Импортиране или свързване към данни в списък на SharePoint

Импортиране или свързване към данни в списък на SharePoint

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Може да пренесете данни от SharePoint в Access по два начина – чрез импортиране или чрез свързване.

Процесът на импортиране създава копие на списъка на SharePoint в база данни на Access. По време на операцията за импортиране можете да посочите списъците, които искате да копирате, и да укажете за всеки избран списък дали искате да копирате цялото му съдържание, или само конкретен изглед.

Процесът на свързване свързва към данни в друга програма, за да можете да преглеждате и редактирате най-новите данни както в SharePoint, така и в Access, без да създавате и поддържате копие на данните в Access. Ако не искате да копирате списък на SharePoint в базата данни на Access, но искате да изпълнявате заявки и да генерирате отчети въз основа на съдържанието на този списък, се свържете към данните.

Тази статия описва стъпките за импортиране от и за свързване към списък на SharePoint.

Забележка: Тази статия не се отнася за уеб приложенията на Access – вид база данни, която проектирате с Access и публикувате онлайн.

Какво искате да направите?

Импортиране на списък на SharePoint

Какво друго трябва да знам за импортирането?

Свързани задачи за импортирането

Връзка към списък на SharePoint

Импортиране на списък на SharePoint

Когато импортирате данни, Access създава таблица и копира колоните и елементите от списъка (или изгледа) източник в тази таблица като полета и записи. В края на операцията за импортиране можете да изберете да запишете подробните данни за операцията за импортиране като спецификация. Спецификацията за импортиране ви помага да повторите операцията за импортиране в бъдеще, без да преминавате всеки път през съветника за импортиране.

Ето някои общи причини за импортиране на списък на SharePoint в база данни на Access:

 • За да преместите окончателно данни, например списък с контакти, в база данни на Access, защото вече не се нуждаете от информацията във вашия сайт на SharePoint. Можете да импортирате списъка в Access и след това да изтриете списъка от сайта на SharePoint.

 • Вашият отдел или работна група използват Access, но понякога сте препращани към списък на SharePoint за допълнителни данни, които трябва да се обединят в една от вашите бази данни.

Преди да импортирате списъка, изпълнете тези стъпки

 1. Намерете сайта на SharePoint, съдържащ списъците, които искате да копирате, и си запишете адреса на сайта.

  Валидният адрес на сайт започва с http:// или https://, последвано от името на сървъра, и завършва с пътя към конкретния сайт на сървъра.

 2. Идентифицирайте списъците, които искате да копирате в базата данни, и преценете дали искате да копирате целите списъци, или само конкретни изгледи. Може да импортирате няколко списъка с една операция за импортиране, но не може да импортирате само един изглед от всеки списък. Ако е необходимо, създайте изглед, съдържащ само колоните и елементите, които ви интересуват.

 3. Прегледайте колоните в списъка или изгледа източник.

  Следващата таблица обяснява някои съображения, които трябва да имате предвид, когато импортирате различни елементи:

  Елемент

  Съображения

  Колони

  Access импортира само първите 256 колони, тъй като поддържа само 256 полета в таблица. За да избегнете този проблем, създайте един изглед и към него добавете само желаните колони, като проверите дали общият им брой не е по-голям от 256.

  Папки

  Всяка папка в списъка на SharePoint става запис в таблица на Access. Елементите в папката също изглеждат като записи, разположени непосредствено под записа, съответстващ на тази папка.

  Справочни колони

  Ако една колона източник търси стойности в друг списък, имате две възможности за избор:

  • Импортиране на показваните стойности като част от самото поле. В този случай не е необходимо да импортирате свързания списък.

  • Заставяне на полето местоназначение да търси в друга таблица. В този случай, ако базата данни не съдържа таблица, която може да предостави търсените стойности, ще се наложи да импортирате и свързания списък.

  Забележка: Една колона източник от типа "Лице" или "Група" е колона за търсене от специален тип. Тя търси стойности в списъка "Информация за потребителя", така че трябва да решите дали ще е необходимо да импортирате списъка "Информация за потребителя" заедно с другите списъци.

  Изчисляеми колони

  Резултатите в една изчисляема колона се копират в поле, чийто тип данни зависи от типа на данните на изчисления резултат. Изразът, който извършва изчислението не се копира.

  Прикачени файлове

  Колоната за прикачени файлове на списъка се копира в поле, наречено "Прикачени файлове".

  Многозначни колони

  Една колона от типа "Избор" или "Търсене" може да съдържа множество стойности. При импортиране на колона, поддържаща множество стойности, Access създава колона, която поддържа множество стойности.

  RTF форматиране

  Колоните, съдържащи текст в RTF формат, се импортират в Access като полета Memo. Свойството Текстов формат на полето Memo се задава като RTF текст и форматирането се запазва. Имайте предвид, че от Access 2013 нататък полетата Memo за данни са преименувани на "полета Long Text".

  Релации

  Access не създава автоматично релации между свързаните таблици в края на операцията за импортиране. Трябва ръчно да създадете релации между различните нови и съществуващи таблици с помощта на опциите в раздела Релации. За да покажете раздела Релации, в раздела Инструменти за бази данни, в групата Релации щракнете върху Релации.

 4. Идентифицирайте базата данни, в която искате да импортирате списъците.

  Проверете дали имате необходимите разрешения за добавяне на данни към базата данни на Access. Ако не искате да съхранявате данните в никоя от съществуващите бази данни, създайте празна база данни.

 5. Прегледайте таблиците в базата данни.

  Операцията за импортиране създава таблица със същото име като списъка на SharePoint. Ако това име вече се използва, Access добавя "1" към новото име на таблица – например ако "Контакти1" се използва, Access ще създаде "Контакти2" и т. н.

Забележка: Access не замества таблица в базата данни като част от операция за импортиране и не може да добави съдържанието на списък или изглед към съществуваща таблица.

Импортиране на списък

 1. Отворете базата данни на Access, в която ще се съхраняват импортираните данни. Ако не искате да съхранявате данните в никоя от съществуващите бази данни, създайте празна база данни.

 2. Местоположението на съветника за импортиране/свързване с текст се различава малко в зависимост от версията на Access. Изберете стъпките, които отговарят на вашата версия на Access:

  • Ако използвате най-новата версия на Access, налична с абонамент за Office 365, в раздела Външни данни, в групата Импортиране и свързване щракнете върху Нов източник на данни > От онлайн услуги > Списък на SharePoint.

  • Ако използвате Access 2016, Access 2013 или Access 2010, в раздела Външни данни, в групата Импортиране и свързване щракнете върху бутона Още, за да отворите падащия списък с опции, след което щракнете върху Списък на SharePoint.

 3. Access отваря диалоговия прозорец Получаване на външни данни – сайт на SharePoint.

  Изберете да импортирате или да свържете към сайт на SharePoint в диалоговия прозорец "Получаване на външни данни – сайт на SharePoint".

 4. В съветника задайте адреса на сайта източник.

 5. Изберете опцията Импортиране на първични данни в нова таблица в текущата база данни и щракнете върху Напред.

 6. В списъка, показан от съветника, изберете списъците, които искате да импортирате.

 7. В колоната Елементи за импортиране изберете желания изглед за всеки избран списък.

 8. Квадратчето за отметка с етикет Импортиране на стойности за показване вместо ИД за полета, които търсят стойности, съхранени в друг списък задава кои данни се импортират в колоните за справки в избраните списъци. Направете едно от следните неща:

  • За да импортирате показваните стойности като част от самото поле, поставете отметка в квадратчето. В този случай полето няма да търси стойности в друга таблица.

  • За да потърсите в полето местоназначение друга таблица за стойности, изчистете отметката от квадратчето. Правейки това ще копира ИД на редовете за показвана стойност в полето местоназначение. ИД са необходими за дефиниране на справочно поле в Access.

  При импортирането на идентификаторите трябва да импортирате списъците, предоставящи в момента стойности на колоните за справки (освен ако базата данни местоназначение вече не съдържа таблици, които биха могли да играят ролята на таблици за справки).

  Операцията за импортиране поставя идентификаторите в съответното поле, но не задава всички необходими свойства, за да може полето да работи като справочно поле. Стъпките за настройка на свойствата за справка на такова поле са описани под Задаване на справочни полета в тази статия.

 9. Щракнете върху OK.

Access импортира списъците и след това показва състоянието на операцията – на последната страница на съветника. Ако планирате да повторите операцията за импортиране по-късно, можете да запишете подробните данни като спецификация за импортиране.

Какво друго трябва да знам за импортирането?

Свързани задачи за импортирането

След като завършите операцията за импортиране, обмислете извършването на някои допълнителни задачи:

Проверка на типовете данни    Access избира подходящия тип данни за всяко поле, което отговаря на колоната източник. Проверете всяко поле и неговите настройки, за да сте сигурни, че всички полета са настроени по желания от вас начин.

Изследване на допълнителни полета    В зависимост от типа на списъка, на който е базирана таблицата, може да забележите наличието и на няколко допълнителни полета в таблицата (като "Редактиране", "Модифициран" и "Тип"). За повече информация относно тези полета и информацията, която съдържат, вж. помощта на SharePoint. Ако нямате нужда от тези полета в базата данни на Access, можете спокойно да ги изтриете.

Задаване на полета за справки    Ако сте импортирали ИД на колоните за справки, ще трябва ръчно да зададете свойствата за търсене на съответните полета.

 1. В режим на проектиране на таблицата, в списъка на полето Тип на данните, щракнете върху Съветник за справки.

 2. Приемете избора по подразбиране в съветника (Искам колоната за справки да търси стойностите в таблица или заявка) и след това щракнете върху Напред.

 3. Изберете таблицата или заявката, които ще предоставят стойности за справка на полето, и след това щракнете върху Напред.

  Забележка:  Тази таблица може да бъде новоимпортирана или съществуваща таблица..

 4. В екрана Списък на полетата изберете полето "ИД" и полето, което съдържа показваните стойности, и след това щракнете върху Напред.

 5. Задайте ред за сортиране и след това щракнете върху Напред.

 6. Щракнете върху Готово и запишете промените в проекта.

Най-горе на страницата

Връзка към списък на SharePoint

Когато се свържете към към списък на SharePoint, Access създава нова таблица (често наричана свързана таблица), която отразява структурата и съдържанието на списъка източник. За разлика от импортирането, свързването създава връзка само към списъка, а не към конкретни изгледи в него.

Свързването е по-мощно от импортирането в две отношения:

 • Добавяне и актуализиране на данни    Можете да правите промени в данните, като отидете на сайта на SharePoint или като работите в изглед на лист с данни или изглед на формуляр в Access. Промените, които правите на едното място, се отразяват на другото. Но ако искате да направите структурни промени, например да премахнете или да промените колона, трябва да го направите, като отворите списъка от сайта на SharePoint. Не можете да добавяте, изтривате или модифицирате полетата в свързана таблица, докато работите в Access.

 • Справочни таблици    При свързване към списък на SharePoint, Access автоматично създава свързани таблици за всички справочни списъци (освен ако справочните списъци вече не са свързани към базата данни). Ако справочните списъци съдържат колони, които търсят други списъци, тези списъци също се включват в операцията за свързване, така че справочният списък на всяка свързана таблица има съответна свързана таблица в базата данни. Access създава и релации между тези свързани таблици.

Общи сценарии за свързване към списък на SharePoint

Обикновено се свързвате към списък на SharePoint от база данни на Access поради следните причини:

 • Вашият отдел или работна група използват Access за изготвяне на подробни отчети и заявки, а използват Windows SharePoint Services за комуникация и сътрудничество на работния екип. Отделните групи създават списъци за проследяване на различни неща (например договори и проблеми), но често тези данни от списъците трябва да се изпратят в базата данни за събиране и отчитане. Свързването е подходящият избор, защото позволява на потребителите на сайта на SharePoint и на базата данни да добавят и актуализират данни, както и винаги да показват и да работят с най-новите данни.

 • Вие сте потребител на Access, който отскоро е започнал да използва Windows SharePoint Services. Разпространили сте няколко от вашите бази данни в сайта на работната група в SharePoint и повечето от таблиците в тези бази данни са свързани таблици. Отсега нататък вместо да създавате локални таблици, ще създавате списъци на SharePoint, а след това ще се свързвате към тези списъци от базите данни.

 • Искате да продължите да съхранявате списъците в сайтовете на SharePoint, но също така и да работите с най-новите данни в Access, за да изпълнявате заявки и да отпечатвате отчети.

Подготовка за свързване към списък на SharePoint

 1. Намерете сайта на SharePoint със списъците, към които искате да се свържете, и си запишете адреса му.

  Валидният адрес на сайт започва с http:// или https://, последвано от името на сървъра, и завършва с пътя към конкретния сайт на сървъра.

 2. Идентифицирайте списъците, към които искате да се свържете. С една операция на свързване можете да направите връзка към няколко списъка, но не можете да се свържете към конкретен изглед в никой от списъците.

  Забележка: Освен това не може да се свързвате към проучвания или обсъждания.

 3. Прегледайте колоните в списъка източник. Следващата таблица обяснява някои съображения, които трябва да имате предвид, когато свързвате различни елементи.

  Елемент

  Съображения

  Колони

  Access не поддържа повече от 256 полета в таблица, така че свързаната таблица съдържа само първите 256 колони.

  Папки

  Всяка папка в списъка на SharePoint изглежда като запис в таблицата на Access. Елементите в папката също изглеждат като записи, разположени непосредствено под записа, съответстващ на тази папка.

  Справочни колони

  Ако една колона източник търси стойности в друг списък и свързаният списък не е вече в базата данни, Access автоматично създава свързани таблици за свързаните списъци.

  Забележка: Една колона източник от типа "Лице" или "Група" представлява специален тип колона за справки, която търси стойности в списъка "Информация за потребителя". Ако се свържете към списък, съдържащ колоната "Лице" или "Група", Access автоматично създава свързана таблица за списъка "Информация за потребителя".

  Изчисляеми колони

  Резултатите в една изчисляема колона се показват в съответното поле, но вие не може да показвате или модифицирате формулата в Access.

  Прикачени файлове

  Прикачената колона на списъка се показва като поле, наречено "Прикачени файлове".

  Колони само за четене

  Колоните, които са само за четене в списъка на SharePoint, си остават само за четене и в Access. Освен това, може да нямате възможност да добавяте, изтривате или модифицирате колоните в Access.

  Многозначни колони

  Една колона от типа "Избор" или "Търсене" може да съдържа множество стойности. Операцията за свързване създава за тези колони полета, които поддържат множество стойности. Многозначните колони за справки се създават в свързаната таблица, ако колоната източник е от типа "Търсене".

 4. Идентифицирайте базата данни, в която искате да създадете свързаните таблици. Уверете се, че имате необходимите разрешения за добавяне на данни към базата данни. Ако не искате да съхранявате данните в никоя от съществуващите бази данни, създайте нова празна база данни.

 5. Прегледайте таблиците в базата данни. Когато свързвате към списък на SharePoint, ще бъде създадена таблица със същото име като на списъка източник. Access ще добави "1" към името на новата таблица – например "Контакти1". (Ако "Контакти1" също се използва, Access ще създаде "Контакти2" и т.н.). Същите правила се прилагат за свързаните списъци.

  Забележка: При по-нататъшната работа не забравяйте, че Access никога не записва върху таблица в базата данни като част от операцията за свързване. Също така не може да добавяте съдържанието на списък на SharePoint към съществуваща таблица.

Връзка към данни

 1. Отворете базата данни местоназначение.

 2. Местоположението на съветника за импортиране/свързване с текст се различава малко в зависимост от версията на Access. Изберете стъпките, които отговарят на вашата версия на Access:

  • Ако използвате най-новата версия на Access, налична с абонамент за Office 365, в раздела Външни данни, в групата Импортиране и свързване щракнете върху Нов източник на данни > От онлайн услуги > Списък на SharePoint.

  • Ако използвате Access 2016, Access 2013 или Access 2010, в раздела Външни данни, в групата Импортиране и свързване щракнете върху бутона Още, за да отворите падащия списък с опции, след което щракнете върху Списък на SharePoint.

 3. Access отваря диалоговия прозорец Получаване на външни данни – сайт на SharePoint.

  Изберете да импортирате или да свържете към сайт на SharePoint в диалоговия прозорец "Получаване на външни данни – сайт на SharePoint".

 4. В съветника задайте адреса на сайта източник.

 5. Изберете Свързване към източника на данни чрез създаване на свързана таблица и след това щракнете върху Напред.

  Съветникът показва списъците, които са налични за свързване.

 6. Изберете списъците, към които искате да се свържете, и след това щракнете върху OK.

  Забележка: . Ако някои от списъците са вече свързани към текущата база данни, квадратчетата за отметка, съответстващи на тези списъци, ще бъдат избрани Ако искате да премахнете някои връзки, изчистете отметките от квадратчетата на тези връзки.

  Access се опитва да създаде свързани таблици както за списъците, които сте избрали по време на тази операция, така и за всеки от свързаните списъци. Освен това Access се опитва да обнови свързаните таблици, съответстващ на списъците, избрани в съветника. Access създава също релации между таблиците. За разлика от операцията за импортиране, операцията за свързване поддържа настройките за свойствата за справка между справочно поле и свързаната таблица. Не е необходимо да задавате ръчно свойствата на справочното поле в изглед на проектиране на таблица.

 7. Прегледайте новите свързани таблици в изглед на лист с данни. Уверете се, че всички полета и записи са показани правилно.

  Access избира правилния тип на данните за всяко поле, което съответства на колона източник. Важно е да помните, че при всяко отваряне на свързана таблица или на списъка източник ще се показват най-новите данни в тях. Но структурните промени, направени в списъка, не се отразяват автоматично в свързаната таблица. За да актуализирате свързана таблица чрез прилагане на най-новата структура на списъка, щракнете с десния бутон върху таблицата в навигационния екран, посочете Още опции и след това щракнете върху Обнови списъка.

Най-горе на страницата

Имайте предвид, че този раздел се отнася само за Access 2007.

Общ преглед

Когато премествате база данни от Access в сайт на SharePoint, създавате списъци на сайта на SharePoint, които остават свързани с таблиците във вашата база данни. Съветникът за преместване в сайт на SharePoint ви помага да преместите данните от всички таблици едновременно и да запазите релациите между тях.

След като са създадени списъците на SharePoint, хората могат да работят с тях на сайта на SharePoint или в свързаните таблици в Access, като при това използват функциите на сайта на SharePoint, за да управляват данните и да са в час с промените.

Връзките към списъците на SharePoint се съхраняват във вашата база данни на Access, а формулярите, заявките и отчетите също остават в Access. Можете да въведете данните, като използвате таблица или формуляр в Access или като редактирате списъка на сайта на SharePoint.

Как се преместват данните

Когато е възможно, съветникът за преместване в сайт на SharePoint премества данните в списъци, които са базирани на шаблони за списък в сайта на SharePoint, като например списъка Контакти. Ако за дадена таблица не може да бъде намерен съответстващ шаблон за списък, таблицата става списък по избор в изгледа на лист с данни на сайта на SharePoint.

Операцията може да отнеме известно време, в зависимост от размера на базата данни, броя на обектите в нея и производителността на системата. Ако промените мнението си по време на процеса, можете да щракнете върху Спри, за да го отмените.

Съветникът създава резервно копие на базата данни на компютъра ви. В Access той създава връзки към списъците от таблиците, за да можете лесно да намирате данните в сайта на SharePoint, когато работите в Access. Когато е възможно, релациите между таблиците се представят като връзки между списъците на SharePoint.

Ако възникнат проблеми, съветникът за преместване в сайт на SharePoint съобщава за тях и ги записва в базата данни на Access като таблица за регистриране на проблеми, която можете да използвате при отстраняването на неизправности.

Използване на съветника за преместване в сайт на SharePoint

 1. В раздела Външни данни, в групата Списъци на SharePoint щракнете върху Преместване в SharePoint.

 2. Следвайте стъпките в съветника за преместване в сайт на SharePoint, включително определянето на местоположението на вашия сайт на SharePoint.

  За да отмените процеса, щракнете върху Спри.

 3. На последната страница на съветника поставете отметка в Покажи по-подробно, за да видите повече данни относно миграцията.

  Страницата на съветника описва кои таблици са свързани към списъците и предоставя информация за мястото на архивите и URL адреса за вашата база данни. Освен това предупреждава, ако са открити проблеми в миграцията, и дава местоположението на таблицата за регистриране, където може да видите повече подробни данни за проблемите.

 4. Щракнете върху Готово, когато съветникът приключи своите действия.

  Ако съветникът покаже предупреждение, прегледайте таблицата за регистриране на проблеми и извършете необходимите действия, за да гарантирате, че данните ви са мигрирани успешно. Възможно е например някои полета да не са преместени или да са конвертирани в друг тип данни, който е съвместим със списък на SharePoint.

Забележка: За да разгледате списъците си на SharePoint сайта, щракнете върху Списъци на екрана за бързо стартиране или върху Преглед на цялото съдържание на сайта. Може да се наложи да обновите страницата във вашия уеб браузър. За да се уверите, че списъците ви се показват при бързо стартиране на SharePoint сайта или за да промените други настройки, например разрешаване на проследяването на версии, може да промените настройките на списъка на SharePoint сайта. За повече информация разгледайте помощта на SharePoint сайта.

Ограничения относно мигрирането

Когато съветникът за преместване в сайт на SharePoint приключи, ще видите съобщение, ако Access е срещнал проблеми с данните. Access създава таблица за регистриране на проблеми, наречена Проблеми при преместване в сайт на SharePoint, и добавя таблицата към базата данни. Таблицата Проблеми при преместване в сайт на SharePoint се съхранява в базата данни, но не е публикувана като списък в сайта на SharePoint.

Следващата таблица съдържа ограниченията относно мигрирането на данните, обикновено когато Access и SharePoint не споделят една и съща функция или, в някои случаи, не се споделят един и същ тип данни. Ако например вашата таблица на Access поддържа цялост на връзките, това няма да бъде наложено в списъка на сайта на SharePoint. Информацията в таблицата по-долу може да ви помогне да решите дали да мигрирате вашите данни, и може да ви бъде полезна, ако преглеждате проблемите, съобщени в таблицата Проблеми при преместване в сайт на SharePoint.

Тип на данните или проблем

Проблем

Резултат

Тип данни "COM обект"

Сайтовете на SharePoint не поддържат типа данни "COM обект".

Полето не е преместено.

Двоичен тип данни

Сайтовете на SharePoint не поддържат двоичен тип данни.

Полето не е преместено.

Дата

Сайтовете на SharePoint не поддържат дати преди 1900 г.

Данните с дати преди 1900 г. не са преместени.

Знаци за нов ред в текстови полета

Сайтовете на SharePoint не поддържат знаци за нов ред в ред на текстовото поле.

Полето е конвертирано в поле от типа "Многоредов текст" или в поле Memo.

Десетичен тип данни

Сайтовете на SharePoint не поддържат десетичен тип данни.

Вместо това е използвано числово поле или поле за числа с двойна точност.

Тип данни "ИД на репликация"

Сайтовете на SharePoint не поддържат типа данни "ИД на репликация".

Вместо това се използва типа данни "Едноредов текст", в зависимост от типа на данните.

Цялост на връзките

Сайтовете на SharePoint не поддържат цялост на връзките.

В новия списък не е наложена цялост на връзките.

Стойности по подразбиране, които не се поддържат в списък на SharePoint

Сайтовете на SharePoint приемат стойности по подразбиране, които са статични, например текст или число, както и стандартни дати. Стойностите по подразбиране от Access, които са динамични, не се мигрират.

Някои свойства на стойностите по подразбиране не са преместени.

Проверка на данни в поле или таблица

Правилата за проверка на данни не се преместват в сайтовете на SharePoint.

Проверка на данните в поле или таблица не е преместена или наложена.

Полета за уникален индекс

Сайтовете на SharePoint използват едно поле за уникален индекс за своята колона "ИД" в списък.

Другите полета за уникален индекс или набори от полета не се преместват.

Релации с каскадни изтривания или актуализации

Сайтовете на SharePoint не поддържат каскадни изтривания на свързани записи.

Не се извършват каскадни изтривания на свързаните записи, нито каскадни актуализации на свързаните полета.

Релации, които налагат цялост на връзките

Сайтовете на SharePoint не поддържат цялост на връзките.

В релациите между данните в списъците не е наложена цялост на връзките.

Полета, които се номерират автоматично (с изключение на полето "ИД")

Сайтовете на SharePoint поддържат автоматично номериране само за полето, използвано за колоната "ИД" в списък.

За колоните, различни от колоната "ИД", не се прилага автоматично номериране.

Релации, в които не могат да бъдат създадени търсения

Някои релации не се поддържат в сайтовете на SharePoint, например когато първичният ключ не е свързан с колоната "ИД" или не е цяло число.

Релацията не се премества.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×