ssw0rd. Ето как би изглеждал файлът за мигрирането:

Примерен файл за мигриране за Mirapoint
Courier IMAP

Някои изходни имейл системи, като например Courier IMAP, не поддържат използването на идентификационни данни на администратор на пощенската кутия за мигрирането на пощенски кутии към Office 365. Вместо това можете да настроите своята изходна имейл система да използва виртуални споделени папки. Виртуалните споделени папки ви позволяват да използвате идентификационните данни на администратор на пощенска кутия за достъп до пощенските кутии на потребителите в изходната имейл система. За повече информация как да конфигурирате виртуални споделени папки за Courier IMAP, вж. Споделени папки.

За да мигрирате пощенски кутии, след като настроите виртуални споделени папки в своята изходна имейл система, трябва да включите незадължителния атрибут UserRoot във файла за мигрирането. Този атрибут указва местоположението на пощенската кутия на всеки потребител в структурата на виртуалната споделена папка в изходната имейл система. Например пътят до пощенската кутия на Бранимира е /потребители/branimira.

Ето пример за файл за мигриране, съдържащ атрибута UserRoot:

Примерен файл за мигриране за Courier IMAP

За успешно мигриране на имейла Office 365 трябва да се свърже и да комуникира с изходната имейл система. За целта Office 365 използва крайна точка за мигриране. Това е технически термин, който описва настройките, използвани за създаване на връзката. Можете да създадете крайна точка за мигриране в тази задача.

 1. Отидете в центъра за администриране на Exchange.

 2. В Център за администриране на Exchange отидете на Получатели > Мигриране > Още Икона ''Още'' > Крайни точки на мигриране.

  Име на крайната точка за мигриране
 3. Щракнете върху Създай Икона "Създай" , за да създадете нова крайна точка за мигриране.

 4. В Избор на тип крайна точка за мигриране изберете IMAP.

 5. На страницата Конфигурация на IMAP мигриране въведете следната информация:

  • * IMAP сървър Въведете името на сървъра за съобщения (например imap.contoso.com) на изходния имейл сървър.

  • Оставете настройките по подразбиране за останалата информация; те ще свършат работа в повечето случаи.

 6. Щракнете върху Напред. Услугата за мигриране използва настройките, за да тества връзката към вашия имейл сървър. Ако връзката работи, се показва страницата Въвеждане на основна информация.

 7. На страницата Въвеждане на основна информация въведете Име на крайната точка за мигриране, например Тест5-крайна точка. Оставете другите две полета празни, за да използвате стойностите по подразбиране.

  Име на крайната точка за мигриране
 8. Щракнете върху Създай, за да създадете крайната точка за мигриране.

Можете да използвате партида за мигриране за едновременно мигриране на групи от имейли към пощенските кутии на Office 365. Партидата се състои от пощенските кутии, които сте изброили във файла за мигриране в предишната задача.

Съвети: 

 • Препоръчваме да създадете тестова партида за мигриране с малък брой пощенски кутии, за да тествате първо процеса.

 • Използвайте файлове за мигриране с един и същ брой редове и стартирайте партидите на равномерни интервали през деня. След това сравнете общото оперативно време за всяка тестова партида. Това сравнение ви помага да прецените колко време може да отнеме мигрирането на всички пощенски кутии, колко голяма трябва да бъде всяка партида за мигриране и колко на брой едновременни връзки към изходната имейл система трябва да използвате за балансиране на скоростта на мигриране и пропускателна способност на интернет.

 1. В Център за администриране на Exchange отидете на Получатели > Мигриране.

 2. Щракнете върху Създай Икона "Създай" > Мигриране в Exchange Online.

  Изберете "Мигриране към Exchange Online"
 3. Изберете IMAP мигриране > Напред.

 4. На страницата Изберете потребителите щракнете върху Преглед, за да зададете създадения от вас файл за мигрирането. След като изберете вашия файл за мигрирането, Office 365 го проверява, за да е сигурно, че:

  • Не е празен.

  • Използва формат с разделители запетаи.

  • Не съдържа повече от 50 000 реда.

  • Включва задължителните атрибути в заглавния ред.

  • Съдържа редове със същия брой колони като заглавния ред.

  Ако някоя от тези проверки е неуспешна, ще получите грешка, което описва причината за грешката. Ако получите съобщение за грешка, трябва да коригирате файла за мигрирането и да го подадете отново, за да създадете партида за мигриране.

 5. След като Office 365 провери файла за мигрирането, той показва броя на потребителите, посочени във файла, като брой на пощенските кутии, които ще трябва да се мигрират.

  Нова партида за мигриране с CSV файл
 6. Щракнете върху Напред.

 7. На страницата Конфигурация на IMAP мигриране щракнете върху Напред:

 8. На тази страница, изберете крайната точка за мигриране, която сте създали в Стъпка 4: Свързване на Office 365 към вашата имейл система.

 9. На страницата Конфигурация на преместване въведете името (без интервали или специални знаци) на партидата за мигриране – например Тест5-мигриране, а след това щракнете върху Напред.

  Името на партидата за мигриране по подразбиране, което се показва, е името на файла за мигриране, което сте задали. Името на партидата за мигриране се показва в списъка на таблото за мигриране, след като създадете партидата за мигриране.

  Ако желаете, можете също да въведете имената на папките, които искате да се изключат от мигрирането, например Споделени, Нежелана поща и Изтрити. Щракнете върху Създай Икона "Създай" , за да ги добавите към списъка с изключени. Можете също да ги редактирате и да ги премахнете, като използвате иконата за редактиране Икона за добавяне , за да промените име на папка, и иконата за премахване Икона за премахване , за да изтриете името на папката.

  Важно: Ако извършвате мигриране на имейл от Microsoft Exchange Server, ви препоръчваме да изключите публичните папки от мигрирането. Ако не го направите, съдържанието на публичните папки се копира в пощенската кутия Office 365 на всеки потребител във файла за мигрирането.

  Диалогов прозорец за конфигурация на преместване
 10. Щракнете върху Напред.

 11. На страницата Начало на партидата направете следното:

  • Щракнете върху Преглед, за да изпратите копие на отчетите от мигрирането на други потребители. По подразбиране отчетите от мигрирането се изпращат по имейл до вас. Можете също да стигнете до отчетите от мигрирането от страницата със свойства на партидата за мигриране.

  • Изберете Автоматично стартиране на партидата. Мигрирането стартира веднага след като запишете новата партида за мигриране. Състоянието на партида първоначално е Създадена и се променя на Синхронизиране, след като започне мигрирането.

   Синхронизирането на партидата за мигриране

Проверка дали тази задача е изпълнена успешно

 • В Център за администриране на Exchange отидете на Получатели > Мигриране. Проверете дали партидата се показва на таблото за мигриране. Ако мигрирането е завършило успешно, Състояние е Синхронизирана.

  Ако задачата в тази стъпка не е успешна, прегледайте свързаните отчети на състоянието на пощенската кутия за конкретни грешки и проверете внимателно дали файлът за мигрирането има правилния имейл адрес на Office 365 в колоната EmailAddress.

Проверка дали мигрирането на пощенски кутии към Office 365 е успешно

 • Помолете потребителите с мигрирани пощенски кутии да изпълнят следните задачи:

  • Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт.

   Използвайте своята временна парола.

  • Актуализирайте своята парола и задайте часовата зона. Важно е да изберете правилната часова зона, за да е сигурно, че настройките на календара и имейла ви са правилни.

  • Когато Outlook Web App се отвори, изпратете имейл съобщение на друг потребител на Office 365, за да се уверите, че можете да изпращате имейли.

  • Изберете Outlook и проверете дали всички ваши имейл съобщения и папки са там.

Тази задача не е задължителна. Не сте задължени да изпълнявате тази задача, но ако я пропуснете, може да е необходимо повече време, за да започнат имейлите да се показват в новите ви пощенски кутии на Office 365.

Когато хора извън вашата организация ви изпращат имейл, техните имейл системи не проверяват отново всеки път къде да изпратят този имейл. Вместо това техните имейл системи записват местоположението на вашата имейл система въз основа на настройка във вашия DNS сървър, известна като време на живот (TTL). Ако промените местоположението на своята имейл система преди изтичането на TTL, те се опитват да изпратят имейлите първо до старото местоположение, преди да разберат, че местоположението се е променило. Това може да доведе до забавяне в доставянето на пощата. Един от начините да избегнете това е да понижите времето на живот TTL, което вашият DNS сървър дава на сървърите извън вашата организация. Това ще накара другите организации по-често да обновяват местоположението на вашата имейл система.

Използването на кратък интервал, например 3600 секунди (1 час), означава, че повечето имейл системи ще искат актуализирано местоположение на всеки час,. Препоръчваме да зададете интервала така или на по-ниска стойност, преди да стартирате миграцията на имейли. Това дава на всички системи, които ви изпращат имейли, достатъчно време за обработване на промяната. След това, когато направите окончателното преминаване към Office 365, можете да върнете TTL на по-дълъг период.

Място, където можете да промените настройката за TTL, е записът за обмен на поща на вашата имейл система, наричан още MX запис. Той се намира в публичната ви DNS система. Ако имате повече от един MX запис, трябва да промените стойността на всеки запис на 3600 или по-малко.

Не се притеснявайте, ако пропуснете тази задача. Може да е необходимо повече време, за да започнат имейлите да се показват в новите ви пощенски кутии на Office 365, но все пак ще се получат.

Ако имате нужда от помощ при конфигуриране на DNS настройките, отидете на Създаване на DNS записи за Office 365, когато вие управлявате своите DNS записи. Ако използвате Office 365, поддържан от 21Vianet в Китай, вижте вместо това тази версия на статията: Създаване на DNS записи за Office 365, когато вие управлявате своите DNS записи.

Имейл системите използват DNS запис, наречен MX запис, за да разберат къде да се доставят имейлите. По време на процеса на миграция на имейли оставихме вашия MX запис да сочи към изходната ви имейл система. Сега, след като миграцията на имейли към Office 365 завърши, е време да насочите своя MX запис към Office 365. Това помага да сте сигурни, че имейлът се доставя към пощенските кутии на Office 365. Преместването на MX записа също така ще ви позволи да изключите старата си имейл система, когато сте готови.

За много DNS доставчици имаме конкретни инструкции за промяна на вашите MX записи – вж. Създаване на DNS записи за Office 365, когато вие управлявате своите DNS записи. Ако използвате Office 365, поддържан от 21Vianet в Китай, вижте вместо това тази версия на статията: Създаване на DNS записи за Office 365, когато вие управлявате своите DNS записи. Ако вашият доставчик на DNS не е включен или искате да получите усещане за основните насоки, предоставяме и общи инструкции за MX записи, вижте Създаване на DNS записи при всеки доставчик на DNS хостинг за Office 365 или за Office 365 в Китай, вижте тази версия на статията: Създаване на DNS записи при всеки доставчик на DNS хостинг за Office 365.

Възможно е да са необходими до 72 часа, за да разпознаят имейл системите на вашите клиенти и партньори променения MX запис. Изчакайте поне 72 часа, преди да продължите със следващата задача за спиране на синхронизирането на имейла.

По време на последната задача променихте MX записа. Сега е време да проверите дали всички имейли се маршрутизират към Office 365, а след това можете да продължите и да изтриете партидата за мигриране. Това спира синхронизацията между вашата изходна имейл система и Office 365. Преди да го направите, уверете се в няколко неща:

 • Потребителите ви използват само Office 365 за имейла си. След като изтриете партидата за мигриране, имейлите, изпратени до пощенските кутии в изходната ви имейл система, не се копират в Office 365. Това означава, че вашите потребители не могат да получат този имейл, така че се уверете, че всички потребители използват новата система.

 • Оставете партидата за мигриране да се изпълнява най-малко 72 часа, преди да я изтриете. Това прави много по-вероятни следните две неща:

  • Изходната ви имейл система и пощенските кутии на Office 365 са се синхронизирали поне веднъж (те се синхронизират веднъж на ден).

  • Имейл системите на вашите клиенти и партньори са разпознали промените във вашите MX записи и сега правилно изпращат имейлите до вашите пощенски кутии на Office 365.

Когато изтриете партидата за мигриране, услугата за мигриране изчиства всички записи, свързани с партидата за мигриране, и я премахва от таблото за мигриране.

Изтриване на партида за мигриране

 1. В центъра за администриране на Exchange отидете на Получатели > Мигриране.

 2. В таблото за мигриране изберете партидата и после щракнете върху Изтрий.

  Изтриване на партида за мигриране

Проверка дали изтриването е успешно

 • В Център за администриране на Exchange отидете на Получатели > Мигриране. Уверете се, че партидата за мигриране вече не е в списъка на таблото за мигриране.

Вж. също

Мигриране на пощенски кутии с IMAP достъп към Office 365

Начини за мигриране на имейл към Office 365

Съвети за оптимизиране на IMAP миграция

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×