Как да навигирате в табла на PerformancePoint и да изследвате данни

Когато разглеждате табло на PerformancePoint в сайт на SharePoint, можете да видите в него един или няколко елемента. Обикновено, но не винаги, таблото съдържа карта с резултати и някои филтри, диаграми и мрежи. Всяка карта с резултати и отчет се поставят на таблото като уеб част. Можете да навигирате в отчета или да извършвате действия в самата уеб част. Таблото може да съдържа множество страници.

Таблото в примера по-долу показва филтър, връзки към още страници, карта с резултати, аналитична стълбовидна диаграма, отчет с KPI данни и кръгова диаграма. Всяка карта с резултати и всеки отчет е в отделна уеб част и има собствено меню. Контролите за всяка уеб част са означени в страницата на таблото с падащ символ ( Падащ символ за уеб контрола на табло ).

В някои случаи действието, което извършвате в една уеб част, влияе върху резултатите, които виждате в друга уеб част. В примера по-долу резултатите, които виждате в отчета с KPI данни, се прилагат към елемента ("КОМПЮТРИ – целева стойност"), който е осветен в картата с резултати Количество на продажбите.

Таблото на PerformancePoint, което показва карта с резултати и свързания с нея отчет с KPI данни

Можете лесно да показвате и изследвате данни с помощта на картите с резултати и отчетите, които са в таблото. Можете да сменяте нивото надолу (или нагоре) в карти с резултати и аналитични диаграми и мрежи, за да видите по-ниско (или по-високо) ниво на подробности и да промените изгледа на данните в отчетите. Това е полезно, когато искате да видите повече информация от показаната в момента в таблото. Можете също да покажете всеки отчет в отделен прозорец, да го експортирате в PowerPoint или да го експортирате в Excel.

Какво искате да направите?

Навигиране в табло

Обхождане на таблото

Взаимодействие с карти с резултати и отчети

Придвижване между страниците на табло

Управление на изглед на карта с резултати или отчет

Използване на филтри за показване само на нужните данни

Използване на менюто "Уеб части"

Изследване на данни в таблото

Използване на контекстни менюта на отчет

Отменяне на промени за диаграма, отворена в нов прозорец на браузър

Инициализиране на изгледа за отчет

Видео: Изследване на данни в отчети и карти с резултати на PerformancePoint

Навигиране в табло

Реалната мощ на таблото на PerformancePoint е в неговата интерактивност. Чрез обхождане на таблото и изследване на всяка карта с резултати и всеки отчет можете да получите много подробна картина на показателите на вашата организация.

Обхождане на таблото

Използвайте курсора, за да изберете картата с резултати или отчета, върху който искате да се фокусирате. Ако страницата на таблото е по-голяма от прозореца на вашия браузър, използвайте вертикалния или хоризонталния плъзгач, за да преместите таблото нагоре и надолу или наляво и надясно. Щракнете с десния бутон върху отчет, за да видите неговото контекстно меню. Примерът по-долу показва контекстното меню за аналитична диаграма.

Контекстно меню на стълбовидна диаграма на PerformancePoint

Взаимодействие с карти с резултати и отчети

Повечето отчети имат определено ниво на интерактивност. Ако например щракнете върху раздел на кръгова диаграма, може да се отвори нова кръгова диаграма, показваща по-подробни данни за секцията, върху която сте щракнали. Ако щракнете върху клетка в карта с резултати, която има свързан отчет с KPI данни, отчетът сKPI даннисе актуализира и показва подробности, които се отнасят само за избраната клетка. Отчетът с KPI даннив следващия пример показва резултати за КОМПЮТРИ – избрания елемент в свързаната карта с резултати.

Карта с резултати на PerformancePoint и свързаният отчет с KPI данни

Най-горе на страницата

Придвижване между страниците на табло

Ако вашето табло съдържа множество страници, можете да преминавате от една страница в друга, като щраквате върху връзките на страниците в горния край на страницата на таблото. Таблото в примера, показан в началото на тази статия, има три страници: Количество на продажбите, Печалби от продажби и Топ магазини и продукти. Връзките за тези страници са в самото начало на таблото, до името му. Текущата страница винаги е показана в плътен текст, докато другите страници са показани в текст на хипервръзка.

Най-горе на страницата

Управление на изглед на карта с резултати или отчет

Всеки падащ символ Падащ символ за уеб контрола на табло в едно табло е индикация, че има налично меню или друга контрола, например филтър.

Използване на филтри за показване само на нужните данни

Когато за първи път отворите табло, съдържащо филтри, виждате изглед, който се базира на началния избор на филтър, но вие можете да променяте изгледа с помощта на контроли за филтър. Примерът по-долу показва два филтъра, единият за време, а другият за продукти. Можете да променяте филтъра Време, като щракнете върху падащия символ Падащ символ за уеб контрола на табло . Това показва списък с всички възможни избори за този филтър. Ако изберете друг времеви период, всички свързани отчети в таблото се актуализират за показване на информация за тази година. Изборът в примера по-долу е "Миналата година".

За да стесните още повече вашия изглед, можете да филтрирате изгледа само за продукта, от който се интересувате, или да сравните показателите на конкретен продукт с всички налични продукти. В този пример е избрано Всички, като Компютри иФотоапарати и камери също са избрани. Като избере тези опции, потребителят може да сравни резултатите от продажбите на компютри и продажбите на камери за последната година спрямо резултатите от продажбите на всички продукти.

Диалогов прозорец, показващ избрани "Всички," "компютри," и "Фотоапарати и камери"

Съвет:  Ако искате да покажете данни за всички продукти, изберете Всички. Ако искате да видите само определени продукти, изчистете отметката от Всички и изберете само продукта или продуктите, които ви интересуват.

Най-горе на страницата

Използване на менюто "Уеб части"

Всяка уеб част има свое собствено меню. Щракнете върху падащия символ Падащ символ за уеб контрола на табло в горния ъгъл на уеб частта, за да видите опциите, които се отнасят за уеб частта. Примерът по-долу показва наличните контроли за карта с резултати. Можете да я отворите в нов прозорец, да я инициализирате до първоначалния изглед и в зависимост от типа на отчета да я експортирате в PowerPoint или Excel. Ако имате подходящи разрешения, можете също да използвате тези контроли, за да изтриете картата с резултати, да я модифицирате или да промените връзки. Отвори в нов прозорец е много полезна контрола, защото ви позволява да работите с отчета изолирано, да го обработвате, без да променяте първоначалния изглед на таблото, и да го виждате с повече подробности.

Следващият пример показва менюто на уеб частта за карта с резултати.

Карта с резултати на PerformancePoint с показано контекстното меню

Най-горе на страницата

Изследване на данни в таблото

Едно табло може да съдържа една или повече карти с резултати и други отчети. Това, което можете да направите във всеки отчет, зависи от типа на отчета. За повече информация за типовете отчети вж. Типове отчети на PerformancePoint.

Използване на контекстни менюта на отчет

Всеки отчет в табло има собствен набор от контроли, до повечето от които имате достъп, като щракнете с десния бутон върху тях. Можете например да щракнете с десния бутон във всяка аналитична диаграма или мрежа, да изберете тип отчет и след това да го промените на друг тип отчет. Или можете да направите някои промени във форматирането или да филтрирате данните, които виждате. Можете да щракнете върху конкретни точки данни, например тези в следващата линейна диаграма, или да щракнете върху отделни ленти в аналитична диаграма, за да навлезете в по-подробни данни. Можете също да изберете раздел на кръгова диаграма, за да видите по-големи или различни подробности. Можете да откриете кои елементи са интерактивни, като премествате показалеца на мишката върху отчета. Когато показалецът се промени, това означава, че можете да щракнете върху този елемент.

Линейна диаграма с показана обобщена информация

Щракнете с десния бутон върху стойност в диаграмата и изберете Низходящо разгръщане на данни до. Това зарежда списък с наличните размери, който можете да изследвате.

Менюто ''Низходящо разгръщане на данни до'' в линейна диаграма на PerformancePoint

Картите с резултати също са интерактивни в голяма степен. Можете например да щраквате с десния бутон на различни места в карта с резултати и в зависимост от това как тя е конфигурирана, можете да изпълнявате следните задачи:

  • Използване на възходящо или низходящо разгръщане на данните, за да се виждат повече или по-малко подробности

  • Филтриране на данни

  • Намиране на първите десет елемента в категория (като продажби по канал например)

  • Анализиране на стойност на данни в йерархичната схема на информация

Следващият пример показва контекстно меню, до което можете да достигнете в карта с резултати, като щракнете с десния бутон.

Карта с резултати на PerformancePoint с показано контекстното й меню

Забележка:  Понякога, когато разгънете и след това свиете няколко реда в карта с резултати, функцията за разгъване/свиване може да не работи правилно. Ако това се случи, използвайте менюто с уеб части, за да обновите картата с резултати и да възстановите първоначалния й вид.

Най-горе на страницата

Отменяне на промени за диаграма, отворена в нов прозорец на браузър

Щракнете върху бутона Назад в прозореца на вашия браузър. Това отменя последната промяна, която сте направили в изгледа. Повтаряйте това, докато достигнете до изгледа, който искате. Това е полезно, ако сте направили няколко промени в отчета, но не искате да инициализирате диаграмата до изгледа по подразбиране.

Съвет:  Ако бутонът Назад не е активен, отчетът е показан в изгледа за отчет по подразбиране.

Най-горе на страницата

Инициализиране на изгледа за отчет

Можете да инициализирате един отчет до неговия първоначален изглед, като използвате един от следните методи:

  • Ако преглеждате отчет в неговата първоначално местоположение в табло   , отворете менюто Уеб част и след това изберете Изглед в начално състояние.

  • Ако преглеждате отчета в нов прозорец на браузър   , щракнете върху бутона Обнови в новия прозорец (или натиснете F5). Това не само инициализира аналитичната диаграма до изгледа по подразбиране, показан в таблото, но и преоразмерява диаграмата, за да се побере в новия прозорец на браузъра.

Най-горе на страницата

Видео: Изследване на данни в отчети и карти с резултати на PerformancePoint

В това видео ще видите как да изследвате данните в отчетите и картите с резултати на PerformancePoint, как да преглеждате данните в дълбочина и как да ги филтрирате. То затвърждава информацията, съдържаща се в тази статия.

Нова задача
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×