Клавишни комбинации в OneNote 2013

Тази статия описва клавишните комбинации за обичайни задачи в Microsoft OneNote 2013. Тези клавишни комбинации се отнасят до американската подредба на клавиатурата. Клавишите в други подредби на клавиатури може да не отговарят точно на подредбата на клавишите на американска клавиатура.

За клавишни комбинации, в които се натискат два или повече клавиша едновременно, клавишите са разделени със знака "плюс" (+). За преки пътища, при които натискате един клавиш непосредствено след друг клавиш, клавишите са разделени със запетая ( , ). 

Бързи връзки

Водене и форматиране на бележки

Организиране и управление на вашия бележник

Споделяне на бележки

Защита на бележки

Водене и форматиране на бележки

Въвеждане и редактиране на бележки

За да направите това

Натиснете

Отваряне на нов прозорец в OneNote.

CTRL+M

Отваряне на малък прозорец в OneNote за създаване на странична бележка.

CTRL+SHIFT+M или Windows+ALT+N

Прикрепване на прозореца на OneNote.

CTRL+ALT+D

Отменяне на последното действие.

CTRL+Z

Връщане на последното действие.

CTRL+Y

Избор на всички елементи на текущата страница.

Забележка : Натиснете CTRL+A повече от веднъж, за да увеличите обхвата на селекцията.

CTRL+A

Изрязване на избрания текст или елемент.

CTRL+X

Копиране на избрания текст или елемент в клипборда.

CTRL+C

Поставяне на съдържанието на клипборда.

CTRL+V

Преместване в началото на реда.

HOME

Преместване в края на реда.

END

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване с една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Изтриване на един знак отляво.

Клавиш НАЗАД

Изтриване на един знак отдясно.

DELETE

Изтриване на една дума отляво.

CTRL+НАЗАД

Изтриване на една дума отдясно.

CTRL+DELETE

Вмъкване на нов ред без започване на нов абзац.

SHIFT+ENTER

Проверка на правописа.

F7

Отваряне на синонимния речник за текущо избраната дума.

SHIFT+F7

Показване на контекстното меню за всяка забележка, раздел или всеки друг обект, върху който е фокусът в момента.

SHIFT+F10

Изпълняване на действието, предложено в информационната лента, ако тя се показва в началото на страница.

CTRL+SHIFT+W

Най-горе на страницата

Форматиране на бележки

За да направите това

Натиснете

Осветяване на избрания текст.

CTRL+SHIFT+H или CTRL+ALT+H

Вмъкване на връзка.

CTRL+K

Копиране на форматирането на избрания текст (копиране на формати).

CTRL+SHIFT+C

Поставяне на форматирането на избрания текст (копиране на формати).

CTRL+SHIFT+V

Отваряне на връзка.

Забележка : Курсорът трябва да бъде поставен някъде в рамките на форматирания текст на връзката.

ENTER

Прилагане или се премахване на получерно форматиране от избрания текст.

CTRL+B

Прилагане или премахване на курсивно форматиране за избрания текст.

CTRL+I

Прилагане или премахване на подчертаване за избрания текст.

CTRL+U

Прилагане или премахване на зачеркване в избрания текст.

CTRL+тире

Прилагане или премахване на горен индекс в избрания текст.

CTRL+SHIFT+=

Прилагане или премахване на долен индекс в избрания текст.

CTRL+=

Прилагане или се премахване на форматиране на списък с водещи символи от избрания текст.

CTRL+. (точка)

Прилагане или премахване на форматиран номериран списък в избрания абзац.

CTRL+НАКЛОНЕНА ЧЕРТА

Прилагане на стил "Заглавие 1" към текущата бележка.

CTRL+ALT+1

Прилагане на стил "Заглавие 2" към текущата бележка.

CTRL+ALT+2

Прилагане на стил "Заглавие 3" към текущата бележка.

CTRL+ALT+3

Прилагане на стил "Заглавие 4" към текущата бележка.

CTRL+ALT+4

Прилагане на стил "Заглавие 5" към текущата бележка.

CTRL+ALT+5

Прилагане на стил "Заглавие 6" към текущата бележка.

CTRL+ALT+6

Прилагане на нормален стил към текущата бележка.

CTRL+SHIFT+N

Отстъп на абзац отляво.

ALT+SHIFT+стрелка надясно

Премахване на отстъпа на абзац отляво.

ALT+SHIFT+стрелка наляво

Дясно подравняване на избрания абзац.

CTRL+R

Ляво подравняване на избрания абзац.

CTRL+L

Увеличаване на размера на шрифта на избрания текст.

CTRL+SHIFT+>

Намаляване на размера на шрифта на избрания текст.

CTRL+SHIFT+<

Изчистване на всички форматирания, приложени към избрания текст.

CTRL+SHIFT+N

Показване или скриване на линийки в текущата страница.

CTRL+SHIFT+R

Най-горе на страницата

Добавяне на елементи в страница

За да направите това

Натиснете

Добавяне на документ или файл на текущата страница.

ALT+Ъ, Г

Добавяне на документ или файл като разпечатка на текущата страница.

ALT+Ъ, Ф

Показване или скриване на разпечатки на документи на текущата страница (когато се изпълнява OneNote в режим на повишена четливост).

ALT+SHIFT+P

Вмъкване на картина от файл.

ALT+Ъ, Н

Вмъкване на картина от скенер или фотоапарат.

ALT+Ъ, С

Вмъкване на изрезка от екран.

Забележка : Иконата на OneNote трябва да бъде активна в областта за уведомяване, крайно вдясно на лентата с инструменти в Windows.

Клавиша с емблемата на Windows+S (ако използвате OneNote 2013 с най-новите актуализации, натиснете клавиша с емблемата на Windows+SHIFT+S)

Вмъкване на текущата дата.

ALT+SHIFT+D

Вмъкване на текущата дата и час.

ALT+SHIFT+F

Вмъкване на текущия час.

ALT+SHIFT+T

Вмъкване на нов ред.

SHIFT+ENTER

Започване на математическо уравнение или преобразуване на избран текст в математическо уравнение.

ALT+=

Вмъкване на символ за евро (€).

CTRL+ALT+E

Създаване на таблица чрез добавяне на втора колона към вече въведен текст.

TAB

Създаване на друга колона в таблица с един ред.

TAB

Създаване на друг ред, когато курсорът е в крайната клетка на таблица.

Забележка : Натиснете ENTER втори път, за да завършите таблицата.

ENTER

Създаване на ред под текущия ред в таблица.

CTRL+ENTER

Създаване на друг абзац в същата клетка в таблица.

ALT+ENTER

Създаване на колона отдясно на текущата колона в таблица.

CTRL+ALT+R

Създаване на ред над текущия ред в таблица (когато курсорът е в началото на ред).

ENTER

Изтриване на текущия празен ред в таблица (когато курсорът е в началото на реда).

DEL (натиснете два пъти)

Най-горе на страницата

Избиране на бележки и обекти

За да направите това

Натиснете

Избиране на всички елементи на текущата страница.

Забележка : Натиснете CTRL+A повече от веднъж, за да увеличите обхвата на селекцията.

CTRL+A

Избиране до края на реда.

SHIFT+END

Избиране на целия ред (когато курсорът е в началото на реда).

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преход към заглавието на страницата и избирането му.

CTRL+SHIFT+T

Отмяна на избраната структура или страница.

ESC

Преместване на текущия абзац или на няколко избрани абзаца нагоре.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на текущия абзац или на няколко избрани абзаца надолу.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на текущия абзац или няколко избрани абзаца наляво (намаляване на отстъпа).

ALT+SHIFT+стрелка наляво

Преместване на текущия абзац или няколко избрани абзаца надясно (увеличаване на отстъпа).

ALT+SHIFT+стрелка надясно

Избор на текущия абзац и неговите подчинени абзаци.

CTRL+SHIFT+тире

Изтриване на избраната бележка или обект.

DELETE

Преместване в началото на реда.

HOME

Преместване в края на реда.

END

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Връщане в последната посетена страница.

ALT+стрелка наляво

Преминаване на следващата посетена страница.

ALT+стрелка надясно

Стартиране на възпроизвеждане на избрани аудио или видео записи.

CTRL+ALT+P или CTRL+ALT+S

Връщане назад в текущия аудио или видео запис с няколко секунди.

CTRL+ALT+Y

Преминаване напред в текущия аудио или видео запис с няколко секунди.

CTRL+ALT+U

Най-горе на страницата

Маркиране на бележки

За да направите това

Натиснете

Прилагане, маркиране или изчистване на етикет "Задача".

CTRL+1

Прилагане или изчистване на етикет "Важно".

CTRL+2

Прилагане или изчистване на етикет "Въпрос".

CTRL+3

Прилагане или изчистване на етикет "Запомни за по-късно".

CTRL+4

Прилагане или изчистване на етикет "Дефиниция".

CTRL+5

Прилагане или изчистване на потребителски етикет.

CTRL+6

Прилагане или изчистване на потребителски етикет.

CTRL+7

Прилагане или изчистване на потребителски етикет.

CTRL+8

Прилагане или изчистване на потребителски етикет.

CTRL+9

Премахване на всички етикети за бележки от избраните бележки.

CTRL+0

Използване на структури

За да направите това

Натиснете

Показване на ниво 1.

ALT+SHIFT+1

Разгъване до ниво 2.

ALT+SHIFT+2

Разгъване до ниво 3.

ALT+SHIFT+3

Разгъване до ниво 4.

ALT+SHIFT+4

Разгъване до ниво 5.

ALT+SHIFT+5

Разгъване до ниво 6.

ALT+SHIFT+6

Разгъване до ниво 7.

ALT+SHIFT+7

Разгъване до ниво 8.

ALT+SHIFT+8

Разгъване до ниво 9.

ALT+SHIFT+9

Разгъване на всички нива.

ALT+SHIFT+0

Увеличаване на отстъпа с едно ниво.

TAB

Намаляване на отстъпа с едно ниво.

SHIFT+TAB

Разгъване на свита структура.

ALT+SHIFT+знак "плюс"

Свиване на разгъната структура.

ALT+SHIFT+знак "минус"

Най-горе на страницата

Задаване на езикови настройки

Забележка : За да промените посоката на записване на вашите бележки, трябва първо да разрешите езиците с изписване "от дясно наляво" в инструмента Предпочитания за езика на Microsoft Office.

За да направите това

Натиснете

Задаване на посока на писане "отляво надясно".

CTRL+ЛЯВ SHIFT

Задаване на посока на писане "отдясно наляво".

CTRL+ДЕСЕН SHIFT

Увеличаване на отстъпа с едно ниво в текст "отдясно наляво".

TAB

Намаляване на отстъпа с едно ниво в текст "отдясно наляво".

SHIFT+TAB

Организиране и управление на вашия бележник

Работа със страници и странични бележки

За да направите това

Натиснете

Разрешаване или забраняване на изглед на цяла страница.

F11

Отваряне на нов прозорец в OneNote.

CTRL+M

Отваряне на малък прозорец в OneNote за създаване на странична бележка.

CTRL+SHIFT+M

Разгъване или свиване на раздели на група страници.

CTRL+SHIFT+*

Печат на текущата страница.

CTRL+P

Добавяне на нова страница в края на избраната секция.

CTRL+N

Увеличаване на ширината на лентата с разделите на страница.

CTRL+SHIFT+[

Намаляване на ширината на лентата с разделите на страница.

CTRL+SHIFT+]

Създаване на нова страница под текущия раздел на страница на същото ниво.

CTRL+ALT+N

Намаляване на нивото на отстъпа на етикета на текущия раздел на страница.

CTRL+ALT+[

Увеличаване на нивото на отстъпа на етикета на текущия раздел на страница.

CTRL+ALT+]

Създаване на нова подстраница под текущата страница.

CTRL+SHIFT+ALT+N

Избор на всички елементи.

Забележка : Натиснете CTRL+A няколко пъти, за да увеличите обхвата на селекцията.

CTRL+A

Избиране на текущата страница.

CTRL+SHIFT+A
Ако избраната страница е част от група, натиснете CTRL+A за избиране на всички страници в групата.

Преместване на раздела за избраната страница нагоре.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на раздела за избраната страница надолу.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на точката на вмъкване в заглавието на страницата.

CTRL+SHIFT+T

Преминаване на първата страница в текущия видим набор от раздели на страници.

ALT+PAGE UP

Преминаване на последната страница в текущия видим набор от раздели за страници.

ALT+PAGE DOWN

Превъртане нагоре в текущата страница.

PAGE UP

Превъртане надолу в текущата страница.

PAGE DOWN

Превъртане до началото на текущата страница.

CTRL+HOME

Превъртане до дъното на текущата страница.

CTRL+END

Преминаване на следващия абзац.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване на предишния абзац.

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преминаване към следващия контейнер на бележка.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване в началото на реда.

HOME

Преминаване в края на реда.

END

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Връщане в последната посетена страница.

ALT+стрелка наляво

Преминаване на следващата посетена страница.

ALT+стрелка надясно

Увеличаване.

ALT+CTRL+ЗНАК ПЛЮС (на цифровата клавиатура) или ALT+CTRL+SHIFT+ЗНАК ПЛЮС

Намаляване.

ALT+CTRL+ЗНАК МИНУС (на цифровата клавиатура) или ALT+CTRL+SHIFT+ТИРЕ

Записване на промените.

Забележка : Докато OneNote се изпълнява, вашите бележки автоматично се записват всеки път, когато ги променяте. Не е необходимо ръчно да записвате бележките.

CTRL+S

Най-горе на страницата

Работа с бележници и секции

За да направите това

Натиснете

Отваряне на OneNote.

Windows+SHIFT+N

Отваряне на бележник.

CTRL+O

Инструмент ''Изпрати в OneNote''

Windows+N

Създаване на нова секция.

CTRL+T

Отваряне на секция.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Преминаване на следващата секция.

CTRL+TAB

Преминаване на предишната секция.

CTRL+SHIFT+TAB

Преминаване на следващата страница в секцията.

CTRL+PAGE DOWN

Преминаване на предишната страница в секцията.

CTRL+PAGE UP

Преминаване на първата страница в секцията.

ALT+HOME

Преминаване на последната страница в секцията.

ALT+END

Преминаване на първата страница в текущия видим набор от раздели на страници.

ALT+PAGE UP

Преминаване на последната страница за текущия видим набор от раздели на страници.

ALT+PAGE DOWN

Преместване или копиране на текущата страница.

CTRL+ALT+M

Поставяне на фокуса в текущия раздел на страница.

CTRL+ALT+G

Избор на текущия раздел на страница.

CTRL+SHFT+A

Поставяне на фокуса в текущия раздел на секция.

CTRL+SHIFT+G

Преместване на текущата секция.

CTRL+SHIFT+G и след това SHIFT+F10, M

Преминаване към друг бележник в навигационната лента.

CTRL+G, след това натиснете клавиша със стрелка надолу или клавиша със стрелка нагоре, за да изберете друг бележник, и след това натиснете клавиша ENTER

Най-горе на страницата

Търсене на бележки

За да направите това

Натиснете

Преместване на точката на вмъкване в полето Търси за търсене на всички бележници.

CTRL+E

Докато се търсят всички бележници, се визуализира следващият резултат.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Докато се търсят всички бележници, се отива на избрания резултат и търсенето се отменя.

ENTER

Промяна на обхвата на търсене.

CTRL+E, TAB, интервал

Отваряне на екрана с резултатите от търсенето.

ALT+O след търсене

Търсене само в текущата страница.

Забележка : Можете да превключите между търсене навсякъде и търсене само в текущата страница от всяка точка, като натиснете CRTL+E или CTRL+F.

CTRL+F

Докато се търси в текущата страница, преминаване към следващия резултат.

ENTER или F3

Докато се търси в текущата страница, преминаване към предишния резултат.

SHFT+F3

Отменяне на търсенето и връщане към страницата.

ESC

Най-горе на страницата

споделяне на бележки

Споделяне на бележки с други хора

За да направите това

Натиснете

Изпращане на избраните страници в имейл съобщение.

CTRL+SHIFT+E

Споделяне на бележки с други програми

За да направите това

Натиснете

Изпращане на избраните страници в имейл съобщение.

CTRL+SHIFT+E

Създаване на задача в Outlook Днес от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+1

Създаване на задача в Outlook Утре от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+2

Създаване на задача в Outlook Тази седмица от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+3

Създаване на задача в Outlook Следващата седмица от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+4

Създаване на задача в Outlook Без дата от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+5

Отваряне на избраната задача в Outlook.

CTRL+SHIFT+K

Маркиране на избраната задача в Outlook като приключена.

CTRL+SHIFT+9

Изтриване на избраната задача в Outlook.

CTRL+SHIFT+0

Синхронизиране на промени в текущия споделен бележник.

SHIFT+F9

Синхронизиране на промени във всички споделени бележници.

F9

Маркиране на текущата страница като непрочетена.

CTRL+Q

Защита на бележки

Защитени чрез парола секции

За да направите това

Натиснете

Заключване на всички защитени чрез парола секции.

CTRL+ALT+L

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×