Импортиране или връзка към друга база данни на Access

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да пренесете данни от една база данни на Access в друга по много начини. Копиране и поставяне е най-простият начин, но импортиране и свързване ви предложи по-добър контрол и гъвкавост отново данните, които можете вземете, и как можете да пренесете тези данни в базата данни местоназначение.

В тази статия обяснява как да импортиране или свързване към данни в друга база данни на Access.

Какво искате да направите?

Разбиране на импортиране и свързване към данни от друга база данни на Access

Импортиране на данни от друга база данни на Access

Връзка към данни в друга база данни на Access

Разбиране на импортиране и свързване към данни от друга база данни на Access

Когато импортирате от друга база данни, Access създава копие на данните в базата данни местоназначение без да се променя на източника. По време на операцията за импортиране можете да изберете обектите, които искате да копирате, контролира как се импортират таблици и заявки, задайте дали релации между таблиците трябва да бъдат импортирани и т.н.

Може да искате да импортирате данни, например за да създадете някои таблици, които са подобни на таблиците, които съществуват в друга база данни. Може да искате да копирате цялата таблица или само таблицата дефиниции за избягване на ръчно проектирането на всяка от тези таблици. Когато изберете да импортирате само дефиницията на таблицата, получавате празна таблица. С други думи полета и свойства на полето се копират в базата данни местоназначение, но не и данните в таблицата. Друго предимство на импортирането (в сравнение с операция на копиране и поставяне) е, че можете да изберете да импортирате релациите между таблиците заедно с таблиците си.

Ако целта ви е да добавите записи от една база данни към съществуваща таблица в друга база данни, трябва да имате предвид импортирането на записи към нова таблица и след това създаване на заявка за добавяне. Не може да добавите записи към съществуваща таблица, по време на операцията за импортиране. За повече информация за заявки за добавяне вижте статията Добавяне на записи в таблица с помощта на заявка за добавяне.

Може да искате да се свържете към данни в друга база данни на Access, ако вашата организация използва няколко бази данни на Access, но данните в някои таблици, като например служители, трябва да се споделят между различните бази данни. Вместо да дублира таблица във всяка такава база данни, можете да запазите таблицата в една база данни и връзка към него от други бази данни. Друга работна група или отдел трябва да може да добавите към и използвате данните във вашата база данни, но искате да продължите да притежавате структурата на таблиците.

Импортиране на данни от друга база данни на Access

Процесът на импортиране на данни съдържа следните общи стъпки:

 • Подготовка за операцията за импортиране

 • Изпълнение на съветника за импортиране

 • Ако желаете да запишете настройките на импортиране като импортиране на параметри за по-късна употреба

Следващите групи стъпки обясняват как да изпълните всяко действие.

Подготовка за операцията за импортиране

 1. Намерете базата данни източник и идентифициране на обекти, които искате да импортирате.

  Ако базата данни източник е .mdb или .accdb файл, можете да импортирате таблици, заявки, формуляри, отчети, макроси и модули. Ако файлът източник е .mde или .accde файл, можете да импортирате само таблици.

 2. Ако това е първият път импортирате данни от база данни на Access, вижте таблицата по-долу за някои полезни съвети.

  Елемент

  Описание

  Няколко обекта

  Можете да импортирате няколко обекта в операция по едно импортиране.

  Нов обект

  Всяка операция за импортиране създава нов обект в базата данни местоназначение. Не можете да заместите съществуващия обект или да добавите записи към съществуваща таблица с помощта на операцията за импортиране.

  Импортиране на свързана таблица

  Ако таблицата източник (например, Employees1 в базата данни за продажби) е всъщност свързана таблица (таблица, която сочи към таблица със служителите в базата данни на заплати), текущата операция за импортиране се замества от операция за свързване. В края на операцията ще видите свързана таблица (име, например Employees1), която сочи към таблицата първоначалния източник (служители в базата данни на заплати).

  Пропускане на полета и записи

  Не може да пропуснете конкретни полета и записи при импортиране на данни от таблица или заявка. Въпреки това ако не искате да импортирате всички записи в таблица, можете да изберете да импортирате само дефиницията на таблицата.

  Релации

  Можете да изберете да импортирате релации между таблиците източник.

  Дефиниция за таблица

  Можете да изберете да импортирате цяла таблица или само таблицата дефиниция. Когато импортирате само дефиницията на, Access създава таблица, която има същите полета като таблицата източник, но няма данни.

  Справочни полета

  Ако едно поле в таблицата източник търси стойности в друга таблица или заявка, трябва да импортирате свързана таблица или заявка, ако искате полето местоназначение, за да показва стойности за справка. Ако импортирате не свързана таблица или заявка, полето местоназначение ще се показват само важните справки идентификатори.

  Заявки

  Можете да импортирате заявка, като заявка или таблица. Ако импортирате заявка като заявка, трябва да импортирате в основата таблици.

 3. Затворете базата данни източник. Уверете се, че не е отворен потребител в монополен режим.

 4. Отворете базата данни местоназначение. Уверете се, че базата данни не е само за четене и че имате необходимите разрешения, за да добавяте обекти и данни в базата данни.

  Ако базата данни източник е защитен с парола, получавате подкана да въведете парола всеки път, когато я използвате като източник на за операция за импортиране.

  Забележка: Ако искате да импортирате данни в нова база данни, трябва да създадете празна база данни, която не съдържа таблици, формуляри, отчети или преди започване на операцията за импортиране.

  Операцията за импортиране не презапишете или модифициране на съществуващи таблици или обекти. Ако в базата данни местоназначение вече съществува обект със същото име като обекта на източника, Access добавя число (1, 2, 3 и т.н.) към името на импортирането на обекта. Например ако импортирате проблеми таблица в база данни, която вече има таблица с име проблеми, импортирана таблица ще бъде наречена Issues1. Ако името Issues1 вече се използва, новата таблица ще се нарича Issues2 и т.н.

  Важно е да обърнете внимание, че ако искате да добавите записи в таблицата източник в таблица в базата данни местоназначение, трябва да използвате заявка за добавяне вместо изпълнение на операцията за импортиране. За повече информация за заявки за добавяне вижте статията Добавяне на записи в таблица с помощта на заявка за добавяне.

Импортиране на данни

 1. Местоположението на съветника за импортиране се различава малко зависимост от вашата версия на Access. Изберете стъпките, които съответстват на вашата версия на Access:

  • Ако използвате най-новата версия на Office 365 абонаментна версия на Access, в раздела Външни данни , в групата Импортиране и свързване щракнете върху Нов източник на данни > От база данни > достъп.

  • Ако използвате Access 2016, Access 2013 или Access 2010, в раздела Външни данни , в групата Импортиране и свързване щракнете върху Access.

  • Ако използвате Access 2007, в раздела Външни данни , в групата Импортиране щракнете върху Access.

 2. Получаване на външни данни - база данни на Access импортиране и свързване се съветника.

  Съветник за импортиране на екранна снимка на получаване на външни данни - база данни на Access

 3. В текстовото поле име на файл въведете името на базата данни източник или щракнете върху Преглед , за да покажете диалоговия прозорец Отваряне на файл .

 4. Импортиране на таблици, заявки, формуляри, отчети, макроси и модули в текущата база данни и щракнете върху OK.

  Отваря се диалоговият прозорец Импортиране на обекти .

  Избор на обекти за импортиране в диалоговия прозорец Импортиране на обекти

 5. В диалоговия прозорец Импортиране на обекти , в раздела таблици изберете таблиците, които искате да импортирате. Ако искате да импортирате заявки, щракнете върху раздела заявки и изберете заявки, които искате да импортирате.

  За да отмените избран обект, щракнете отново върху обекта.

 6. Щракнете върху Опции , за да зададете допълнителни настройки.

  Следващата таблица описва как всяка опция влияе върху резултатите от операцията.

  Елемент

  Описание

  Квадратче за отметка Релации

  Изберете го, за да импортирате релациите между избраните таблици.

  Квадратче за отметка Менюта и ленти с инструменти

  Изберете го, за да импортирате всички менюта и ленти с инструменти по избор, които съществуват в базата данни източник. Менютата и лентите с инструменти се показват в раздел, наречен Добавки.

  Квадратче за отметка Спецификации за импортиране/експортиране

  Изберете го, за да импортирате всички записани спецификации за импортиране или експортиране, които съществуват в базата данни източник.

  Квадратче за отметка Групи от навигационния екран

  Изберете го, за да импортирате всички групи по избор от навигационния екран, които съществуват в базата данни източник.

  Бутон за избор Дефинициите и данните

  Изберете го, за да импортирате структурата и данните на всички избрани таблици.

  Бутон за избор Само дефинициите

  Изберете го, за да импортирате само полетата в избраните таблици. Изходните записи не се импортират.

  Бутон за избор Като заявки

  Изберете го, за да импортирате избраните заявки като заявки. В този случай не забравяйте да импортирате всички базови таблици заедно със заявките.

  Бутон за избор Като таблици

  Изберете го, за да импортирате заявките като таблици. В този случай не е необходимо да импортирате базовите таблици.

 7. Щракнете върху OK, за да завършите операцията.

  Достъп до копия на данните и показва съобщения за грешка, ако срещне някакви проблеми. Ако операцията успее импортирането на данни, последната страница на съветника ви позволява да запишете подробните данни за операцията като импортиране на параметри за бъдеща употреба.

Връзка към данни в друга база данни на Access

Свързване ви позволява да се свържете с данни в друга база данни, без да импортирате, така че да можете да прегледате и промените най-новите данни в източника на и местоназначение бази данни без създаване и поддържане на две копия на едни и същи данни. Можете да свържете само към таблици в друга база данни на Access. Не може да се свързвате към заявки, формуляри, отчети, макроси или модули.

Когато свързвате към таблица в база данни на Access, Access създава нова таблица, наречена свързана таблица, която поддържа връзка към източник на записи и полета. Всички направени промени в данните в базата данни източник се отразяват в свързаната таблица в базата данни местоназначение и обратно. Обаче не можете да променяте структурата на свързаната таблица в базата данни местоназначение. С други думи не можете да правите промени в свързана таблица, като например добавяне или изтриване на поле или промяна на типа на данните на поле.

Процеса на свързване към данни в друга база данни на Access следва следните общи стъпки:

 • Подготовка за операцията по връзка

 • Изпълнение на съветника за връзка

Следващите групи стъпки обясняват как да изпълните всяко действие.

Подготовка за свързване на таблици в база данни на Access

 1. Намерете базата данни източник.

  Файлов формат може да бъде MDB, MDE, ACCDB или ACCDE. Ако базата данни източник е защитен с парола, ще получите подкана да въведете парола по време на операцията за свързване.

 2. Идентифициране на таблици, към който искате да се свържете. Можете да свържете към таблици, но не може да се свързвате към заявки, формуляри, отчети, макроси или модули. Ако това е първият път, които се свързвате към таблици в друга база данни на Access, вижте таблицата по-долу за някои полезни съвети.

  Елемент

  Описание

  Няколко обекта

  Можете да създадете връзки към множество таблици в една операция за свързване. Свързана таблица се създава за всяка таблица източник.

  Свързани таблици като източник

  Не може да се свързвате към таблица, която вече е свързана таблица в базата данни източник.

  Например ако Employees1 таблица, която искате да се свържете в базата данни за продажби е действително свързана таблица, която сочи към таблица със служителите в заплати базата данни, можете да използвате Employees1 таблицата в базата данни за продажби като таблицата източник. Вместо това трябва да свързвате директно към таблица със служителите в базата данни на заплати.

  Нова или съществуваща таблица

  Всяка операция на свързване създава нова свързана таблица за всяка таблица източник. Не можете да презапишете или добавяне към съществуваща таблица с помощта на операция на свързване.

  Релации

  Ако изберете няколко източника таблици, релации между таблиците се пренася автоматично пренасочване към базата данни местоназначение. Обаче не можете да промените или изтриете релация в базата данни местоназначение.

  Справочни полета

  Ако едно поле в таблицата източник търси стойности в друга таблица, трябва да запомните да се свърже към свързана таблица, ако искате полето местоназначение, за да показва стойности за справка. Ако нямате връзка към свързана таблица или заявка, полето местоназначение показва само lookup идентификатори.

 3. Затворете базата данни източник. Уверете се, че никой друг потребител има базата данни се отвори в монополен режим.

 4. Отворете базата данни местоназначение. Уверете се, че базата данни местоназначение не е само за четене и че имате необходимите разрешения, за да добавяте обекти и данни в базата данни.

  Забележка: Ако искате да създадете връзките в нова база данни, трябва да създадете празна база данни (какъвто не съдържа таблици, формуляри или отчети) преди започване на операцията за връзка.

  Операцията не презапишете или промяна на съществуващи таблици или обекти. Ако в базата данни местоназначение вече съществува обект със същото име като обекта на източника, Access добавя число (1, 2, 3 и т.н.) към името на свързаната таблица. Например ако имате връзка към таблицата проблеми от база данни, която вече има таблица с име проблеми, свързаната таблица ще бъде наречена Issues1. Ако името Issues1 вече се използва, новата таблица ще се нарича Issues2 и т.н.

  Не забравяйте, че ако искате да добавите записи в таблицата източник в таблица в базата данни местоназначение, трябва да използвате заявка за добавяне вместо изпълнение на операция на свързване.

  За повече информация за заявки за добавяне вижте статията Добавяне на записи в таблица с помощта на заявка за добавяне.

Връзка към данни

 1. Местоположението на съветника за връзка се различава малко зависимост от вашата версия на Access. Изберете стъпките, които съответстват на вашата версия на Access:

  • Ако използвате най-новата версия на Office 365 абонаментна версия на Access, в раздела Външни данни , в групата Импортиране и свързване щракнете върху Нов източник на данни > От база данни > достъп.

  • Ако използвате Access 2016, Access 2013 или Access 2010, в раздела Външни данни , в групата Импортиране и свързване щракнете върху Access.

  • Ако използвате Access 2007, в раздела Външни данни , в групата Импортиране щракнете върху Access.

 2. Получаване на външни данни - база данни на Access импортиране и свързване се съветника.

  Съветник за импортиране на екранна снимка на получаване на външни данни - база данни на Access

 3. В текстовото поле име на файл въведете името на базата данни източник или щракнете върху Преглед , за да покажете диалоговия прозорец Отваряне на файл .

 4. Щракнете върху връзката към източника на данни чрез създаване на свързана таблицаи след това щракнете върху OK.

  Отваря се диалоговият прозорец Свързване на таблици .

  Изберете таблица, за да се свържете към диалоговия прозорец Свързване на таблици

 5. В диалоговия прозорец Свързване на таблици изберете таблиците, които искате да се свържете.

  За да отмените селекция, щракнете отново върху таблицата.

 6. Щракнете върху OK, за да завършите операцията.

  Access създава свързани таблици.

 7. Отворете свързани таблици в изглед на лист с данни да се уверите, че данните изглежда правилно.

Какво друго трябва да знам?

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×