Клавишни комбинации за работа с фигури, текстови полета и WordArt

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Клавишните комбинации, описани в тази статия, се отнасят до американска клавиатурна подредба. Клавишите при други подредби може да не отговарят точно на клавишите при американската подредба.

За клавишни комбинации, в които натискате два или повече клавиша едновременно, клавишите са разделени със знак плюс (+). За клавишни комбинации, при които натискате един клавиш непосредствено след друг клавиш, клавишите са разделени със запетая (,).

За клавишни комбинации за работа с графики SmartArt вижте клавишни комбинации за графики SmartArt.

За да видите допълнителните клавишни комбинации за всяка програма, вж. връзките в раздела "Вж. също".

Коя програма на 2007 Microsoft Office system използвате?

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

За да направите това

Натиснете

Преминаване към края на текстово поле.

CTRL+END

Преместване в началото на текстово поле.

CTRL+HOME

Превключване между скриване на обекти, показва обекти и показва контейнери за обекти.

CTRL+6

Избор на обект (с текст, избран вътре в обекта).

ESC

Избор на текст в рамките на обект (с избран обект).

TAB или SHIFT+TAB докато желаният от вас обект бъде избран

Избор на обект под други обекти и придвижването му пред групата натрупани обекти.

TAB, след като сте избрали горния обект

Избор на обект под други обекти и придвижването му зад групата натрупани обекти.

SHIFT+TAB, след като сте избрали горния обект

Отваряне на екрана на селекцията.

ALT, H, РР и после P

Изрязване на избран обект.

CTRL+X

Копиране на избран обект.

CTRL+C

Поставяне на изрязан или копиран обект.

CTRL+V

Копиране само на форматирането.

CTRL+SHIFT+C

Поставяне само на форматирането.

CTRL+SHIFT+V

Специално поставяне

CTRL+ALT+V

Отменяне на последното действие.

CTRL+Z

Връщане на последното действие.

CTRL+Y

Копиране на атрибутите на фигура.

 1. Избиране на фигурата с атрибутите, които искате да копирате.

  Ако изберете фигура с прикачен текст, копирате облика и стила на текста, както и атрибутите на фигурата.

 2. Натиснете CTRL+SHIFT+C, за да копирате атрибутите на фигурата.

 3. Натиснете клавиша TAB или SHIFT+TAB, за да изберете фигурата или обекта, чиито атрибути искате да копирате.

 4. Натиснете CTRL+SHIFT+V.

Редактиране на свързан или вграден обект

 1. Натиснете няколкократно CTRL+TAB, за да изберете желаната лента с инструменти или прозорец на задачите.

 2. Натиснете SHIFT+F10 за контекстното меню.

 3. Натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ за избор на Обект на <променлива>, след което изберете Редактиране.

Вмъкване на графика SmartArt

 1. Натиснете и отпуснете клавишите ALT, N, след което натиснете М, за да изберете SmartArt.

 2. Натиснете клавишите със стрелки, за да изберете желания тип на графиката SmartArt.

 3. Натиснете клавиша TAB, след което използвайте клавишите със стрелки, за да изберете оформлението на графиката SmartArt, която искате да вмъкнете.

 4. Натиснете клавиша ENTER.

Вмъкване на текстово поле

 1. Натиснете и отпуснете клавиша ALT и след това натиснете клавиша N и след това натиснете x.

 2. Натиснете CTRL+ENTER за вмъкване на текстовото поле.

 3. Въведете текста, който искате.

Вмъкване на WordArt

 1. Натиснете и след това отпуснете клавиша ALT, след това N, след това W, за да изберете WordArt.

 2. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете желания стил на WordArt, и след това натиснете ENTER.

 3. Въведете текста, който искате.

Избор на фигура

Забележка : Ако курсора е в рамките на текста, натиснете клавиша ESC.

 • Натиснете TAB, за да обхождате циклично напред (или SHIFT + TAB, за да обхождате циклично назад) чрез фигури или обекти, докато манипулаторите за оразмеряване се появят върху обекта, който искате да изберете.

 • За да изберете няколко елемента, използвайте екрана на селекцията. За да отворите екрана на селекцията, натиснете и отпуснете клавиша ALT, H, РР и след това P.

Клавишни комбинации, които да се използват в екрана на селекцията

За да направите това

Натиснете

Отваряне на екрана на селекцията.

ALT, H, РР и после P

Циклично повтаряне на фокуса върху различните прозорци.

F6

Показване на контекстното меню

SHIFT+F10

Преместване на фокуса върху единствен елемент или група.

Стрелка нагоре или стрелка надолу

Преместване на фокуса от елемент в дадена група към неговата родителска група.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на фокуса от група към първия елемент в тази група.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Разгъване на фокусираната група и нейните дъщерни групи.

* (Само за цифрова клавиатура)

Разгъване на фокусирана група.

+ (Само за цифрова клавиатура)

Свиване на фокусирана група.

- (Само за цифрова клавиатура)

Преместване на фокуса към отделен елемент и негов избор.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на фокусиран елемент.

ИНТЕРВАЛ или ENTER

Отмяна на селекция на фокусиран елемент.

SHIFT+ИНТЕРВАЛ или SHIFT+ENTER

Показване или скриване на фокусиран елемент.

CTRL+SHIFT+S

Най-горе на страницата

Outlook

За да направите това

Натиснете

Избор на обект (с текст, избран вътре в обекта).

ESC

Избор на текст в рамките на обект (с избран обект).

TAB или SHIFT+TAB докато желаният от вас обект бъде избран

Изрязване на избран обект.

CTRL+X

Копиране на избран обект.

CTRL+C

Поставяне на изрязан или копиран обект.

CTRL+V

Копиране само на форматирането.

CTRL+SHIFT+C

Поставяне само на форматирането.

CTRL+SHIFT+V

Специално поставяне

CTRL+ALT+V

Отменяне на последното действие.

CTRL+Z

Връщане на последното действие.

CTRL+Y

Копиране на атрибутите на фигура.

 1. Избиране на фигурата с атрибутите, които искате да копирате.

  Ако изберете фигура с прикачен текст, копирате облика и стила на текста, както и атрибутите на фигурата.

 2. Натиснете CTRL+SHIFT+C, за да копирате атрибутите на фигурата.

 3. Натиснете клавиша TAB или SHIFT+TAB, за да изберете фигурата или обекта, чиито атрибути искате да копирате.

 4. Натиснете CTRL+SHIFT+V.

Редактиране на свързан или вграден обект

 1. Натиснете няколкократно CTRL+TAB, за да изберете желаната лента с инструменти или прозорец на задачите.

 2. Натиснете SHIFT+F10 за контекстното меню.

 3. Press the DOWN ARROW to select <variable> Object, and then to select Edit.

Вмъкване на обект

 1. Натиснете клавишите ALT, N и след това J.

 2. Направете едно от следните неща.

  • Натиснете стрелка надолу, за да изберете тип обект, след което натиснете ENTER, за да създадете обект.

  • Натиснете CTRL+TAB, за да превключите към раздела Създаване от файл, след което напишете името на файла на обекта, който искате да вмъкнете, или намерете файла.

Вмъкване на графика SmartArt

 1. Натиснете и отпуснете клавишите ALT, N, след което натиснете М, за да изберете SmartArt.

 2. Натиснете клавишите със стрелки, за да изберете желания тип на графиката SmartArt.

 3. Натиснете клавиша TAB, след което използвайте клавишите със стрелки, за да изберете оформлението на графиката SmartArt, която искате да вмъкнете.

 4. Натиснете клавиша ENTER.

Вмъкване на текстово поле

 1. Натиснете и отпуснете клавишите ALT, N и след това натиснете X.

 2. Натиснете клавишите със стрелки, за да изберете желаното текстово поле, и след това натиснете ENTER.

 3. Въведете текста, който искате.

 4. Когато приключите с въвеждането и искате да превключите обратно към редактиране на текста във вашия документ, натиснете SHIFT + F10, изберете Завърши редактирането на текст на контекстно менюи след това натиснете клавиша ESC.

Вмъкване на WordArt

 1. Натиснете и пуснете ALT, Ъ, след което АА, за да изберете WordArt.

 2. Натиснете клавишите със стрелки, за да изберете желания стил на WordArt, и след това натиснете ENTER.

 3. Напишете текста, който искате.

 4. Натиснете клавиша TAB и след това натиснете ENTER.

Избор на фигура

Забележка : Ако курсора е в рамките на текста, натиснете клавиша ESC.

 • Натиснете TAB, за да обхождате циклично напред (или SHIFT + TAB, за да обхождате циклично назад) чрез фигури или обекти, докато манипулаторите за оразмеряване се появят върху обекта, който искате да изберете.

Най-горе на страницата

PowerPoint

За да направите това

Натиснете

Избор на обект (с текст, избран вътре в обекта).

ESC

Избор на текст в рамките на обект (с избран обект).

TAB или SHIFT+TAB докато желаният от вас обект бъде избран

Избор на текст в рамките на обект (с избран обект).

ENTER

Избор на всички обекти.

CTRL+A (в раздела Слайдове)

Избор на обект под други обекти и придвижването му пред групата натрупани обекти.

TAB, след като сте избрали горния обект

Избор на обект под други обекти и придвижването му зад групата натрупани обекти.

SHIFT+TAB, след като сте избрали горния обект

Отваряне на екрана на селекцията.

ALT, H, SL и после P

Изрязване на избран обект.

CTRL+X

Копиране на избран обект.

CTRL+C

Поставяне на изрязан или копиран обект.

CTRL+V

Копиране само на форматирането.

CTRL+SHIFT+C

Поставяне само на форматирането.

CTRL+SHIFT+V

Специално поставяне

CTRL+ALT+V

Групиране на фигури, картини или WordArt

CTRL+G, след като сте избрали елементите, които искате да групирате

Разгрупиране на фигури, картини или WordArt

CTRL+SHIFT+G, след като сте избрали групата, която искате да разгрупирате

Скриване или показване на мрежа.

SHIFT+ F9

Скриване или показване на водачи.

ALT + F9

Отменяне на последното действие.

CTRL+Z

Връщане на последното действие.

CTRL+Y

Копиране на атрибутите на фигура.

 1. Избиране на фигурата с атрибутите, които искате да копирате.

  Ако изберете фигура с прикачен текст, копирате облика и стила на текста, както и атрибутите на фигурата.

 2. Натиснете CTRL+SHIFT+C, за да копирате атрибутите на фигурата.

 3. Натиснете клавиша TAB или SHIFT+TAB, за да изберете фигурата или обекта, чиито атрибути искате да копирате.

 4. Натиснете CTRL+SHIFT+V.

Редактиране на свързан или вграден обект

 1. Натиснете няколкократно CTRL+TAB, за да изберете желаната лента с инструменти или прозорец на задачите.

 2. Натиснете SHIFT+F10 за контекстното меню.

 3. Натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ за избор на Обект на <променлива>, след което изберете Редактиране.

Вмъкване на графика SmartArt

 1. Натиснете и отпуснете клавишите ALT, N, след което натиснете М, за да изберете SmartArt.

 2. Натиснете клавишите със стрелки, за да изберете желания тип на графиката SmartArt.

 3. Натиснете клавиша TAB, след което използвайте клавишите със стрелки, за да изберете оформлението на графиката SmartArt, която искате да вмъкнете.

 4. Натиснете клавиша ENTER.

Вмъкване на текстово поле

 1. Натиснете и отпуснете клавишите ALT, N и X.

 2. Натиснете TAB, за да се преместите до Текстово поле, което се намира в раздела Вмъкване, в групата Текст.

  Ако на компютъра сте включили поддръжка на източноазиатски езици, използвайте клавиш със стрелка, за да изберетеХоризонтално текстово поле или Вертикално текстово поле.

 3. Натиснете клавишите CTRL+ENTER.

 4. Въведете текста, който искате.

Вмъкване на WordArt

 1. Натиснете и след това отпуснете клавиша ALT, след това N, след това W, за да изберете WordArt.

 2. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете желания стил на WordArt, и след това натиснете ENTER.

 3. Въведете текста, който искате.

Избор на фигура

Забележка : Ако курсора е в рамките на текста, натиснете клавиша ESC.

 • Натиснете TAB, за да обхождате циклично напред (или SHIFT + TAB, за да обхождате циклично назад) чрез фигури или обекти, докато манипулаторите за оразмеряване се появят върху обекта, който искате да изберете.

 • За да изберете няколко елемента, използвайте екрана на селекцията. За да отворите екрана на селекцията, натиснете и отпуснете клавишите ALT, H, SL и след това P.

Клавишни комбинации, които се използват в екрана на селекцията

За да направите това

Натиснете

Отваряне на екрана на селекцията.

ALT, H, SL и после P

Циклично повтаряне на фокуса върху различните прозорци.

F6

Показване на контекстното меню

SHIFT+F10

Преместване на фокуса върху единствен елемент или група.

Стрелка нагоре или стрелка надолу

Преместване на фокуса от елемент в дадена група към неговата родителска група.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на фокуса от група към първия елемент в тази група.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Разгъване на фокусираната група и нейните дъщерни групи.

* (Само за цифрова клавиатура)

Разгъване на фокусирана група.

+ (Само за цифрова клавиатура)

Свиване на фокусирана група.

- (Само за цифрова клавиатура)

Преместване на фокуса към отделен елемент и негов избор.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на фокусиран елемент.

ИНТЕРВАЛ или ENTER

Отмяна на селекция на фокусиран елемент.

SHIFT+ИНТЕРВАЛ или SHIFT+ENTER

Преместване на избран елемент напред.

CTRL+SHIFT+F

Преместване на избран елемент назад.

CTRL+SHIFT+B

Показване или скриване на фокусиран елемент.

CTRL+SHIFT+S

Преименуване на фокусиран елемент.

F2

Превключване на фокуса на клавиатурата в рамките на екрана на селекцията между изглед на дърво и бутоните Покажи всички и Скрий всички.

TAB или SHIFT+TAB

Свиване на всички групи.

ALT+SHIFT+1

Разгъване на всички групи.

ALT+SHIFT+9

Най-горе на страницата

Word

За да направите това

Натиснете

Избор на обект (с текст, избран вътре в обекта).

ESC

Избор на текст в рамките на обект (с избран обект).

TAB или SHIFT+TAB докато желаният от вас обект бъде избран

Изрязване на избран обект.

CTRL+X

Копиране на избран обект.

CTRL+C

Поставяне на изрязан или копиран обект.

CTRL+V

Копиране само на форматирането.

CTRL+SHIFT+C

Поставяне само на форматирането.

CTRL+SHIFT+V

Специално поставяне

CTRL+ALT+V

Отменяне на последното действие.

CTRL+Z

Връщане на последното действие.

CTRL+Y

Копиране на атрибутите на фигура.

 1. Избиране на фигурата с атрибутите, които искате да копирате.

  Ако изберете фигура с прикачен текст, копирате облика и стила на текста, както и атрибутите на фигурата.

 2. Натиснете CTRL+SHIFT+C, за да копирате атрибутите на фигурата.

 3. Натиснете клавиша TAB или SHIFT+TAB, за да изберете фигурата или обекта, чиито атрибути искате да копирате.

 4. Натиснете CTRL+SHIFT+V.

Редактиране на свързан или вграден обект

 1. Натиснете няколкократно CTRL+TAB, за да изберете желаната лента с инструменти или прозорец на задачите.

 2. Натиснете SHIFT+F10 за контекстното меню.

 3. Натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ за избор на Обект на <променлива>, след което изберете Редактиране.

Вмъкване на обект

 1. Натиснете клавишите ALT, N и след това J.

 2. Направете едно от следните неща.

  • Натиснете стрелка надолу, за да изберете тип обект, след което натиснете ENTER, за да създадете обект.

  • Натиснете CTRL+TAB, за да превключите към раздела Създаване от файл, след което напишете името на файла на обекта, който искате да вмъкнете, или намерете файла.

Вмъкване на графика SmartArt

 1. Натиснете и отпуснете клавишите ALT, N, след което натиснете М, за да изберете SmartArt.

 2. Натиснете клавишите със стрелки, за да изберете желания тип на графиката SmartArt.

 3. Натиснете клавиша TAB, след което използвайте клавишите със стрелки, за да изберете оформлението на графиката SmartArt, която искате да вмъкнете.

 4. Натиснете клавиша ENTER.

Вмъкване на текстово поле

 1. Натиснете и отпуснете клавишите ALT, N и след това натиснете X.

 2. Натиснете клавишите със стрелки, за да изберете желаното текстово поле, и след това натиснете ENTER.

 3. Въведете текста, който искате.

 4. Когато приключите с въвеждането и искате да превключите обратно към редактиране на текста във вашия документ, натиснете SHIFT + F10, изберете Завърши редактирането на текст на контекстно менюи след това натиснете клавиша ESC.

Вмъкване на WordArt

 1. Натиснете и пуснете ALT, Ъ, след което АА, за да изберете WordArt.

 2. Натиснете клавишите със стрелки, за да изберете желания стил на WordArt, и след това натиснете ENTER.

 3. Напишете текста, който искате.

 4. Натиснете клавиша TAB и след това натиснете ENTER.

Избор на фигура

Забележка : Ако курсора е в рамките на текста, натиснете клавиша ESC.

 • ПРЕМИНЕТЕ към цикъл напред (или SHIFT + TAB, за да обхождате циклично назад) през фигури или обекти, докато манипулаторите за оразмеряване се появят върху обекта, който искате да изберете.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×